Abrame

Hledám varianty 'abrame' [ abramovi (14) abramem (2) abrame (1) abrama (8) abram (34) ]. Nalezen 51 verš.
Genesis 11:26...syny a dcery. Terach ve věku 70 let zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Toto je Terachův rod. Terach...
Genesis 11:27...a Hárana. Toto je Terachův rod. Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana; Háran pak zplodil Lota. Háran...
Genesis 11:29... v chaldejském Uru, dříve než jeho otec TerachAbram a Náchor se oženili. Abramova žena se jmenovala Saraj...
Genesis 11:31...neplodná, neměla děti. Terach vzal svého syna Abrama, Háranova syna Lota a svou snachu Saraj, ženu svého...
Genesis 12:1...205 let a zemřel v Cháranu. Hospodin Bůh řekl Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze...
Genesis 12:4... Všechny rodiny země dojdou požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot....
Genesis 12:5...z Cháranu, bylo Abramovi sedmdesát pět letAbram s sebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce Lota a...
Genesis 12:6...se na cestu do kanaánské země a přišli do Abram procházel tou zemí k místu zvanému Šechem, k...
Genesis 12:7...More. (V zemi tenkrát žili Kananejci.) Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni...
Genesis 12:9...Hospodinu a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Abram pokračoval v cestě a putoval na jih, k Negevu. V zemi...
Genesis 12:10...jih, k Negevu. V zemi pak nastal hlad, a tak se Abram vydal dolů do Egypta. Chtěl tam nějakou dobu pobýt,...
Genesis 12:14...vedlo dobře a abych díky tobě zůstal naživu." Abram tedy přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta...
Genesis 12:16...faraonem tak, že byla vzata do faraonova domuAbramovi se díky vedlo velmi dobře - měl brav, skot i...
Genesis 12:18...a jeho dům velikými ranami. Farao si proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi...
Genesis 13:1...ho vyhostili i s manželkou a se vším, co měl.  Abram tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i s Lotem...
Genesis 13:2... i s Lotem odešel z Egypta vzhůru do Negevu. (Abram byl velmi bohatý ve stádech, ve stříbře i ve zlatě.)...
Genesis 13:4... k místu oltáře, který tam předtím postavil. Tam Abram vzýval Hospodinovo jméno. Také Lot, který šel s...
Genesis 13:5...vzýval Hospodinovo jméno. Také Lot, který šelAbramem, měl brav, skot a stany. Země jim však nemohla...
Genesis 13:8... (V zemi tenkrát bydleli Kananejci a Perizejci.) Abram tehdy Lotovi řekl: "Prosím, mezi mnou a tebou a...
Genesis 13:12...se na východ. Tak se jeden od druhého odděliliAbram bydlel v kanaánské zemi, ale Lot bydlel ve městech...
Genesis 13:14... Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z místa, na němž jsi, a rozhlédni...
Genesis 13:18...tu zemi nadél i našíř, neboť tobě ji dám." Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u háje Mamre,...
Genesis 14:13... Jeden uprchlík přišel a vyprávěl to Hebreji Abramovi. Ten se mezitím usadil u háje Emorejce Mamreho,...
Genesis 14:14...Eškola a Anera, což byli Abramovi spojenci. Když Abram uslyšel, že jeho příbuzný byl zajat, vypravil 318...
Genesis 14:15...v jeho domě, a sledoval ty krále k DanuAbram a jeho služebníci se rozdělili, v noci je přepadli a...
Genesis 14:19...a víno a požehnal mu těmito slovy: "Požehnán buď Abram od Nejvyššího Boha, Stvořitele nebe i země! Požehnán...
Genesis 14:20...Bůh, jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze všeho dal desátek. Král Sodomy mu řekl:...
Genesis 14:22...Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale odpověděl: "Přísahám před Hospodinem,...
Genesis 14:23...řemínek - abys neřekl: ‚ jsem obohatil Abrama.' Nechám si jen to, co snědli služebníci, a podíl...
Genesis 15:1...Mamre si vezmou svůj podíl." Po nějaké době měl Abram vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo: "Neboj se...
Genesis 15:2...Abrame, jsem tvůj štít, tvá nesmírná odměna." Abram odpověděl: "Hospodine, Pane můj, co mi chceš dát?...
Genesis 15:3... Pohleď, nedal jsi mi potomka," pokračoval Abram, "a tak mým dědicem bude můj čeledín!" Vtom dostal...
Genesis 15:6...spočítat." Pak dodal: "Tolik bude tvého semene." Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za...
Genesis 15:8...Uru, abych ti dal za dědictví tuto zem." Abram se zeptal: "Hospodine, Pane můj, podle čeho poznám,...
Genesis 15:10... tříletého berana, také hrdličku a holoubě." Abram mu všechna ta zvířata přinesl, rozťal je napůl a...
Genesis 15:11... K mrtvým tělům se snášeli dravci, ale Abram je odháněl. Když pak slunce začalo zapadat, přišel na...
Genesis 15:12... Když pak slunce začalo zapadat, přišel na Abrama hluboký spánek. Náhle jej sevřela hluboká, děsivá...
Genesis 15:13...jej sevřela hluboká, děsivá tma. Tehdy Hospodin Abramovi řekl: "Buď si jist, že tví potomci budou...
Genesis 15:18...ohnivá pochodeň. V ten den Hospodin vstoupilAbramem do smlouvy. Řekl: "Tuto zem dávám tvému semeni; od...
Genesis 16:2...egyptskou otrokyni jménem Hagar. Proto Saraj Abramovi řekla: "Pohleď, Hospodin mi nedopřál, abych rodila...
Genesis 16:3...ni." A Abram ji poslechl. Deset let poté, co se Abram usadil v kanaánské zemi, vzala Abramova manželka...
Genesis 16:5...je těhotná, začala svou paní pohrdat. Saraj pak Abramovi řekla: "Za příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala...
Genesis 16:6...mnou pohrdat. s tebou rozsoudí Hospodin!" Abram Saraj odpověděl: "Pohleď, je to tvá otrokyně, je ve...
Genesis 16:15...známo, leží mezi Kádešem a Beredem. Hagar pak Abramovi porodila syna. Abram dal svému synovi narozenému z...
Genesis 16:16... Bůh slyší. Když mu Hagar porodila Izmaele, bylo Abramovi osmdesát šest let. Když bylo Abramovi devadesát...
Genesis 17:1... bylo Abramovi osmdesát šest let. Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl...
Genesis 17:3...svou smlouvu s tebou a nesmírně rozmnožím." Abram padl na tvář a Bůh k němu mluvil: "Hle, sám s...
Genesis 17:5...otcem mnohých národů. Nebudeš se jmenovat Abram, Vznešený otec, ale Abraham, Otec množství, neboť...
1. Letopisů 1:27... Náchor, TerachAbram, totiž Abraham. Synové Abrahamovi: Izák a Izmael...
Ezdráš 10:34... Jeremaj, Menaše, Šimei. Ze synů Baniho: MaadajAbram, Uel, Benajáš, Bediáš, Keluhu...
Nehemiáš 9:7...nebeský! Ty jsi Hospodin, Bůh, který vybral Abrama, z chaldejského Uru jej vyvedl a dal mu jméno...

Slova obsahující abrame: abrame (1) abramem (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |