Achab

Hledám varianty 'achab' [ achab ]. Nalezeno 26 veršù.
1. Královská 16:28...pohřben v Samaří. Místo něj kraloval jeho syn Achab. Osmatřicátého roku judského krále Asy začal kralovat...
1. Královská 16:29...roku judského krále Asy začal kralovat Achab, syn Omriho. Kraloval v Samaří nad Izraelem dvacet...
1. Královská 16:33...toho také vztyčil Ašeřin posvátný kůl. Takto Achab svými skutky popouzel Hospodina, Boha Izraele, více...
1. Královská 18:3...ukázat Achabovi. V Samaří panoval velký hlad.  Achab si tehdy zavolal Obadiáše, správce paláce. (Obadiáš...
1. Královská 18:5...dvou jeskyních a obstarával jim jídlo a vodu.) Achab Obadiášovi řekl: "Pojďme ke všem vodním pramenům a ke...
1. Královská 18:6...dobytek." Rozdělili si tedy zem, že ji projdouAchab vyrazil jedním směrem a Obadiáš druhým. Obadiáš šel...
1. Královská 18:16... dnes se mu ukážu." Obadiáš se tedy vydal za Achabem, aby mu to oznámil. Achab ihned vyrazil Eliášovi...
1. Královská 18:20...proroků Ašery, kteří jedí z Jezábelina stolu." Achab obeslal všechny Izraelce a shromáždil je na horu...
1. Královská 18:42..."Vzhůru, jez a pij! je slyšet hukot deště." Achab se tedy odešel najíst a napít. Eliáš vystoupil na...
1. Královská 18:45...mračny, zvedl se vítr a spustil se lijákAchab zapřáhl a vyrazil do Jizreelu. S Eliášem ale byla...
1. Královská 19:1...oděv a doběhl do Jizreelu dříve než on.  Achab pověděl Jezábel o všem, co Eliáš udělal, a jak pobil...
1. Královská 20:14... jsem Hospodin." "Jak se to stane?" zeptal se Achab. "Tak praví Hospodin: Skrze mladíky sloužící u...
1. Královská 20:32...Daruj mi život!" "On ještě žije?" podivil se Achab. "Vždyť je to můj spojenec!" Ti muži to pochopili...
1. Královská 20:34..." "Za těchto podmínek propustím," odpověděl Achab. A tak s ním uzavřel smlouvu a propustil ho. Jeden z...
1. Královská 21:2...sousedil s vinicí jistého Nábota JizreelskéhoAchab Nábota přemlouval: "Dej mi tu svou vinici. Udělám si...
1. Královská 21:4... chraň! Nemůžu ti dát své otcovské dědictví." Achab se vrátil domů mrzutý a nevrlý, protože mu Nábot...
1. Královská 21:16...můžeš zabrat. Nábot není naživu, zemřel." Když Achab uslyšel, že Nábot zemřel, vstal a šel tu vinici...
1. Královská 21:20...'" "Tak jsi našel, můj nepříteli?" oslovil Achab Eliáše. "Ano," odpověděl, "protože ses zaprodal, abys...
1. Královská 21:25...toho ptáci rozklovou!" (Vskutku nebyl nikdo jako Achab, kdo by se tak zaprodal, aby páchal, co je v...
1. Královská 21:27...Hospodin vyhnal před syny Izraele.) Jakmile Achab uslyšel ta slova, roztrhl své roucho, vzal na sebe...
1. Královská 21:29...slovo Hospodinovo: "Vidíš, jak se přede mnou Achab pokořil? Protože se přede mnou tak pokořil, nepřivedu...
1. Královská 22:40...jak známo, píše v Kronice izraelských králů. Tak Achab ulehl ke svým otcům a místo něj začal kralovat...
2. Královská 10:1...poli, aby nikdo nemohl říci: To byla Jezábel.'"  Achab měl v Samaří sedmdesát synů. Jehu proto do Samaří...
2. Královská 10:18...Jehu shromáždil všechen lid a promluvil k nim: "Achab sloužil Baalovi málo. Jehu mu bude sloužit víc. Proto...
2. Královská 21:3...vztyčil Ašeřin kůl, jako to dělal izraelský král Achab. Klaněl se všem nebeským zástupům a sloužil jim....
2. Letopisů 18:3...se mnou na Rámot-gileád?" ptal se izraelský král Achab judského krále Jošafata. "Udělám to, co ty,"...

Slova obsahující achab: achab (26) achaba (6) achabem (4) achabova (10) achabově (4) achabovi (14) achabovou (2) achabovu (1) achabovy (4) achabových (1) achabovým (6) achabovými (1) achabův (9) rachab (10)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |