Abšalom

Hledám varianty 'abšalom' [ abšalom ]. Nalezeno 45 veršù.
2. Samuel 3:3...z Abigail, vdovy po Nábalu Karmelském; třetí Abšalom, syn Maaky, dcery gešurského krále Talmaje; čtvrtý...
2. Samuel 13:1...do Jeruzaléma. Uplynul nějaký čas. Davidův syn Abšalom měl krásnou sestru jménem Támar a jiný Davidův syn,...
2. Samuel 13:20... "Že s tebou byl ten tvůj bratr Amnon?" řekl  Abšalom, její bratr. "Zatím o tom ale musíš mlčet, ...
2. Samuel 13:22...všem dozvěděl král David, velice se rozhněvalAbšalom pak s Amnonem vůbec nemluvil - ani po dobrém, ani...
2. Samuel 13:23...jeho sestru Támar. Dva roky nato pořádal Abšalom v Baal-chacoru poblíž efraimské hranice slavnost...
2. Samuel 13:26...s námi jít alespoň můj bratr Amnon?" zeptal se Abšalom. "Proč by s tebou chodil?" řekl král. Když ale na...
2. Samuel 13:27...by s tebou chodil?" řekl král. Když ale na něj Abšalom naléhal, poslal s ním Amnona i všechny královské...
2. Samuel 13:28... poslal s ním Amnona i všechny královské synyAbšalom přikázal svým mládencům: "Dávejte pozor. se...
2. Samuel 13:29...to přece na můj rozkaz. Buďte silní a stateční!" Abšalomovi mládenci pak s Amnonem naložili, jak jim Abšalom...
2. Samuel 13:30...byli na cestě, když se Davidovi doneslo, že prý Abšalom povraždil všechny královské syny a že z nich...
2. Samuel 13:32...mladí královští synové. Zemřel jen AmnonAbšalom byl k tomu odhodlán ode dne, kdy byla zneuctěna...
2. Samuel 13:34...královští synové. Vždyť zemřel jen Amnon!" Abšalom mezitím uprchl. Když se mladík na stráži rozhlédl...
2. Samuel 13:37...jeho služebníci dali do velmi hlasitého pláčeAbšalom zatím prchal. Zamířil ke gešurskému králi Talmajovi...
2. Samuel 13:38... David pak svého syna dlouho oplakávalAbšalom nalezl útočiště v Gešuru, kde zůstal tři roky. Když...
2. Samuel 14:24..."Smí jít k sobě domů, ale mi nechodí na oči." Abšalom se tedy vrátil domů, ale králi na oči nesměl. V...
2. Samuel 14:25...celém Izraeli nebyl tak vyhlášený krasavec jako Abšalom. Od hlavy k patě neměl jedinou vadu. Když si...
2. Samuel 14:28...jménem Támar; vyrostla z překrásná ženaAbšalom byl v Jeruzalémě dva roky, ale stále ještě...
2. Samuel 14:30...znovu, ale on nechtěl přijít ani podruhé. Tehdy Abšalom řekl svým služebníkům: "Víte, že Joábovo pole...
2. Samuel 14:32...vzkazoval, že máš za mnou přijít," odpověděl mu Abšalom. "Chci poslat za králem, aby ses ho zeptal, proč...
2. Samuel 15:1...před ním k zemi. Král pak Abšaloma políbil.  Abšalom si později opatřil vůz, koně a padesát mužů, kteří...
2. Samuel 15:3...služebník je z toho a toho izraelského kmene." Abšalom pak říkal: "Víš, tvá žádost je správná a oprávněná,...
2. Samuel 15:5...k němu někdo přistoupil, aby se mu poklonilAbšalom k němu vztáhl ruku, objal ho a políbil. Takovým...
2. Samuel 15:7...si získal srdce Izraelců. Po čtyřech letech pak Abšalom řekl králi: "Dovol mi prosím jít do Hebronu splnit...
2. Samuel 15:9...'" Král mu odpověděl: "Jdi v pokoji," a tak se Abšalom vypravil do Heb-ronu. Po všech izraelských kmenech...
2. Samuel 15:10..."Jakmile uslyšíte troubení rohu, zvolejte: ‚Abšalom se v Hebronu stal králem!'" S Abšalomem odešlo z...
2. Samuel 15:12...bezelstně s ním, protože nic netušili). Když se Abšalom chystal přinášet oběti, poslal také pro Davidova...
2. Samuel 15:14...s ním byli v Jeruzalémě: "Musíme ihned utéctAbšalom by nás vyváznout nenechal. Pojďme rychle, jinak...
2. Samuel 15:37...do města, právě když do Jeruzaléma vstupoval Abšalom. Sotva David minul vrchol hory, hle - naproti mu...
2. Samuel 16:15... nakonec dorazili na místo, kde si odpočinuliAbšalom zatím s celým izraelským vojskem vstoupil do...
2. Samuel 16:17..."Takhle se odvděčuješ svému příteli?" řekl mu Abšalom. "Proč jsi nešel s ním?" "To ne," odpověděl mu...
2. Samuel 16:20...jsem sloužil tvému otci, tak budu sloužit tobě." Abšalom se obrátil na Achitofela: "Poraďte, co máme dělat."...
2. Samuel 16:22...to odhodlání všech, kdo jsou s tebou." A tak pro Abšaloma roztáhli na střeše baldachýn a Abšalom před zraky...
2. Samuel 16:23... Takto bral všechny jeho rady jak David, tak Abšalom. Achitofel také Abšalomovi řekl: "Dovol prosím, ...
2. Samuel 17:5...i všem izraelským stařešinům se ten návrh líbilAbšalom ale přikázal: "Raději ještě zavolej Chušaje...
2. Samuel 17:14...údolí, takže z něj nezůstane ani kamínek!" Nato Abšalom se všemi izraelskými muži prohlásil: "Rada Chušaje...
2. Samuel 17:24...otce. David vstupoval do Machanajim, když Abšalom se všemi izraelskými muži překročil Jordán. Abšalom...
2. Samuel 17:25...se všemi izraelskými muži překročil JordánAbšalom jmenoval namísto Joába vrchním velitelem Amasu. (To...
2. Samuel 18:9...pohltil více mužů, než kolik jich padlo mečemAbšalom znenadání narazil na Davidovy muže, a tak na svém...
2. Samuel 18:18...se tehdy rozutekl, každý tam, odkud přišelAbšalom si ještě za svého života nechal v Královském údolí...
2. Samuel 18:29...mému pánu a králi!" "Je v pořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal se král. Achimaac odpověděl: "Když ,...
2. Samuel 18:32...proti tobě povstali." "Je v pořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal se ho král. Habešan odpověděl: "...
2. Samuel 19:7...tebe nic neznamenají. Dnes je mi jasné, že kdyby Abšalom žil a my všichni dnes byli mrtví, byl bys spokojen....
2. Samuel 19:11... Pak ale uprchl ze země před AbšalomemAbšalom, kterého jsme si pomazali za krále, padl v boji. Na...
2. Samuel 20:6... syn Bichriho, nám teď může uškodit více než Abšalom. Vezmi služebníky svého pána a pronásleduj ho, než...
1. Letopisů 3:2...druhý Daniel z Abigail Karmelské; třetí Abšalom, syn Maaky, dcery gešurského krále Talmaje; čtvrtý...

Slova obsahující abšalom: abšalom (47) abšaloma (16) abšalome (5) abšalomem (9) abšalomova (2) abšalomovi (17) abšalomovo (1) abšalomovu (1) abšalomovými (1) abšalomův (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |