Abner

Hledám varianty 'abner' [ abner ]. Nalezeno 30 veršù.
1. Samuel 14:50...Achimaacova. Velitel jeho vojska se jmenoval Abner; byl to syn Saulova strýce Nera. Saulův otec Kíš a...
1. Samuel 17:55... jak jde na Filištína, zeptal se svého vojevůdce Abnera: "Čí syn je ten chlapec, Abnere?" "Jakože jsi živ,...
1. Samuel 17:57...se David po zabití toho Filištína vrátilAbner ho vzal a přivedl před Saula. Hlavu Filištína ještě...
1. Samuel 20:25...zdi naproti Jonatanovi a po Saulově boku zasedl Abner. Davidovo místo zůstalo prázdné. Toho dne Saul...
1. Samuel 26:5...Viděl místo, kde se uložil Saul a jeho vojevůdce Abner, syn Nerův. Saul ležel uprostřed tábora obklopen...
1. Samuel 26:7...ležení a kopí měl zaražené do země hned u hlavyAbner a ostatní spali okolo. "Dnes ti Bůh vydal tvého...
1. Samuel 26:14... aby byl od něj dost daleko. "Co je s tebouAbnere?" zavolal odtud na vojsko a na Abnera, syna Nerova....
2. Samuel 2:8...si za svého krále pomazal ." Saulův vojevůdce Abner, syn Nerův, tehdy vzal Saulova syna Iš-bošeta, odvedl...
2. Samuel 2:12...nad domem Judy v Hebronu sedm let a šest měsícůAbner, syn Nerův, vytáhl s vojáky Saulova syna Iš-bošeta z...
2. Samuel 2:14...na jedné straně rybníka a druzí na druhéAbner tehdy promluvil k Joábovi: " raději předstoupí...
2. Samuel 2:20...Abnerem, neuhnul napravo ani nalevo, jen za nímAbner se obrátil: "To jsi ty, Asaeli?" zavolal. "To jsem,"...
2. Samuel 2:21...Asael. "Uhni napravo nebo nalevo," přemlouval ho Abner, "chop se jednoho z mých mládenců a vezmi si jeho...
2. Samuel 2:22...jeho výstroj!" Asael ho ale nechtěl nechat býtAbner tedy na Asaela zavolal ještě jednou: "Nech být,...
2. Samuel 2:23...do očí?" Když ho ale stále nechtěl nechat býtAbner ho udeřil zadním koncem svého kopí do břicha. Kopí...
2. Samuel 2:26...šiku shromáždili k Abnerovi na vrchol pahorkuAbner pak zavolal na Joába: "To musí meč stále hubit? Copak...
2. Samuel 2:29...přestali Izraelce pronásledovat. Boj skončilAbner pak se svými muži šel celou noc přes pláň Arava,...
2. Samuel 3:6...boje mezi domem Saulovým a Davidovým získával Abner v Saulově domě stále silnější postavení. Saul míval...
2. Samuel 3:12...říct Abnerovi ani slovo - tak se ho bálAbner pak vyslal k Davidovi posly se slovy: "Čí je to země?...
2. Samuel 3:16... a plakal celou cestu do Bachurim. Tam mu Abner řekl: "Vrať se zpátky," a tak se vrátil. Mezitím...
2. Samuel 3:17...řekl: "Vrať se zpátky," a tak se vrátil. Mezitím Abner oslovil izraelské stařešiny: " dávno jste toužili,...
2. Samuel 3:19...z rukou Filištínů i všech ostatních nepřátel.'" Abner si také promluvil s Benjamínci. Potom šel do Hebronu,...
2. Samuel 3:20...a celý dům Benjamínův považoval za správné. Když Abner přišel s dvaceti muži za Davidem do Hebronu, David...
2. Samuel 3:21... David jemu i jeho mužům připravil hostinuAbner pak Davidovi řekl: "Dovol mi teď jít a shromáždit pro...
2. Samuel 3:22...s Joábem vrátili z nájezdu se spoustou kořistiAbner tehdy nebyl u Davida v Hebronu, protože ho David...
2. Samuel 3:23...dorazil, bylo mu oznámeno: "Za králem přišel Abner, syn Nerův, ale on ho propustil, takže odešel v...
2. Samuel 3:24...jsi to provedl?" řekl mu. "Vždyť za tebou přišel Abner! Jak to, žes ho propustil a on si jen tak odešel?...
2. Samuel 3:27...studny Sira. David o tom ale nevěděl. Když byl Abner zpátky v Hebronu, Joáb si ho vzal stranou dovnitř...
2. Samuel 3:33...plakal. Také všechen lid plakal. Král tehdy nad Abnerem zpíval tento žalozpěv: "Měl Abner zemřít jako...
2. Samuel 4:1... Když se Saulův syn Iš-bošet doslechl, že Abner v Hebronu zemřel, ztratil odvahu a také celý Izrael...
1. Letopisů 26:28...zasvětil vidoucí Samuel a také Saul, syn KíšůvAbner, syn Nerův, a Joáb, syn Ceruji. Vše, co se...

Slova obsahující abner: abner (30) abnera (13) abnere (2) abnerem (6) abnerova (1) abnerovi (4) abnerovým (1) abnerův (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |