Abšalomovi

Hledám varianty 'abšalomovi' [ abšalomovi ]. Nalezeno 17 veršù.
2. Samuel 13:25..."Raději ne, můj synu," odpověděl král Abšalomovi, "nemůžeme jít všichni. Byli bychom ti na obtíž...
2. Samuel 13:29...to přece na můj rozkaz. Buďte silní a stateční!" Abšalomovi mládenci pak s Amnonem naložili, jak jim Abšalom...
2. Samuel 13:39...konečně Amnonovu smrt oželel, začalo se mu po Abšalomovi stýskat. Joáb, syn Ceruji, poznal, že král...
2. Samuel 14:27...a bylo to 200 šekelů podle královské váhyAbšalomovi se narodili tři synové a jedna dcera jménem...
2. Samuel 14:30... na něm ječmen; jděte a zapalte mu ho." A tak Abšalomovi služebníci to pole vypálili. Joáb pak hned...
2. Samuel 15:34...břemenem. Když se ale vrátíš do města a řekneš Abšalomovi: ‚Jsem ti k službám, králi; dříve jsem sloužil...
2. Samuel 16:16...do Jeruzaléma. Také Achitofel byl s ním. TehdyAbšalomovi přišel i Davidův důvěrník Chušaj Arkijský a...
2. Samuel 17:1...rady jak David, tak Abšalom. Achitofel také Abšalomovi řekl: "Dovol prosím, vyberu dvanáct tisíc...
2. Samuel 17:4...muže - všechen lid může zůstat v pokoji." Abšalomovi i všem izraelským stařešinům se ten návrh líbil....
2. Samuel 17:6...také jeho názor." Chušaj tedy přišelAbšalomovi a ten mu řekl: "Toto navrhuje Achitofel. Máme se...
2. Samuel 17:7...jeho výrokem? Pokud ne, promluv ty." Chušaj Abšalomovi odpověděl: "Achitofelova rada tentokrát není...
2. Samuel 17:15...kněžím Sádokovi a Abiatarovi: "Achitofel radil Abšalomovi a izraelským stařešinům tak a tak, kdežto ...
2. Samuel 17:18...města. Nějaký mládenec je zahlédl a ohlásil to Abšalomovi. Ti dva ale zatím utekli. Dorazili do domu...
2. Samuel 17:20...a navrch nasypala zrní, takže nebylo nic poznatAbšalomovi služebníci přišli za ženou do domu a ptali se:...
2. Samuel 18:14...zdržovat," řekl Joáb. Vzal tři šípy a vrazil je Abšalomovi do srdce. Protože byl v koruně dubu stále naživu...
1. Královská 1:6...se: "Co to provádíš?" Adoniáš se narodil hned po Abšalomovi a byl velmi krásný, podobně jako on. Domlouval...
1. Královská 2:28... který se také přiklonil k Adoniášovi (ačkoliAbšalomovi se předtím nepřidal). Joáb proto utekl k...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |