Abrahamovy

Hledám varianty 'abrahamovy' [ abrahamův (14) abrahamovým (1) abrahamových (2) abrahamovy (3) abrahamovu (1) abrahamovo (9) abrahamovi (48) abrahamově (4) abrahamova (13) ]. Nalezeny 93 verše.
Genesis 17:9...do věčného vlastnictví a budu jejich Bohem." Bůh Abrahamovi řekl: "Ty budeš zachovávat mou smlouvu - ty i...
Genesis 17:15...ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu." Bůh Abrahamovi řekl: "Své manželce Saraj nebudeš říkat Saraj...
Genesis 17:23...i všechny koupené za peníze, všechny, kdo byliAbrahamově domácnosti mužského pohlaví, a ještě téhož dne...
Genesis 17:24...dne jim obřezal předkožky, jak mu to řekl BůhAbrahamovo neobřezané tělo bylo obřezáno, když mu bylo...
Genesis 18:1...za peníze, byli obřezáni s ním. Hospodin se pak Abrahamovi ukázal u háje Mamre, když seděl v poledním horku...
Genesis 18:19...konáním spravedlnosti a práva, aby Hospodin Abrahamovi splnil, co mu zaslíbil." Hospodin řekl: "Křik...
Genesis 20:14...tedy vzal brav, skot, otroky a otrokyně, dal je Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku Sáru. Řekl: "Hle, ...
Genesis 20:18... aby mohly rodit děti. Hospodin totiž kvůli Abrahamově manželce Sáře pevně zavřel každé lůno v...
Genesis 21:2...Hospodin pro Sáru udělal, co slíbil. Sára i přes Abrahamovo stáří počala a v době, kterou mu Bůh předpověděl...
Genesis 21:5...Bůh přikázal. Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh mi daroval smích!...
Genesis 21:7... se budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit děti? Ale porodila jsem...
Genesis 21:9...hostinu. Sára pak viděla, že syn, kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagar, je posměvač. Řekla...
Genesis 21:10...Egypťanka Hagar, je posměvač. Řekla tedy Abrahamovi: "Vyžeň tu děvečku i jejího syna. Syn děvečky...
Genesis 21:12...velmi trápila. Šlo přece o jeho syna. Bůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani kvůli své...
Genesis 21:22...Abimelech s velitelem svého vojska Píkolem řekl Abrahamovi: "Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď...
Genesis 22:20...potom bydlel v Beer-šebě. Po nějaké době bylo Abrahamovi oznámeno: "Hle, také Milka porodila syny tvému...
Genesis 22:23...Betuel zplodil Rebeku.) Těchto osm synů porodila Abrahamovu bratru Náchorovi Milka. Také jeho družka jménem...
Genesis 23:5...hrob, abych tam pochoval svou mrtvou." Chetejci Abrahamovi odpověděli: "Poslyš nás, pane: Jsi mezi námi...
Genesis 23:10...ovšem seděl mezi ostatními Chetejci. Odpověděl Abrahamovi přede všemi Chetejci vcházejícími do brány jeho...
Genesis 23:14...je ode mne, tam pochovám svou mrtvou." Efron Abrahamovi odpověděl: "Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí...
Genesis 23:18...po obvodu pole - to vše tenkrát přešlo do Abrahamova vlastnictví před očima Chetejců, přede všemi,...
Genesis 23:20...jeskyní, která je na něm, přešlo od Chetejců do Abrahamova vlastnictví jako pohřebiště. Abraham byl ...
Genesis 24:12... dopřej mi dnes to setkání a prokaž mému pánu Abrahamovi své milosrdenství. Hle, stojím u vodního pramene...
Genesis 24:15... Ta dívka se narodila Betuelovi, synu MilkyAbrahamova bratra Náchora. Byla to překrásná mladá dívka,...
Genesis 24:34...svou věc." "Mluv," vybídl ho Lában. "Jsem Abrahamův služebník," řekl. "Hospodin mému pánu velice...
Genesis 24:52...syna tvého pána, jak řekl Hospodin." Když Abrahamův služebník uslyšel jejich slova, poklonil se...
Genesis 24:59...tak svou sestru Rebeku i její chůvu propustiliAbrahamovým služebníkem a s jeho muži a takto Rebece...
Genesis 25:11... Tam je pochován Abraham i jeho žena Sára. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák...
Genesis 25:12...u Studnice Živého, který mne vidí. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele, kterého Abrahamovi porodila Sářina...
Genesis 25:19...v neshodě se všemi příbuznými. Toto je příběh Abrahamova syna Izáka. Abraham zplodil Izáka. Když bylo...
Genesis 26:1...hlad jako ten dřívější, který byl za dnů Abrahamových), a tak se Izák vydal do Geraru k...
Genesis 26:3...splním přísahu, kterou jsem složil tvému otci Abrahamovi: ‚Tvé símě rozmnožím jako hvězdy na nebi. Tvému...
Genesis 26:18...vykopané za dnů jeho otce Abrahama, které po Abrahamově smrti Filištíni zasypali, a dal jim stejná jména...
Genesis 26:24...s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé símě kvůli Abrahamovi, svému služebníku." Postavil tam tedy oltář a...
Genesis 28:4...stal otcem svazku národů. Kéž ti požehnání Abrahamovo, tobě a s tebou tvému semeni, abys přijal za...
Genesis 28:9... měl, si vzal za manželku Machalat, dceru Abrahamova syna Izmaele, sestru Nebajotovu. Jákob odešel z...
Genesis 31:42...desetkrát změnil. Kdyby Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákův, nebyl se mnou, určitě bys teď...
Genesis 31:53...tento památník nepřiblížíš se zlým úmyslem. Bůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce nechť je naším...
Genesis 35:12...vyjdou z tvých beder. Zem, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám tobě; i tvému budoucímu semeni...
Genesis 50:24...vás odsud do země, kterou s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi!" Tehdy Josef zavázal syny...
Exodus 3:6...půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Mojžíš si ihned...
Exodus 3:15...‚Poslal k vám Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.' To je navěky jméno...
Exodus 3:16...‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův - a řekl: Obrátil jsem zřetel k...
Exodus 4:5... že se ti ukázal Hospodin, Bůh jejich otců - Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Poté Hospodin řekl:...
Exodus 6:3...k Mojžíšovi: " jsem Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí,a ačkoli...
Exodus 6:8...vás do země, o níž jsem přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, a dám vám ji za dědictví....
Exodus 33:1...z Egypta, jdi do země, kterou jsem zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi s přísahou: ‚Dám ji tvému...
Numeri 32:11...nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, neboť se mi nevydali cele....
Deuteronomium 1:8...obsaďte zem, o níž Hospodin přísahal vašim otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ji jim a po nich...
Deuteronomium 6:10...do země, kterou s přísahou zaslíbil tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. ti v veliká a krásná...
Deuteronomium 9:5... aby splnil slovo, které odpřisáhl tvým otcůmAbrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Věz tedy, že Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 29:12... jak ti slíbil a jak to přísahal tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Tuto přísežnou smlouvu...
Deuteronomium 30:20...žít v zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcůmAbrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji . Když Mojžíš...
Deuteronomium 34:4..."Toto je zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi se slovy: ‚Dám ji tvému...
Jozue 24:2... Bůh Izraele: ‚Vaši předkové, jako Terach, otec Abrahamův a Náchorův, bydleli od pradávna za řekou Eufrat,...
1. Královská 18:36...prorok Eliáš a pravil: "Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, dnes se pozná, že ty jsi Bůh...
1. Letopisů 1:28... totiž Abraham. Synové Abrahamovi: Izák a Izmael. Zde jsou jejich rodopisy:...
1. Letopisů 1:32... To jsou Izmaelovi synové. Synové Ketury, družky Abrahamovy: Porodila Zimrana, Jokšana, Medána, Midiána,...
Žalmy 105:42...na to, co svatě zaslíbil svému služebníku Abrahamovi. Svůj lid tehdy vyvedl s veselím, svoje vyvolené...
Micheáš 7:20...svou věrnost Jákobovi, své milosrdenství Abrahamovi, jak jsi přísahal našim otcům tehdy za...
Matouš 1:1... Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova: Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba,...
Matouš 3:9...otce Abrahama.' Říkám vám, že Bůh je schopen Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení! Sekera je ...
Matouš 22:32...jste nečetli, jak vám Bůh řekl: ‚ jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův'? On není Bohem mrtvých...
Marek 12:26... jak k němu Bůh promluvil z keře: ‚ jsem Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův'? On přece není Bohem...
Lukáš 1:55...milosrdenství - jak zaslíbil našim otcům - vůči Abrahamovi a jeho semeni navěky. Marie pak u zůstala...
Lukáš 1:73...smlouvu - na přísahu, kterou dal našemu otci Abrahamovi, že nás vysvobodí z ruky nepřátel, abychom beze...
Lukáš 3:8...‚Máme otce Abrahama.' Říkám vám, že Bůh může Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení! Ke kořeni...
Lukáš 3:34... syna Judy, syna Jákobova, syna Izáka, syna Abrahamova, syna Teracha, syna Náchorova, syna Seruga, syna...
Lukáš 13:16...osla od žlabu a nevodí ho napájet? A tato dcera Abrahamova, kterou satan držel svázanou osmnáct let,...
Lukáš 16:22...dne ten žebrák zemřel a andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřel i onen boháč a byl pohřben. Když...
Lukáš 19:9..." řekl mu na to Ježíš. "I on je přece syn Abrahamův! Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co...
Jan 8:33...pravdu a pravda vás vysvobodí." "Jsme Abrahamovo símě!" ohradili se. "Nikdy jsme nikomu...
Jan 8:37...vysvobodí, budete opravdu svobodní. Vím, že jste Abrahamovo símě, ale chcete zabít, protože slovo u...
Jan 8:39...děti Abrahama," řekl jim Ježíš, "dělali byste Abrahamovy skutky. Vy ale chcete zabít - člověka, který...
Skutky 3:25... kterou Bůh uzavřel s našimi otci, když řekl Abrahamovi: ‚Ve tvém semeni dojdou požehnání všechna...
Skutky 7:17...blížil čas, kdy se mělo naplnit Boží zaslíbení Abrahamovi, náš lid v Egyptě rostl a množil se, dokud...
Skutky 7:32...Hospodinův hlas: ‚ jsem Bůh tvých otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův.' Mojžíš se roztřásl a...
Skutky 13:26...ani rozvázat obuv na nohou.' Bratři, synové rodu Abrahamova, i vy, kdo ctíte Boha spolu s nimi, vám bylo...
Římanům 4:9...pro obřezané, nebo i pro neobřezané? Říkáme, že Abrahamovi byla jeho víra "počítána za spravedlnost". Nuže,...
Římanům 4:13...náš otec Abraham ještě před obřízkou. Když se Abrahamovi a jeho semeni dostalo zaslíbení, že mu bude...
Římanům 4:16...nejen přívržencům Zákona, ale také následovníkům Abrahamovy víry. Ten je otcem nás všech (jak je psáno:...
Římanům 9:7...všichni jsou jeho dětmi jen proto, že jsou símě Abrahamovo. Říká přece: "Tvé símě bude povoláno v Izákovi."...
Římanům 11:1...případě! Vždyť i jsem Izraelita, ze semene Abrahamova, z pokolení Benjamínova. Bůh nezavrhl svůj lid,...
2. Korintským 11:22... také! Jsou to Izraelité? také! Jsou símě Abrahamovo? také! Jsou Kristovi služebníci? Teď mluvím...
Galatským 3:7...za spravedlnost". Z toho vidíte, že synové Abrahamovi jsou lidé víry. Písmo předvídalo, že Bůh...
Galatským 3:8...pohany na základě víry, a tak předpovědělo Abrahamovi: "V tobě dojdou požehnání všechny národy." Lidé...
Galatským 3:14..."Proklet buď každý, kdo visí na dřevě"), aby tak Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany a...
Galatským 3:16... nic nepřidává. Totéž platí pro zaslíbení dané Abrahamovi a jeho semeni. Písmo tu neříká v množném čísle:...
Galatským 3:29...v Kristu Ježíši. A když jste Kristovi, jste símě Abrahamovo a dědicové podle zaslíbení. Snažím se říci, že...
Židům 2:16...držel v otroctví. Neujímá se přece andělů, ale Abrahamova semene se ujímá. Proto se musel ve všem...
Židům 6:13...zaslíbení. Když totiž Bůh dával zaslíbení Abrahamovi, neměl, při kom větším by přísahal, a tak...
Židům 7:1...král Sálemu a kněz Nejvyššího Boha, vyšel vstříc Abrahamovi, který se vracel od vítězství nad králi; dal mu...
Židům 7:5...od svých bratrů, kteří tak jako oni vzešliAbrahamových beder. Melchisedech, který ani nepochází z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |