Achabovi

Hledám varianty 'achabovi' [ achabovi ]. Nalezeno 14 veršù.
1. Královská 17:1... Eliáš Tišbejský, přistěhovalec z Gileádu, řekl Achabovi: "Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož...
1. Královská 18:1... dostal Eliáš slovo Hospodinovo: "Jdi, ukaž se Achabovi. Hodlám na zemi seslat déšť." Eliáš se tedy šel...
1. Královská 18:2...na zemi seslat déšť." Eliáš se tedy šel ukázat Achabovi. V Samaří panoval velký hlad. Achab si tehdy...
1. Královská 18:9...Obadiáš. "Proč vydáváš svého služebníka do rukou Achabovi? Vždyť zabije! Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh...
1. Královská 18:12... odnese kdoví kam. s tou zprávou přijduAchabovi, a když nenajde, zabije . Přitom tvůj...
1. Královská 18:41...odvedl k potoku Kíšon a tam je pobil. Potom řekl Achabovi: "Vzhůru, jez a pij! je slyšet hukot deště."...
1. Královská 18:44...než dlaň." Tehdy mu Eliáš řekl: "Jdi vyřídit Achabovi: Zapřáhni a jeď, než zastaví liják!" Mezitím...
1. Královská 20:2...dobýval je. Vyslal do města k izraelskému králi Achabovi posly se vzkazem: "Takto praví Ben-hadad: Tvé...
1. Královská 20:13...proti městu. Mezitím přišel k izraelskému králi Achabovi jeden prorok se slovy: "Tak praví Hospodin: Vidíš...
1. Královská 21:3... zaplatím ti její cenu ve stříbře." Nábot ale Achabovi odpověděl: "Hospodin chraň! Nemůžu ti dát své...
1. Královská 21:15... že Nábot byl ukamenován a je mrtev, řekla Achabovi: "Vstávej. Tu vinici Nábota Jizreelského, kterou...
1. Královská 21:18..."Vstaň, jdi do Samaří vstříc izraelskému králi Achabovi. Hle, je na vinici, kterou přišel zabrat. Řekni...
1. Královská 21:24...budou žrát psi z celého jizreelského okolí.' Kdo Achabovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře...
Jeremiáš 29:21... Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o Achabovi, synu Kolajášovu, a o Cidkiášovi, synu Maasejášovu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |