Abimelech

Hledám varianty 'abimelech' [ abimelech ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 20:2...manželce Sáře: "Je to sestra." Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru poslal a vzal si ji. V noci ale k...
Genesis 20:4... teď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného muže!" Abimelech s ale ještě nic neměl, a tak řekl: "Pane,...
Genesis 20:8...jistě zemřeš - ty i všichni, kdo k tobě patří." Abimelech tedy časně ráno vstal a svolal všechny své...
Genesis 20:9...věc vylíčil, dostali ti muži veliký strachAbimelech si potom zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos nám to...
Genesis 20:10...tak veliký hřích? To, cos mi udělal, se nedělá!" Abimelech se Abrahama zeptal: "Co to napadlo, udělat...
Genesis 20:14... kam přijdeme, o mně říkejTo je můj bratr.'" Abimelech tedy vzal brav, skot, otroky a otrokyně, dal je...
Genesis 21:22...matka mu vybrala ženu z Egypta. Někdy v době Abimelech s velitelem svého vojska Píkolem řekl Abrahamovi:...
Genesis 21:26...kterou mu Abimelechovi služebníci násilím vzaliAbimelech však řekl: "Nevím, kdo by udělal něco takového....
Genesis 21:29...sedm jehňat ze stáda zvlášť, zeptal se ho Abimelech: "Co znamená těch sedm jehňat, která jsi postavil...
Genesis 21:32...) Poté, co vstoupili v Beer-šebě do smlouvyAbimelech vstal a vrátil se s velitelem svého vojska...
Genesis 26:8... tam byli dlouho, vyhlížel filištínský král Abimelech z okna a uviděl, jak se Izák mazlí se svou ženou...
Genesis 26:9...uviděl, jak se Izák mazlí se svou ženou RebekouAbimelech si tedy Izáka zavolal a řekl: "Vida, přece je to...
Genesis 26:10...bych kvůli mohl zemřít," odpověděl mu IzákAbimelech zvolal: "Cos nám to udělal? Někdo z lidu mohl...
Genesis 26:11...ženou spát, a tak bys na nás uvedl vinu!" Potom Abimelech přikázal všemu lidu: "Kdokoli se dotkne tohoto...
Genesis 26:16...Abrahama, Filištíni zasypali a naplnili hlínouAbimelech tehdy Izákovi řekl: "Odejdi od nás! Jsi mnohem...
Genesis 26:26...vykopali studnu. Tehdy k němu přišel z Geraru Abimelech se svým pobočníkem Achuzatem a s velitelem svého...
Soudců 8:31...mu v Šechemu porodila syna, kterému dal jméno Abimelech. Gedeon, syn Joašův, zemřel v utěšeném stáří a...
Soudců 9:1... které Izraeli prokázal. Jerub-baalův syn Abimelech přišel bydlet k bratrům své matky v Šechemu a...
Soudců 9:4...mu 70 šekelů stříbra z Baal-beritova chrámuAbimelech si za najal ničemy a dobrodruhy, kteří mu...
Soudců 9:22...svým bratrem Abimelechem do Beeru a tam zůstalAbimelech panoval nad Izraelem tři roky. Bůh ale mezi...
Soudců 9:25...ty přepadaly každého, kdo kolem nich procházelAbimelech se to však dozvěděl. Tenkrát se do Šechemu...
Soudců 9:28... Gaal, syn Ebedův, vykřikoval: "Kdo je Abimelech oproti Šechemu? Proč bychom mu sloužili? Copak to...
Soudců 9:34...proti tobě, naložíš s ním, jak budeš moci." Abimelech se tedy v noci se svým vojskem vypravil a ukryli...
Soudců 9:35...zastavil se ve vchodu do městské brány, zvedl se Abimelech se svými muži ze zálohy. Když je Gaal uviděl,...
Soudců 9:38..."Kdepak jsou ty tvé řeči? Říkal jsi: ‚Kdo je Abimelech, abychom mu sloužili?' Není to snad to vojsko,...
Soudců 9:40...v čele Šechemských, aby bojoval s AbimelechemAbimelech ho ale hnal k městské bráně, a jak utíkali,...
Soudců 9:41...bráně, a jak utíkali, padlo mnoho mrtvýchAbimelech se pak vrátil do Arumy a Zebul vyhnal Gaala a...
Soudců 9:42...dne Šechemští vyšli do polí. Když se to dozvěděl Abimelech, vzal své vojsko, rozdělil je na tři oddíly a...
Soudců 9:44...z města, vyrazil proti nim a pobil je. Zatímco Abimelech se svým oddílem vyrazil a obsadil vchod do...
Soudců 9:45...všechny, kdo byli v polích, a pobily jeAbimelech útočil na město celý den, je dobyl. Lidi ve...
Soudců 9:47...všichni do pevnosti El-beritova chrámu. Když se Abimelech dozvěděl, že jsou tam všichni pohromadě,...
Soudců 9:50...věži zahynuli - na tisíc mužů a žen. Potom Abimelech táhl k Tebecu, oblehl jej a dobyl. Uprostřed...
Soudců 9:52... Zavřeli za sebou a vystoupili na střechu věžeAbimelech šel k věži a vzal ji útokem. Když se ale...
Soudců 9:54...mlýnský kámen na hlavu a rozbila mu lebkuAbimelech k sobě rychle zavolal mládence, který mu nosil...
Soudců 9:55...probodl a on zemřel. Když Izraelci uviděli, že Abimelech je mrtev, vrátili se každý domů. Tak Bůh...

Slova obsahující abimelech: abimelech (35) abimelecha (13) abimelechem (4) abimelechově (1) abimelechovi (10) abimelechu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |