Abraham

Hledám varianty 'abraham' [ abrahamovi (48) abrahamem (9) abrahame (5) abrahama (47) abraham (94) ]. Nalezeny 192 verše.
Genesis 17:5...Nebudeš se jmenovat Abram, Vznešený otec, ale Abraham, Otec množství, neboť jsem učinil otcem mnohých...
Genesis 17:9...do věčného vlastnictví a budu jejich Bohem." Bůh Abrahamovi řekl: "Ty budeš zachovávat mou smlouvu - ty i...
Genesis 17:15...ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu." Bůh Abrahamovi řekl: "Své manželce Saraj nebudeš říkat Saraj...
Genesis 17:17...budou z národy, vzejdou z králové národů." Abraham padl na tvář, zasmál se a pomyslel si: "Copak se...
Genesis 17:22...dobou." A když s ním domluvil, vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal svého syna Izmaele a všechny...
Genesis 17:23...když s ním domluvil, vznesl se Bůh od AbrahamaAbraham potom vzal svého syna Izmaele a všechny narozené ve...
Genesis 17:26...Izmaele bylo obřezáno, když mu bylo třináct letAbraham a jeho syn Izmael byli obřezáni ještě téhož dne a...
Genesis 18:1...za peníze, byli obřezáni s ním. Hospodin se pak Abrahamovi ukázal u háje Mamre, když seděl v poledním horku...
Genesis 18:2... když seděl v poledním horku u vchodu do stanuAbraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile...
Genesis 18:6..." "Udělej, jak jsi řekl," odpověděliAbraham odspěchal do stanu za Sárou a řekl: "Rychle vezmi...
Genesis 18:11...však poslouchala vzadu u vchodu do stanu. (Abraham i Sára byli velmi staří a Sára nebyla v...
Genesis 18:13...rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!" Hospodin se Abrahama zeptal: "Proč se Sára smála a říkala: ‚Copak ještě...
Genesis 18:16...Potom ti muži vstali a zamířili odtud k SodoměAbraham šel s nimi, aby je vyprovodil. Tehdy si Hospodin...
Genesis 18:17... Tehdy si Hospodin řekl: "Zatajím snad před Abrahamem, co se chystám udělat? Vždyť z Abrahama jistě...
Genesis 18:18...před Abrahamem, co se chystám udělat? VždyťAbrahama jistě bude věhlasný a mocný národ a v něm dojdou...
Genesis 18:19...konáním spravedlnosti a práva, aby Hospodin Abrahamovi splnil, co mu zaslíbil." Hospodin řekl: "Křik...
Genesis 18:22...to." Ti muži odtud pokračovali k Sodomě, ale Abraham ještě zůstal před Hospodinem. Přistoupil blíž a...
Genesis 18:27...spravedlivých, ušetřím kvůli nim celé to místo." Abraham odpověděl: "Pohleď prosím - odvažuji se mluvit ke...
Genesis 18:29... najdu-li jich tam čtyřicet pět," odpovědělAbraham k němu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde...
Genesis 18:30...se můj Pán prosím nehněvá, když promluvím," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen třicet?" "Neudělám...
Genesis 18:31... dovolím si znovu promluvit ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen dvacet?" "Nezničím...
Genesis 18:32...Pán nehněvá, když promluvím ještě jednou," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen deset?" "Nezničím...
Genesis 18:33..." odpověděl Hospodin. Tak dokončil rozmluvuAbrahamem a odešel. Také Abraham se vrátil domů. Večer...
Genesis 19:27...se v solný sloup. Druhého dne časně zrána Abraham odešel k místu, kde předtím stál před Hospodinem....
Genesis 19:29... když Bůh ničil města oné roviny, pamatoval na Abrahama a propustil Lota zprostřed zkázy, jež zachvátila...
Genesis 20:1... Ten je otcem Amonců do dnešního dne.  Abraham se pak odtud vydal na cestu do negevského kraje,...
Genesis 20:2...Kádešem a Šurem. A když pobýval v Geraru, říkal Abraham o své manželce Sáře: "Je to sestra." Gerarský...
Genesis 20:9...muži veliký strach. Abimelech si potom zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos nám to udělal? Čím jsem se proti...
Genesis 20:10...To, cos mi udělal, se nedělá!" Abimelech se Abrahama zeptal: "Co to napadlo, udělat takovou věc?"...
Genesis 20:11...zeptal: "Co to napadlo, udělat takovou věc?" Abraham odpověděl: "Pomyslel jsem si: ‚Na tomto místě...
Genesis 20:14...tedy vzal brav, skot, otroky a otrokyně, dal je Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku Sáru. Řekl: "Hle, ...
Genesis 20:17...kdo jsou s tebou. Tím vším budeš ospravedlněna." Abraham se pak modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimelecha i...
Genesis 21:3...době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila synaAbraham dal svému synovi narozenému ze Sáry jméno Izák,...
Genesis 21:4...jméno Izák, Smíšek. Když bylo Izákovi osm dníAbraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu...
Genesis 21:5...Bůh přikázal. Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh mi daroval smích!...
Genesis 21:7... se budou smát se mnou." Řekla také: "Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit děti? Ale porodila jsem...
Genesis 21:8... V den, kdy se Izák přestal kojit, vystrojil Abraham velikou hostinu. Sára pak viděla, že syn, kterého...
Genesis 21:9...hostinu. Sára pak viděla, že syn, kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagar, je posměvač. Řekla...
Genesis 21:10...Egypťanka Hagar, je posměvač. Řekla tedy Abrahamovi: "Vyžeň tu děvečku i jejího syna. Syn děvečky...
Genesis 21:11...přece nebude dědit spolu s mým synem, s Izákem!" Abrahama ta slova velmi trápila. Šlo přece o jeho syna. Bůh...
Genesis 21:12...velmi trápila. Šlo přece o jeho syna. Bůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani kvůli své...
Genesis 21:14...však učiním národ, neboť je tvým potomkem." Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch s vodou,...
Genesis 21:22...Abimelech s velitelem svého vojska Píkolem řekl Abrahamovi: "Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď...
Genesis 21:24...tak přátelsky, jako jsem se zachoval k tobě." Abraham řekl: "To odpřisáhnu." Abraham si tehdy...
Genesis 21:25...řekl: "To odpřisáhnu." Abraham si tehdy Abimelechovi stěžoval kvůli studni s vodou...
Genesis 21:27...neřekl a jsem o tom do dneška neslyšel." Abraham pak vzal ovce a voly, dal je Abimelechovi a...
Genesis 21:28...Abimelechovi a vstoupili spolu do smlouvy. Když Abraham postavil sedm jehňat ze stáda zvlášť, zeptal se ho...
Genesis 21:30... že jsem tu studnu vykopal ," odpověděl mu Abraham. (A tak to místo dostalo jméno Beer-šeba, Studna...
Genesis 21:33...svého vojska Píkolem do filištínské zeměAbraham zasadil v Beer-šebě tamaryšek a vzýval tam jméno...
Genesis 21:34...a vzýval tam jméno Hospodina, Věčného BohaAbraham potom ještě dlouho bydlel ve filištínské zemi. Po...
Genesis 22:1...filištínské zemi. Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zavolal: "Abrahame!" "Zde jsem,"...
Genesis 22:3...na hoře, kterou ti určím." Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s sebou dva...
Genesis 22:4...se k místu, jež mu Bůh určil. Třetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil to místo v dálce. Tehdy řekl...
Genesis 22:6... tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám." Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého...
Genesis 22:7...šli oba spolu. "Otče," oslovil Izák svého otce Abrahama. "Ano, můj synu?" odpověděl mu. "Vidím oheň a...
Genesis 22:8...beránka k zápalné oběti, můj synu," odpověděl Abraham. A tak šli oba spolu. Když přišli na místo, jež mu...
Genesis 22:9...spolu. Když přišli na místo, jež mu Bůh určilAbraham tam postavil oltář a narovnal dřevo. Pak svázal...
Genesis 22:10...syna Izáka a položil ho na dřevo na oltářiAbraham vztáhl ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízl....
Genesis 22:11... Vtom na něj z nebe zavolal Hospodinův anděl: "Abrahame! Abrahame!" "Zde jsem," odpověděl. "Nevztahuj ruku...
Genesis 22:13...kvůli mně neušetřil svého syna, svého jediného." Abraham tedy vzhlédl a hle, uviděl za sebou berana uvízlého...
Genesis 22:14...zápalnou oběť místo svého syna. To místo pak Abraham nazval "Hospodin opatří," takže se dodnes říká: "Na...
Genesis 22:15...hoře se opatří." Hospodinův anděl pak na Abrahama zavolal z nebe podruhé: "Přísahám při sobě samém,...
Genesis 22:19...země, protože jsi uposlechl můj hlas." Nato se Abraham vrátil ke svým služebníkům a odešli spolu do...
Genesis 22:20...potom bydlel v Beer-šebě. Po nějaké době bylo Abrahamovi oznámeno: "Hle, také Milka porodila syny tvému...
Genesis 23:2...v Kiriat-arbě (což je Hebron) v kanaánské zemiAbraham přišel, aby nad truchlil a oplakával ji. Když...
Genesis 23:5...hrob, abych tam pochoval svou mrtvou." Chetejci Abrahamovi odpověděli: "Poslyš nás, pane: Jsi mezi námi...
Genesis 23:7...svou hrobku, abys mohl pochovat svou mrtvou." Abraham tedy vstal, poklonil se lidu země, totiž...
Genesis 23:10...ovšem seděl mezi ostatními Chetejci. Odpověděl Abrahamovi přede všemi Chetejci vcházejícími do brány jeho...
Genesis 23:12...synů svého lidu; pochovej svou mrtvou." Abraham se před lidem země poklonil a v přítomnosti lidu...
Genesis 23:14...je ode mne, tam pochovám svou mrtvou." Efron Abrahamovi odpověděl: "Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí...
Genesis 23:16...je to pro tebe a pro ? Pochovej svou mrtvou!" Abraham Efrona vyslechl a odvážil mu množství stříbra,...
Genesis 23:19...všemi, kdo vcházejí do brány jeho města. Poté Abraham pochoval svou manželku Sáru v jeskyni pole Makpela...
Genesis 24:1...do Abrahamova vlastnictví jako pohřebiště.  Abraham byl stařec pokročilého věku a Hospodin mu ve...
Genesis 24:2...pokročilého věku a Hospodin mu ve všem požehnalAbraham tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi ve svém domě,...
Genesis 24:6..."Chraň se tam mého syna odvést!" odpověděl mu Abraham. "Hospodin, Bůh nebes, který vzal z domu mého...
Genesis 24:9..." Služebník tedy vložil ruku do klína svého pána Abrahama a odpřisáhl to. Potom vzal ze stáda svého pána...
Genesis 24:12...pro vodu) a řekl: "Hospodine, Bože mého pána Abrahama, prosím, dopřej mi dnes to setkání a prokaž mému...
Genesis 24:27...se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své milosrdenství a...
Genesis 24:42...k prameni a řekl jsem: Hospodine, Bože mého pána Abrahama, kéž bys teď dal cestě zdar. Hle, stojím u...
Genesis 24:48... Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu svého pána Abrahama, který vedl pravou cestou, abych pro syna svého...
Genesis 25:1... Tak Izák našel útěchu po smrti své matky.  Abraham si vzal ještě další ženu jménem Ketura. Ta mu...
Genesis 25:5... Abida a Eldaáh. Ti všichni byli synové KeturyAbraham však dal všechno, co měl, Izákovi. Synům svých...
Genesis 25:6...všechno, co měl, Izákovi. Synům svých družek dal Abraham dary a poslal je ještě za svého života na východ,...
Genesis 25:7... pryč od svého syna Izáka, do východní zeměAbraham žil 175 let. V utěšeném věku, stár a spokojen pak...
Genesis 25:8...175 let. V utěšeném věku, stár a spokojen pak Abraham vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Izák...
Genesis 25:10...Efrona Chetejského, syna Cocharova, na poli, jež Abraham koupil od Chetejců. Tam je pochován Abraham i jeho...
Genesis 25:12...u Studnice Živého, který mne vidí. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele, kterého Abrahamovi porodila Sářina...
Genesis 25:19...v neshodě se všemi příbuznými. Toto je příběh Abrahamova syna Izáka. Abraham zplodil Izáka. Když bylo...
Genesis 26:3...splním přísahu, kterou jsem složil tvému otci Abrahamovi: ‚Tvé símě rozmnožím jako hvězdy na nebi. Tvému...
Genesis 26:5...požehnání všechny národy na zemi.' To proto, že Abraham uposlechl můj hlas a zachoval, co jsem mu svěřil -...
Genesis 26:15...služebníci jeho otce vykopali za dnů jeho otce Abrahama, Filištíni zasypali a naplnili hlínou. Abimelech...
Genesis 26:18...kopal studnice vody vykopané za dnů jeho otce Abrahama, které po Abrahamově smrti Filištíni zasypali, a...
Genesis 26:24...noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, neboť jsem s tebou. Požehnám ti a...
Genesis 28:4...stal otcem svazku národů. Kéž ti požehnání Abrahamovo, tobě a s tebou tvému semeni, abys přijal za...
Genesis 28:13...a řekl: " jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému...
Genesis 32:10...moci zachránit." Jákob zvolal: "Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce Izáka, Hospodine, který jsi mi...
Genesis 35:12...vyjdou z tvých beder. Zem, kterou jsem dal Abrahamovi a Izákovi, dám tobě; i tvému budoucímu semeni...
Genesis 35:27...Mamre v Kiriat-arbě (což je Hebron), kde pobýval Abraham i Izák. Izák se dožil 180 let...
Genesis 48:15..."Bůh, před jehož tváří chodili otcové Abraham a Izák, Bůh, jenž byl mým pastýřem po celý můj...
Genesis 48:16...jméno díky nim dál zní, tak jako jméno mých otců Abrahama a Izáka, a nechť se na zemi jak potěr rozmnoží!"...
Genesis 49:30...v kanaánské zemi naproti Mamre, na poli, jež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní...
Genesis 49:31...jako své vlastní pohřebiště. Tam pochovali Abrahama i jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka i jeho ženu...
Genesis 50:13...na poli Makpela naproti Mamre, na poli, jež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní...
Genesis 50:24...vás odsud do země, kterou s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi!" Tehdy Josef zavázal syny...
Exodus 2:24...jejich úpění. Bůh si připomněl svou smlouvuAbrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh pohlédl na syny Izraele....
Exodus 6:3...k Mojžíšovi: " jsem Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí,a ačkoli...
Exodus 6:8...vás do země, o níž jsem přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, a dám vám ji za dědictví....
Exodus 32:13... jež proti svému lidu zamýšlíš! Vzpomeň na Abrahama, Izáka a Izraele, své služebníky. Vzpomeň, jak jsi...
Exodus 33:1...z Egypta, jdi do země, kterou jsem zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi s přísahou: ‚Dám ji tvému...
Leviticus 26:42...Jákobem, svou smlouvu s Izákem i svou smlouvuAbrahamem a připomenu si jejich zem. Země zatím bude...
Numeri 32:11...nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, neboť se mi nevydali cele....
Deuteronomium 1:8...obsaďte zem, o níž Hospodin přísahal vašim otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ji jim a po nich...
Deuteronomium 6:10...do země, kterou s přísahou zaslíbil tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. ti v veliká a krásná...
Deuteronomium 9:5... aby splnil slovo, které odpřisáhl tvým otcůmAbrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Věz tedy, že Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 9:27...z Egypta. Vzpomeň si na své služebníky, na Abrahama, Izáka a Jákoba! Nehleď na zatvrzelost tohoto lidu...
Deuteronomium 29:12... jak ti slíbil a jak to přísahal tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. Tuto přísežnou smlouvu...
Deuteronomium 30:20...žít v zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcůmAbrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji . Když Mojžíš...
Deuteronomium 34:4..."Toto je zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi se slovy: ‚Dám ji tvému...
Jozue 24:3...Eufrat, kde sloužili cizím bohům. Vašeho otce Abrahama jsem ale vzal zpoza řeky a provedl jsem ho...
2. Královská 13:23... Slitoval se a shlédl na kvůli své smlouvěAbrahamem, Izákem a Jákobem. Nechtěl dopustit jejich zkázu...
1. Letopisů 1:27... Náchor, Terach, Abram, totiž Abraham. Synové Abrahamovi: Izák a Izmael...
1. Letopisů 1:28... totiž Abraham. Synové Abrahamovi: Izák a Izmael. Zde jsou jejich rodopisy:...
1. Letopisů 1:34... Abida a Eldáa. Ti všichni byli synové KeturyAbraham zplodil Izáka. Synové Izákovi byli Ezau a Izrael....
1. Letopisů 16:16...pokolení svěřené, na smlouvu, již uzavřelAbrahamem, na přísahu, již složil před Izákem. Jákobovi ten...
1. Letopisů 29:18...své dary s radostí. Hospodine, Bože našich otců Abrahama, Izáka a Izraele, zachovej navěky tu touhu v srdci...
2. Letopisů 20:7...této země a dal ji potomkům svého přítele Abrahama na věky. Poté, co ji osídlili, postavili v ...
2. Letopisů 30:6..."Synové Izraele, vraťte se k Hospodinu, Bohu Abrahama, Izáka a Izraele! On se pak vrátí k vám,...
Nehemiáš 9:7... z chaldejského Uru jej vyvedl a dal mu jméno Abraham. Když jsi poznal, že je ti v srdci věrný, uzavřel...
Žalmy 47:10...své svatosti. Vůdcové národů se scházejí k Bohu Abrahama - jsou jeho lid! Štíty země přec Bohu náleží - jak...
Žalmy 105:6...provedl, jaké zázraky a co rozhodl. Vy, símě Abrahama, jeho služebníka, jste jeho vyvolení, děti Jákoba....
Žalmy 105:9...pokolení svěřené, na smlouvu, již uzavřelAbrahamem, na přísahu, již složil před Izákem. Jákobovi ten...
Žalmy 105:42...na to, co svatě zaslíbil svému služebníku Abrahamovi. Svůj lid tehdy vyvedl s veselím, svoje vyvolené...
Izaiáš 29:22...jejich práv. A proto Hospodin, jenž vykoupil Abrahama, říká o domu Jákobovu: Jákob nebude dále...
Izaiáš 41:8... tebe, Jákobe, jsem si vyvolil - jsi símě Abrahama, mého přítele! Od končin země jsem vychvátil,...
Izaiáš 51:2... z níž vykopáni jste. Pohleďte na svého otce Abrahama a na Sáru, jež vás rodila: Když jsem ho povolal,...
Izaiáš 63:16...Vždyť ty jsi přece Otec náš; i kdyby nás neznal Abraham a Izrael se o nás nestaral, ty, Hospodine, jsi Otec...
Jeremiáš 33:26...Davida a nevyberu z jeho rodu panovníka pro símě Abrahama, Izáka a Jákoba. Ano, změním jejich osud a slituji...
Ezechiel 33:24...Obyvatelé rozvalin v izraelské zemi říkají: ‚Abraham byl sám a získal tuto zemi. Nás je mnoho a ta země...
Micheáš 7:20...svou věrnost Jákobovi, své milosrdenství Abrahamovi, jak jsi přísahal našim otcům tehdy za...
Matouš 1:2...Ježíše Krista, syna Davidova, syna AbrahamovaAbraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil...
Matouš 1:17...Kristus. Celkem tedy bylo čtrnáct pokolení od Abrahama po Davida, čtrnáct pokolení od Davida po...
Matouš 3:9... A nemyslete, že si můžete říkat: ‚Máme otce Abrahama.' Říkám vám, že Bůh je schopen Abrahamovi vzbudit...
Matouš 8:11...od východu i od západu a budou stolovatAbrahamem, Izákem a Jákobem v nebeském království, ale...
Lukáš 1:55...milosrdenství - jak zaslíbil našim otcům - vůči Abrahamovi a jeho semeni navěky. Marie pak u zůstala...
Lukáš 1:73...smlouvu - na přísahu, kterou dal našemu otci Abrahamovi, že nás vysvobodí z ruky nepřátel, abychom beze...
Lukáš 3:8...vašemu pokání, než abyste říkali: ‚Máme otce Abrahama.' Říkám vám, že Bůh může Abrahamovi vzbudit...
Lukáš 13:28...zlo!' Bude tam pláč a skřípění zubů, uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím...
Lukáš 16:23...v pekle pozvedl v mukách oči, spatřil v dálce Abrahama a Lazara v jeho náručí. ‚Otče Abrahame,' zvolal...
Lukáš 16:24...v dálce Abrahama a Lazara v jeho náručí. ‚Otče Abrahame,' zvolal boháč, ‚smiluj se nade mnou! Pošli Lazara...
Lukáš 16:25...v tom plameni hrozně trpím!' ‚Synu,' odpověděl Abraham, ‚vzpomeň si, že sis v životě užil dobrých věcí,...
Lukáš 16:29...místa muk!' ‚Mají Mojžíše a Proroky,' řekl Abraham. ‚ poslouchají je!' ‚To ne, otče Abrahame,' boháč...
Lukáš 16:30...řekl Abraham. ‚ poslouchají je!' ‚To ne, otče Abrahame,' boháč na to. ‚Kdyby k nim ale přišel někdo z...
Lukáš 20:37...Mojžíš u onoho keře, když Hospodina nazývá Bohem Abrahama, Bohem Izáka a Bohem Jákoba. On přece není Bohem...
Jan 8:39... co jste slyšeli od svého otce." "Náš otec je Abraham," odpověděli mu. "Kdybyste byli děti Abrahama,"...
Jan 8:40...vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham nedělal. Vy děláte skutky svého otce." "My jsme se...
Jan 8:52...víme jistě, že jsi posedlý!" řekli mu Židé. "Abraham zemřel, stejně tak proroci, a ty říkáš: ‚Kdokoli...
Jan 8:53...nezakusí smrt.' Jsi snad větší než náš otec Abraham? Ten zemřel! I proroci zemřeli! Koho ze sebe...
Jan 8:56...vám, lhář. Ale znám ho a zachovávám jeho slovoAbraham se těšil, že uvidí můj den; uviděl ho a zaradoval...
Jan 8:57...se." "Ještě ti není padesát let, a viděl jsi Abrahama?" řekli mu na to Židé. Ježíš odpověděl: "Amen,...
Jan 8:58...odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, jsem." Tehdy vzali kamení a chtěli ho...
Skutky 3:13...zbožností způsobili, že tento muž chodí? Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, Bůh našich otců, oslavil svého...
Skutky 3:25... kterou Bůh uzavřel s našimi otci, když řekl Abrahamovi: ‚Ve tvém semeni dojdou požehnání všechna...
Skutky 7:2..."Bratři a otcové, slyšte! Když byl náš otec Abraham ještě v Mezopotámii, předtím než se usadil v...
Skutky 7:8...' Tehdy jim vydal smlouvu o obřízce. Když pak Abraham zplodil Izáka, osmého dne ho obřezal a stejně tak...
Skutky 7:16...přeneseni do Šechemu a pochováni v hrobě, který Abraham koupil za stříbro od synů Šechemova otce Chamora....
Skutky 7:17...blížil čas, kdy se mělo naplnit Boží zaslíbení Abrahamovi, náš lid v Egyptě rostl a množil se, dokud...
Římanům 4:1... Co na to řekneme? Co získal náš tělesný praotec Abraham? Kdyby byl Abraham uznán za spravedlivého na...
Římanům 4:2...Co získal náš tělesný praotec Abraham? Kdyby byl Abraham uznán za spravedlivého na základě skutků, měl by se...
Římanům 4:3...chlubit, ale ne před Bohem! Co však říká Písmo? "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost."...
Římanům 4:9...pro obřezané, nebo i pro neobřezané? Říkáme, že Abrahamovi byla jeho víra "počítána za spravedlnost". Nuže,...
Římanům 4:12...kráčí ve šlépějích víry, kterou měl náš otec Abraham ještě před obřízkou. Když se Abrahamovi a jeho...
Římanům 4:13...náš otec Abraham ještě před obřízkou. Když se Abrahamovi a jeho semeni dostalo zaslíbení, že mu bude...
Římanům 4:18...nejsou, aby byly. V naději proti vší naději Abraham uvěřil, že bude otcem mnohých národů; bylo mu totiž...
Galatským 3:6...Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeliAbraham, jak je psáno, "uvěřil Bohu a ten mu to počítal za...
Galatským 3:7...za spravedlnost". Z toho vidíte, že synové Abrahamovi jsou lidé víry. Písmo předvídalo, že Bůh...
Galatským 3:8...pohany na základě víry, a tak předpovědělo Abrahamovi: "V tobě dojdou požehnání všechny národy." Lidé...
Galatským 3:9..." Lidé víry tedy docházejí požehnání s věrným Abrahamem. Všichni, kdo spoléhají na skutky Zákona, jsou...
Galatským 3:16... nic nepřidává. Totéž platí pro zaslíbení dané Abrahamovi a jeho semeni. Písmo tu neříká v množném čísle:...
Galatským 3:18...dědictví ze Zákona, nevyplývá ze zaslíbeníAbrahama však Bůh obdaroval skrze zaslíbení. K čemu tedy...
Galatským 4:22...mi, slyšíte vůbec, co Zákon říká? Je psáno, že Abraham měl dva syny, jednoho z otrokyně a druhého ze...
Židům 6:13...zaslíbení. Když totiž Bůh dával zaslíbení Abrahamovi, neměl, při kom větším by přísahal, a tak...
Židům 6:15...ti nesmírně požehnám a nesmírně rozmnožím." Abraham pak díky trpělivosti dosáhl zaslíbení. Lidé vždy...
Židům 7:1...král Sálemu a kněz Nejvyššího Boha, vyšel vstříc Abrahamovi, který se vracel od vítězství nad králi; dal mu...
Židům 7:2...od vítězství nad králi; dal mu požehnáníAbraham mu ze všeho oddělil desátek. Jeho jméno se v první...
Židům 7:4... jak vznešený musel být, když mu sám otec Abraham dal desátek z kořisti! Synové Leviho, kteří...
Židům 7:6...rodokmenu, však přijal desátek od samotného Abrahama a dal požehnání tomu, který měl zaslíbení od Boha!...
Židům 7:9... že žije. Dalo by se dokonce říci, že skrze Abrahama dal desátek i Levi, který desátky přijímá, neboť...
Židům 11:8...se dědicem spravedlnosti, která je z víry. Vírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, jež měl...
Židům 11:17...jejich Bohem, neboť jim připravil město. Vírou Abraham ve své zkoušce obětoval Izáka. Ten, který přijal...
Jakub 2:21...víra bez skutků je jalová? Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl svého...
Jakub 2:23...došla naplnění! Tak se stalo, co říká Písmo: "Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost"...
1. Petr 3:6...se svým manželům, tak jako Sára poslouchala Abrahama a mluvila o něm jako o svém pánu. I vy jste jejími...

Slova obsahující abraham: abraham (94) abrahama (47) abrahame (5) abrahamem (9) abrahamova (13) abrahamově (4) abrahamovi (48) abrahamovo (9) abrahamovu (1) abrahamovy (3) abrahamových (2) abrahamovým (1) abrahamův (14)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |