Abiáš

Hledám varianty 'abiáš' [ abiáš ]. Nalezeno 19 veršù.
1. Samuel 8:2... Jeho prvorozený syn se jmenoval Joel, druhý Abiáš a byli soudci v Beer-šebě. Nechodili však po cestách...
1. Královská 14:1...ze země. V době onemocněl Jeroboámův syn Abiáš. Jeroboám řekl své ženě: "Jdi, převlékni se, aby...
1. Královská 14:31...Naama. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Abiáš. Osmnáctého roku vlády Jeroboáma, syna Nebatova,...
1. Královská 15:1... syna Nebatova, začal nad Judou kralovat Abiáš. Kraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se...
1. Královská 15:8...králů. Mezi Abiášem a Jeroboámem trvala válkaAbiáš ulehl ke svým otcům a pohřbili ho ve Městě Davidově....
1. Letopisů 6:13... Synové Samuelovi: prvorozený Joel a druhý Abiáš. Synové Merariho: Machli, jeho syn Libni, jeho syn...
1. Letopisů 7:8...Zemira, Joaš, Eliezer, Eljoenaj, Omri, JeremotAbiáš, Anatot a Alemet. Ti všichni byli synové Becherovi. V...
1. Letopisů 24:10...Malkiáš, šestý: Mijamin, sedmý: Hakoc, osmýAbiáš, devátý: Ješua, desátý: Šechaniáš...
2. Letopisů 12:16...Davidově. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Abiáš. Osmnáctého roku Jeroboámovy vlády se stal judským...
2. Letopisů 13:1...roku Jeroboámovy vlády se stal judským králem Abiáš. Kraloval v Jeruzalémě tři roky. Jeho matka se...
2. Letopisů 13:3...Gibeje. Mezi Abiášem a Jeroboámem trvala válkaAbiáš se vypravil do boje s vojskem čítajícím 400 000...
2. Letopisů 13:4...s vojskem čítajícím 800 000 vybraných bojovníkůAbiáš se postavil na horu Cemaraim v Efraimském pohoří a...
2. Letopisů 13:17...na útěk, ale Bůh jim je vydal do rukou, takže je Abiáš se svým vojskem úplně rozdrtil. Na izraelské straně...
2. Letopisů 13:19...se spolehli na Hospodina, Boha svých otcůAbiáš pronásledoval Jeroboáma a dobyl města Bet-el, Ješanu...
2. Letopisů 13:21... nevzpamatoval. Bůh ho ranil tak, že zemřelAbiáš ale sílil. Vzal si čtrnáct manželek a zplodil...
2. Letopisů 13:23...i činy - jsou sepsány ve Výkladu proroka IdaAbiáš pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě...
Nehemiáš 10:8... Gineton, Baruch, MešulamAbiáš, Mijamin, Maaziáš, Bilgaj a Šemajáš. To byli kněží...
Nehemiáš 12:4... Rechum, Meremot, Ido, GinetonAbiáš, Mijamin, Mahadiáš, Bilga...
Matouš 1:7... Šalomoun zplodil Rechoboáma, Rechoboám zplodil Abiáše, Abiáš zplodil Asu, Asa zplodil Jošafata, Jošafat...

Slova obsahující abiáš: abiáš (19) abiáše (4) abiášem (4) abiášova (1) abiášově (1) abiášovy (3) chašabiáš (9) chašabiáše (2) chašabiášova (4) nedabiáš (1) rechabiáš (1) rechabiáše (1) rechabiášovi (1) rechabiášových (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |