Aby

Hledám varianty 'aby' [ aby (2025) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:6...první. Bůh řekl: " je uprostřed vod oblohaaby oddělovala vody od vod!" Bůh učinil oblohu a oddělil...
Genesis 1:14... Bůh řekl: " jsou na nebeské obloze svítilnyaby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování...
Genesis 1:16...stalo se. Bůh učinil dvě veliké svítilny: většíaby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž...
Genesis 1:17...rovněž hvězdy. Bůh je umístil na nebeské oblozeaby osvětlovaly zemi, aby panovaly nade dnem a nocí a aby...
Genesis 1:18...umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemiaby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od...
Genesis 2:10...poznání dobra i zla. Z Edenu vycházela řekaaby zavlažovala zahradu, a odtud se rozdělovala do čtyř...
Genesis 2:15...tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Edenaby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal:...
Genesis 2:18...zemřeš." Hospodin Bůh také řekl: "Není dobréaby člověk byl sám; opatřím mu rovnocennou oporu."...
Genesis 2:19...všechno nebeské ptactvo a přivedl je k Adamoviaby viděl, jak je pojmenuje. Jakkoli pak Adam nazval...
Genesis 2:24...z manžela!" To proto muž opouští otce i matkuaby přilnul ke své manželce a stali se jedním tělem. Oba...
Genesis 3:12...jíst?" Adam odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dalaby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl...
Genesis 3:22... neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarámaby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil...
Genesis 3:23...Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Edenaby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhostil člověka a na...
Genesis 3:24...umístil cheruby s míhajícím se plamenným mečemaby střežili cestu ke stromu života. Adam se miloval se...
Genesis 4:11...zlořečenější než země, která otevřela ústaaby vpila krev tvého bratra, kterou jsi prolil! Když budeš...
Genesis 4:15...pomstu." Hospodin pak na Kaina vložil znameníaby ho nikdo, kdo ho najde, nezabil. Kain tedy odešel od...
Genesis 6:19... přivedeš do archy po páru od každého druhuaby přežili s tebou. Bude to samec a samice z různých druhů...
Genesis 8:8... Potom vypustil holubici, kterou měl s sebouaby zjistil, zda voda ustoupila z povrchu země. Holubice...
Genesis 9:13...všechna příští pokolení: Na oblak pokládám duhuaby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím...
Genesis 9:15...živou bytostí, a nikdy nepřijde záplava vodyaby vyhubila veškeré tvorstvo. Když bude na oblaku duha,...
Genesis 11:5...po celé zemi!" Hospodin však sestoupilaby spatřil to město a tu věž, kterou lidští synové stavěli...
Genesis 11:7... Nuže, sestoupíme a zmateme tam jejich řečaby jeden nerozuměl řeči druhého." Hospodin je odtud...
Genesis 12:13...nechají naživu. Říkej prosím, že jsi sestraaby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky tobě zůstal...
Genesis 12:20...ji a jdi!" Farao pak o něm svým mužům přikázalaby ho vyhostili i s manželkou a se vším, co měl. Abram...
Genesis 13:6... skot a stany. Země jim však nemohla stačitaby bydleli spolu. Jejich jmění bylo totiž tak rozsáhlé, že...
Genesis 17:6...jsem učinil otcem mnohých národů. Způsobímaby ses nesmírně rozplodil, a učiním z tebe národy - i...
Genesis 17:19...jméno Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvuaby byla věčnou smlouvou pro jeho budoucí símě. Vyslyšel...
Genesis 17:20...i ohledně Izmaele. Hle, požehnám mu a způsobímaby se nesmírně rozplodil a rozmnožil; zplodí dvanáctero...
Genesis 18:16...a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šel s nimiaby je vyprovodil. Tehdy si Hospodin řekl: "Zatajím snad...
Genesis 18:19...požehnání všechny národy země. Vyvolil jsem jejaby přikázal svým synům a své budoucí rodině, ...
Genesis 19:15... vezmi svou ženu a své dvě dcery, které tu jsouaby nesmetl trest tohoto města." Když však otálel, vzali...
Genesis 20:1...se pak odtud vydal na cestu do negevského krajeaby se usadil mezi Kádešem a Šurem. A když pobýval v Geraru...
Genesis 20:17...uzdravil Abimelecha i jeho ženu a jeho děvečkyaby mohly rodit děti. Hospodin totiž kvůli Abrahamově...
Genesis 22:10...dřevo na oltáři. Abraham vztáhl ruku a vzal nůžaby svého syna podřízl. Vtom na něj z nebe zavolal...
Genesis 23:2...je Hebron) v kanaánské zemi a Abraham přišelaby nad truchlil a oplakával ji. Když vstal od své mrtvé...
Genesis 23:9...a přimluvte se za mne u Efrona, syna Cocharovaaby mi dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho...
Genesis 24:21...velbloudy. Ten muž ji zatím mlčky pozorovalaby poznal, zda Hospodin dává jeho cestě zdar, nebo ne....
Genesis 24:32...dal velbloudům slámu a obrok a přinesl voduaby si on i muži, kteří ho doprovázeli, umyli nohy. Když mu...
Genesis 24:40...jehož tváří chodím, pošle s tebou svého andělaaby dal tvé cestě zdar, abys mému synovi vybral manželku z...
Genesis 24:63...v negevském kraji). K večeru Izák vyšel na poleaby přemýšlel. Pozvedl oči a hle, uviděl přicházet...
Genesis 26:7...totiž říci: "Je to žena," neboť si pomyslel: "Aby snad zdejší muži kvůli Rebece nezabili." Byla totiž...
Genesis 27:5...Ezauem. Jakmile Ezau odešel do polí lovit zvěřaby ji přinesl Izákovi, Rebeka řekla svému synu Jákobovi:...
Genesis 27:10...oblíbenou pochoutku. Tu přineseš svému otciaby pojedl, a aby ti proto požehnal, než umře." Jákob ale...
Genesis 28:3...Bůh požehná, kéž rozplodí a rozmnožíaby ses stal otcem svazku národů. Kéž ti požehnání...
Genesis 28:6...požehnal, když ho posílal do Padan-aramuaby si odtud vzal manželku, a že když mu žehnal, přikázal...
Genesis 30:41... Jákob jim před oči do žlabů kladl ty prutyaby se pářily před pruty. Když však byla zvířata neduživá,...
Genesis 31:7...změnil mou odměnu, ale Bůh mu nedovolilaby mi ublížil. Když řekl: ‚Dostaneš za odměnu, co bude...
Genesis 31:54...na oné hoře obětoval dobytče a svolal své druhyaby hodovali. A tak hodovali a zůstali na hoře celou noc...
Genesis 32:10...své země a ke svému příbuzenstvu, a způsobímaby se ti vedlo dobře,' nejsem hoden všeho milosrdenství a...
Genesis 32:13...matky s dětmi. Řekl jsi přece: ‚Jistě způsobímaby se ti vedlo dobře, a učiním, že tvého semene bude jako...
Genesis 34:6...otec Chamor se mezitím vypravil k Jákoboviaby s ním promluvil. Vtom přišli Jákobovi synové z pole, a...
Genesis 36:7...Jákoba. Jejich majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu, a zem jejich putování jim nemohla...
Genesis 37:22...pustině, ale nevztahujme na něj ruku!" (To řeklaby ho před nimi zachránil a vrátil ho jeho otci.) A tak se...
Genesis 37:25...nesli vonnou pryskyřici, balzám a myrhuaby to dopravili do Egypta. Juda svým bratrům navrhl: "Co z...
Genesis 38:9...manželkou svého bratra, vypouštěl semeno na zemaby svému bratrovi nedal potomka. To, co dělal, však bylo...
Genesis 38:11... dokud nedospěje můj syn Šela." (Řekl si totiž: "Aby snad nezemřel jako jeho bratři.") Támar tedy odešla a...
Genesis 39:3... že Hospodin je s ním a že Hospodin působíaby se vše, k čemu přiloží ruku, dařilo, oblíbil si Josefa...
Genesis 39:10...Bohu?" A i když Josefa přemlouvala den za dnemaby si k lehl a pobyl s , neposlechl ji. Jednoho dne,...
Genesis 39:14...se! Přivedl k nám můj muž toho Hebrejeaby si s námi zahrával?! Přišel a chtěl se se mnou vyspat,...
Genesis 39:23... dohlížet. Hospodin byl totiž s ním a působilaby se mu všechno dařilo. Po nějaké době se číšník a pekař...
Genesis 40:14... pamatuj na . Prokaž mi prosím laskavostaby ses o mně zmínil faraonovi a dostal odsud ven. Byl...
Genesis 42:4...bratra, Jákob s bratry neposlal. Řekl si totiž: "Aby se mu snad nepřihodilo něco zlého." Izraelovi synové...
Genesis 42:16...váš nejmladší bratr! Pošlete jednoho z vásaby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím budete uvězněni, aby se...
Genesis 42:27...cestou nocovat, jeden z nich otevřel svůj pytelaby dal svému oslu obrok, a vtom uviděl své stříbro: leželo...
Genesis 43:14... Kéž vám u něj Všemohoucí Bůh dopřeje slitováníaby s vámi propustil vašeho dalšího bratra i Benjamína. A...
Genesis 45:5... sem prodali. Sám Bůh sem poslal před vámiaby vám zachránil život. dva roky je přece na zemi hlad...
Genesis 45:7...orat ani sklízet. Bůh poslal před vámiaby zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život...
Genesis 45:27... a když spatřil povozy, které Josef poslalaby ho přivezli, tehdy duch jejich otce Jákoba okřál a...
Genesis 46:5...i své děti a ženy na povozy, které farao poslalaby je přivezli, vzali svá stáda i svůj majetek, jehož...
Genesis 46:28...domu do Egypta 70 osob. Juda byl vyslán napředaby od Josefa získal pokyny k cestě do Gošenu. A když tam...
Genesis 46:34...dobytka - jak my, tak naši otcové.' To protoaby vás nechal bydlet v kraji Gošen." (Egypťané totiž...
Genesis 48:4...zemi, požehnal mi a řekl mi: ‚Hle, způsobímaby ses rozplodil a rozmnožil. Učiním z tebe svazek národů...
Genesis 48:17...hlavu, nelíbilo se mu to. Vzal tedy otcovu rukuaby ji přenesl z Efraimovy hlavy na Manasesovu, a řekl...
Genesis 49:15...dobrý je, a zemi, jak je líbezná, hřbet sehneaby břímě nosil, stane se nevolníkem, otrokem! Dan soudit...
Genesis 50:2...Potom Josef přikázal lékařům, kteří mu sloužiliaby jeho otce nabalzamovali. Lékaři balzamovali Izraele...
Genesis 50:20...mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrémuaby se stalo, co dnes vidíte - aby byl zachráněn život...
Exodus 1:10...veliký a mocný! Pojďme si rozmyslet, co s nimiaby se nerozmnožili ještě více! Kdyby vypukla válka, mohli...
Exodus 1:11...ze země!" Ustanovili tedy nad nimi dozorceaby je utiskovali robotou, a izraelský lid pro faraona...
Exodus 2:4...břehu Nilu a chlapcova sestra si stoupla opodálaby zjistila, co se s ním bude dít. Vtom se k Nilu přišla...
Exodus 2:7..."Mám ti z hebrejských žen přivést chůvuaby ti to děťátko odkojila?" "Ano, přiveď!" odpověděla ...
Exodus 2:16...ke studni čerpat vodu. Když ale naplnily žlaby vodou, aby napojily stádo svého otce, přicházeli...
Exodus 4:5...chytil ho a had se mu v ruce proměnil v hůl! "To aby uvěřili, že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců -...
Exodus 4:23...prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť mého synaaby mi sloužil.' Ty jsi ho však odmítl propustit. Hle, nyní...
Exodus 5:1...praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lidaby mi konali slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je...
Exodus 5:3... dovol nám vydat se na třídenní cestu do pouštěabychom tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu, aby nás snad...
Exodus 5:12...A tak se lid rozběhl po celé egyptské zemiaby na strništích paběrkoval slámu. Biřici je poháněli:...
Exodus 6:1...teď uvidíš, co s faraonem provedu. Donutím hoaby je propustil; sám je donutí, aby opustili jeho zem!"...
Exodus 7:2... a tvůj bratr Áron bude mluvit k faraonoviaby propustil syny Izraele ze své země. však posílím...
Exodus 7:16... k tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lidaby mi sloužili na poušti!' a hle, dosud jsi nechtěl...
Exodus 7:24... Všichni Egypťané ale museli kopat kolem Niluaby našli pitnou vodu. Nilskou vodu totiž nebyli s to pít....
Exodus 7:26...mu: ‚Takto praví Hospodin: Propusť můj lidaby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit, dávej...
Exodus 8:4...zbaví těch žab," řekl jim. "Potom lid propustímaby obětovali Hospodinu." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi...
Exodus 8:16...slovy: ‚Takto praví Hospodin - Propusť můj lidaby mi sloužili. Pokud však můj lid nepropustíš, dávej...
Exodus 8:25...nepokouší znovu obelstít a nepropustit lidaby obětoval Hospodinu." Nato Mojžíš odešel od faraona a...
Exodus 9:1...praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lidaby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit a chceš je...
Exodus 9:13...praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lidaby mi sloužili. Tentokrát totiž spolu s tvými dvořany a...
Exodus 9:16...jsem však zachoval, a to z jediného důvoduabych ti ukázal svou moc a aby jméno bylo rozhlášeno po...
Exodus 10:3...odmítat přede mnou pokořit? Propusť můj lidaby mi sloužili. Pokud však můj lid odmítáš propustit,...
Exodus 12:33...A požehnejte i mně." Egypťané pak lid pobízeliaby urychlili jeho odchod ze země, neboť si říkali:...
Exodus 12:42...Egypta. To je ta noc, kdy Hospodin držel strážaby je vyvedl z Egypta. To je ta noc, jež patří Hospodinu,...
Exodus 12:48...každý mužského pohlaví. Potom může přistoupitaby jej slavil, a bude brán jako domácí. Žádný neobřezanec...
Exodus 13:9...na své ruce a jako připomínku mezi svýma očimaaby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústech, neboť...
Exodus 13:21...je ve dne předcházel v oblakovém sloupuaby je vedl na cestě, a v noci v ohnivém sloupu, aby jim...
Exodus 14:8...posílil odhodlání egyptského krále faraonaaby pronásledoval Izraelity, kteří se opovážili odejít....
Exodus 14:25...tábor do zmatku. Zadrhl jejich vozům kolaaby je museli těžce táhnout. Tehdy Egypťané vykřikli:...
Exodus 16:34...A tak jej Áron postavil před Truhlou svědectvíaby to bylo uchováno, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi....
Exodus 17:1...se však utábořili v Refidimu, nebyla tam vodaaby lid mohl pít. Začali tedy na Mojžíše dotírat: "Dejte...
Exodus 17:6... na Orébu. Udeř do skály a vyjde z vodaaby lid měl co pít." A Mojžíš to před očima izraelských...
Exodus 18:13...před Bohem. Druhého dne se Mojžíš posadilaby soudil lid, a lid stál před ním od rána do večera....
Exodus 19:9...řekl: "Hle, k tobě přijdu v hustém oblakuaby lid slyšel, jak s tebou mluvím, a aby i tobě věřil...
Exodus 19:21...lid, se nepokoušejí proniknout k Hospodinuaby ho spatřili. Mnoho by jich padlo. Také kněží, kteří...
Exodus 19:22... kteří přistupují k Hospodinu, se posvětíaby se na Hospodin neobořil." "Lid nemůže vystupovat na...
Exodus 19:24...však nepokoušejí proniknout vzhůru k Hospodinuaby se na neobořil." Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl...
Exodus 20:8...neponechá bez trestu. Pamatuj na sobotní denaby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu...
Exodus 20:20...lidu odpověděl: "Nebojte se. Bůh přišel protoaby vás vyzkoušel a abyste ho měli v úctě, abyste nehřešili...
Exodus 20:26...nebudeš k mému oltáři vystupovat po stupníchaby se při tom neodkryla tvá nahota. A toto jsou zákony,...
Exodus 21:14...bližního, takového odtrhneš i od mého oltářeaby zemřel. Kdo udeří svého otce nebo matku, musí zemřít...
Exodus 22:4...pole nebo vinici tím, že nechá svůj dobytekaby se pásl na cizím poli, nahradí to tím nejlepším ze...
Exodus 22:7...nebude, přivedou majitele domu před Bohaaby odpřisáhl, že nevztáhl ruku na majetek svého bližního....
Exodus 23:11...úrodu. Sedmého roku ji ale nech ležet lademaby se najedli ubožáci z tvého lidu. Co zbude po nich,...
Exodus 23:12...dní dělej svou práci, ale sedmého dne přestaňaby si tvůj býk i osel odpočinul a tvůj otrok i námezdník...
Exodus 23:20...jeho matky." "Hle, posílám před tebou andělaaby opatroval na cestě a přivedl na místo, které jsem...
Exodus 23:28...před tebou na útěk. Pošlu před tebou také sršněaby před tebou vyhnali Hivejce, Kananejce i Chetejce....
Exodus 23:29...Chetejce. Nevyženu je před tebou v jednom roceaby země nezpustla a nerozmnožila se proti tobě divoká zvěř...
Exodus 23:33...do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve tvé zemiaby nesvedli k hříchu proti mně. Kdybys sloužil jejich...
Exodus 24:5...kmenů. Izraelské mládence pak poslalaby přinášeli zápalné oběti a obětovali Hospodinu býčky...
Exodus 25:14...tyče provlékneš skrz kruhy po bocích truhlyaby se na nich truhla dala nosit. Tyče budou zůstávat v...
Exodus 25:19...a druhého na druhém konci. Uděláte cheruby takaby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích....
Exodus 25:27...upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyčeaby se stůl dal nosit. Tyče uděláš z akáciového dřeva a...
Exodus 25:37...k němu také sedm kahanů. Kahany se nasadí takaby vrhaly světlo dopředu. Ke svícnu zhotovíš z čistého...
Exodus 27:5...kruhy. Mříž připevníš pod obrubu oltáře takaby byla v polovině výšky oltáře. K oltáři zhotovíš také...
Exodus 27:7...skrz kruhy a budou po obou bocích oltářeaby se dal nosit. Uděláš jej dutý, z desek. udělají vše...
Exodus 27:20...nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svíceníaby mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před...
Exodus 27:21...bude Áron se svými syny pečovat před Hospodinemaby hořel. To je věčné ustanovení pro všechna pokolení synů...
Exodus 28:1...svého bratra Árona a jeho syny z řad Izraelitůaby mi konali kněžskou službu - Áron a jeho synové Nádab a...
Exodus 28:3...Áronovi udělají roucha, v nichž bude posvěcenaby mi konal kněžskou službu. Toto jsou roucha, která...
Exodus 28:4...zhotoví pro tvého bratra Árona a pro jeho synyaby mi konali kněžskou službu. Použijí na zlato, modrou,...
Exodus 28:41...a jeho syny, pomažeš je, pověříš a posvětíšaby mi konali kněžskou službu. Uděláš jim také plátěné...
Exodus 28:42...kněžskou službu. Uděláš jim také plátěné spodkyaby zakrývaly jejich nahotu: budou jim sahat od beder po...
Exodus 28:43...do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltářiaby konali službu ve svatyni. Tak neponesou vinu a nezemřou...
Exodus 29:24...To všechno vložíš Áronovi a jeho synům do dlaníaby to zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to přijmeš z...
Exodus 29:25...to dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětíaby to bylo příjemnou vůní před Hospodinem. Je to ohnivá...
Exodus 29:29...svatá roucha připadnou po něm jeho synůmaby v nich bývali pomazáni a pověřeni. Syn, který se stane...
Exodus 29:30...sedm dní, kdy bude vcházet do Stanu setkáváníaby konal službu ve svatyni. Onoho berana pověření vezmeš a...
Exodus 29:36...býčka za hřích. Vykonáš na oltáři obřad smířeníabys jej očistil od hříchu, a pomažeš jej, aby byl posvěcen...
Exodus 29:44...i oltář, také Árona a jeho syny posvětímaby mi konali kněžskou službu. Budu přebývat uprostřed synů...
Exodus 30:4...a to po obou stranách. Budou to úchyty pro tyčeaby se na nich dal nosit. Tyče vyrobíš z akáciového dřeva a...
Exodus 30:12...každý z nich Hospodinu výkupné za svůj životaby mezi kvůli tomu sčítání nepřišla zhoubná rána. Každý...
Exodus 30:20...do Stanu setkávání nebo přistupovat k oltářiaby sloužili Hospodinu dýmáním ohnivé oběti, omyjí se vodou...
Exodus 30:21... aby nezemřeli. Budou si omývat ruce a nohyaby nezemřeli. To pro bude věčné ustanovení - pro Árona...
Exodus 30:30... Pomažeš také Árona s jeho syny a posvětíš jeaby mi konali kněžskou službu. Synům Izraele řekneš: ‚Toto...
Exodus 30:38...svaté; patří Hospodinu. Každý, kdo takové uděláaby jím voněl, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin...
Exodus 31:4...zručností, důvtipem a znalostí každého řemeslaaby vymýšlel plány a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu...
Exodus 31:5...plány a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzuaby opracovával a osazoval drahokamy, opracovával dřevo a...
Exodus 31:6...nadaného řemeslníka jsem obdařil důmyslemaby zhotovili vše, co jsem ti přikázal: Stan setkávání,...
Exodus 32:6...oběti a pořádali obětní hody. Lid se posadilaby jedl a pil, a pak vstali, aby se povyrazili. Hospodin...
Exodus 32:12... Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je zlomyslněaby je pobil na horách, aby je vyhladil z povrchu země'?...
Exodus 32:13...Celou tuto zem dám vašemu semeni, jak jsem řeklaby ji zdědili navěky!'" A Hospodin upustil od neštěstí,...
Exodus 34:16...dcery smilnit za svými bohy a svedou tvé synyaby šli smilnit za jejich bohy. Neodlévej si sochy bohů...
Exodus 34:24...nezatouží po tvé zemi, když budeš přicházetaby ses třikrát za rok ukázal před Hospodinem, svým Bohem....
Exodus 34:34...rouškou. Kdykoli ale vstupoval před Hospodinaaby s ním mluvil, Mojžíš tu roušku odkládal, dokud odtud...
Exodus 35:32...zručností, důvtipem a znalostí každého řemeslaaby vymýšlel vzory a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu...
Exodus 35:33...vzory a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzuaby opracovával a osazoval drahokamy, opracovával dřevo a...
Exodus 36:18...také padesát bronzových spon ke spojení stanuaby tvořil jeden celek. Navrch stanu zhotovili pokrývku z...
Exodus 37:5... Tyče pak provlékl skrz kruhy po bocích truhlyaby se truhla dala nosit. Vyrobil také příkrov z čistého...
Exodus 37:8...cheruba na druhém konci. Udělal cheruby takaby vystupovali ze slitovnice na obou jejích koncích....
Exodus 37:14...upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyčeaby se stůl dal nosit. Tyče udělal z akáciového dřeva, aby...
Exodus 37:15...stůl dal nosit. Tyče udělal z akáciového dřevaaby se stůl dal nosit, a obložil je zlatem. Vyrobil rovněž...
Exodus 37:27...po obou stranách. Sloužily jako úchyty pro tyčeaby se na nich dal nosit. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a...
Exodus 38:7... Pak je provlékl skrz kruhy po bocích oltářeaby se na nich dal nosit. Udělal jej dutý, z desek....
Exodus 39:3... Vytepali zlaté plíšky a z nich nastříhali nitěaby je umně vetkali do modré, purpurové a šarlatové látky a...
Exodus 39:4... K oběma okrajům efodu připojili ramenní dílyaby byl spojen. Tkaný pás, který jej obepínal, byl stejně...
Exodus 39:23...otvor, jako bývá v pancíři, s tkanou obrubouaby se netrhal. Podél spodního lemu pláště udělali...
Exodus 39:31...Svatý Hospodinu. Připevnili k němu modrou šňůruaby mohl být přivázán na vrchol turbanu, jak Hospodin...
Exodus 40:13...svatá roucha a pomažeš ho. Tak jej posvětíšaby mi konal kněžskou službu. Přivedeš také jeho syny,...
Exodus 40:15...a pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otceaby mi konali kněžskou službu. Toto pomazání je i všechna...
Exodus 40:31...postavil umyvadlo a nalil do něj vodu k omýváníaby si v něm Mojžíš i Áron a jeho synové omývali ruce a...
Leviticus 1:3...vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkáváníaby došel zalíbení před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu...
Leviticus 2:13... Každý dar moučné oběti ochuť solí; nedopusťaby při tvé moučné oběti chyběla sůl smlouvy tvého Boha. S...
Leviticus 7:30...ohnivé oběti Hospodinu: přinese tuk s hrudímaby je zvedáním nabídl Hospodinu. Kněz nechá tuk dýmat na...
Leviticus 7:36...do kněžské služby Hospodinu. Hospodin přikázalaby jej dostávali od synů Izraele ode dne svého pomazání....
Leviticus 7:38...na hoře Sinaj v den, kdy přikázal synům Izraeleaby obětovali své dary Hospodinu na Sinajské poušti. ...
Leviticus 8:10...a pomazal Příbytek i všechno, co bylo v němaby to posvětil. Sedmkrát jím stříkl na oltář a pomazal...
Leviticus 8:11...s veškerým jeho náčiním i umyvadlo s podstavcemaby je posvětil. Část oleje pomazání také vylil na Áronovu...
Leviticus 8:12...také vylil na Áronovu hlavu a pomazal hoaby ho posvětil. Potom Mojžíš nechal přistoupit Áronovy...
Leviticus 8:15...krev a prstem potřel rohy oltáře ze všech stranaby oltář očistil od hříchu. Zbytek krve vylil k patě...
Leviticus 8:27...vložil do Áronových dlaní a do dlaní jeho synůaby to zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to Mojžíš vzal z...
Leviticus 8:34...pověřování potrvá sedm dní. Hospodin přikázalaby za vás byl konán obřad smíření tak, jak byl vykonán...
Leviticus 9:4... bez vady), také býka a berana k pokojné obětiaby byli obětováni před Hospodinem spolu s moučnou obětí...
Leviticus 10:6...vlasy na znamení smutku a netrhejte svá rouchaabyste nezemřeli a aby se Bůh nerozhněval na celou obec!...
Leviticus 10:15...pozvedání přinesou spolu s ohnivými oběťmi tukuaby to zvedáním nabídli Hospodinu. Věčným ustanovením to...
Leviticus 13:54...nebo jakémkoli koženém předmětu nešíří, přikážeaby napadenou věc vyprali, a odloučí ji na dalších sedm dní...
Leviticus 14:36... než kněz přijde ránu prohlédnout, přikážeaby byl dům vyprázdněn, aby nic z toho domu nebylo nečisté....
Leviticus 14:40...Šíří-li se rána po stěnách domu, přikážeaby napadené kameny byly vyňaty a vyhozeny na nečisté místo...
Leviticus 14:49...nešíří, prohlásí dům za čistý. Rána se zhojilaAby dům očistil od hříchu, vezme dva ptáky, kus cedrového...
Leviticus 15:31...budete Izraelity oddělovat od jejich nečistotaby kvůli svým nečistotám nezemřeli, když by poskvrnili můj...
Leviticus 16:2...za oponu, před slitovnici ležící na Truhle), aby nezemřel, neboť se budu ukazovat v oblaku nad...
Leviticus 16:6...oběti. Přivede také svého býka k oběti za hříchaby jím vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům. Potom...
Leviticus 16:10...Azazela', však postaví živého před Hospodinaaby jím vykonal obřad smíření a aby jej zahnal k Azazelovi...
Leviticus 16:11... Áron tedy přivede svého býka k oběti za hříchaby vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům, zabije ho...
Leviticus 16:13...na Truhle svědectví zakryje oblak z kadidlaaby nezemřel. Vezme také trochu krve z toho býka a stříkne...
Leviticus 16:17...nečistot. Když vejde do nejsvětější svatyněaby ji očistil, není ve Stanu setkávání žádný člověk, ...
Leviticus 16:24...vodou, oblékne si svá původní roucha a vyjdeaby vykonal svou zápalnou oběť i zápalnou oběť za lid, a...
Leviticus 17:4...příbytek ke vchodu do Stanu setkáváníaby z něj Hospodinu přinesl oběť, takovému člověku se bude...
Leviticus 17:5... proto bude vyobcován ze svého lidu. To protoaby synové Izraele přinášeli své oběti, jež dosud zabíjeli...
Leviticus 17:9...to zvíře přivedl ke vchodu do Stanu setkáváníaby je obětoval Hospodinu, takový člověk bude vyobcován ze...
Leviticus 18:21...bližního, a tak se s poskvrňovat. Nedovolaby někdo z tvých potomků byl obětován Molochovi -...
Leviticus 18:23...se jím poskvrňovat. Ani žena se nepoddá zvířetiaby se s pářilo. Je to zvrácenost! Neposkvrňujte se...
Leviticus 19:22...před Hospodinem obřad smíření kvůli jeho hříchuaby mu byl hřích, jehož se dopustil, odpuštěn. přijdete...
Leviticus 19:25...všechno jeho ovoce posvěceno k oslavě Hospodinaaby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho...
Leviticus 20:6...by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkynímaby je následoval v jejich smilstvu, postavím se proti němu...
Leviticus 20:16...zabijte. Kdyby žena přistoupila ke zvířetiaby se s pářilo, pak tu ženu i zvíře zabij. Musejí...
Leviticus 20:22...všechna pravidla a zákony. Plňte jeaby vás nevyvrhla země, do níž vás uvádím, abyste v ...
Leviticus 20:25...jakýmkoli zemským plazem, které jsem oddělilaby pro vás byli nečistí. Buďte mi svatí, neboť Hospodin...
Leviticus 21:15...nevěstkou. Ožení se jen s pannou ze svého liduaby neznesvětil své símě ve svém lidu. Vždyť jsem...
Leviticus 21:17... který by měl tělesnou vadu, nesmí přistoupitaby přinesl pokrm svého Boha. Nepřistoupí nikdo s tělesnou...
Leviticus 21:21...Árona, kdo by měl tělesnou vadu, se nepřiblížíaby přinesl ohnivé oběti Hospodinu. vadu, a tak se...
Leviticus 22:9...Hospodin. zachovávají, co jsem jim svěřilaby na sebe neuvalili hřích a kvůli němu nezemřeli, když by...
Leviticus 22:18...v Izraeli přinese Hospodinu zápalnou oběťaby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, přivede...
Leviticus 22:21...zalíbení. Kdo přinese Hospodinu pokojnou oběťaby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný dar, ze...
Leviticus 23:43...narození v Izraeli budou bydlet ve stáncíchaby vaši potomci věděli, že když jsem syny Izraele vyváděl...
Leviticus 24:2...nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svíceníaby se mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání,...
Leviticus 24:3... o něj Áron stále pečuje před Hospodinemaby hořel od večera do rána. To je věčné ustanovení pro...
Leviticus 24:7...sloupci. Na každý sloupec polož čisté kadidloaby bylo na chlebu jako památeční díl, jako ohnivá oběť...
Leviticus 25:35...obstát, ujmi se jej jako hosta a přistěhovalceaby mohl žít u tebe. Neber od něj úrok ani přirážku - boj...
Leviticus 25:36...od něj úrok ani přirážku - boj se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Nechtěj úrok na peníze...
Leviticus 25:53...s nádeníkem najímaným rok po roce. Dohlédniaby nad ním nikdo krutě nepanoval. Nebude-li však v těchto...
Leviticus 26:25...bít sedmkrát více: Přivedu na vás meč pomstyaby pomstil moji smlouvu. Když se nahrnete do svých měst,...
Leviticus 26:46... jež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře Sinajaby byly mezi ním a syny Izraele. Hospodin promluvil k...
Leviticus 27:14...ceně ještě pětinu. Zasvětí-li někdo svůj důmaby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu, bude...
Numeri 1:53...však budou tábořit kolem Příbytku svědectvíaby obec synů Izraele nestihl hrozný hněv; proto budou...
Numeri 3:6...pokolení Levi a postav je před kněze Áronaaby mu pomáhali. Svou službou při Příbytku budou plnit jeho...
Numeri 3:10...zcela odevzdáni. Árona a jeho syny pověříšaby zachovávali své kněžství. Nepovolaný, jenž by se...
Numeri 4:3...třiceti do padesáti let, kdo je schopen službyaby pracoval na díle při Stanu setkávání. Toto bude služba...
Numeri 4:15...dál, teprve tehdy přijdou Kehatovi synovéaby to nesli. Svatých věcí se nedotknou, aby nezemřeli....
Numeri 4:18...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Nedopustíteaby byl kmen kehatských rodů vyhlazen z řad levitů. Aby...
Numeri 4:19...byl kmen kehatských rodů vyhlazen z řad levitůAby zůstali naživu a nezemřeli, když přistupují k...
Numeri 4:20...vejít a zahlédnout, jak jsou baleny svaté věciaby nezemřeli." Hospodin promluvil k...
Numeri 4:23...let každého, kdo je schopen nastoupit službuaby konal práci při Stanu setkávání. Toto bude služba...
Numeri 4:30...let každého, kdo je schopen nastoupit službuaby konal práci při Stanu setkávání. Při veškeré své službě...
Numeri 5:3...jak muže, tak ženu, vykažte je z tábora venaby neposkvrnili tábor těch, mezi nimiž přebývám sám."...
Numeri 5:21...lidu učiní kletbou a zlořečením! dopustíaby tvůj klín zvadl a tvé lůno oteklo! tato hořká voda...
Numeri 5:22...tato hořká voda prokletí vnikne do tvých útrobaby tvé lůno oteklo a tvůj klín zvadl!' A žena odpoví:...
Numeri 5:24...vody. Hořkou vodu prokletí ženě vypítaby se v obrátila v hořkost. Potom kněz vezme z její...
Numeri 6:2...žena rozhodne složit zvláštní nazírský slibaby se zasvětil Hospodinu, bude se zdržovat vína i piva;...
Numeri 7:89... A když Mojžíš vcházel do Stanu setkáváníaby s ním Bůh mluvil, slyšel hlas, jenž k němu promlouval z...
Numeri 8:11...nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraeleaby konali službu Hospodinu. Levité pak vloží ruce na...
Numeri 8:19...synů Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synůmaby za syny Izraele konali službu při Stanu setkávání a...
Numeri 8:21...dar Hospodinu a vykonal za obřad smířeníaby byli očištěni. Poté tedy levité vstoupili do své služby...
Numeri 8:24...Od pětadvaceti let každý z nich nastoupí službuaby konal práci při Stanu setkávání. Od padesáti let se pak...
Numeri 10:2..."Vyrob dvě stříbrné trubky. Nech je vytepataby ti sloužily ke svolávání obce a když se budou oddíly...
Numeri 10:33...putovala Truhla Hospodinovy smlouvy před nimiaby jim hledala místo k odpočinku. Během dne, když byli na...
Numeri 11:17...z Ducha, který je na tobě, a vložím jej na aby nesli břímě lidu s tebou a nemusel jsi je nést sám....
Numeri 11:22... se snad pro pobít všechen brav a skotaby měli dost? Mají se pro vylovit všechny ryby z moře,...
Numeri 13:2...promluvil k Mojžíšovi: "Vyšli mužeaby prozkoumali kanaánskou zem, kterou dám synům Izraele. Z...
Numeri 14:3...této poušti! Proč nás Hospodin vede do zeměAbychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí?...
Numeri 16:30...Hospodin něco úplně nového a země otevře ústaaby je pohltila se vším, co mají, takže se zaživa propadnou...
Numeri 17:5... To se stalo pro syny Izraele připomínkouaby žádný nepovolaný, který by nebyl z Áronova semene,...
Numeri 18:4...by zemřeli jak oni, tak vy. Připojí se k toběaby se starali o Stan setkávání a o veškerou službu...
Numeri 18:5... Budete držet stráž při svatyni a při oltářiaby na syny Izraele nedolehl hrozný hněv. Hle, sám...
Numeri 18:6...levity. Byli odevzdáni Hospodinu a darováni vámaby sloužili při Stanu setkávání. Jen ty a tvoji synové...
Numeri 18:22...Izraele nepřibližují ke Stanu setkáváníaby na sebe neuvalili hřích a nezemřeli. Službu při Stanu...
Numeri 20:8...skále, vydá vodu. Vyvedeš jim vodu ze skályaby obec i dobytek měli co pít." Mojžíš tedy podle jeho...
Numeri 21:4...proklaté. To místo pak nazvali Chorma, KlatbaAby se vyhnuli edomské zemi, táhli od hory Hór směrem k...
Numeri 22:22...hněvem a Hospodinův anděl vyšel proti němuaby mu zahradil cestu. Balaám zatím jel na své oslici spolu...
Numeri 22:23...z cesty a šla polem. Balaám tedy oslici bilaby ji zavedl zpět na cestu. Hospodinův anděl se pak...
Numeri 23:19... naslouchej mi, synu Ciporův! Bůh není člověkaby lhal, není lidský syn, aby litoval. Promluví snad, a...
Numeri 24:1...a berana. Balaám viděl, že se Hospodinu líbíaby Izraeli žehnal, a tak nešel vyhledávat věštby jako...
Numeri 25:4...lidu a veřejně je kvůli Hospodinu pověs na kůlaby se Hospodinův planoucí hněv odvrátil od Izraele."...
Numeri 27:17...vycházel i vcházel, kdo by je vyváděl i uvádělaby Hospodinova obec nebyla jako ovce bez pastýře."...
Numeri 27:20...obce mu dej pověření. Předej mu svou důstojnostaby jej celá izraelská obec poslouchala. se postaví před...
Numeri 28:22... Dále přines jednoho kozla jako oběť za hříchaby za vás byl vykonán obřad smíření. Toto vše budete...
Numeri 28:30...beránků po desetině. Přines také jednoho kozlaaby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše připravíte...
Numeri 29:5...beránků. Dále jednoho kozla jako oběť za hříchaby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše (kromě...
Numeri 32:8...vaši otcové, když jsem je vyslal z Kádeš-barnéaby prohlédli zem. Došli k údolí Eškol, prohlédli zem,...
Numeri 32:27...služebníci, každý v plné zbroji, přejdou Jordánaby bojovali před Hospodinem, jak praví náš pán." Mojžíš...
Numeri 34:13...země - rozdělte si ji losem! Hospodin přikázalaby byla přidělena devíti a půl pokolením. Rubenovu a...
Numeri 34:18...Nunův. Z každého pokolení určete jednoho vůdceaby jim pomáhali rozdělovat zem. A toto jsou jména těch...
Numeri 34:29...Neftalí." To jsou ti, kterým Hospodin přikázalaby synům Izraele přidělili dědictví v zemi Kanaán. Na...
Numeri 35:5...na jižní, západní a severní straně města, tak aby město bylo uprostřed. Toto budou jejich předměstské...
Numeri 35:12...vám budou sloužit jako útočiště před mstitelemaby ten, kdo někoho zabil, nezemřel dříve, než se dostaví k...
Numeri 35:15... hostům i přistěhovalcům slouží za útočištěaby se tam uchýlil každý, kdo někoho neúmyslně zabil....
Numeri 36:1... syna Manasesova z rodů Josefových synůaby promluvili před Mojžíšem a před izraelskými rodovými...
Numeri 36:2... Řekli: "Hospodin našemu pánu přikázalaby synům Izraele rozdělil zemi losem na dědičné podíly....
Numeri 36:8...se vdá za někoho ve svém otcovském rodu a kmeniaby si všichni synové Izraele udrželi dědictví svých otců....
Deuteronomium 1:27...nás nenáviděl! Vydal nás do rukou Emorejcůaby nás vyhladil! Kam to jdeme? Naši bratři nás připravili...
Deuteronomium 2:30...tvůj Bůh, totiž posílil jeho hrdost a odhodláníaby jej pak vydal do tvé ruky, jak je tomu dodnes. Hospodin...
Deuteronomium 4:19... na celý nebeský zástup, nenech se strhnoutaby ses jim klaněl a sloužil jim. Hospodin, tvůj Bůh, je...
Deuteronomium 4:36...není žádný jiný. Z nebe ti dal slyšet svůj hlasaby vyučil, a na zemi ti ukázal svůj veliký oheň, abys...
Deuteronomium 4:38...pak osobně vyvedl svou velikou mocí z Egyptaaby před tebou vyhnal národy větší a mocnější, než jsi ty,...
Deuteronomium 4:42...pak určil tři města na východní straně Jordánuaby se tam směl uchýlit každý, kdo někoho neúmyslně zabil,...
Deuteronomium 5:12...neponechá bez trestu. Zachovávej sobotní denaby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest...
Deuteronomium 5:29...všechno pověděli. Kéž by jen měli takové srdceaby mne po všechny dny ctili a zachovávali všechna ...
Deuteronomium 5:31... pravidla a zákony, jimž je budeš učitaby je dodržovali v zemi, kterou jim dávám za dědictví."...
Deuteronomium 6:23...a hrozná znamení a divy. Nás však odtud vyvedlaby nás přivedl sem a dal nám zemi, kterou s přísahou...
Deuteronomium 7:10... Těm, kdo jej nenávidí, však odplácí osobněaby je vyhubil. Nebude váhat - tomu, kdo jej nenávidí,...
Deuteronomium 7:22...vytlačí postupně; nebudeš je moci zdolat rychleaby se proti tobě nerozmnožila divoká zvěř. Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 8:2... tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let po pouštiaby pokořil a vyzkoušel a aby poznal, co je v tvém srdci...
Deuteronomium 8:3... manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcovéaby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale...
Deuteronomium 8:16...poušti krmil manou, kterou tví otcové neznaliaby pokořil a vyzkoušel, aby se ti v budoucnu vedlo...
Deuteronomium 8:18... svého Boha. Je to přece on, kdo ti dává síluaby ses vzmáhal, aby tak potvrdil svou smlouvu, kterou...
Deuteronomium 9:5...pro ryzost svého srdce vstupuješ do jejich zeměabys ji obsadil. Hospodin, tvůj Bůh, ty národy před tebou...
Deuteronomium 9:28...jsi nás vyvedl, řeknou: ‚Hospodin je vyvedlaby je pozabíjel na poušti, protože je nedokázal uvést do...
Deuteronomium 10:8...plných vody. Tenkrát Hospodin oddělil kmen Leviaby nosili Truhlu Hospodinovy smlouvy, aby stáli před...
Deuteronomium 11:17...by proti vám vzplanul hněvem, zavřel by nebeaby nevydalo déšť, a země by nevydala svou úrodu. Tak byste...
Deuteronomium 12:21...od místa, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolíaby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skot i brav,...
Deuteronomium 13:4...jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůh, zkoušíaby se poznalo, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým...
Deuteronomium 13:10...popravit. Sám na něj vztáhneš ruku jako prvníaby zemřel, a pak se připojí všechen lid. Ukamenuj ho k...
Deuteronomium 13:14... k bydlení, že z vašeho středu vyšli ničemovéaby svedli obyvatele svého města slovy: "Pojďme sloužit...
Deuteronomium 14:24...však místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolíaby tam umístil své jméno, od tebe příliš daleko, takže tam...
Deuteronomium 17:7... Svědkové na něj vztáhnou ruku jako prvníaby zemřel, a potom se přidá všechen lid. Odstraň ze svého...
Deuteronomium 17:16... si dosadit nesmíš. ale nemá mnoho koníaby neposílal lid zpátky do Egypta pro další koně. Hospodin...
Deuteronomium 17:17...se nikdy nevrátíte." nemá mnoho ženaby snad jeho srdce nezabloudilo. Také nemá příliš mnoho...
Deuteronomium 17:20...všechna slova tohoto Zákona a tato pravidlaaby se jeho srdce nepozdvihlo nad jeho bratry a aby se...
Deuteronomium 18:5... tvůj Bůh, vyvolil ze všech tvých kmenůaby po všechny dny stál se svými syny ve službě v...
Deuteronomium 19:3...vzdálenosti a rozděl její území na tři dílyaby se každý, kdo někoho zabil, měl kam uchýlit. Když někdo...
Deuteronomium 19:4...kam uchýlit. Když někdo někoho zabije a utečeaby si zachránil život (v případě, že svého bližního zabil...
Deuteronomium 19:10...třem městům přidáš ještě další tři. To protoaby se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za...
Deuteronomium 19:12...odtud a vydají jej do rukou krevního mstiteleaby zemřel. Neslituješ se nad ním. Odstraň z Izraele...
Deuteronomium 19:16... Povstane-li proti někomu zlomyslný svědekaby jej nařkl z odpadlictví, obě strany sporu se musí...
Deuteronomium 19:19...proti svému bratru, uděláte mu totéž, co chtělaby se stalo jeho bratru. Odstraň ze svého středu zlo! o...
Deuteronomium 20:5...a ještě se tam nenastěhoval? se vrátí domůaby snad nepadl v boji a nenastěhoval se tam někdo jiný....
Deuteronomium 20:6...a ještě neokusil její ovoce? se vrátí domůaby snad nepadl v boji a její ovoce neokusil někdo jiný....
Deuteronomium 20:7...ženou, ale ještě si ji nevzal? se vrátí domůaby snad nepadl v boji a nevzal si ji někdo jiný."...
Deuteronomium 20:8...se bojí? Kdo je malomyslný? se vrátí domůaby jeho bratři neztratili odvahu jako on." Teprve když...
Deuteronomium 20:19... Budeš-li ve válce některé město dlouho obléhataby ses jej zmocnil, nenič jeho stromy; nedotkni se jich...
Deuteronomium 21:2...kdo ho zabil, vyjdou tvoji stařešinové a soudciaby změřili vzdálenost od toho zabitého k okolním městům a...
Deuteronomium 21:5...synové (neboť je Hospodin, tvůj Bůh, vyvolilaby mu sloužili a aby v Hospodinově jménu žehnali. Podle...
Deuteronomium 22:7... Mladé si smíš vzít, ale matku musíš pustitaby se ti vedlo šťastně a byl jsi dlouho živ. Když budeš...
Deuteronomium 23:5...syna Balaáma z Petoru v mezopotamském Aramuaby proklel. (Hospodin, tvůj Bůh, ovšem odmítl Balaáma...
Deuteronomium 23:15... tvůj Bůh, totiž kráčí uprostřed tvého táboraaby vysvobozoval a vydal ti tvé nepřátele. je tedy...
Deuteronomium 24:7... že unesl jednoho ze svých bratrů, synů Izraeleaby jej zotročil či prodal, pak ten únosce zemře....
Deuteronomium 24:10...poskytovat půjčku, nevstupuj do jeho domuaby sis vybral zástavu. Zůstaň venku, než ti věřitel...
Deuteronomium 24:19...něj. Připadne přistěhovalci, sirotku a vdověaby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu...
Deuteronomium 25:5... spojí její švagr; ten si ji vezme za ženuaby splnil švagrovskou povinnost. Prvorozený, jehož mu...
Deuteronomium 25:6...porodí, pak ponese jméno onoho zesnulého bratraaby jeho jméno nevymizelo z Izraele. Když si ten muž nebude...
Deuteronomium 25:11... může se stát, že manželka jednoho přistoupíaby svého muže uchránila před tím, který ho bije. Pokud...
Deuteronomium 26:12...je levitovi, přistěhovalci, sirotku a vdověaby ve tvém městě jedli do sytosti. Tehdy před Hospodinem,...
Deuteronomium 27:12... Josef a Benjamín postaví na hoře Gerizimaby žehnali lidu. Ruben, Gád, Ašer, Zabulon, Dan a Neftalí...
Deuteronomium 27:13... Dan a Neftalí se pak postaví na hoře Ebalaby zlořečili. Levité tehdy začnou na všechny Izraelity...
Deuteronomium 27:25...odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo se uplatitaby prolil nevinnou krev!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Deuteronomium 28:12...ti otevře svůj nádherný poklad - nebesaaby dal tvé zemi déšť v pravý čas a požehnal všechno tvé...
Deuteronomium 28:69...smlouvy, o níž Hospodin Mojžíšovi přikázalaby ji uzavřel se syny Izraele v moábské zemi, kromě...
Deuteronomium 29:12... Tu s tebou Hospodin, tvůj Bůh, dnes uzavíráaby si ustavil za lid a stal se tvým Bohem, jak ti...
Deuteronomium 30:5...získali tví otcové, a znovu ji získáš. Způsobíaby se ti vedlo šťastně, a rozmnoží více než tvé otce....
Deuteronomium 30:12...tvé síly, není ti nijak vzdálené! Není na nebiabys říkal: "Kdo z nás vystoupí na nebe, aby nám je odtud...
Deuteronomium 30:13...nám je, abychom je mohli plnit?" Není za mořemabys říkal: "Kdo z nás se vydá za moře, aby nám je odtud...
Deuteronomium 30:17...a nebudeš poslušný, ale necháš se strhnoutaby ses klaněl cizím bohům a sloužil jim, pak vám dnes...
Deuteronomium 31:11... během Slavnosti stánků se sejde všechen Izraelaby se ukázal před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které...
Deuteronomium 31:12... děti i přistěhovalce žijící ve vašich branáchaby jej slyšeli a učili se ctít Hospodina, vašeho Boha, a...
Deuteronomium 31:19... Nauč ji syny Izraele a vlož jim ji do ústaby mi ta píseň byla svědkem proti synům Izraele. je...
Deuteronomium 32:13...ním! Dovedl svůj lid na výšiny země, úrodou pole aby sytil se. Medem ze skály je napájel, olejem ze skály...
Deuteronomium 32:38... kdo pili víno jejich úliteb? Jen vstanouaby vám pomohli, se vám stanou úkrytem! Prohlédněte - ...
Deuteronomium 32:46... si vezměte k srdci. Předávejte je svým synůmaby pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona. To...
Deuteronomium 33:3...svaté v ruce máš. Oni se k tvým nohám přivinuliaby přijímali slova tvá - Zákon, jenž Mojžíš vydal nám,...
Deuteronomium 33:11...zalíbení měj. Jeho protivníky udeř do slabinaby jeho nepřátelé nikdy nevstali!" O Benjamínovi řekl:...
Jozue 2:2...doneslo: "Dnes večer sem přišli nějací Izraelciaby proslídili zem." Jerišský král proto vzkázal Rachab:...
Jozue 3:7...v očích celého Izraele dodávat na vážnostiaby věděli, že jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou....
Jozue 3:14...místě." Když pak lid vytáhl ze svých stanůaby přešel Jordán, kněží nesli před lidem Truhlu smlouvy....
Jozue 4:6...jeden kámen, podle počtu izraelských kmenůaby se pro vás staly znamením. se vás v budoucnu děti...
Jozue 4:13...přešlo před Hospodinem na jerišské pláněaby svedli boj. Toho dne Hospodin v očích celého Izraele...
Jozue 4:24...které před námi vysušil, dokud jsme nepřešli. To aby všechny národy země poznaly, že ruka Hospodinova je...
Jozue 6:26..."Zlořečený buď před Hospodinem, kdo povstaneaby stavěl toto město Jericho! Za cenu svého prvorozeného...
Jozue 7:3...se vrátili k Jozuovi, řekli mu: "Není potřebaaby se tam vypravoval všechen lid. Stačí, když vytáhnou dva...
Jozue 8:16...k poušti. Všechen lid ve městě byl zburcovánaby je pronásledovali. Hnali se za Jozuem, a tak se nechali...
Jozue 9:2... perizejský, hivejský a jebusejský - sešli seaby společně bojovali proti Jozuovi a Izraeli. Také...
Jozue 9:20...sáhnout. Uděláme s nimi toto: Necháme je naživuaby na nás nedopadl Boží hněv, kdybychom porušili přísahu,...
Jozue 9:26...takto: Vysvobodil je z rukou synů Izraeleaby je nepobili, a téhož dne z nich udělal dřevaře a nosiče...
Jozue 10:14... Takový den nenastal nikdy předtím ani potomaby Hospodin poslechl něčí hlas. To proto, že Hospodin...
Jozue 11:5...a utábořili se společně u meromských vodaby vedli válku proti Izraeli. Hospodin ale řekl Jozuovi:...
Jozue 11:20...bojem. Sám Hospodin totiž zatvrdil jejich srdceaby válčili proti Izraeli, aby je vyhladil jako proklaté a...
Jozue 18:4...Z každého kmene si určete tři muže. Ty vyšluaby prošli tu zem a popsali ji podle svých dědictví. se...
Jozue 18:8...Mojžíš." Muži se tedy vypravili na cestuaby popsali tu zem. Jozue těm, kdo měli jít, přikázal:...
Jozue 20:3...města, jak jsem vám pověděl skrze Mojžíšeaby se tam uchýlil ten, kdo někoho nedopatřením nechtěně...
Jozue 20:4...přijmou k sobě do města a poskytnou mu místoaby bydlel u nich. Když ho bude pronásledovat krevní...
Jozue 20:9...kdokoli někoho nechtěně zabil, uchýlí se tamaby nezemřel rukou krevního mstitele, dokud se nepostaví...
Jozue 22:12... celá izraelská obec se shromáždila v Šíluaby proti nim vytáhli do boje. Izraelci vyslali k synům...
Jozue 22:24...sám Hospodin! Udělali jsme to jen z obavyaby vaši synové v budoucnu neřekli našim synům: ‚Co vám je...
Jozue 22:27...a postavme si oltář. Ne pro zápaly a oběti, ale aby byl svědkem mezi námi a vámi i mezi našimi budoucími...
Jozue 22:28...naši otcové - ne pro zápaly a oběti, ale aby byl svědkem mezi námi a vámi.' Ale bouřit se proti...
Jozue 24:9...Poslal pozvání Balaámovi, synu Beorovuaby vás proklínal. Nehodlal jsem ale Balaáma vyslyšet, a...
Soudců 1:9...město ostřím meče a vypálili. Potom sestoupiliaby bojovali proti Kananejcům bydlícím v horách, v Negevu a...
Soudců 1:23... a Hospodin byl s nimi. Když vyslali mužeaby prozkoumali Bet-el (dříve nazývaný Luz), uviděli...
Soudců 2:13... a popouzeli tak Hospodina. Opustili Hospodinaaby sloužili Baalovi a Aštartě. Hospodin proto vzplanul...
Soudců 2:19...než jejich otcové, a odcházeli za cizími bohyaby jim sloužili a klaněli se jim. Svého tvrdošíjného...
Soudců 3:1... Toto jsou národy, které Hospodin ponechalaby jimi zkoušel Izraelce, kteří nezažili žádný z bojů o...
Soudců 3:2...žádný z bojů o Kanaán. (Udělal to protoaby izraelská pokolení, která neměla zkušenost s bojem,...
Soudců 3:4...hory Baal-hermon k Lebo-chamátu. Ti zůstaliaby skrze byl Izrael zkoušen, aby se ukázalo, zda budou...
Soudců 3:9...volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránceaby je vysvobodil. Byl to Otniel, syn Kenaze, mladšího...
Soudců 3:12...zlo, nechal Hospodin moábského krále Eglonaaby přemohl Izrael. Spojil se s Amonci i Amalekovci, vytáhl...
Soudců 6:5...a jejich velbloudů bylo bezpočtu. Přicházeliaby pustošili zem. Midián Izraelce úplně zbědoval, a tak...
Soudců 6:11...Gedeon právě mlátil pšenici - ve vinném lisuaby si toho Midiánci nevšimli. Hospodinův anděl se mu...
Soudců 6:35...k sobě. Rozeslal posly po celém Manasesoviaby se k němu přidali. Vyslal také posly k Ašerovi,...
Soudců 7:2...vojsko. Nemohu jim vydat Midiánce do rukouaby se Izrael nechlubil na můj účet a neříkal: ‚Zvítězili...
Soudců 7:23... Ašera a z celého Manasese byli povolániaby Midiánce pronásledovali. Gedeon také rozeslal posly po...
Soudců 9:2...se šechemských měšťanů: ‚Co je pro vás lepšíaby vám vládlo všech sedmdesát Jerub-baalových synů, nebo...
Soudců 9:17...Můj otec za vás bojoval, nasadil vlastní životaby vás vysvobodil z rukou Midiánců. Vy jste ale dnes...
Soudců 9:24...ducha sváru, a Šechemští Abimelecha zradili. To aby krutost spáchaná na sedmdesáti Jerub-baalových synech...
Soudců 9:39...s ním!" Gaal tedy vytáhl v čele Šechemskýchaby bojoval s Abimelechem. Abimelech ho ale hnal k...
Soudců 9:52...útokem. Když se ale přiblížil ke vchodu do věžeaby ji zapálil, nějaká žena mu shodila mlýnský kámen na...
Soudců 10:9...v Gileádu. Amonci dokonce překročili Jordánaby napadli také Judu, Benjamína a dům Efraimův. Na Izrael...
Soudců 11:18...a utábořili se na druhé straně potoka Arnonaby nevstoupili na moábské území - Arnon totiž tvořil...
Soudců 13:10...s právě nebyl, a tak se dala rychle do běhuaby mu to oznámila. "Honem," řekla mu, "ukázal se mi ten...
Soudců 14:8...a líbila se mu. Po nějaké době tam šel znovuaby si ji vzal. Odbočil, aby se podíval na mrtvého lva a...
Soudců 14:11...místní viděli, že je sám, vybrali třicet družbůaby mu dělali společnost. "Chci vám dát hádanku," řekl jim...
Soudců 16:23...začaly znovu růst. Filištínští vládci se sešliaby přinesli velikou oběť svému bohu Dágonovi a aby...
Soudců 16:25... je zábava!" Zavolali tedy Samsona z vězeníaby je bavil. Když ho postavili mezi sloupy, Samson požádal...
Soudců 16:31...Potom tam přišli jeho bratři a celá jeho rodinaaby si ho vzali. Odnesli ho a pohřbili mezi Coreou a...
Soudců 17:5...efod a bůžky a pověřil jednoho ze svých synůaby mu dělal kněze. Izrael byl tenkrát bez krále. Každý si...
Soudců 17:12...Míku jako jeden z jeho synů. Míka ho pověřilaby mu dělal kněze, a ten levitský mladík bydlel v jeho...
Soudců 18:2...vyslali pět udatných mužů z Coreje a Eštaoluaby prozkoumali a obhlédli zem. Řekli jim: "Jděte...
Soudců 19:15...Gibeji, slunce zapadalo, a tak odbočiliaby tam přenocovali. Když levita vešel do Gibeje, posadil...
Soudců 19:27...pán. Její pán ráno vstal, otevřel dveře domuaby vyrazil na cestu, a hle - jeho družka leží u dveří domu...
Soudců 20:10...ze sta, sto z tisíce a tisíc z desetitisíceaby zásobovali vojsko. To se vypraví na benjamínskou Gibeu,...
Soudců 20:14...poslechnout. Stáhli se ze svých měst ke Gibejiaby proti Izraelcům vytáhli do boje. Toho dne se z měst...
Soudců 20:18...udatných mužů. Zvedli se a táhli do Bet-eluaby se dotazovali Boha: "Kdo z nás vytáhnout do boje...
Soudců 21:17...kdo se z Benjamína zachránili, potřebují dědiceaby z Izraele nevymizel celý kmen. Naše dcery jim ale za...
Růt 1:1...hlad. Jeden muž z judského Betléma proto odešelaby se svou manželkou a dvěma syny nějaký čas bydlel v...
Růt 1:7...se svými snachami odešla z místa, kde žilaaby se vydala na cestu zpět do judské země. "Jděte," řekla...
Růt 1:11...chodily se mnou? Copak ještě mohu porodit synyaby se stali vašimi manžely? Vraťte se, dcery, odejděte....
Růt 4:10... ženu po Machlonovi, jsem získal za manželkuabych mrtvému vzbudil dědice, aby jméno mrtvého nezmizelo z...
Růt 4:11...odpověděli: "Jsme svědkové. Kéž Hospodin aby žena přicházející do tvého domu byla jako Ráchel a Léa,...
Růt 4:12...ti Hospodin skrze tuto dívku dopřeje potomstvoaby tvůj dům byl jako dům Perese, jehož porodila Támar...
1. Samuel 1:3...muž chodil každoročně ze svého města do Šílaaby se tam klaněl a obětoval Hospodinu zástupů....
1. Samuel 1:28...prosila. Teď ho tedy odevzdávám Hospodinuaby mu patřil po celý svůj život." A poklonili se tam...
1. Samuel 2:11...domů do Rámy, ale chlapec zůstal u kněze Elíhoaby sloužil Hospodinu. Elího synové byli ničemové. Nedbali...
1. Samuel 2:25...slova vůbec nedali, neboť Hospodinova vůle bylaaby zemřeli. Chlapec Samuel však prospíval, rostl a byl...
1. Samuel 2:28...si ze všech izraelských kmenů vyvolil za knězeaby vystupoval k mému oltáři, aby pálil kadidlo a nosil...
1. Samuel 3:19...pak rostl a Hospodin byl s ním a nedopustilaby jediné z jeho slov selhalo. Celý Izrael od Danu po...
1. Samuel 4:4...ruky našich nepřátel." A tak lid poslal do Šílaaby odtamtud přinesli Truhlu smlouvy Hospodina zástupů...
1. Samuel 4:14...zaslechl ten hlasitý křik.Onen muž přispěchalaby mu to oznámil. (Elímu bylo devadesát osm let a oči ...
1. Samuel 7:1...domu na kopci a posvětili jeho syna Eleazaraaby ji střežil. Od chvíle, kdy Truhla spočinula v...
1. Samuel 8:11...vámi bude král vládnout," řekl. "Vezme vám synyaby mu dělali vozataje a jezdce a aby běhali před jeho...
1. Samuel 8:13...výzbroj a vozovou výstroj. Vezme vám dceryaby mu vařily, pekly a připravovaly voňavky. Vezme vám...
1. Samuel 8:16...vaše děvečky, váš nejlepší dobytek i vaše oslyaby pracovali pro něj. Vaše ovce a kozy zdaní desátkem. I...
1. Samuel 9:8...u sebe čtvrt šekelu stříbra. Dám je Božímu mužiaby nám ukázal cestu." (Když se v dávných dobách v Izraeli...
1. Samuel 10:9...ti, co máš dělat." Když se pak Saul otočilaby od Samuele odešel, Bůh proměnil jeho srdce v jiné. Toho...
1. Samuel 12:11...posílal Jerub-baala, Baráka, Jiftacha a Samueleaby vás zachránil z rukou vašich okolních nepřátel, takže...
1. Samuel 12:17...právě sklizeň pšenice? Budu volat k Hospodinuaby seslal hromobití a déšť. Tehdy jasně pochopíte, jak...
1. Samuel 13:5...do Gilgalu. Také Filištíni se shromáždiliaby bojovali s Izraelem - 3 000 vozů, 6 000 jezdců a lidu...
1. Samuel 13:10...hle - přichází Samuel! Saul mu vykročil naprotiaby ho přivítal. Samuel mu ale řekl: "Cos to udělal?" Saul...
1. Samuel 13:19...nebyl jediný kovář. Filištíni si totiž řekli: "Aby si ti Hebrejové nemohli dělat meče nebo kopí." Celý...
1. Samuel 14:26...z pláství, ale nikdo z vojska se ho ani nedotklaby ho ochutnal, protože se báli přísahy. Jonatan ale...
1. Samuel 15:15...Saul. "Lid ušetřil nejlepší brav a skotaby je obětovali Hospodinu, tvému Bohu. Všechno ostatní...
1. Samuel 15:21...z kořisti nejlepší brav a skot propadlý klatběaby je v Gilgalu obětovali Hospodinu, tvému Bohu." Samuel...
1. Samuel 15:29...a nebude toho litovat. Není to přece člověkaby litoval." "Zhřešil jsem," opakoval Saul. "Teď mi ale...
1. Samuel 16:16...Boha. náš pán rozkáže zde svým služebníkůmaby vyhledali někoho, kdo umí hrát na citeru. Zahraje na ni...
1. Samuel 17:48...Jakmile Filištín vykročil a zamířil k Davidoviaby ho napadl, David rychle vyběhl z řady proti němu. Sáhl...
1. Samuel 18:8...přiznali desetkrát více, a mně jen tisíceAby mu tak ještě dali království!" Od toho dne Saul hleděl...
1. Samuel 18:13...s ním byl Hospodin, kdežto od Saula se odvrátilAby se ho zbavil, jmenoval ho velitelem nad tisíci, takže...
1. Samuel 18:25...nad královskými nepřáteli." (Saul totiž chtělaby David padl rukou Filištínů.) Dvořané to sdělili...
1. Samuel 18:27...jejich předkožky a odpočítal je před králemaby se stal jeho zetěm. Saul mu tedy dal svou dceru Míkal...
1. Samuel 19:1...Jonatanovi a všem svým hodnostářům, že chceaby David zemřel. Saulův syn Jonatan měl ale Davida velmi...
1. Samuel 19:5...ti svou službou prospěl. Nasadil vlastní životaby zabil toho Filištína, a tak Hospodin daroval celému...
1. Samuel 19:7...mu to vyprávěl. Potom Davida přivedl k Sauloviaby byl s ním tak jako předtím. Opět došlo k válce. David...
1. Samuel 19:10... Zatímco mu David hrál, Saul po něm mrštil kopíaby Davida připíchl ke zdi. Ten ale Saulovi uhnul a kopí se...
1. Samuel 19:11...uprchl. Saul poslal k Davidovu domu své mužeaby ho hlídali. Ráno ho chtěl nechat zabít. Davidova žena...
1. Samuel 19:14...lůžko pláštěm. Když přišli Saulovi poslovéaby Davida zadrželi, řekla jim: "Je nemocný." Saul je pak...
1. Samuel 19:15...nemocný." Saul je pak vyslal za Davidem znovuaby se sami přesvědčili. Řekl jim: "Přineste ho ke mně...
1. Samuel 19:20..."David je v chýších v Rámě." Vyslal tedy poslyaby Davida zajali. Jakmile však uviděli houf proroků v čele...
1. Samuel 20:3... Proto si říká: ‚Raději o tom Jonatan nevíaby se netrápil.' Ale jakože je živ Hospodin a živ jsi ty,...
1. Samuel 20:6... řekneš: ‚David prosil o svoleníaby mohl rychle domů do Betléma, protože tam jejich rod...
1. Samuel 20:28...nepřišel k jídlu?" "David prosil o svoleníaby směl do Betléma," odpověděl mu Jonatan. "Říkal:...
1. Samuel 20:33... "Co provedl?" Vtom po něm Saul mrštil kopímaby ho probodl. Tak Jonatan poznal, že jeho otec je...
1. Samuel 21:7...předložení odebrané z Hospodinovy přítomnostiaby byly téhož dne nahrazeny chlebem teplým. (Byl tam ale i...
1. Samuel 21:16...tu snad málo bláznů, že jste ho sem přivedliaby mi tu bláznil? Tenhle mi vejít do domu?" Tak...
1. Samuel 22:8... když na vlastní syn poštve mého služebníkaaby na číhal, tak jako dnes!" Nato se ozval Doeg Edomský...
1. Samuel 22:13...mu poskytl chléb a meč? Radil ses o něm s Bohemaby proti mně povstal a číhal na , jak se dnes ukazuje!"...
1. Samuel 23:8...všechen lid svolat k válečnému tažení do Keilyaby oblehl Davida i jeho muže. David se ale dozvěděl, jakou...
1. Samuel 23:10...se dozvěděl, že se Saul chystá dorazit do Keilyaby kvůli mně to město zničil. Přitáhne Saul, jak tvůj...
1. Samuel 23:20...vytáhne, kdykoli se mu zlíbí, a my se postarámeaby padl králi do rukou." Saul na to řekl: "Hospodin vám...
1. Samuel 23:26...se svými muži Davida a jeho muže obkličovaliaby je zajali. Vtom k Saulovi dorazil posel: "Rychle přijď....
1. Samuel 24:4...ohradám; byla tam jeskyně a Saul zašel dovnitřaby si ulevil. V zadních koutech jeskyně ale seděl David se...
1. Samuel 25:1... Samuel pak zemřel. Všichni Izraelci se sešliaby ho oplakávali a pohřbili ho v Rámě, kde bydlel. David...
1. Samuel 25:31...mít v srdci výčitky, že jsi daremně prolil krevaby ses pomstil. Hospodin prokáže mému pánu dobrodiní,...
1. Samuel 26:2...mužů vybraných z Izraele vypravil na poušť Zifaby tam Davida hledali. Saul se utábořil u cesty na kopci...
1. Samuel 26:4... že za ním Saul přišel na poušť, vyslal zvědyaby se o Saulově příchodu dověděl přesně. Potom se David...
1. Samuel 26:13...stranu a postavil se opodál na vrchol kopceaby byl od něj dost daleko. "Co je s tebou, Abnere?"...
1. Samuel 27:11...Negevu." David nenechával naživu muže ani ženyaby je nemusel vodit do Gatu. Říkal si: "Aby na nás...
1. Samuel 30:10...potoka Besor, protože byli příliš vyčerpáni, než aby šli dál. Našli venku jakéhosi Egypťana a vzali ho k...
1. Samuel 30:21...potoka Besor, protože byli příliš vyčerpáni, než aby šli dál s Davidem. Vyšli Davidovi a jeho mužům naproti,...
1. Samuel 31:9...mu zbroj a poslali to po celé filištínské zemiaby tu zprávu ohlásili v chrámu jejich model i mezi lidem....
2. Samuel 1:18...Jonatanem zpíval tento žalozpěv a přikázalaby se synové Judy učili tuto Píseň luku. Takto je zapsána...
2. Samuel 2:4...městech. Tam za ním potom přišli judští mužiaby Davida pomazali za krále nad domem judským.Když pak...
2. Samuel 3:17...izraelské stařešiny: " dávno jste toužiliaby vaším králem byl David. Teď tedy jednejte, neboť...
2. Samuel 3:19...promluvil s Benjamínci. Potom šel do Hebronuaby s Davidem probral vše, co Izrael a celý dům Benjamínův...
2. Samuel 3:21...a shromáždit pro svého krále a pána celý Izraelaby s tebou uzavřeli smlouvu. Pak budeš kralovat, kdekoli...
2. Samuel 3:27... Joáb si ho vzal stranou dovnitř městské brányaby si s ním promluvil o samotě. Tam ho ale ranou do břicha...
2. Samuel 3:35...o to víc. Potom všichni chodili za Davidemaby se ještě za světla najedl, ale David přísahal: " ...
2. Samuel 4:12...ze světa?!" Nato David rozkázal svým mládencůmaby je zabili. Usekali jim ruce i nohy a pověsili je u...
2. Samuel 5:11...s cedrovým dřevem a také tesaře a kameníkyaby Davidovi postavili palác. Tehdy David poznal, že jej...
2. Samuel 5:24...vyrazíš, neboť tehdy před tebou vytáhl Hospodinaby porazil vojsko Filištínů." David udělal, co mu Hospodin...
2. Samuel 6:2...tím zástupem se vypravil do Baaly v Judskuaby odtamtud přivezli Boží truhlu nesoucí jméno Hospodina...
2. Samuel 6:12...i všechno, co ." David tedy radostně vykročilaby nechal Boží truhlu přenést z Obed-edomova domu do Města...
2. Samuel 6:20... každý k sobě domů. Také David se vrátilaby požehnal svůj dům. Saulova dcera Míkal ale Davida...
2. Samuel 6:21... vyvolil místo tvého otce a celé tvé rodinyaby postavil za vůdce Hospodinova lidu, Izraele - před...
2. Samuel 7:10...lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej takaby bydlel doma a nikdo ho nerušil. jej nebudou...
2. Samuel 7:29...Kéž se ti zalíbí požehnat domu svého služebníkaaby před tebou trval navěky, jak jsi, Hospodine, Pane můj,...
2. Samuel 8:3... syna Rechobova, krále Cóby, když vytáhlaby obnovil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1...
2. Samuel 9:10...služebníky obdělávat jeho půdu a sklízet úroduaby vnuk tvého pána měl dost potravy. A Mefibošet, vnuk...
2. Samuel 10:2...přízeň mně." Poslal proto své služebníkyaby mu vyřídili soustrast nad úmrtím jeho otce. Když...
2. Samuel 10:3...Neposlal za tebou své služebníky spíše protoaby prohledali a proslídili město, aby je mohli podvrátit?"...
2. Samuel 10:10...vojska svěřil pod velení svého bratra Abišajeaby je seřadil proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li...
2. Samuel 11:1...králové vyrážejí do boje, poslal David Joábaaby se svými vojáky a s celým Izraelem rozdrtil Amonce....
2. Samuel 12:11...očima vezmu tvé ženy a dám je tvému bližnímuaby s nimi spal všem na očích. Ty jsi to udělal tajně, ale...
2. Samuel 12:17...zemi. Stařešinové jeho domu se postavili okoloaby ho přiměli vstát ze země, ale on nechtěl. Ani pokrm od...
2. Samuel 13:11...je Amnonovi do ložnice. Když mu je podávalaaby se najedl, zmocnil se a začal ji přemlouvat: "Pojď,...
2. Samuel 14:14... Bůh ale nechce brát život. Připravuje způsobyaby od něj vyhnanec nezůstal zahnán nadobro. Proto jsem...
2. Samuel 14:20...tato slova. Tvůj služebník Joáb to udělalaby změnil stav věci. Můj pán je ale moudrý jako Boží...
2. Samuel 14:32...odpověděl mu Abšalom. "Chci poslat za králemaby ses ho zeptal, proč jsem se vlastně měl vrátit z Gešuru...
2. Samuel 15:5...zjednal právo." A když k němu někdo přistoupilaby se mu poklonil, Abšalom k němu vztáhl ruku, objal ho a...
2. Samuel 15:12...také pro Davidova rádce Achitofela Gilonskéhoaby přišel ze svého města Gilo. Spiknutí narůstalo a s...
2. Samuel 15:16...svým dvorem. Zanechal tam jen deset konkubínaby se staraly o dům. Když král s celým tím zástupem...
2. Samuel 16:21..."Spi s konkubínami svého otce, které tu nechalaby se staraly o dům. Když celý Izrael uslyší, jak ses...
2. Samuel 17:14...totiž rozhodl zmařit Achitofelovu dobrou raduaby na Abšaloma přivedl neštěstí.) Chušaj pak oznámil...
2. Samuel 18:18...památný sloup. Říkal totiž: "Nemám synaaby připomínal jméno." Proto ten sloup nazval po sobě....
2. Samuel 19:16... judští muži vyšli králi naproti do Gilgaluaby ho převedli přes Jordán. Také Šimei, syn Gerův,...
2. Samuel 19:19...do Jordánu, že se budou brodit tam a zpětaby přepravili královský dvůr a splnili každé královo přání...
2. Samuel 19:32...z Rogelim a provázel krále k Jordánuaby se tam s ním rozloučil. Barzilaj byl velmi starý,...
2. Samuel 19:38...štědře odplácel? Dovol prosím svému služebníkuaby se vrátil. zemřu ve svém městě, kde je hrob mého...
2. Samuel 20:3...těch deset konkubín, které tam předtím nechalaby se staraly o dům, a dal je hlídat v ústraní. Postaral...
2. Samuel 20:9...Joáb Amasu a pravou rukou ho uchopil za vousyaby ho políbil. Amasa přitom nesledoval meč v Joábově...
2. Samuel 20:10...vnitřnosti na zem. Nebylo třeba další rányaby zemřel. Joáb se potom se svým bratrem Abišajem pustil...
2. Samuel 24:16...z lidu 70 000 mužů. Když pak anděl vztáhl rukuaby hubil Jeruzalém, Hospodina nad tím neštěstím pojala...
2. Samuel 24:21...David. "Postavím na něm oltář Hospodinuaby se ta rána mezi lidem zastavila." Aravna mu řekl: "Jen...
1. Královská 1:2...pro pana krále vyhledat nějakou mladou pannuaby byla králi k službám a pečovala o něj. Bude léhat ve...
1. Královská 2:3...pravidla i svědectví zapsaná v Mojžíšově zákoněaby se ti dařilo vše, co podnikneš, všude, kam se obrátíš....
1. Královská 2:19...tobě s králem." Potom šla za králem Šalomounemaby mu řekla o Adoniášovi. Král vstal a vykročil vstříc,...
1. Královská 2:27...Abiatarovi odebral Hospodinovo kněžstvíaby se naplnilo slovo, které Hospodin v Šílu promluvil o...
1. Královská 3:6...velikou přízeň jsi mu zachoval, když jsi dalaby jeho syn seděl na jeho trůnu, jak tomu dnes je....
1. Královská 3:9... Dej tedy svému služebníku chápavé srdceaby dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo...
1. Královská 3:28...bázeň. Viděli totiž, že v sobě Boží moudrostaby vynášel soud. Tak tedy král Šalomoun kraloval nad...
1. Královská 5:7...byli pozváni k jeho stolu, a starali se o toaby nic nechybělo. Každý ve svém pořadí také dodávali...
1. Královská 5:14... a tak přicházeli vyslanci ze všech národůaby si poslechli Šalomounovu moudrost. Také týrský král...
1. Královská 5:21...Hospodin, který dal Davidovi moudrého synaaby vládl tomuto velikému lidu." Potom poslal Šalomounovi...
1. Královská 5:31...navézt veliké ušlechtilé kameny, neboť chtělaby chrám měl základy z otesaných kvádrů. Šalomounovi...
1. Královská 6:6...chrámové stěny totiž udělal stupňovité římsyaby nosníky ochozů nezasahovaly do samotných stěn chrámu....
1. Královská 8:1... kmenové náčelníky a vůdce izraelských rodůaby přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města...
1. Královská 8:16...by zůstávalo jméno. Vyvolil jsem však Davidaaby vedl Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám...
1. Královská 8:25...Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám seaby na izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek,...
1. Královská 8:40...srdce - jen ty sám přece znáš srdce všech lidíaby měli v úctě po všechny dny svého života v zemi,...
1. Královská 8:43...přebýváš. Učiň vše, by ten cizinec prosilaby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě...
1. Královská 8:50...tobě a daruj jim milost u jejich věznitelůaby se nad nimi slitovali. Vždyť jsou tvůj lid, tvé vlastní...
1. Královská 8:59...jsou Hospodinu, našemu Bohu, blízká dnem i nocíaby zjednával právo svému služebníku i svému lidu Izraeli...
1. Královská 8:60...služebníku i svému lidu Izraeli den co denaby všechny národy země poznaly, že Hospodin je Bůh a není...
1. Královská 8:64...oltář před Hospodinem byl příliš malý, než aby mohl pojmout onu zápalnou a moučnou oběť i tuk oněch...
1. Královská 9:3... Posvětil jsem tento chrám, který jsi vystavělaby tam navěky zůstávalo jméno. oči i srdce tam...
1. Královská 9:12...si jen přál. Chíram se tedy vypravil z Týruaby si ta města, která mu dal Šalomoun, prohlédl. Ale...
1. Královská 9:15... proč král Šalomoun zavedl nucené práce, byloaby vystavěl: Hospodinův chrám, svůj palác, terasu Milo,...
1. Královská 10:1...měl díky jménu Hospodinovu), a tak přijelaaby ho vyzkoušela v hádankách. Když dorazila do Jeruzaléma...
1. Královská 10:3...žádná z nich nebyla pro krále tak těžkáaby na ni neodpověděl. Když královna ze Sáby viděla všechnu...
1. Královská 10:24... Ti všichni se ucházeli o přijetí u Šalomounaaby slyšeli jeho moudrost, kterou mu do srdce vložil Bůh....
1. Královská 11:2...se s nimi a oni se nespojují s vámiaby se vaše srdce neobrátilo k jejich bohům." Šalomoun k...
1. Královská 11:36...a jeden kmen nechám jeho synovi. Postarám seaby mému služebníku Davidovi po všechny dny zářila svíce v...
1. Královská 12:1...do Šechemu, neboť se tam sešel celý Izraelaby ho prohlásili králem. Jeroboám, syn Nebatův, se o tom...
1. Královská 12:15...nevyslyšel lid, neboť to tak zařídil Hospodinaby se naplnilo jeho slovo, které promluvil k Jeroboámovi,...
1. Královská 12:21...i kmen Benjamín, 180 000 vybraných bojovníkůaby bojovali s domem Izraele a navrátili království...
1. Královská 12:33... vystoupil k oltáři, který postavil v Bet-eluaby na něm obětoval. Právě když Jeroboám stál u oltáře a...
1. Královská 13:10... kterou jsi přišel.'" Odešel tedy jinou cestouaby se vrátil jinudy, než kudy do Bet-elu přišel. V Bet-elu...
1. Královská 13:29...na osla a vezl zpět. Dovezl ho do svého městaaby ho oplakal a pohřbil. Jeho tělo pochoval do svého hrobu...
1. Královská 13:33...posvátných výšin. Kdokoli chtěl, toho pověřilaby se na těch výšinách stal knězem. Toto byl hřích...
1. Královská 14:2... Jeroboám řekl své ženě: "Jdi, převlékni seaby nepoznali, že jsi moje žena, a vydej se do Šíla. Tam je...
1. Královská 14:5...mu ale řekl: "Hle, přichází Jeroboámova ženaaby se u tebe vyptala na svého syna. Je nemocný. Řekneš ...
1. Královská 14:21...Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenůaby tam zůstávalo jeho jméno. Jeho matka, Amonka, se...
1. Královská 15:22... Potom král Asa dal provolat po celém Judskuaby všichni bez výjimky odnášeli kamení a dřevo z Rámy,...
1. Královská 16:2...cesty Jeroboámovy a svedl jsi můj lid Izraelaby popouzeli svými hříchy. Proto smetu Baašu i jeho dům...
1. Královská 16:26... a jeho hříchů, kterými svedl celý Izraelaby svými marnostmi popouzeli Hospodina, Boha Izraele....
1. Královská 17:4...toho potoka budeš pít a havranům jsem přikázalaby tam živili." Odešel tedy a zachoval se podle...
1. Královská 17:9...tam. Hle, přikázal jsem jedné tamější vdověaby živila." Vstal tedy a vydal se do Sarepty. Přišel k...
1. Královská 18:16...se mu ukážu." Obadiáš se tedy vydal za Achabemaby mu to oznámil. Achab ihned vyrazil Eliášovi naproti....
1. Královská 20:6...touto dobou k tobě navíc pošlu své služebníkyaby prohledali tvůj dům i domy tvých služebníků a zabavili...
1. Královská 20:10...mi přidají, jestli v Samaří bude dost prachuaby každý z mých mužů nabral aspoň trochu!" Izraelský král...
1. Královská 20:26...pak nechal nastoupit Aramejce a vytáhl k Afekuaby bojoval proti Izraeli. Také synové Izraele nastoupili,...
1. Královská 20:38...zbil a poranil. Prorok si pak zakryl oči páskouaby ho nepoznali, a odešel k cestě čekat na krále. Když ho...
1. Královská 21:25...nebyl nikdo jako Achab, kdo by se tak zaprodalaby páchal, co je v Hospodinových očích zlé, jak ho k tomu...
1. Královská 22:20...a levici. Hospodin se ptal: ‚Kdo svede Achabaaby vytáhl a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas...
1. Královská 22:24...slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode aby mluvil k tobě?" "To uvidíš v den, kdy se ukryješ v...
1. Královská 22:32..."To je určitě izraelský král." Obrátili se tedyaby ho napadli. Když ale Jošafat vykřikl, vozatajové...
1. Královská 22:49... Jošafat vybudoval zámořské loďstvoaby se vydalo do Ofiru pro zlato. Z cesty ale sešlo,...
2. Královská 1:16...praví Hospodin: Copak není Bůh v Izraeliaby ses tázal na jeho slova? Ty jsi ale vyslal posly, aby...
2. Královská 3:10..."Ach, copak nás tři krále Hospodin svolal protoaby nás vydal do rukou Moábcům?" Jošafat ale řekl: "To ...
2. Královská 3:13... "Byl to Hospodin, kdo nás tři krále svolalaby nás vydal do rukou Moábcům." Elíša mu na to řekl:...
2. Královská 3:26...síly, a tak si vzal 700 mužů ozbrojených mečemaby se probil k edomskému králi, ale nedokázal to. Tehdy...
2. Královská 4:27...k zemi a objala mu nohy. Gehazi hned přistoupilaby ji odstrčil, ale Boží muž mu řekl: "Nech ji, v duši...
2. Královská 5:11...Hospodina a mávat rukou nad nemocným místemaby malomocenství odehnal. Copak nejsou damašské řeky Amana...
2. Královská 5:18...odpustí: Když můj pán vchází do Rimonova chrámuaby se tam klaněl, opírá se o rámě, takže i se musím...
2. Královská 5:23...šaty a všechno to svěřil dvěma svým mládencůmaby to nesli před Gehazim. Když ale došli k návrší, Gehazi...
2. Královská 6:32...řekl jim: "Vidíte, ten vrahoun někoho poslalaby připravil o hlavu. Dávejte pozor; ten posel...
2. Královská 8:3...uplynulo, vrátila se odtud a přišla ke králiaby se domohla svého domu a pozemků. Král právě říkal...
2. Královská 8:29...porazili. Král Joram se vrátil do Jizreeluaby se léčil z ran, které utržil, když v Rámotu bojoval s...
2. Královská 9:15... Pak se ale král Joram vrátil do Jizreeluaby se léčil z ran, které v boji s aramejským králem...
2. Královská 9:37...Jezábel zůstane jako hnůj na jizreelském poliaby nikdo nemohl říci: To byla Jezábel.'" Achab měl v...
2. Královská 10:19... nezůstane naživu!" (Byla to ovšem Jehuova lestaby mohl vyhubit Baalovy ctitele.) "Zasvěťte slavnost...
2. Královská 10:23...nejsou nějací ctitelé Hospodina. Dohlédněteaby tu byli jen ctitelé Baalovi." Poté přistoupili k...
2. Královská 11:11...v Hospodinově chrámu. Strážní se rozestavěliaby všichni se zbraní v ruce obklopili krále od pravé...
2. Královská 11:15...bude s , toho popravte." (Kněz totiž nechtělaby byla zabita u Hospodinova chrámu.) Chopili se , a...
2. Královská 15:19...a Menachem mu odevzdal 1 000 talentů stříbraaby získal jeho podporu a udržel si královskou moc....
2. Královská 15:20...člověk musel králi odevzdat 50 šekelů stříbraaby měl Menachem co dát asyrskému králi. Ten se pak ale...
2. Královská 16:18...spočívalo, a položil je na kamenné dlážděníAby se zalíbil asyrskému králi, nechal z chrámu odstranit...
2. Královská 17:27...jste odtud vyhnali. Smí se tam vrátit a žít tamaby je vyučoval způsobům Boha země." Jeden z kněží...
2. Královská 19:3... poslal k proroku Izaiášovi, synu Amosovuaby mu řekli: "Tak praví Ezechiáš: Dnes je den soužení,...
2. Královská 19:4...komoří vyslaný svým pánem, asyrským králemaby urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal za ta slova,...
2. Královská 20:10...stupňů vrátit?" Ezechiáš řekl: "Je snadnějšíaby stín o deset stupňů postoupil. se tedy raději o...
2. Královská 21:8...svěřil můj služebník Mojžíš, nikdy nedopustímaby museli prchat ze země, kterou jsem dal jejich předkům."...
2. Královská 21:9...předkům." Oni však neposlechli. Menaše je svedlaby prováděli ještě horší věci než národy, které Hospodin...
2. Královská 21:16...by nebylo dost na tom, že svedl Judu k hříchuaby páchali, co je v Hospodinových očích zlé. Ostatní...
2. Královská 22:5...odpovědným za práci na Hospodinově chrámuaby je vypláceli dělníkům pracujícím na opravě škod v...
2. Královská 23:4...Chilkiášovi a dalším kněžím i strážcům prahuaby z Hospodinovy svatyně vynesli všechny věci vyrobené pro...
2. Královská 23:5...kněžstvem, které si ustanovili judští královéaby po judských městech i v okolí Jeruzaléma pálili kadidlo...
2. Královská 23:10... Jošiáš znesvětil i Tofet v údolí Ben-hinomaby tam nikdo neprovedl svého syna nebo dceru ohněm jako...
2. Královská 23:16...tedy vyzvednout kosti a ty na tom oltáři spálilaby ho znesvětil. Tak došlo na Hospodinova slova, jak je...
2. Královská 23:33... Farao Nekó ho uvěznil v Rible v chamátské zemiaby nemohl kralovat v Jeruzalémě, a uložil zemi povinný...
2. Královská 23:35... Joakim to stříbro a zlato vymáhal od lidu zeměaby ho mohl odevzdat faraonu Nekóovi. Joakim se stal králem...
2. Královská 24:2...a amonské nájezdníky. Ty posílal na Juduaby ho hubili, jak Hospodin Judu varoval skrze své...
2. Královská 25:12...ty nejchudší z lidu tam velitel gardistů nechalaby se někdo staral o vinice a oral pole. Bronzové sloupy...
1. Letopisů 5:26...Pula (totiž Tiglat-pilesara, krále Asýrie), aby vystěhoval pokolení Ruben, Gád a polovinu kmene...
1. Letopisů 9:23...je kdysi pověřil touto zodpovědnou službouaby spolu se svými syny drželi stráž u bran Hospodinova...
1. Letopisů 10:9...i zbroj a poslali to po celé filištínské zemiaby tu zprávu ohlásili svým modlám i lidu. Jeho výzbroj...
1. Letopisů 10:14...daleko, že se radil s věšteckým duchem, místo aby se radil s Hospodinem. Ten ho proto zahubil a...
1. Letopisů 12:24...bojovníků, kteří přišli k Davidovi do Hebronuaby podle Hospodinova slova přenesli Saulovo království na...
1. Letopisů 12:32...18 000 mužů, kteří byli jmenovitě určeniaby šli učinit Davida králem. Z Isachara 200 vůdců a...
1. Letopisů 12:39...to bitvy přišli s odhodlaným srdcem do Hebronuaby Davida učinili králem celého Izraele. Také všichni...
1. Letopisů 13:5...od egyptské řeky Šichor k Lebo-chamátuaby přinesli Boží truhlu z Kiriat-jearimu. Potom David s...
1. Letopisů 13:6...táhl do Baaly (což je Kiriat-jearim) v Judskuaby odtamtud vyzvedli Truhlu nesoucí jméno Hospodina, Boha...
1. Letopisů 13:9...pak přišli ke Kidonovu mlatu, Uza vztáhl rukuaby Truhlu přidržel, protože ji volské spřežení naklonilo....
1. Letopisů 14:1...posly s cedrovým dřevem a také zedníky a tesařeaby mu postavili palác. Tehdy David poznal, že ho Hospodin...
1. Letopisů 14:15... vytáhneš do boje, neboť před tebou vytáhl Bůhaby porazil vojsko Filištínů." David učinil, jak mu Bůh...
1. Letopisů 15:2...nikdo kromě levitů, neboť je Hospodin vyvolilaby nosili Truhlu Hospodinovu a sloužili mu navěky." Potom...
1. Letopisů 15:3...David shromáždil celý Izrael do Jeruzalémaaby Hospodinovu truhlu přenesli na místo, které pro ni...
1. Letopisů 15:14... jak náleží." Kněží a levité se tedy posvětiliaby přenesli Truhlu Hospodina, Boha Izraele. Synové Leviho...
1. Letopisů 15:18... syna Kušajášova, a spolu s nimi jejich bratryaby stáli za nimi: Zachariáše, Jaaziela, Šemiramota,...
1. Letopisů 15:25...a velitelé tisíců radostně vykročiliaby nechali přenést Truhlu Hospodinovy smlouvy z...
1. Letopisů 16:7...dne David poprvé pověřil Asafa a jeho bratryaby takto chválili Hospodina: Oslavujte Hospodina, jeho...
1. Letopisů 16:33...Hospodinem zvučí stromy v lese: "Přicházíaby soudil zem!" Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho...
1. Letopisů 16:37...a jeho bratry před Truhlou Hospodinovy smlouvyaby před pravidelně každý den sloužili podle denního...
1. Letopisů 16:40...před Hospodinovým příbytkem na výšině v Gibeonuaby na zápalném oltáři pravidelně přinášeli Hospodinu...
1. Letopisů 16:41...Hemana, Jedutuna a ostatní jmenovitě vybranéaby chválili Hospodina písní: "Jeho láska trvá navěky."...
1. Letopisů 16:43... každý k sobě domů. Také David se vrátilaby požehnal svůj dům. Jednou, když se zabydlel ve svém...
1. Letopisů 17:9...lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej takaby bydlel doma a nikdo ho nerušil. ho nebudou utlačovat...
1. Letopisů 17:27... Zalíbilo se ti požehnat domu svého služebníkaaby před tebou trval navěky. Díky tvému požehnání,...
1. Letopisů 18:3...porazil Hadad-ezera, krále Cóby, když vytáhlaby upevnil svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí 1...
1. Letopisů 19:2...přízeň mně." Poslal proto své vyslanceaby mu vyřídili soustrast nad úmrtím jeho otce. Když...
1. Letopisů 19:3...Neposlal za tebou své služebníky spíše protoaby prohledali, podvrátili a proslídili zem?" Chanun tedy...
1. Letopisů 19:10...tak vybral ty nejlepší z izraelských bojovníkůaby nastoupili proti Aramejcům. Zbytek vojska svěřil pod...
1. Letopisů 19:11...vojska svěřil pod velení svého bratra Abišajeaby nastoupili proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li...
1. Letopisů 21:1...Izraeli pak povstal satan a podnítil Davidaaby sečetl Izrael. David tehdy řekl Joábovi a velitelům...
1. Letopisů 21:15...V Izraeli padlo 70 000 mužů a Bůh poslal andělaaby hubil Jeruzalém. Když pak Hospodin viděl tu zhoubu,...
1. Letopisů 21:22...Aravnovi. "Postavím na něm oltář Hospodinuaby se ta rána mezi lidem zastavila. Prodej mi ho za plnou...
1. Letopisů 22:6...si svého syna Šalomouna zavolal a přikázal muaby vystavěl dům Hospodinu, Bohu Izraele. David Šalomounovi...
1. Letopisů 22:17..." David také přikázal všem izraelským vůdcůmaby jeho synu Šalomounovi byli ku pomoci: "Není snad...
1. Letopisů 23:13...Áron a Mojžíš. Áron a jeho synové byli odděleniaby navěky posvěcovali nejsvětější věci, aby dýmali před...
1. Letopisů 24:3...ze synů Itamarových je David rozdělil do oddílůaby konali službu podle určeného pořadí. Ukázalo se, že...
1. Letopisů 24:19... v němž měli vstupovat do Hospodinova domuaby v něm konali službu podle nařízení svého otce Árona,...
1. Letopisů 28:5...dal mnoho - pak vyvolil mého syna Šalomounaaby usedl na trůn Hospodinova království nad Izraelem. Řekl...
1. Letopisů 29:19...Mému synu Šalomounovi pak dej oddané srdceaby dbal na tvá přikázání, svědectví a pokyny, aby vše...
2. Letopisů 2:8...služebníkům budou zajisté pomáhat služebníciaby mi připravili dostatek dřeva, neboť chrám, který chci...
2. Letopisů 2:17...za lamače kamene v horách a 3 600 za předákyaby dohlíželi nad dělníky. Šalomoun pak v Jeruzalémě začal...
2. Letopisů 5:2...a kmenové náčelníky a vůdce izraelských rodůaby přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města...
2. Letopisů 6:5...zůstávalo jméno, ani jsem nevyvolil nikohoaby se stal vůdcem mého lidu Izraele. Vyvolil jsem však...
2. Letopisů 6:6...mého lidu Izraele. Vyvolil jsem však Jeruzalémaby v něm zůstávalo jméno, a vyvolil jsem Davida, aby...
2. Letopisů 6:16...Davidovi, mému otci, řekl: ‚Postarám seaby na izraelském trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek,...
2. Letopisů 6:31...jeho srdce - jen ty sám přece znáš srdce lidíaby měli v úctě a chodili po tvých cestách po všechny...
2. Letopisů 6:33...přebýváš. Učiň vše, by ten cizinec prosilaby všechny národy země poznaly tvé jméno a měly v úctě...
2. Letopisů 7:13...místo za dům oběti. Může se stát, že zavřu nebeaby nepršelo; že přikážu kobylkám, aby sežraly zemi; že...
2. Letopisů 7:16...místa. Nyní jsem tento dům vyvolil a posvětilaby v něm jméno zůstalo navěky. oči i srdce tam...
2. Letopisů 8:14...svého otce Davida ustanovil oddíly kněžíaby sloužili, a levitů, aby střežili, chválili a...
2. Letopisů 9:1...proslulosti, a tak přijela do Jeruzalémaaby Šalomouna vyzkoušela v hádankách. Když dorazila do...
2. Letopisů 9:2...žádná z nich nebyla pro krále tak těžkáaby na ni neodpověděl. Když královna ze Sáby viděla...
2. Letopisů 9:23... Ti všichni se ucházeli o přijetí u Šalomounaaby slyšeli jeho moudrost, kterou mu do srdce vložil Bůh....
2. Letopisů 10:1...do Šechemu, neboť se tam sešel celý Izraelaby ho prohlásili králem. Jeroboám, syn Nebatův, se o tom...
2. Letopisů 10:15...tedy nevyslyšel lid, neboť to tak Bůh zařídilaby se naplnilo Hospodinovo slovo, které promluvil k...
2. Letopisů 11:1...Judův a Benjamínův, 180 000 vybraných bojovníkůaby bojovali s Izraelem a navrátili království Rechoboámovi...
2. Letopisů 11:22...dcer). Proto upřednostnil Abiáše, syna Maakyaby byl mezi svými bratry přední, a tak ho mohl prohlásit...
2. Letopisů 12:8...vlásek uniknout. Stanou se ale jeho služebníkyaby poznali, jaké je to sloužit mně a jaké sloužit...
2. Letopisů 12:13...Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenůaby tam zůstávalo jeho jméno. Rechoboámova matka, Amonka,...
2. Letopisů 13:13...Jeroboám ale mezitím vyslal obchvatem zálohuaby je napadla zezadu, takže je Judští měli zepředu i...
2. Letopisů 14:3...sloupy a pokácel Ašeřiny kůly. Přikázal Judoviaby hledal Hospodina, Boha svých otců, a dodržoval jeho...
2. Letopisů 16:6...tam ukončil. Král Asa pak svolal celého Juduaby odnášeli kamení a dřevo z Rámy, kterou chtěl Baaša...
2. Letopisů 16:9...do rukou. Hospodinovy oči procházejí celou zemiaby posiloval ty, kdo jsou mu oddáni celým srdcem. Ty ses...
2. Letopisů 17:7... Obadiáše, Zachariáše, Natanaela a Michajášeaby učili v judských městech. Poslal s nimi také levity...
2. Letopisů 18:19...se ptal: ‚Kdo svede izraelského krále Achabaaby vytáhl a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas...
2. Letopisů 18:23...slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode aby mluvil k tobě?" "To uvidíš v den, kdy se ukryješ v...
2. Letopisů 18:31...si: "To je izraelský král." Obklíčili ho tedyaby ho napadli. Když ale Jošafat vykřikl, Hospodin mu...
2. Letopisů 19:8...některé levity, kněze a vůdce izraelských kmenůaby uplatňovali Hospodinův soud, a tak bylo možno odvolávat...
2. Letopisů 20:1...Moábci spolu s Amonci a některými Meunityaby proti Jošafatovi vedli válku. Jošafatovi bylo oznámeno:...
2. Letopisů 20:4...proto vyhlásil půst a judský lid se shromáždilaby hledali pomoc od Hospodina. Přišli hledat Hospodina...
2. Letopisů 20:19...ze synů Kehatových a Korachových pak vstaliaby oslavovali Hospodina, Boha Izraele, hlasitým zpěvem....
2. Letopisů 20:21... postavil do čela vojska Hospodinovy zpěvákyaby při pochodu oslavovali nádheru jeho svatosti: "Chvála...
2. Letopisů 20:26...do údolí Beracha (to je: Dobrořečení), aby tam dobrořečili Hospodinu. Proto se to místo dodnes...
2. Letopisů 20:36... což byl velmi špatný čin. Spolčil se s nímaby si pořídil zámořské loďstvo. Když ty lodě v...
2. Letopisů 22:6...porazili. Ten se pak vrátil do Jizreeluaby se léčil z ran, které utržil, když v Rámotu bojoval s...
2. Letopisů 22:7...Jehuem, synem Nimšiho, jehož Hospodin pomazalaby vyhladil dům Achabův. Když Jehu konal Boží soud nad...
2. Letopisů 22:11...krále Jehorama, schovala Joaše před Ataliíaby ho nezabila. Ukrýval se u nich v Hospodinově chrámu...
2. Letopisů 23:10...chrámu. Potom všechny muže rozestavělaby všichni se zbraní v ruce obklopili krále od pravé...
2. Letopisů 23:14...bude s , toho popravte." (Kněz totiž nechtělaby byla zabita u Hospodinova chrámu.) Chopili se , a...
2. Letopisů 23:18...nad Hospodinovým chrámem kněžím a levitůmaby se podle Davidových pokynů s veselím a zpěvem starali o...
2. Letopisů 23:19... K branám Hospodinova chrámu postavil strážeaby nemohl vstoupit nikdo jakkoli nečistý. Vzal setníky,...
2. Letopisů 24:6...Jojadu a otázal se: "Proč ses nepostaralaby levité přinesli z Judska a z Jeruzaléma daň předepsanou...
2. Letopisů 24:12...kameníky, tesaře spolu s kováři železa i bronzuaby opravovali Hospodinův chrám. Mistři byli pilní, takže...
2. Letopisů 24:19...Boží hněv. Hospodin k nim posílal prorokyaby je navrátili k němu. Varovali je, ale oni neposlouchali...
2. Letopisů 26:16...Boha, a vstoupil dovnitř Hospodinova chrámuaby na kadidlovém oltáři pálil kadidlo. Kněz Azariáš a...
2. Letopisů 28:13...sem ty zajatce!" řekli jim. "Chcete snadabychom se provinili proti Hospodinu, tak aby se naše...
2. Letopisů 28:20...sice k němu přitáhl, ale spíše ho sužoval, než aby ho posílil. Achaz vyplenil Hospodinův chrám, královský...
2. Letopisů 28:21...chrám, královský palác i domy urozenýchaby mohl obdarovat asyrského krále, ale nebylo mu to k...
2. Letopisů 29:10...uzavřít s Hospodinem, Bohem Izraele, smlouvuaby od nás odvrátil svůj planoucí hněv. Synové moji,...
2. Letopisů 29:16... Kněží vešli dovnitř Hospodinova chrámuaby ho vyčistili. Veškerou nečistotu, kterou v Hospodinově...
2. Letopisů 29:23...za hřích před krále a před celé shromážděníaby na vložili ruce. Kněží je potom porazili a jejich...
2. Letopisů 30:12...Jeruzaléma. Na Judovi ovšem spočinula Boží rukaaby jednomyslně splnili, co jim král a hodnostáři podle...
2. Letopisů 30:13... Do Jeruzaléma se shromáždilo množství liduaby se ve druhém měsíci zúčastnili Slavnosti nekvašených...
2. Letopisů 30:17...zabíjeli jejich velikonoční beránky levitéaby je posvětili Hospodinu. Mnozí z Efraima, Manasese,...
2. Letopisů 30:27...nezažilo. Kněží a levité nakonec vstaliaby lidu požehnali. Bůh je vyslyšel a jejich modlitba...
2. Letopisů 31:4...přikázal odevzdávat podíl kněžím a levitůmaby se mohli plně věnovat Hospodinovu zákonu. Jakmile se ta...
2. Letopisů 31:18... Ti všichni se museli svědomitě posvěcovataby byli svatí. Výše uvedení muži v každém městě...
2. Letopisů 32:18...v hebrejštině na jeruzalémský lid na hradbáchaby je zastrašili a vyděsili, aby pak mohli dobýt město....
2. Letopisů 32:31...dařilo všechno, co dělal. Když pak ale za ním babylonští vládcové vypravili posly, aby se vyptali na ten...
2. Letopisů 33:8...jsem jim vydal skrze Mojžíše, nikdy nedopustímaby museli prchat ze země, kterou jsem dal jejich otcům."...
2. Letopisů 33:9..." Menaše ale Judu a obyvatele Jeruzaléma svedlaby prováděli ještě horší věci než národy, které Hospodin...
2. Letopisů 34:8...a kancléřem Joachem, synem Joachazovýmaby opravili Hospodinův chrám. Ti přišli za veleknězem...
2. Letopisů 34:10...odpovědným za práci na Hospodinově chrámuaby je vypláceli dělníkům pracujícím na opravě a obnově...
2. Letopisů 34:32...a v Benjamínovi, zavázal toutéž smlouvouaby se obyvatelé Jeruzaléma řídili podle Boží smlouvy,...
2. Letopisů 35:3...chrámu. Levitům zasvěceným Hospodinuaby učili celý Izrael, řekl: "Složte Truhlu svatosti v...
2. Letopisů 35:5...a jeho syn Šalomoun. Postavte se ve svatyni takaby každému otcovskému rodu vašich bratří z lidu odpovídal...
2. Letopisů 35:12...to lidu rozdělenému podle otcovských rodůaby obětovali Hospodinu, jak je předepsáno v Knize...
2. Letopisů 35:21... Bůh je se mnou, proto se mu nestav do cestyaby nezničil!" Jošiáš mu ale neustoupil. Převlékl se a...
2. Letopisů 36:6...Hospodina, jeho Boha, zlé. Přitáhl proti němu babylonský král Nabukadnezar a spoutal ho bronzovými řetězy,...
2. Letopisů 36:22...splnilo. Hospodin podnítil perského krále Kýraaby po celé své říši dal rozhlásit slovem i písmem: "Tak...
Ezdráš 1:1... Hospodin podnítil ducha perského krále Kýraaby po celé své říši dal rozhlásit slovem i písmem: Tak...
Ezdráš 3:2...svými bratry začali stavět oltář Bohu Izraeleaby na něm mohli přinášet zápalné oběti, jak je psáno v...
Ezdráš 3:7...za jídlo, pití a olej najali Sidonské a Týrskéaby po moři přivezli cedrové dřevo z Libanonu do Jafy....
Ezdráš 3:10...stejně jako levité, synové Asafovi, s činelyaby chválili Hospodina podle pokynů izraelského krále...
Ezdráš 4:5...do vlády perského krále Dareia podpláceli rádceaby zmařili jejich úmysl. Když se pak vlády ujal Xerxes,...
Ezdráš 4:22...jinak. Vyvarujte se při tom každé nedbalostiaby snad králi nevznikla další škoda. Jakmile byl dopis...
Ezdráš 5:13...ten chrám zbořil a lid vystěhoval do Babylonu. Babylonský král Kýros pak v prvním roce své vlády nařídil,...
Ezdráš 6:8...Boží dům na původním místě. Tímto nařizujiabyste židovským stařešinům byli při stavbě Božího domu...
Ezdráš 6:10...přát, nechť jim je denně bez prodlení dodávánoaby přinášeli Bohu nebes příjemné oběti a modlili se za...
Ezdráš 6:11...se za život krále a jeho synů. Dále nařizujiaby každému, kdo tento výnos poruší, byl z domu vytržen...
Ezdráš 6:12...každého krále i lid, který by vztáhl rukuaby porušil či poškodil tamější dům Boží. , Dareios,...
Ezdráš 6:21... kdo se oddělil od nečistoty okolních národůaby hledal Hospodina, Boha Izraele. Po sedm dní šťastně...
Ezdráš 6:22... když jim naklonil srdce asyrského králeaby je podpořil v práci na Božím chrámu, na domě Boha...
Ezdráš 7:10...laskavou ruku. Ezdráš zasvětil svůj život tomuaby zkoumal a plnil Hospodinův Zákon a aby učil jeho...
Ezdráš 7:23...ohledně jeho domu nechť je vyplněno přesněaby královu říši ani jeho syny nestihl jeho hněv. Dále se...
Ezdráš 7:27... Bůh našich otců, že položil králi na srdceaby zvelebil Hospodinův chrám v Jeruzalémě! Svou milostí mi...
Ezdráš 7:28...ruku, osmělil jsem se shromáždit vůdce Izraeleaby šli se mnou. Toto je seznam rodových vůdců a jejich...
Ezdráš 8:20...chrámové sluhy, které David s knížaty ustanovilaby pomáhali levitům. Chrámových sluhů bylo 220; všichni...
Ezdráš 8:21...Pokořovali jsme se před naším Bohem a žádali hoaby na cestě chránil nás, naše děti i všechen náš majetek....
Ezdráš 8:22...jsem se totiž prosit krále o vojsko a jízduaby nás na cestě chránili před nepřáteli. Řekli jsme králi:...
Ezdráš 10:14...se stařešiny a správci příslušného městaaby se od nás odvrátil hněv našeho Boha, který kvůli této...
Ezdráš 10:16... a prvního dne desátého měsíce zasedliaby tu věc vyšetřili. Sňatky všech mužů s cizinkami řešili...
Nehemiáš 2:7...doporučující listy pro místodržící za Eufratemaby mi zajistili bezpečný průchod do Judska? Mohl bych...
Nehemiáš 2:8...také dopis pro Asafa, královského lesmistraaby mi poskytl trámové dříví na brány chrámové pevnosti, na...
Nehemiáš 4:16... přespávají se svými mládenci v Jeruzaléměaby mohli v noci hlídat a ve dne pracovat." ani ...
Nehemiáš 5:8...pohanům. A vy jim teď své bratry prodáváteaby je zase prodali nám?!" Nato zmlkli a neměli co říci....
Nehemiáš 5:9... "Nemáte raději žít v bázni před naším Bohemaby nás nepřátelské národy neměly proč hanět? I se svými...
Nehemiáš 6:7...jejich králem. Dokonce jsi ustanovil prorokyaby o tobě v Jeruzalémě hlásali: ‚Judsko krále!' Král se...
Nehemiáš 6:13...mu zaplatil Tobiáš a Sanbalat. Zaplatili muabych se polekal, poslechl ho a zhřešil. Tak bych jim dal...
Nehemiáš 6:19...a donášeli mu na . Tobiáš pak psal dopisyaby zastrašil. Když byly hradby dostavěny a osadil jsem...
Nehemiáš 8:1...před Vodní bránou a žádali učeného Ezdrášeaby přinesl Knihu Mojžíšova zákona, který Hospodin přikázal...
Nehemiáš 8:8...Božího zákona, vykládali a objasňovali smyslaby tomu, co se čte, bylo rozumět. Když lid uslyšel slova...
Nehemiáš 8:13...a levity shromáždili k učenému Ezdrášoviaby lépe porozuměli slovům Zákona. V Zákoně, který Hospodin...
Nehemiáš 9:17... vykonal. Zatvrdili šíji, zvolili si vůdceaby se ve vzpouře vrátili do poroby! Ty jsi ale Bůh...
Nehemiáš 9:20...měli jít. Svého laskavého Ducha jsi jim udělilaby je učil. Jejich ústům jsi neodepřel svou manu, dal jsi...
Nehemiáš 9:26...hlavu! Tvé proroky vraždili, když je vyzývaliaby se k tobě vrátili. Jak velice se rouhali! Vydával jsi...
Nehemiáš 9:36...otroci v zemi, kterou jsi daroval našim otcůmaby jedli její plody a užívali její dobroty - v zemi...
Nehemiáš 10:32...nám z okolních národů přivezou zboží nebo obilíaby je prodávali v den odpočinku, nebudeme je kupovat v...
Nehemiáš 10:35...podle svých otcovských rodů v určený časaby na oltáři Hospodina, našeho Boha, plál oheň, jak je...
Nehemiáš 11:1... Ostatní lid losoval: každého desátého vybraliaby bydlel ve svatém městě Jeruzalémě, a zbylých devět...
Nehemiáš 12:27... kde bydleli, a byli přivedeni do Jeruzalémaaby radostně oslavovali zasvěcení hradeb zpěvy díků a...
Nehemiáš 12:44...komory, pokladnice, obětiny, prvotiny a desátkyaby shromažďovali zákonné příděly obecních polností pro...
Nehemiáš 13:2...chlebem a vodou. Namísto toho si najali Balaámaaby je proklel. Náš Bůh ale obrátil kletbu v požehnání."...
Nehemiáš 13:19... Do bran jsem postavil některé ze svých mužůaby se v sobotu nemohl přivážet náklad. Jednou nebo dvakrát...
Nehemiáš 13:22... v sobotu nechodili. Levitům jsem nařídilaby se očistili a přišli hlídat brány, aby sobotní den...
Ester 1:11...něj přivedou královnu Vašti v královské koruněaby lidu i velmožům předvedl její krásu. A že to byla...
Ester 2:9... obstaral přednostní příděly a zařídilaby se věnovalo sedm děvčat z králova domu. Navíc ji i s...
Ester 2:10...a původu, protože Mordechaj přikázalaby o tom mlčela. Mordechaj se denně procházel před...
Ester 2:11...se denně procházel před nádvořím harémuaby zjistil, jak se Ester daří a co se s děje. Dívky...
Ester 3:7...krále Xerxe, nechal Haman házet pur (totiž los), aby vybral vhodný den a měsíc. Los připadl na dvanáctý...
Ester 3:9...vyplatím správcům deset tisíc talentů stříbraaby je uložili do králových pokladnic." Nato si král sňal z...
Ester 3:14...provincii a vyhlášen ve všech národechaby se mohli na ten den připravit. Poslové na králův rozkaz...
Ester 4:4...) Za Ester přišla její děvčata a eunuchovéaby to oznámili. Královna se zděsila. Poslala...
Ester 6:4...předsálí královských komnat právě přišel Hamanaby promluvil s králem, že je záhodno Mordechaje pověsit na...
Ester 7:4... mlčela bych, neboť ten padouch nestojí za toaby byl král obtěžován." "Kdo to je?" přerušil ji král...
Ester 7:7...a vyšel ven do zámecké zahrady. Haman zůstalaby královnu Ester prosil o život. Bylo mu jasné, že u...
Ester 8:3...králem. Padla mu k nohám a s pláčem ho prosilaaby odvrátil tu pohromu, kterou Haman Agagovec zosnoval...
Ester 8:5...vymyslel a sepsal Haman, syn Hamedaty Agagovceaby vyhladil Židy ve všech provinciích říše. Jak bych se...
Ester 8:13...provincii a vyhlášen ve všech národechaby Židé mohli být v ten den připraveni k odplatě proti...
Ester 9:2...Xerxe se Židé ve svých městech shromáždiliaby bránili své životy proti těm, kdo jim chystali pohromu....
Ester 9:13..." odpověděla Ester, "nechť je Židům dovolenoaby v Súsách mohli podle zákona pro dnešek jednat ještě...
Ester 9:16...Židé v říšských provinciích se shromáždiliaby bránili své životy a zjednali si klid od nepřátel....
Ester 9:21...Xerxe, blízkým i vzdáleným, rozeslal listyaby jim uložil každoročně zachovávat čtrnáctý a patnáctý...
Ester 9:25...šla před krále, a ten vydal písemné nařízeníaby se ten zlovolný plán, který Haman zosnoval proti Židům,...
Ester 9:29...také královna Ester, dcera Abichailovaaby purim potvrdila s veškerou vážností. On pak ty listy...
Job 1:5...dny těch hodů skončily, Job pro posílalaby je posvětil. Od časného rána obětoval za každého z nich...
Job 1:6...pokaždé. Jednoho dne, když synové Boží přišliaby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i satan. ...
Job 2:1...špatného. Jednoho dne, když synové Boží přišliaby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i satan, aby...
Job 2:11... Shodli se, že ho společně půjdou navštívitaby ho politovali a potěšili. Uviděli ho zdálky a byl k...
Job 3:6...by ho přemohlo! I tu noc měla zachvátit temnotaaby se do roku nemohla počítat, do počtu měsíců aby...
Job 5:12...truchlícím dává bezpečí. Hatí úmysly prohnanýchaby neuspěli se svou chytrostí. On chytá chytráky v jejich...
Job 21:19...odkládá pro děti.' - raději odplatí jemuaby se poučil! vidí svou zkázu vlastníma očima, hněvání...
Job 24:14...stezek se nedrží. Vrah vstává, když se zešeříaby zabíjel ubohé chudáky; jako zloděj se nocí odplíží....
Job 30:12... nohy mi chtějí podrazit, připravují cestyaby zničili. Mou stezku rozkopali, na mojí zkáze pracují...
Job 32:3...jeho tři přátele, že mu neuměli odpovědět takaby Joba usvědčili. Dokud mluvili s Jobem, Elihu čekal,...
Job 33:17...lidem otevírá uši a svými hrozbami je děsí. To aby člověka od skutku odvrátil, aby mu v jeho pýše zabránil...
Job 33:18...od skutku odvrátil, aby mu v jeho pýše zabránilaby jeho duši uchránil od jámy, aby jeho život nepronikl...
Job 33:30...vše tedy dělá Bůh dvakrát i třikrát při člověkuaby jeho duši odvrátil od jámy, ve světle živých aby mohl...
Job 34:23...schovali. Bůh nemusí shromažďovat další důkazyaby se k němu člověk na soud dostavil. Mocné rozdrtí bez...
Job 34:30...ho uvidí? On přitom bdí nad lidmi i národy, tak aby bezbožní vládnout nemohli a nesváděli lidi do pasti. Co...
Job 36:7...zrak od poctivých, na trůn je s králi posadíaby je povýšil navěky. Jsou-li však spoutáni řetězy, v...
Job 36:10...se provinili a jak zpyšněli. Otevírá jim ušiaby je poučil, říká jim, že se mají od zla odvrátit. Pokud...
Job 36:27...ani vypočíst! On z moře vynáší kapky do výškyaby se v jeho mlze na déšť srážely, aby se pak z mraků...
Job 36:28...do výšky, aby se v jeho mlze na déšť sráželyaby se pak z mraků proudem valily a skrápěly lidstvo v...
Job 37:7...‚Buď průtrží!' Všem lidem tehdy ruku zadržíaby každý smrtelník znal jeho jednání. I zvěř tehdy zalézá...
Job 37:12...svým. Ta krouží sem a tam pod jeho vedenímaby plnila jeho příkazy kdekoli na zemi. jeho zemi...
Job 37:13... jeho zemi nesou trest či slitování, on aby nalezla svůj cíl. Naslouchej tomu, Jobe, zastav se, o...
Job 38:13...někdy v životě, ukázals někdy místo Jitřenceaby uchopila zem za okraje a ničemy z hnala ven? Tehdy...
Job 38:26...koryto vodní průtrži a dráhu pro mrak bouřkovýaby zaléval liduprázdnou zemi i poušť, kde nikdo nebydlí,...
Job 38:27...liduprázdnou zemi i poušť, kde nikdo nebydlíaby zavlažil opuštěné trosky a novou trávu nechal vyrašit?...
Job 38:33...její mláďata? Ovládáš nebeská pravidla? Zařídíšaby se jimi země řídila? Dokážeš na mrak zavolat, aby ...
Job 38:34...se jimi země řídila? Dokážeš na mrak zavolataby vodní průtrž zalila? Umíš na cestu blesky vysílat?...
Job 38:37...kdo vložil rozum do kohouta? Kdo tu moudrostaby mraky spočítal, kdo nebeské džbány může vylévat, když...
Job 39:14...s peřím čápa. Jenže svá vejce na zemi zanecháváaby se v písku zahřála. Nedbá, že je rozšlápne něčí noha,...
Job 39:27...křídla rozestře? Vznese se orel na tvůj povelaby si stavěl hnízdo ve výšce? Na skále bydlí, na nocuje...
Job 40:28...vlichotit? Bude chtít s tebou smlouvu uzavřítaby ti sloužil navždycky? Nebo se s ním jak s ptáčkem...
Job 41:2...pohled na něj člověka porazí. Nikdo se neosmělíaby ho vydráždil - kdo by se tedy proti mně postavil? Kdo...
Žalmy 9:8...- není památky! Hospodin bude vládnout navěkyaby nastolil právo, svůj trůn ustavil. Sám bude spravedlivě...
Žalmy 10:2...ve své pýše honí chudáky, vymýšlejí úkladyaby je lapili! Svým vlastním chtíčem se ničemové chlubí,...
Žalmy 10:8...mají zlo a trápení, za humny číhají ve skrýšíchaby nevinné zákeřně vraždili. Bezbranné lidi očima sledují,...
Žalmy 10:9...lvi v houští v záloze číhají, číhají na chudákyaby je lapili, mají chudáka, chytli ho do pasti! K zemi...
Žalmy 10:15...paže zlého darebáka, jeho zkaženost odhalaby neobstál! Hospodin kraluje na věčné časy, pohané z jeho...
Žalmy 10:18...soud sirotkům i všem utlačeným, pozemský člověk aby je neděsil! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův....
Žalmy 27:2...měl mít strach? Když na útokem táhnou bídáciaby tělo zhltali, moji nepřátelé a protivníci sami...
Žalmy 33:19...ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lásku doufajíaby je vysvobozoval od smrti, aby je živil v dobách...
Žalmy 34:8...anděl svůj tábor klade kolem jeho ctitelůaby je uhájil. Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze...
Žalmy 34:17...volání. Zločincům se však Hospodin staví tváříaby jejich památku ze země vymýtil. Volání spravedlivých...
Žalmy 35:15...upadl, radostně se sběhli, seběhli se na aby napadli. Ti, jež jsem ani neznal, rvali na kusy,...
Žalmy 37:14...napjatým lukem ničemové napadají chudáky ubohéaby pobili ty, kdo žijí poctivě. Ten jejich meč je však...
Žalmy 44:15...zábavě. Udělal jsi z nás pořekadlo mezi národyaby nad námi lidé třásli hlavami. Denně je přede mnou moje...
Žalmy 50:4...vichřice! Svolává shůry nebesa i zem, jeho lid aby stanul před soudem: "Shromážděte mi moje ctitele, ty,...
Žalmy 51:15...posilni. Tvým cestám pak budu provinilce učitaby se hříšníci k tobě vraceli. Smrtelné viny zbav , Bože...
Žalmy 55:16...v zástupech! Kéž by je smrt náhle přepadlaaby se zaživa zřítili do pekla - domy i srdce mají plné...
Žalmy 57:4... on se mnou dokoná své záměry! Z nebe pošleaby zachránil, pronásledovatele zastaví, séla svou...
Žalmy 58:6...hluchá zmije mají uši zacpané, slova zaklínačů aby neslyšeli, hlas kouzelníků aby k nim nedoleh. V ústech...
Žalmy 59:1...zpěv Davidův, když Saul nechal hlídat jeho důmaby ho mohl zabít. Zbav mých nepřátel, Bože můj, před...
Žalmy 60:6...napájel. Svým ctitelům teď ale korouhev dal jsiaby ji rozvinuli v pravdě tvé.séla Aby tví milovaní byli...
Žalmy 60:7...dal jsi, aby ji rozvinuli v pravdě tvé.séla Aby tví milovaní byli zachráněni, pomoz svou pravicí,...
Žalmy 65:5...vin nás očistíš! Blaze vyvoleným, které zvešaby stanuli na tvých nádvořích! Dobrotou tvého domu se...
Žalmy 68:24...Bášanu, i z mořské hlubiny přivedu je nazpátekaby sis omyl nohy v krvi nepřátel, tví psi aby ji chlemtali...
Žalmy 69:24...pastí a odplatou. se jim v očích zatmí, tak aby neviděli, jejich bedra sehni navždycky! Vylij na své...
Žalmy 69:36...daruje spásu a města Judy znovu vystaví, tak aby bydleli ve svém dědictví. Potomci jeho služebníků tu...
Žalmy 76:10... země vždy strachem oněmí. Když Bůh povstaneaby soudil, všechny ponížené v zemi zachrání! séla Slavit...
Žalmy 77:2...zněl, když volal jsem, hlas můj k Bohu znělaby vyslyšel. Pána jsem hledal v den svého soužení, bez...
Žalmy 78:5...svěřil učení, o kterém přikázal otcům našimaby je předávali synům svým, aby je poznalo budoucí...
Žalmy 78:6...otcům našim, aby je předávali synům svýmaby je poznalo budoucí pokolení, i děti, jež se teprv...
Žalmy 78:24... otevřel nebeské průduchy. Skrápěl je manouaby jedli, dal jim nebeské obilí! Lidé okusili andělský...
Žalmy 78:45...potoků se napít nemohli! Mračno much poslalaby je žraly, a také žáby, aby je hubily. Jejich úrodu...
Žalmy 78:71...ovcí v ohradách. Povolal ho od ovcí s jehňatyaby pásl Jákoba, jeho lid, totiž Izrael, jeho dědictví. On...
Žalmy 80:13...dosáhly. Proč jen jsi rozbořil zídku viniceaby z každý kolemjdoucí trhat směl? Lesní kanci ji...
Žalmy 81:13... Vydal jsem je tedy jejich zarputilostiaby se řídili tím, co si vymyslí. Kéž by můj lid raději...
Žalmy 83:5...nejdražším: Pojďte, říkají, ten národ vyhladímeaby se zapomnělo na jméno Izrael! Jednomyslně se spolu...
Žalmy 83:17...tvář naplň zahanbením, tvé jméno, Hospodineaby hledali. Na věčné časy se stydí a děsí, samou hanbou...
Žalmy 83:19... se stydí a děsí, samou hanbou zmírají. Tak aby poznali, že ty jediný, který máš jméno Hospodin, jsi...
Žalmy 84:4...ten vrabec domov , hnízdo si našla vlaštovkaaby vyvedla svá mláďata - u tvých oltářů, Hospodine zástupů...
Žalmy 85:7...napořád? Nechceš nám znovu život darovataby se tvůj lid z tebe radoval? Projev nám, Hospodine,...
Žalmy 86:17...daruj spasení! Dej mi znamení své dobrotyaby se moji nepřátelé stydět museli, uvidí, že jsi byl...
Žalmy 91:11...tobě pověřil anděly, na všech tvých cestách aby chránili, na rukou aby nosili, nohu o kámen aby...
Žalmy 91:12...na všech tvých cestách aby chránili, na rukou aby nosili, nohu o kámen aby sis nezranil. Přes lvici i...
Žalmy 92:8...rostou ničemní a všichni zločinci že vzkvétajíaby vyhlazeni byli navždycky. Ty však, Hospodine, jsi...
Žalmy 93:1... silou se přepásal! Pevně je postaven světaby se neotřásl, tvůj trůn byl založen dříve než čas - od...
Žalmy 96:13...před Hospodinem, který přichází: "Přicházíaby soudil zem! On bude spravedlivě soudit svět, národy...
Žalmy 98:3...se rozpomněl, na svou věrnost k domu Izraeleaby všechny končiny světa viděly spásu, již náš Bůh...
Žalmy 102:14... po všechna pokolení trvá tvá památka. Vstanešaby ses nad Sionem smiloval, vždyť je čas mu přízeň...
Žalmy 102:21...výšin, Hospodin z nebe že pohleděl na zemiaby vyslyšel nářek uvězněných, odsouzené k smrti aby...
Žalmy 102:23...naplní, národy a království se shromáždíaby Hospodinu sloužili! Uprostřed cesty mi síly podlomil,...
Žalmy 104:9...údolí,na místo tebou určené. Hranice dals jimaby je nepřekročily, aby nikdy nepřikryly zem! Ty...
Žalmy 104:10...nepřikryly zem! Ty pouštíš potoky do údolíaby proudily mezi horami, všechnu polní zvěř aby napájely,...
Žalmy 104:11... aby proudily mezi horami, všechnu polní zvěř aby napájely, divocí osli aby u nich žízeň zahnali, na...
Žalmy 104:12...osli aby u nich žízeň zahnali, na jejich březích aby hnízdili ptáci, jejich zpěv aby zněl mezi větvemi. Ze...
Žalmy 104:14...dáváš růst a také rostlinám k lidskému užitkuaby jim ze země pokrm vyrostl: Víno, jež smrtelníka v srdci...
Žalmy 104:19...skály jsou útočištěm králíků. Stvořil jsi měsícaby časy určoval, i samo slunce , kdy zapadat....
Žalmy 104:21...se lesy zahemží. Po své kořisti řvou tehdy lviaby tak Boha o pokrm žádali. S východem slunce se vrací...
Žalmy 104:22...o pokrm žádali. S východem slunce se vrací zpětaby ulehli ve svých doupatech. Za svým úkolem tehdy člověk...
Žalmy 104:26...v něm lodě a také leviatan, jehož jsi stvořilaby si tam hrál! Ti všichni k tobě vzhlížejí, abys je krmil...
Žalmy 105:14...od jednoho k jinému království, nikoho nenechalaby jim ublížil. I krále kvůli nim varoval: " pomazané...
Žalmy 105:25...Nechal je nenávidět jeho lid, na jeho služebníky aby vymýšleli lsti. Poslal k nim svého služebníka Mojžíše...
Žalmy 105:39...z Izraele totiž svíral je! Rozestřel oblakaby jim dal stín, noc jim svým ohněm prozářil. Na jejich...
Žalmy 105:45...země pohanů, dědičně získali úsilí národůaby se řídili jeho pravidly a dodržovali jeho zákony....
Žalmy 106:8...dráždili. Zachránil je však pro své jménoaby ukázal své hrdinství. Rudému moři pohrozil, a vyschlo,...
Žalmy 106:30...nimi propukla pohroma. Vtom povstal Pinchasaby zjednal právo, a Hospodin tu ránu zastavil. Početl mu...
Žalmy 106:41...zošklivil! Napospas pohanům proto zanechal jeaby jejich sokové vládli nad nimi. Utiskovali je jejich...
Žalmy 107:7...z jejich úzkostí. Vedl je po cestě nejpřímějšíaby dosáhli města k bydlení. Sláva Hospodinu za jeho lásku,...
Žalmy 107:36...vodní prameny. Usazuje tam ty, kteří hladověliaby založili město k bydlení. Oseli pole, vinice vysadili,...
Žalmy 109:31...zástupy. Po pravici ubožáka se totiž postavilaby ho před jeho soudci zachránil! Žalm Davidův. Hospodin...
Žalmy 111:8...Na věčné věky jsou ustanovena, věrně a upřímně aby byla plněna. Vykoupení seslal na svůj lid, svou smlouvu...
Žalmy 119:4...jeho cestách kráčejí! Ty jsi vydal svá pravidlaaby se svědomitě plnila. Kéž jsou cesty zpevněny, abych...
Žalmy 119:38...! Svému služebníku potvrď sliby své, takaby lidé ctili . Zbav potupy, z níž mám strach - jak...
Žalmy 119:79...příkazy. Kéž se tví ctitelé ke mně navrátíaby poznali tvá svědectví. Kéž je srdce tvým zákonům...
Žalmy 119:95...vyhledávám tvá pravidla. Ničemové na číhajíaby zabili, zatímco přemýšlím o tvých svědectvích. Vidím...
Žalmy 122:4... Do něho stoupají rodiny, rodiny Hospodinovyaby oslavily jméno Hospodin, jak je v Izraeli svědectvím....
Žalmy 125:3...žezlo zlých nad spravedlivých dědictvímaby spravedliví ruce nevztáhli k páchání špatnosti. K...
Žalmy 126:6...úrodu s jásáním. Ten, který s pláčem vycházíaby drahocenné símě rozhodil, ten se s jásotem jednou...
Žalmy 130:4... Hospodine, obstojí? Ty jsi však plný odpuštěníaby lidé v úctě chovali! Spoléhám na Hospodina, spoléhám...
Žalmy 136:8...učinil, - jeho láska trvá navěky! Učinil slunceaby vládlo dni - jeho láska trvá navěky! Měsíc a hvězdy,...
Žalmy 136:9...dni - jeho láska trvá navěky! Měsíc a hvězdyaby vládly nad nocí - jeho láska trvá navěky! On pobil...
Žalmy 147:8...On halí nebe do oblak a zemi deštěm zaléváaby tráva rostla na horách. On dává zvířatům dostatek...
Žalmy 149:7...Boha vyvýší, dvojsečný meč v rukách třímajíaby konali pomstu nad pohany, aby trestali mezi národy,...
Žalmy 149:8...pohany, aby trestali mezi národy, jejich krále aby svázali řetězy, jejich velmože aby sevřeli železy,...
Žalmy 149:9...velmože aby sevřeli železy, zapsaný rozsudek aby nad nimi vykonali - to je ctí všech jeho oddaných!...
Přísloví 5:2... synu, nakloň své ucho k mým úsudkům; takabys prozíravost opatroval, tvé rty aby byly strážci...
Přísloví 6:30... trestu neujde! Zloděj nebývá haněn, když kradeaby nasytil svůj neodbytný hlad. Sedmkrát více vrací, pokud...
Přísloví 15:24...v pravý čas! Rozumné vede vzhůru cesta životaaby unikli peklu v hlubinách. Hospodin strhne dům pyšných,...
Přísloví 16:29...i dobré přátele. Násilníci i svoje druhy klamouaby je zlákali na cestu nedobrou. Kdo mhouří oči, vymýšlí...
Přísloví 17:23...duch je kostižer. Darebák přijímá tajné daryaby cesty práva podvrátil. Rozumný moudrost přímo před...
Přísloví 19:22...se ale, co chce Hospodin. Po člověku se žádáaby byl laskavý; lépe je být chudák nežli podvodník. Úcta k...
Přísloví 20:6...oddaností se kdekdo holedbá, věrného muže však aby pohledal. Spravedlivý je, kdo žije v poctivosti;...
Přísloví 20:8...šťastní budou jeho potomci! Král sedí na trůnuaby soudil, všechno zlo svým zrakem rozhání. Kdo může říci:...
Přísloví 22:16...trestající metla ji však vyžene. Kdo drtí chudéaby se obohatil, a dává bohatým, skončí v chudobě. Nakloň...
Přísloví 24:2... V srdcích přemýšlejí o násilí, svými rty mluvíaby trápili. Moudrost dovede postavit dům, šikovnost jej...
Přísloví 26:4...tupců ale hůl. Neodpovídej tupci na jeho tupostaby ses mu sám nezačal podobat. Odpověz tupci na jeho...
Přísloví 26:5...nezačal podobat. Odpověz tupci na jeho tupostaby si přestal moudrý připadat. Uřezává si nohy, pije...
Přísloví 28:9... kdo myslí na chudé. Když někdo odvrací uchoaby neslyšel Zákon, i jeho modlitba bude ohavná! Do vlastní...
Přísloví 30:4...Svatého jsem nedosáh. Kdo vystoupil do nebeaby se vrátil? Kdo pobral vítr do dlaní? Kdo shrnul moře do...
Přísloví 30:10...jméno netupil. Neosočuj otroka před jeho pánemaby ti nezlořečil a abys nepykal! Je pokolení, jež zlořečí...
Přísloví 30:14...s meči místo zubů a s dýkami namísto řezákůaby spolykali ubožáky země a všechny chudáky na světě....
Kazatel 1:5...trvá navěky. Slunce vychází a znovu zapadáaby chvátalo tam, odkud vyjít . Severní vítr se mění v...
Kazatel 1:7...nepřeplní. Tam, odkud pramení, se řeky vracíaby pak odtamtud znovu plynuly. Jak jen jsou úmorné všechny...
Kazatel 1:13... Rozhodl jsem se vynaložit svou moudrostabych vyzkoumal a vyzkoušel vše, co se děje pod nebem -...
Kazatel 3:10...Vypozoroval jsem úkol, který dal Bůh lidemaby se jím zabývali. On sám vše dělá včas a krásně a lidem...
Kazatel 3:14...ani z toho nic odejmout. A proč to Bůh děláAby před ním měli bázeň. Co je, bylo. Co bude, je. Co...
Kazatel 3:18...jsem si: Tímto způsobem Bůh lidi zkoušíaby se ukázalo, že jsou zvěř. Lidi i zvířata čeká stejný...
Kazatel 5:5...když jsi slíbil a nesplnil. Nedovol svým ústůmaby přivedla k hříchu, neříkej Božímu poslu, žes to tak...
Kazatel 7:14...si uvědom, že Bůh jej učinil tak jako ten druhýaby si člověk nikdy nebyl jist, co skrývá budoucnost. Za...
Kazatel 8:8... co chystá budoucnost? Nikdo neovládne vítraby jej lapil, dnem svojí smrti nikdo nevládne. Nikdo nemá...
Píseň 6:2...Můj milý sešel do své zahrady k záhonům kořeníaby své stádo pásl v zahradách a sbíral lilie. patřím...
Izaiáš 2:19... před jeho slavným majestátem, povstaneaby zděsil zem. V ten den člověk zahodí mezi netopýry a...
Izaiáš 2:21... před jeho slavným majestátem, povstaneaby zděsil zem. Přestaňte tedy obdivovat člověka - vždyť...
Izaiáš 3:13...cestu, po níž měl jsi jít! Hospodin povstalaby vedl při, stojí, aby soudil zástupy. Hospodin vznáší...
Izaiáš 5:6... zbořím její zeď a bude zdupána. Nechám jiaby ladem ležela, neprořezaná, neokopaná, trním a bodláčím...
Izaiáš 6:10...srdce tohoto lidu, zacpi jim uši a zavři očiaby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a...
Izaiáš 9:6...pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedneaby vládl jeho království, aby je ustanovil a upevnil...
Izaiáš 10:2...zlé zákony, těm, kdo sepisují kruté předpisyaby ovlivnili soudy s chudáky, ubohým v mém lidu aby právo...
Izaiáš 10:6... poslal jsem je na lid, jenž ve mně budí zlostaby se vrhli na kořist, aby shrábli lup, aby je pošlapali...
Izaiáš 10:14...a nikdo ani křídlem nezamával, neotevřel zobákaby zapípal." Honosí se sekera nad toho, kdo s seká?...
Izaiáš 11:11...bude slavné. V ten den Pán podruhé vztáhne rukuaby vykoupil pozůstatek svého lidu z Asýrie, z Dolního i...
Izaiáš 11:15...rukou své vichřice a rozdělí jej na sedm ramenaby se dal přejít v sandálech. Tak vznikne cesta pro jeho...
Izaiáš 13:3... povolal jsem své hrdiny, své rozjařené vítězeaby vykonali můj hněv. Slyš ten hřmot na horách - jako když...
Izaiáš 13:5...za obzorem - Hospodin s nástroji svého hněvuaby zničili celou zem! Kvílejte, neboť je blízko Hospodinův...
Izaiáš 13:9...přichází s hněvem horlivým a planoucímaby zemi zcela zpustošil a vyhladil z hříšníky. Nebeské...
Izaiáš 14:9...nás ťal!" V pekle kvůli tobě zavládlo vzrušeníaby přivítalo, jakmile dorazíš. kvůli tobě své mrtvé...
Izaiáš 14:21...jsou poraženi za otcovské viny, nevstanouaby ovládali zemi, po světě svá města nešíří!...
Izaiáš 19:2...se strachy rozplyne. Popudím Egypt proti Egyptuaby bojoval bratr proti bratru a přítel proti příteli,...
Izaiáš 19:14...vlastní lid. Hospodin jim nalil ducha závratiaby Egypt ve všech jeho skutcích sváděli, aby se potácel...
Izaiáš 19:20...k Hospodinu, pošle jim zachránce a obhájceaby je vysvobodil. Hospodin se poznat Egyptu a Egypťané...
Izaiáš 20:3...služebník Izaiáš chodil tři roky nahý a bosýaby byl divem a znamením proti Egyptu a Habeši, právě tak...
Izaiáš 20:6...spoléhali a k nimž jsme se obraceli o pomocaby nás osvobodili od asyrského krále! Jak potom unikneme...
Izaiáš 23:9...všude na zemi? Hospodin zástupů to rozhodlaby potupil všechnu pyšnou nádheru a aby ponížil všechny...
Izaiáš 23:11...ani molo nezbylo! Hospodin vztáhl ruku na mořeaby otřásl královstvími; přikázal ohledně Fénicie, aby byly...
Izaiáš 23:18...připadne těm, kdo žijí před Hospodinovou tváříaby mohli jíst do sytosti a nosit krásné šaty. Hle,...
Izaiáš 26:21...jeho hněv. Hle - Hospodin opouští svůj příbytekaby ztrestal viny obyvatel země. Země odkryje na ...
Izaiáš 27:3...chvíli ji svlažuji. Ve dne i v noci střežím jiaby nikdo neškodil. se nezlobím. Objeví-li se trní a...
Izaiáš 28:21... rozhorlí se jako tehdy v gibeonském údolíaby vykonal své dílo - své neobyčejné dílo, aby vyplnil...
Izaiáš 30:18...hory, jako korouhev na kopci. Hospodin čekáaby se nad vámi smiloval, povstane, aby se nad vámi...
Izaiáš 31:4...neplaší - právě tak sestoupí Hospodin zástupůaby bojoval o horu Sion a její návrší. Jako se ptáci...
Izaiáš 34:15...usadí a najde odpočinutí. Uhnízdí se tam sovaaby vejce nakladla, vysedí je a ve svém stínu odchová; také...
Izaiáš 34:17...určí podíly, svou rukou jim tu zemi rozměříaby ji navždy ovládli, aby v žili navěky. se raduje...
Izaiáš 37:3... poslal k proroku Izaiášovi, synu Amosovuaby mu řekli: "Tak praví Ezechiáš: Dnes je den soužení,...
Izaiáš 37:4...komoří vyslaný svým pánem, asyrským králemaby urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal za ta slova,...
Izaiáš 40:13...Hospodinova ducha usměrnil a stal se mu rádcemaby ho poučil? S kým se radil, aby mu něco vysvětlil, aby...
Izaiáš 40:14...se mu rádcem, aby ho poučil? S kým se radilaby mu něco vysvětlil, aby ho stezce práva naučil, aby mu...
Izaiáš 42:1...jsem si oblíbil! Na něj svého Ducha položímaby šel národům právo vyhlásit. Nebude křičet, nebude se...
Izaiáš 43:17...vozy s koni a vojsko i posily nechává padnoutaby nevstali, jako knot lampy aby uhasli: Nevzpomínejte na...
Izaiáš 43:21...svůj vyvolený lid, lid, který jsem si vytvořilaby mou chválu hlásali. Ty jsi ale nevzýval, Jákobe, byl...
Izaiáš 44:9...stojí za svědky, přitom nic nevidí a nic nevědíaby se aspoň styděli! Kdo vyrábí boha a modlu odlévá, vůbec...
Izaiáš 44:11...Jen se všichni shromáždí, jen předstoupíaby se děsit a stydět museli! Kovář si bere nářadí a...
Izaiáš 44:13...z toho lidský tvar, skvělou podobiznu člověkaaby v domě seděla. Předtím však musel cedry pokácet, vybrat...
Izaiáš 45:6...žádný Bůh. I když neznáš, vyzbrojímaby od východu k západu všichni poznali, že kromě není...
Izaiáš 45:18... který ji učinil a upevnil, který ji nestvořilaby prázdná zůstala, ale k bydlení ji zformoval: jsem...
Izaiáš 46:6...a váží stříbro na váze - najímají zlatníkaaby jim z toho boha udělal, aby ho mohli v kleče uctívat....
Izaiáš 49:5...praví Hospodin - ten, který v lůně zformovalabych byl jeho služebník a přivedl k němu nazpět Jákoba,...
Izaiáš 49:6...Bůh je síla ) - nuže, on praví: Málo na tomabys jako můj služebník obnovil Jákobovy kmeny a přivedl...
Izaiáš 49:18... jen se rozhlédni - ti všichni se shromáždiliaby k tobě šli. Jakože jsem živ, praví Hospodin, všechny si...
Izaiáš 51:10...propasti, a udělal cestu skrz mořské hlubinyaby je vykoupení mohli překročit? Hospodinovi zachránění se...
Izaiáš 52:10...svatou paži obnažil všem národům přímo na očíchaby všechny zemské končiny viděly spásu, již náš Bůh...
Izaiáš 53:8...před střihači oněměl, ústa neotevřel. Vzali jejaby byl zadržen a souzen; kdo z jeho současníků na to...
Izaiáš 53:12...vezme na sebe. A proto mu dávám podíl s mnohýmiaby se s nesčíslnými dělil o kořist, protože sám sebe vydal...
Izaiáš 54:16...účelu; tentýž jsem stvořil také zhoubceaby působil záhubu. Žádná zbraň chystaná na tebe se nezdaří...
Izaiáš 55:4...zaslíbil. Hle, učinil jsem ho svědkem pro lidiaby vedl a učil zástupy. Hle, zavoláš národy, které neznal...
Izaiáš 55:10... ale zavlažuje zemi a zúrodňuje ji k plozeníaby dávala zrno rozsévači a chléb tomu, kdo - takové je...
Izaiáš 56:2...synu, který na to dbá: Zachovává sobotuaby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od všeho zla. ...
Izaiáš 56:6...nezmizí. Cizince, kteří se k Hospodinu připojíaby mu sloužili, aby Hospodinovo jméno milovali a byli mu...
Izaiáš 58:12...nazývat stavitelem zbořenin a obnovitelem cestaby se dalo žít. Když se tvá noha vyhne sobotě, aby sis v...
Izaiáš 58:13... aby se dalo žít. Když se tvá noha vyhne sobotěaby sis v můj svatý den nedělal, co chceš, když budeš...
Izaiáš 59:1... Hle - ruka Hospodinova není krátkáaby zachraňovat nemohla, jeho ucho není zalehlé, aby...
Izaiáš 59:2...a vaším Bohem, vaše hříchy vám skryly jeho tvářaby neslyšel. Vždyť máte dlaně potřísněné krví a prsty plné...
Izaiáš 60:6...i všichni ze Sáby se zlatem a vonným kořenímaby Hospodinovy chvály hlásali. Všechny ovce z Kedaru se k...
Izaiáš 60:9...čekají ostrovy a mořské lodi jsou mezi prvnímiaby tvé syny z dálky přivezly a jejich stříbro i zlato s...
Izaiáš 60:11...otevřeny, nebudou zavírány ve dne ani v nociaby k tobě přišlo bohatství národů i jejich králové ve...
Izaiáš 60:13...k tobě zamíří, cypřiše a jilmy spolu s jedlemiaby ozdobily moji svatyni, podnož svých nohou abych oslavil...
Izaiáš 61:3...spravedlnosti, stromy, jež Hospodin zasadilaby se na nich oslavil. Zbudují dávné sutiny, trosky...
Izaiáš 62:7... dokud neobnoví Jeruzalém a dokud nezpůsobíaby byl slavný na zemi. Hospodin přísahal svou pravicí,...
Izaiáš 63:9...každým jejich trápením, posílal svého andělaaby je zachránil. Ve své lásce a smilování je sám vykoupil,...
Izaiáš 63:12...pravici; který před nimi vody rozdělilaby si získal jméno navěky; který je vedl skrze hlubiny bez...
a další...

Slova obsahující aby: aby (2025) abych (313) abychom (117) abys (196) abyste (243) araby (2) babylon (34) babyloňané (11) babylóňané (1) babyloňanech (1) babyloňanů (8) babyloňanům (10) babyloňany (6) babylone (2) babylonem (3) babylonie (5) babylonii (4) babylonská (4) babylonské (18) babylonského (57) babylonském (3) babylonskému (26) babylonskou (1) babylonský (52) babylonských (4) babylonským (7) babylonskými (3) babylonští (5) babylonu (88) ledabylými (2) nabyl (5) nabyli (3) nabyté (1) nabytí (2) nezabydlí (1) raby (5) zabydlel (3) zabydleli (1) zabydlet (1) zabydlí (5) zabydlím (1) zabydlíš (1) žlaby (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |