Hledám varianty '' [ ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 4:5...jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo se mu zkřivila tvář. Hospodin tedy Kainovi řekl: "Proč...
Genesis 5:24...žil celkem 365 let. Enoch žil s Bohem jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Když bylo Metuzalémovi...
Genesis 7:17...čtyřiceti dní nastala potopa. Vody přibývalo nadnesla archu, takže se zvedla od země. Voda se na zemi...
Genesis 7:19... Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem. A když...
Genesis 7:23...živé tvory z povrchu země. Vše od člověka  po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno...
Genesis 8:5...spočinula na pohoří Ararat. Voda zvolna opadala  do desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce se...
Genesis 10:19...Kanaánu vedly od Sidonu směrem přes Gerar  ke Gaze a směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a Cebojim ...
Genesis 11:4... postavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne  k nebi. Tak si uděláme jméno, abychom nebyli rozptýleni...
Genesis 12:6...země a přišli do . Abram procházel tou zemí  k místu zvanému Šechem, k dubu More. (V zemi tenkrát...
Genesis 12:12...Saraj: "Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena Egypťané uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí...
Genesis 13:3...zlatě.) A šel po svých starých cestách od Negevu  k Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan mezi...
Genesis 13:10...pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je  k Coaru bohatě zavlažována jako Hospodinova zahrada,...
Genesis 13:12...ve městech jordánské roviny a postavil své stany  k Sodomě. Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili...
Genesis 13:15...zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni  navěky. Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země:...
Genesis 14:6...Kiriatajim a Chorejce na jejich pohoří Seír  k El-paranu, který je nad pouští. Potom obchvatem...
Genesis 14:14... narozených v jeho domě, a sledoval ty krále  k Danu. Abram a jeho služebníci se rozdělili, v noci je...
Genesis 14:15... v noci je přepadli a pronásledovali je  k Chobě (jež leží na sever od Damašku). A tak dobyl zpět...
Genesis 15:16...pohřben ve šťastném stáří. Sem se ale vrátí  čtvrté pokolení, neboť nepravost Emorejců ještě není...
Genesis 15:18..."Tuto zem dávám tvému semeni; od Egyptské řeky  po tu velikou řeku, řeku Eufrat: Kenijce, Kenizejce a...
Genesis 16:6...s , co chceš." Saraj ji tedy pokořovala od Hagar utekla. U pramene vody v poušti, u onoho...
Genesis 18:2...jim ze stanového vchodu naproti. Poklonil se  k zemi a řekl: "Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a...
Genesis 19:2...jim naproti. Poklonil se tváří k zemi a řekl: "Sn prosím, páni moji, uchylte se do domu svého...
Genesis 19:4...dům obyvatelé města, sodomští muži od mladíků  po starce, všechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži...
Genesis 19:37...Moáb, Z otce vzešlý. Ten je otcem Moábských  do dnešního dne. I ta mladší porodila syna a dala mu...
Genesis 19:38... Syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců  do dnešního dne. Abraham se pak odtud vydal na cestu do...
Genesis 21:26...takového. Sám jsi mi to neřekl a jsem o tom  do dneška neslyšel." Abraham pak vzal ovce a voly, dal...
Genesis 22:5..."Zůstaňte tu s oslem. a chlapec půjdeme  tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám." Abraham vzal...
Genesis 24:27...a věrnost a že vedl po této cestě  k domu příbuzných mého pána!" Dívka pak odběhla a...
Genesis 24:52...uslyšel jejich slova, poklonil se Hospodinu  k zemi. Potom ten služebník vytáhl stříbrné a zlaté...
Genesis 25:18...ke svému lidu. Jeho synové se usadili od Chavíly  k Šuru (který leží před Egyptem směrem k Asýrii). A...
Genesis 26:13...A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se stále víc se stal velmi zámožným. Měl stáda bravu, stáda skotu a...
Genesis 26:33...ji tedy Šibea, Přísaha, a proto se to město  dodnes jmenuje Beer-šeba, Studna přísahy. Když bylo...
Genesis 28:12... Ve snu pak spatřil žebřík sahající od země  k nebi a hle, vystupovali a sestupovali po něm Boží...
Genesis 29:8..." odpověděli. "Budeme moci napojit ovce, teprve  se shromáždí všechna stáda a odvalí se kámen z ústí...
Genesis 29:27...dříve než prvorozenou," odpověděl mu Lában. " s strávíš svatební týden, dáme ti i tu druhou - za to...
Genesis 30:33... poctivost se v budoucnu prokáže takto přijdeš přehlédnout mou odměnu, se mi každé kůzle,...
Genesis 31:22...horám. Lában se o Jákobově útěku dozvěděl  třetího dne. Vzal tedy s sebou své druhy a hnal se za...
Genesis 31:40...v noci. Ve dne stravoval žár a v noci mráz mi i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch...
Genesis 31:49...svědectví, a také Micpa, Stráž, neboť řekl: " se rozejdeme, Hospodin nade mnou i tebou drží stráž....
Genesis 32:5...Jákob: Pobýval jsem u Lábana; tam jsem se  dosud zdržoval. Mám voly, osly, brav, otroky i otrokyně...
Genesis 32:20... přikázal: "Takovým způsobem mluvte k Ezauovi ho najdete: ‚Hle, tvůj služebník Jákob jde za námi.'"...
Genesis 32:25...Tehdy Jákob zůstal sám. Někdo s ním ale zápasil dokud nezačalo svítat. Když viděl, že ho nepřemůže,...
Genesis 32:33...a kulhal kvůli kyčli. (Proto synové Izraele  do dnešního dne nejedí sedací šlachu u kyčelního kloubu,...
Genesis 33:3... Sám pak šel před nimi a sedmkrát se poklonil  k zemi, než došel ke svému bratru. Ezau mu vyběhl...
Genesis 33:11...a mám všeho dostatek." A naléhal na něj Ezau přijal. Ten potom řekl: "Vydejme se na cestu, půjdu...
Genesis 34:5...Dínu, jeho synové byli právě se stádem na poli do jejich příchodu tedy mlčel. Šechemův otec Chamor se...
Genesis 35:20...památný kámen (a ten sloup je na hrobě Ráchel  dodnes). Izrael táhl dál a vztyčil svůj stan za...
Genesis 40:14...jsi to dělával, když jsi býval jeho číšníkem se ti však povede dobře, pamatuj na . Prokaž mi prosím...
Genesis 43:26...mu ten dar, který měli s sebou, a klaněli se mu  k zemi. Zeptal se jich, jak se jim daří, a řekl: "Jak se...
Genesis 43:30... neboť byl náklonností ke svému bratrovi pohnut  k slzám. Šel do svého pokoje a tam plakal. Pak si umyl...
Genesis 43:33...ním seděli v přesném pořadí, od prvorozeného  po nejmladšího, a s úžasem hleděli jeden na druhého....
Genesis 44:4...svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a  je dostihneš, řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro zlem? Z...
Genesis 44:31...otci, bez chlapce, na němž on lpí celou duší uvidí, že s námi chlapec není, zemře. Tak přivedeme...
Genesis 45:2... že to Egypťané uslyšeli, a doneslo se to  do faraonova paláce.) " jsem Josef!" řekl Josef svým...
Genesis 45:17...byli rádi, a tak farao Josefovi řekl: "Vzk svým bratrům: Učiňte toto - naložte svá zvířata a...
Genesis 46:33...s sebou vzali svůj brav, skot a vše, co mají.'  si vás potom farao zavolá a zeptá se, jaké máte...
Genesis 47:12...bratry chlebem; staral se o celou otcovu rodinu  po ty nejmenší. V celé zemi panoval tak krutý hlad, že...
Genesis 47:24...pro faraona. Zde máte osivo a osejte půdu bude úroda, odevzdáte pětinu faraonovi. Čtyři díly si...
Genesis 47:26...tedy vydal o egyptské půdě ustanovení platné  dodnes: pětina patří faraonovi. Pouze kněžská půda...
Genesis 47:30...a věrnosti. Prosím, nepohřbívej v Egyptě ulehnu ke svým otcům, vynes z Egypta a pochovej v...
Genesis 48:15... Bůh, jenž byl mým pastýřem po celý můj život  po dnešní den, Anděl, jenž ze všeho zlého vykoupil,...
Genesis 49:13...u mořského břehu bydlí, pro lodi bude přístavem k dalekému Sidonu se přivine. Isachar je osel houževnatý...
Genesis 49:15...je osel houževnatý, mezi ohradami ležící uvidí odpočinek, jak dobrý je, a zemi, jak je líbezná,...
Genesis 49:26...tvého otce překonala požehnání mých rodičů  k vrcholům věčných návrší. Na hlavu Josefovu nechť...
Genesis 49:29...požehnání, jaké mu patřilo. Potom jim přikázal: " budu připojen ke svému lidu, pochovejte k mým otcům...
Genesis 50:23...a dožil se věku 110 let. Viděl Efraimovy syny  do třetího pokolení a syny Manasesova syna Machíra...
Genesis 50:25...Tehdy Josef zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste kosti odsud!" Josef...
Exodus 1:16...(z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua): " budete Hebrejkám pomáhat při porodu, dávejte pozor,...
Exodus 3:1... když vedl stádo hluboko do pouště, přišel  k Boží hoře Oréb. Vtom se mu v ohnivém plameni z...
Exodus 3:12... "A toto ti bude znamením, že jsem poslal vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře."...
Exodus 3:21...nakloním Egypťany k tomuto lidu tak příznivě, že  půjdete, rozhodně neodejdete s prázdnou. Každá žena...
Exodus 4:14...je výřečný dost! Podívej se, ti jde naproti uvidí, bude mít velikou radost. Budeš k němu mluvit a...
Exodus 4:21...také Boží hůl. Hospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egypta, buď připraven konat před faraonem...
Exodus 7:5...vyvedu z egyptské země uprostřed velikých soudů na Egypt dolehne ruka a vyvedu syny Izraele z jejich...
Exodus 7:15... odmítá propustit lid. Ráno jdi za ním půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu Nilu se...
Exodus 7:16...můj lid, aby mi sloužili na poušti!' a hle dosud jsi nechtěl uposlechnout. Takto praví Hospodin:...
Exodus 8:16...tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a  farao půjde k vodě, postav se před něj se slovy: ‚Takto...
Exodus 9:18... jaké v Egyptě nebylo ode dne jeho založení  doteď. Rychle nech odvést svá stáda a vše, co máš na...
Exodus 10:6...nic takového ode dne, kdy se ocitli na zemi dodnes!'" Nato se Mojžíš odvrátil a odešel od faraona....
Exodus 10:15...nikdy nebylo a také nikdy nebude. Pokryly k kousek země, se jimi černala. Sežraly všechno, co...
Exodus 11:5...syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu po prvorozeného syna otrokyně, jež mele ručním mlýnkem....
Exodus 12:6...jej z ovcí nebo koz. Budete ho mít u sebe  do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku celé...
Exodus 12:13...Tu krev budete mít na svých domech jako znamení udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás....
Exodus 12:18... Od večera čtrnáctého dne prvního měsíce  do večera jedenadvacátého dne téhož měsíce budete jíst...
Exodus 12:22...jej do misky s krví a tou krví potřete nadprí i obě veřeje. Nikdo z vás nesmí do rána vyjít ze...
Exodus 12:25...je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny přijdete do země, kterou vám Hospodin , jak zaslíbil,...
Exodus 12:26..., jak zaslíbil, zachovávejte tento obřad se vás vaši synové zeptají: ‚Co pro vás tento obřad...
Exodus 12:29...syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu po prvorozeného syna vězně v žaláři, dokonce i všechno...
Exodus 13:5...vycházíte, v měsíci avivu Hospodin přivede do země Kananejců, Chetejců,...
Exodus 13:11...toto ustanovení v patřičný čas rok co rok Hospodin přivede do země Kananejců, kterou s přísahou...
Exodus 13:14...každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš se v budoucnu tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?'...
Exodus 13:15...všechno prvorozené - od prvorozeného člověka  po prvorozené dobytče. Proto obětuji Hospodinu všechny...
Exodus 13:19...kosti, neboť ten zavázal syny Izraele přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste odsud kosti s...
Exodus 14:18... Tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin se oslavím na faraonovi i na jeho vozech a jezdcích."...
Exodus 14:21...silným východním větrem. Ten vanul celou noc se z moře stala souš. Vody se rozestoupily a synové...
Exodus 15:13...láskou provázíš, svou silou zvolna vedeš jej  k příbytku své svatosti. Národy roztřesou se, to...
Exodus 15:14... k příbytku své svatosti. Národy roztřesou se to uslyší, filištínský lid úzkost zachvátí. Tehdy se...
Exodus 16:5... zda budou žít podle mých pokynů, či nikoli budou šestého dne připravovat, co přinesli, ukáže se, že...
Exodus 16:8...my, že reptáte proti nám?" Mojžíš pokračoval: " vám Hospodin večer k jídlu maso a ráno chléb do...
Exodus 17:12...na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali ruce k z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly na místě do...
Exodus 17:16...trůnem dosvědčuje Hospodinův boj proti Amalekovi  do posledního pokolení." Mojžíšův tchán, midiánský kněz...
Exodus 18:13... aby soudil lid, a lid stál před ním od rána  do večera. Když Mojžíšův tchán viděl, co všechno Mojžíš...
Exodus 18:23...s tebou! Uděláš-li to, budeš moci obstát ti Bůh další příkazy. Také všechen tento lid dojde na...
Exodus 19:13... to bude zvíře nebo člověk, nesmí zůstat nivu.' Na horu budou smět vystoupit, teprve zazní...
Exodus 22:26...tím pláštěm přikrývá svou nahotu! V čem by spal ke mně bude volat, vyslyším jej, neboť jsem milostivý....
Exodus 23:23... Perizejcům, Kananejcům, Hivejcům a Jebusejcům je vyhladím, nebudeš se klanět jejich bohům, sloužit jim...
Exodus 23:31...do dědictví. Vytyčím tvé hranice od Rudého moře  ke Středozemnímu moři a od pouště k řece Eufrat,...
Exodus 26:33...a budou stát na čtyřech stříbrných patkách zavěsíš oponu na spony, vneseš dovnitř za oponu Truhlu...
Exodus 28:41...hlavy; zhotovíš jim je ke slávě a ozdobě do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš...
Exodus 29:34...oběti pověření nebo z toho chleba něco zůstane  do rána, spálíš ty zbytky na ohni. Nebude se to jíst,...
Exodus 32:34...jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou však přijde den zúčtování, potrestám je za jejich hřích...
Exodus 33:22...řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na skále tudy půjde sláva, postavím do skalní rozsedliny a...
Exodus 33:23...a přikryji svou dlaní, dokud nepřejdu potom dlaň odtáhnu, spatříš záda; mou tvář však nikdo...
Exodus 34:24...ukáže před svým Pánem Hospodinem, Bohem Izraele před tebou vypudím národy a rozšířím tvé hranice, nikdo...
Exodus 35:35...z pokolení Dan. Obdařil je nadáním pro k řemeslo, od rytectví přes vytkávání a vyšívání modrých...
Exodus 40:37...cesty. Pokud se však oblak nevznesl, nevycházeli  do dne, kdy se vznesl. Ve dne byl nad Příbytkem...
Leviticus 6:2...zápalné oběti: Zápalná oběť zůstane celou noc  do rána v ohništi na oltáři, kde bude planout oheň. Kněz...
Leviticus 7:17...zbude, se však smí jíst i nazítří. Co zbude  do třetího dne, bude spáleno. Kdyby se maso pokojné...
Leviticus 11:24...Kdokoli se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý  do večera. Kdokoli by nesl něco z jejich zdechliny,...
Leviticus 11:25...zdechliny, vypere svůj oděv a bude nečistý  do večera. Každý kopytník, který nemá rozdělené kopyto a...
Leviticus 11:27...nečistý. Kdokoli se ho dotkne, bude nečistý. K čtyřnohý živočich, který chodí po tlapách, pro vás...
Leviticus 11:28...zdechlinu, vypere svůj oděv a bude nečistý  do večera. Jsou pro vás nečistí. Z drobné havěti hemžící...
Leviticus 11:31... Kdokoli se dotkne jejich mršiny, bude nečistý  do večera. Cokoli, nač jejich mršina upadne, bude...
Leviticus 11:32...nářadí, položí se to do vody a bude nečisté  do večera; potom to bude čisté. Kdyby taková mršina...
Leviticus 11:39... bude ten, kdo se dotkl jeho zdechliny, nečistý  do večera. Kdo by z zdechliny něco snědl, vypere svůj...
Leviticus 11:40...něco snědl, vypere svůj oděv a bude nečistý  do večera. Také ten, kdo by tu zdechlinu nesl, vypere...
Leviticus 13:12...tak, že pokryje celou kůži postiženého od hlavy  k patě, kamkoli padne knězův zrak, kněz ho prohlédne:...
Leviticus 14:34...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: " vejdete do kanaánské země, kterou vám dávám do...
Leviticus 14:46...vešel v době, kdy bude uzavřen, bude nečistý  do večera. Kdo by v tom domě spal, vypere svůj oděv;...
Leviticus 15:5... vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý  do večera. Kdo by si sedl na něco, na čem seděl trpící...
Leviticus 15:6... vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý  do večera. Kdo by se dotkl člověka trpícího výtokem,...
Leviticus 15:7... vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý  do večera. Kdyby trpící výtokem plivl na čistého, vypere...
Leviticus 15:8...dotyčný svůj oděv, omyje se vodou a bude nečistý  do večera. Každé sedlo, na němž by jezdil trpící výtokem...
Leviticus 15:10... co měl trpící výtokem pod sebou, bude nečistý  do večera. Kdo by ty věci nesl, vypere si oděv, omyje se...
Leviticus 15:11... omyje se vodou a bude nečistý do večera. K, koho by se trpící výtokem dotkl, aniž by si umyl ruce...
Leviticus 15:16...semene, si omyje celé tělo vodou a bude nečistý  do večera. Každý oděv i všechno kožené, na čem se výron...
Leviticus 15:17...celé tělo vodou a bude nečistý do večera. K oděv i všechno kožené, na čem se výron semene ocitne,...
Leviticus 15:18...z něj semeno, oba se omyjí vodou a budou nečistí  do večera. Trpí-li žena výtokem krve z těla, bude kvůli...
Leviticus 15:19...bude kvůli svému krvácení oddělena po sedm dní. K, kdo se dotkne, bude nečistý do večera. Všechno,...
Leviticus 15:21... vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý  do večera. Kdokoli by se dotkl něčeho, na čem seděla,...
Leviticus 15:22... vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý  do večera. Rovněž dotkne-li se něčeho, co bylo na lůžku...
Leviticus 15:23...lůžku nebo na tom, na čem seděla, bude nečistý  do večera. Jestliže s ovšem někdo spal a její...
Leviticus 15:27...vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý  do večera. Když bude od svého výtoku uzdravena, napočítá...
Leviticus 16:17... není ve Stanu setkávání žádný člověk dokud nevyjde. Tam vykoná obřad smíření za sebe a za...
Leviticus 17:15... vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý  do večera. Teprve pak bude čistý. Pokud si však oděv...
Leviticus 19:6...budete obětovat, a v den následující. Co zbude  do třetího dne, je spáleno. Kdyby se jedla i třetího...
Leviticus 19:9...sklízet obilí své země, nesklízej své pole  do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo. Ani svou...
Leviticus 19:23... aby mu byl hřích, jehož se dopustil, odpuštěn přijdete do své země a zasadíte jakýkoli ovocný strom,...
Leviticus 19:33...čest a měj v úctě svého Boha. jsem Hospodin s tebou ve tvé zemi bude žít přistěhovalec, nesmíte mu...
Leviticus 20:23...vámi vyháním, neboť páchali všechny tyto věci se mi zhnusili. Vám jsem však řekl: Jejich zem...
Leviticus 22:6... který by ho poskvrnil nějakou nečistotou, k takový bude nečistý do večera. Nebude jíst ze...
Leviticus 23:10...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele přijdete do země, kterou vám dávám, a budete sklízet...
Leviticus 23:22...sklízet obilí své země, nesklízej své pole  do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo; nech to...
Leviticus 24:3...pečuje před Hospodinem, aby hořel od večera  do rána. To je věčné ustanovení pro všechna vaše...
Leviticus 25:2...Mojžíšovi na hoře Sinaj: "Mluv k synům Izraele přijdete do země, kterou vám dávám, bude země zachovávat...
Leviticus 25:22...požehnání, že země vydá úrodu na tři roky budete osmého roku sít, budete ještě moci jíst starou...
Leviticus 25:28...navrácení, zůstane prodaný pozemek v rukou kupce  do léta milosti. V létě milosti pak bude vydán, a tak se...
Leviticus 25:40...nádeník, jako přistěhovalec; bude u tebe sloužit  do léta milosti. Tehdy od tebe odejde - on a s ním i...
Leviticus 26:5...v sadu vydají své ovoce. Vaše mlácení potrvá  do vinobraní a vinobraní do setí. Svůj chléb budete...
Leviticus 26:26...vás mor, takže budete vydáni do rukou nepřítele vás odříznu od chleba, deset žen bude péci chléb v jedné...
Leviticus 27:18... zůstane při určené ceně. Zasvětí-li své pole  po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle let...
Leviticus 27:21...je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno bude to pole v létě milosti vydáno, bude svaté Hospodinu...
Leviticus 27:23...polnosti, spočítá mu kněz výši určené ceny  do léta milosti a dotyčný toho dne vyplatí určenou cenu...
Numeri 6:4...neokusí nic pocházejícího z vinné révy, od zrnka  po slupku. Po celou dobu jeho nazírského slibu se jeho...
Numeri 8:4...přikázal Mojžíšovi. Samotný svícen byl od dříku  po květy vytepán ze zlata. Mojžíš zhotovil svícen přesně...
Numeri 13:21...) A tak vyrazili prozkoumat tu zem od pouště Cin  po Rechob u Lebo-chamátu. Když vystoupili do Negevu,...
Numeri 14:19...nepravost, tak jak jsi jim odpouštěl od Egypta  doposud!" Hospodin odpověděl: "Odpouštím, jak jsi řekl...
Numeri 14:33...následky vašeho smilstva, dokud vaše mrtvoly  do poslední nepadnou na poušti. Po čtyřicet let ponesete...
Numeri 14:45... tedy sestoupili, udeřili na a bili je  k Chormě. Hospodin promluvil k...
Numeri 15:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele a řekni jim přijdete do země, kterou vám dávám, abyste ji osídlili,...
Numeri 15:18...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele vejdete do země, do níž vás uvádím, a budete jíst její...
Numeri 15:36...obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Hospodin řekl...
Numeri 19:7...si tělo vodou a teprve potom vejde do tábora do večera však bude nečistý. Rovněž ten, kdo jalovici...
Numeri 19:8... si vypere oděv ve vodě a omyje si tělo vodou do večera však bude nečistý. Někdo čistý zatím nabere...
Numeri 19:10... kdo sbíral popel jalovice, si vypere oděv do večera však bude nečistý. Toto bude věčné ustanovení...
Numeri 19:21...se pak dotkne očistné vody, bude nečistý  do večera. Čehokoli se nečistý dotkne, bude nečisté, a...
Numeri 19:22...nečisté, a kdokoli se toho dotkne, bude nečistý  do večera." Celá izraelská obec dorazila v prvním...
Numeri 21:24...meče a obsadil jeho zem od Arnonu po Jabok k území Amonců (hranice Amonců byla totiž opevněná). Tak...
Numeri 21:26...králem Moábu a vzal mu všechnu jeho zem  po Arnon. Proto vypravěči říkají: "Jen jděte do Chešbonu...
Numeri 21:30... Svrhli jsme je, zničeno vše od Chešbonu  k Dibonu; plenili jsme jej k Nofachu, oheň plál k...
Numeri 21:35...jej pobili i s jeho syny a s celým jeho lidem z nich nikdo nezůstal naživu, a obsadili jeho zem. ...
Numeri 22:30...snad tvá oslice? Jezdil jsi na mně odjakživa  dodnes. Mám snad ve zvyku chovat se k tobě takhle?"...
Numeri 24:23...pronesl další průpověď: "Běda! Kdo přežije to Bůh udělá? Loďstvo od kyperských břehů porobí Ašura,...
Numeri 25:8...a vzal do ruky kopí. Vešel za tím Izraelcem  do vnitřní části stanu a oba je probodl - onoho Izraelce...
Numeri 27:13...a pohleď na zem, kterou dávám synům Izraele ji spatříš, budeš i ty připojen ke svému lidu, jako byl...
Numeri 28:26...nedělejte žádnou běžnou práci." "V Den prvotin budete o vaší Slavnosti týdnů přinášet Hospodinu novou...
Numeri 30:12...svého muže, pak, pokud její muž nic nenamítne o tom uslyší, a nebude bránit, budou všechny její...
Numeri 30:15... anebo zruší její muž. Pokud by však k tomu  do příštího dne nic nenamítal, pak tím potvrdil všechny...
Numeri 32:9...vyslal z Kádeš-barné, aby prohlédli zem. Došli  k údolí Eškol, prohlédli zem, ale pak syny Izraele...
Numeri 32:22... dokud on před vámi nevyžene své nepřátele bude země před Hospodinem podmaněna, budete se moci...
Numeri 33:49...pláních u Jordánu sahal od Bet-ješimotu  po Abel-šitim. Na moábských pláních, při Jordánu naproti...
Numeri 33:51...Hospodin k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země, vyžeňte...
Numeri 34:2...promluvil k Mojžíšovi: "Přik synům Izraele: vejdete do Kanaánu, toto budou hranice...
Numeri 34:4...jižně od srázu Akrabim, bude pokračovat k Cinu dosáhne na jih od Kádeš-barné. Odtud povede k...
Numeri 34:8...vytyčíte k hoře Hór a odtud dál k Lebo-chamátu dosáhne Cedadu. Odtud povede k Zifronu, dosáhne k...
Numeri 34:9... dosáhne Cedadu. Odtud povede k Zifronu dosáhne k Chacar-enanu. To bude vaše severní hranice....
Numeri 34:12... Odtud hranice sestoupí k Jordánu a dosáhne  k Mrtvému moři. To budou hranice vaší země ze všech...
Numeri 35:10...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země, vyberte...
Numeri 35:25...města, kam se uchýlil. Tam bude bydlet  do smrti nejvyššího kněze pomazaného svatým olejem....
Numeri 35:28...zabil, totiž pobývat ve svém útočištném městě  do smrti nejvyššího kněze. Teprve po jeho smrti se smí...
Deuteronomium 1:7... Vejděte do celé kanaánské země i do Libanonu  po tu velikou řeku, řeku Eufrat. Pohleď, tu zemi jsem...
Deuteronomium 1:19...kterou jste viděli, směrem k emorejskému pohoří jsme dorazili do Kádeš-barné. Tehdy jsem vám řekl:...
Deuteronomium 1:20...Kádeš-barné. Tehdy jsem vám řekl: "Přišli jste  k pohoří Emorejců - Hospodin, náš Bůh, nám je dává....
Deuteronomium 1:24...kmene. Vypravili se vzhůru do hor a přišli  do údolí Eškol. Když prozkoumali zem, vzali s sebou něco...
Deuteronomium 1:28...a vyšší než my, města jsou veliká a opevněná  k nebi, a navíc jsme tam viděli Anakovce!'" Odpověděl...
Deuteronomium 1:44...se za vámi jako vosy a rozprášili vás po Seíru  k Chormě. Když jste se pak vrátili, naříkali jste před...
Deuteronomium 2:14...let. Celé to pokolení bojovníků mezitím v táboře  do posledního vymřelo, jak jim Hospodin přísahal. Ruka...
Deuteronomium 2:15... Ruka Hospodinova byla vskutku proti nim do posledního je vymýtila z tábora. Všichni bojovníci z...
Deuteronomium 2:16...je vymýtila z tábora. Všichni bojovníci z lidu  do posledního vymřeli. Hospodin mi...
Deuteronomium 2:22...vyhnali a usadili se na jejich místě, kde jsou  dodnes. Avijce, bydlící v osadách v okolí Gazy, zase...
Deuteronomium 2:25...pode vším nebem pouštět strach a hrůzu z tebe o tobě uslyší, budou se před tebou třást a chvět se...
Deuteronomium 2:36...Aroeru na břehu potoka Arnon a od města v údolí  po Gileád nebylo tvrze, která by před námi obstála....
Deuteronomium 3:3...krále Oga se vším jeho lidem. Bili jsme je z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho města jsme...
Deuteronomium 3:8...králům v Zajordání odebrali zem od potoka Arnon  k hoře Hermon. (Sidonci říkají Hermonu Sirion, kdežto...
Deuteronomium 3:10...náhorní roviny, celého Gileádu a celého Bášanu  po Salchu a Edrei, hlavní města Ogova bášanského...
Deuteronomium 3:14...se říkávalo Země Refajců. Celého tohoto kraje  po gešurské a maachatské pomezí se zmocnil Manasesův syn...
Deuteronomium 3:16...k potoku Arnon (jehož středem vede hranice) a  k potoku Jabok, který tvoří hranici Amonců. Jejich...
Deuteronomium 3:17...údolí Arava, a to od Galilejského jezera  po Mrtvé moře v Aravě pod úbočím Pisgy na východě....
Deuteronomium 3:20...pak vašim bratrům odpočinutí stejně jako vám obsadí zem, kterou jim Hospodin, váš Bůh, dává za...
Deuteronomium 4:4... Vy, kdo jste se přimkli k Hospodinu, jste však  dodnes všichni naživu. Pohleď, učím vás pravidla a...
Deuteronomium 4:6...ostatní národy uvidí vaši moudrost a rozumnost uslyší o všech těchto pravidlech, řeknou: "Jak moudrý a...
Deuteronomium 4:11...přiblížili a stanuli pod horou. Hora plála ohněm  k samému nebi; kolem tma, oblak a mračno. Tehdy k vám...
Deuteronomium 4:48...břehu Jordánu: od Aroeru na břehu potoka Arnon  k hoře Sirion (což je Hermon) a celou východní stranu...
Deuteronomium 4:49...a celou východní stranu jordánského údolí Arava  k Mrtvému moři pod úbočím Pisgy. Mojžíš svolal celý...
Deuteronomium 6:11...nekopal, vinice a olivoví, které jsi nesázel pak budeš jíst a nasytíš se, měj se na pozoru, abys...
Deuteronomium 6:20...všechny své nepřátele, jak ti to řekl Hospodin se v budoucnu tvůj syn zeptá: "Co znamenají ta...
Deuteronomium 7:1...všechna tato přikázání, jak nám uložil."   Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš...
Deuteronomium 8:12... pravidla a ustanovení, která ti dnes udílím se najíš do sytosti, postavíš krásné domy a zabydlíš...
Deuteronomium 8:13... postavíš krásné domy a zabydlíš se v nich se tvůj skot a brav rozmnoží, budeš mít hojnost...
Deuteronomium 9:1...a mocnější, než jsi ty: veliká města opevněná  k nebi, mohutný a početný lid, Anakovce, o kterých víš a...
Deuteronomium 9:4...a rychle je vyhubíš, jak ti Hospodin řekl je však Hospodin, tvůj Bůh, před tebou zažene, neříkej...
Deuteronomium 9:7... na poušti. Ode dne, kdy jsi vyšel z Egypta do svého příchodu sem jste se bouřili proti Hospodinu....
Deuteronomium 9:8...Hospodinu. Popouzeli jste Hospodina i na Orébu se na vás rozhněval tak, že vás chtěl vyhladit. Když...
Deuteronomium 9:21...pak vzal, roztavil v ohni, roztloukl a rozdrtil  na jemný prášek, který jsem vysypal do potoka...
Deuteronomium 10:8...mu a v jeho jménu aby žehnali, jak to činí  dodnes. Proto nemá Levi žádný podíl ani dědictví mezi...
Deuteronomium 11:4...zaplavil vodami Rudého moře, a tak je vyhubil dodnes si pamatujete, co s vámi činil na poušti, než...
Deuteronomium 11:24...vyhnat národy větší a mocnější, než jste sami. K místo, na něž stoupne vaše noha, bude vaše. Vaše území...
Deuteronomium 11:29...vydáte se za cizími bohy, které jste nepoznali Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou přicházíš...
Deuteronomium 11:31...obsadit zem, kterou vám dává Hospodin, váš Bůh ji obsadíte a usadíte se v , pečlivě dodržujte všechna...
Deuteronomium 12:9...dnes - každý tak, jak sám pokládá za správné dosud jste přece nevstoupili do odpočinutí, do dědictví,...
Deuteronomium 12:20... kdy budeš žít ve své zemi, nezanedbával levity Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl,...
Deuteronomium 12:28...ti udílím. Tobě i tvým dětem se povede šťastně  navěky, když budeš v očích Hospodina, svého Boha, dělat,...
Deuteronomium 12:29... před tebou vykoření národy, které jdeš vyhnat je vyženeš a usadíš se v jejich zemi, měj se na pozoru i...
Deuteronomium 13:12...Boha, který vyvedl z Egypta, z domu otroctví o tom uslyší všechen Izrael, přijde na bázeň a ...
Deuteronomium 15:13...let, ale sedmého roku jej propustíš na svobodu ho budeš propouštět na svobodu, nenech jej odejít s...
Deuteronomium 16:4...jsi obětoval večer prvního dne, nezůstane nic  do rána. Nesmíš pořádat Hod beránka v kterémkoli z měst,...
Deuteronomium 16:9...dělat žádnou práci. Odpočítej si sedm týdnů napočítáš sedm týdnů od začátku obilné žně, uspořádej...
Deuteronomium 16:13...otrokem. Proto pečlivě dodržuj tato ustanovení shromáždíš úrodu ze svého humna i lisu, uspořádej...
Deuteronomium 17:13... pak ten člověk zemře. Odstraň z Izraele zlo o tom všechen lid uslyší, přijde na bázeň a nebudou...
Deuteronomium 17:14...na bázeň a nebudou jednat opovážlivě přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává,...
Deuteronomium 17:18... Také nemá příliš mnoho zlata a stříbra dosedne na svůj královský trůn, si nechá od...
Deuteronomium 18:9...podíl bez ohledu na to, co kdo prodal po otcích vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč...
Deuteronomium 19:1...národy; Hospodin, tvůj Bůh, ti jejich zem je vyženeš a usadíš se v jejich městech a v jejich...
Deuteronomium 19:8...proto ti přikazuji: Odděl si tři města Hospodin, tvůj Bůh, podle přísahy dané tvým otcům...
Deuteronomium 19:20...stalo jeho bratru. Odstraň ze svého středu zlo o tom uslyší ostatní, přijde na bázeň a tato špatnost...
Deuteronomium 20:13...a začnou s tebou bojovat, oblehni je, a  je Hospodin, tvůj Bůh, vydá do tvých rukou, pobij ostřím...
Deuteronomium 21:12...ženu a zatoužíš po , smíš si ji vzít za ženu si ji odvedeš domů, oholí si hlavu, ostříhá nehty a...
Deuteronomium 23:25...svého bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti  do sytosti, ale nesmíš je sbírat do nádoby. Půjdeš-li...
Deuteronomium 25:19...voj, všechny, kdo pro slabost zůstávali pozadu ti Hospodin, tvůj Bůh, odpočinout ode všech okolních...
Deuteronomium 26:1...Amalekovu památku pod nebem. Nezapomeň!   přijdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za...
Deuteronomium 26:3... tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno přijdeš ke knězi, který tam v oněch dnech bude, řekneš...
Deuteronomium 26:9...hrůze, uprostřed znamení a zázraků. Přivedl nás  sem a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem....
Deuteronomium 27:4...Hospodin, Bůh tvých otců. Dnes vám přikazuji přejdete Jordán, vztyčte tyto kameny na hoře Ebal a...
Deuteronomium 27:6...Bohu, oltář z kamenů neopracovaných železem Hospodinu, svému Bohu, postavíš oltář z netknutých...
Deuteronomium 27:12...dne Mojžíš lidu přikázal přejdete Jordán, se Šimeon, Levi, Juda, Isachar,...
Deuteronomium 28:35...vředy, z nichž se nikdy nevyléčíš, od hlavy  k patě. Hospodin odvede i s králem, jehož si...
Deuteronomium 28:46... Budou na tobě i na tvém semeni znamením a divem  navěky. Když jsi měl naprostou hojnost, nesloužil jsi s...
Deuteronomium 28:49...šíji železné jho, dokud nevyhladí. Z daleka od konce světa, na tebe Hospodin přivede národ, jenž...
Deuteronomium 28:53...dal Hospodin, tvůj Bůh! V tom zoufalém sevření sevřou tví nepřátelé, budeš pojídat svůj vlastní plod...
Deuteronomium 28:55... které mu ještě zbyly. V tom zoufalém sevření tví nepřátelé sevřou ve všech tvých městech, nedá...
Deuteronomium 28:57...V tom naprostém nedostatku a v zoufalém sevření tví nepřátelé sevřou ve tvých městech, je tajně sní!...
Deuteronomium 29:3...viděl veliké zkoušky, znamení a ty veliké divy do dnešního dne vám však Hospodin nedal srdce k...
Deuteronomium 29:6... že jsem Hospodin, váš Bůh. Když jste došli  sem, vytáhl proti vám do boje chešbonský král Sichon a...
Deuteronomium 29:27...z jejich země a vyhnal je do jiné země, kde jsou  dodnes." Skryté věci náležejí Hospodinu, našemu Bohu....
Deuteronomium 30:2...srdci a obrátit se zpět k Hospodinu, svému Bohu ho budeš spolu se svými syny poslouchat celým srdcem a...
Deuteronomium 31:5...a Ogem, které vyhladil, i s jejich zemí ti je Hospodin, tvůj Bůh, vydá, naložte s nimi přesně...
Deuteronomium 31:20...mi ta píseň byla svědkem proti synům Izraele je přivedu do země oplývající mlékem a medem, kterou...
Deuteronomium 31:21...sloužit; mnou pak pohrdnou a mou smlouvu zruší je pak potkají hrozné pohromy a soužení, bude tato píseň...
Deuteronomium 31:24...Mojžíš sepsal slova tohoto Zákona od začátku  do konce, přikázal levitům nosícím Truhlu Hospodinovy...
Deuteronomium 31:30...shromáždění přednesl slova této písně od začátku  do konce: Naslouchejte, nebesa, neboť promluvím,...
Deuteronomium 32:17... těm novým bohům, jež nikdy neznali, těm, co  nedávno se objevili - vaši otcové je neměli! Zbavil ses...
Deuteronomium 32:24...neštěstím, své šípy na vystřílím. Hladem  budou vysíleni, horečkou stráveni i morem urputným, pak...
Deuteronomium 32:36...lid hájit a nad svými služebníky se slituje uvidí, že je opustily síly, s pánem i kmánem že konec...
Deuteronomium 34:1...Hospodin mu ukázal celou tu zem: Gileád a dále po Dan, celý Neftalímův kraj, zemi Efraima a Manasese,...
Deuteronomium 34:2...kraj, zemi Efraima a Manasese, celé území Judy  ke Středozemnímu moři, Negev i údolní rovinu Palmového...
Deuteronomium 34:3... Negev i údolní rovinu Palmového města Jericha  po Coar. Hospodin mu řekl: "Toto je zem, kterou jsem s...
Deuteronomium 34:6...zemi, v roklině naproti Bet-peoru, ale jeho hrob  dodnes nikdo nezná. Když Mojžíš zemřel, bylo mu sto...
Jozue 1:4...Mojžíšovi. Vaše území bude sahat od pouště  k Libanonu a od veliké řeky, řeky Eufrat, podél celé...
Jozue 2:14... ti muži. "Nesmíte ale naši úmluvu vyzradit nám Hospodin tuto zem, zachováme se k tobě milosrdně...
Jozue 3:1...se všemi syny Izraele vytáhl ze Šitimu. Došli  k Jordánu, a než jej překročili, přenocovali tam. Ke...
Jozue 3:8... A ty přikážeš kněžím nesoucím Truhlu smlouvy: ‚ dojdete ke kraji jordánských vod, zastavte se v Jordánu...
Jozue 4:6...kmenů, aby se pro vás staly znamením se vás v budoucnu děti zeptají: ‚Proč tu máte ty...
Jozue 4:7...budou tyto kameny synům Izraele připomínkou  na věky." Synové Izraele tedy udělali, co jim Jozue...
Jozue 4:9...nohy kněží nesoucích Truhlu smlouvy. Jsou tam  dodnes. Kněží nesoucí Truhlu tehdy stáli uprostřed...
Jozue 4:21... vztyčil Jozue v Gilgalu a řekl synům Izraele: " se vaše děti v budoucnu zeptají svých otců: ‚Proč jsou...
Jozue 5:9...vás odvalil egyptskou pohanu." A tak se to místo  dodnes jmenuje Gilgal, Odvalení. Synové Izraele tedy...
Jozue 6:10...nevydáte ani hlásku, nevypustíte z úst ani slovo  do dne, kdy vám řeknu: ‚Křičte!' Tehdy budete křičet."...
Jozue 7:5...asi třicet šest; pronásledovali je od brány  k lomům a na stráni je pobíjeli. Lid tehdy ztratil...
Jozue 7:6...Hospodinovou truhlou tváří na zem, zůstal tak  do večera spolu se stařešiny Izraele a sypali si na...
Jozue 7:9...když se Izrael před svými nepřáteli dal na útěk to uslyší Kananejci a všichni obyvatelé této země,...
Jozue 7:26...nad ním velikou hromadu kamení, která je tam  dodnes. Tehdy se Hospodin odvrátil od svého planoucího...
Jozue 8:8...město a Hospodin, váš Bůh, vám je vydá do rukou se města zmocníte, zapálíte ho; zachováte se podle...
Jozue 8:22...uprostřed.) Pobíjeli je z jedné i druhé strany nezůstal, kdo by přežil ani kdo by unikl. Jen ajského...
Jozue 8:28...Aj a natrvalo jej obrátil v pustou hromadu sutin  dodnes. Ajského krále pak nechal do večera viset na...
Jozue 8:29...sutin dodnes. Ajského krále pak nechal  do večera viset na kůlu. Když slunce zapadalo, Jozue dal...
Jozue 9:5... Všechen chléb, který měli s sebou, byl vyschlý se drolil. Když přišli k Jozuovi do gilgalského tábora,...
Jozue 9:12...doma ještě teplý - a podívejte se: je vyschlý se drolí. Tyto měchy na víno byly nové, když jsme je...
Jozue 9:27...oltář na místě, které vyvolí. A tak je tomu  dodnes. Potom se doslechl jeruzalémský král Adoni-cedek...
Jozue 10:10...směrem k bet-choronskému svahu a pobíjel je  k Azece a Makedě. Když pak před Izraelem prchali po...
Jozue 10:11...prchali po bet-choronské stráni, Hospodin je  do Azeky zasypával z nebe kroupami velkými jako kameny....
Jozue 10:26...na pěti kůlech. Na těch kůlech pak viseli  do večera. Když slunce zapadalo, Jozue přikázal, je...
Jozue 10:27...pak navršili veliké balvany, které tam jsou  dodnes. Makedu Jozue dobyl ještě téhož dne. Vyhubil ji...
Jozue 10:41... Bůh Izraele. Jozue dobyl vše od Kádeš-barné  po Gazu a od celého kraje Gošen po Gibeon. Všech...
Jozue 11:8...do rukou, takže je pobíjeli a pronásledovali  k Velkému Sidonu, k Misrefot-majim a směrem na východ ...
Jozue 11:17... vše od hory Chalak, jež se zvedá k Seíru po Baal-gád v Libanonském údolí pod horou Hermon. Zajal...
Jozue 12:1...východní straně Jordánu obsadili od potoka Arnon  k hoře Hermon i s celou východní částí pláně Arava:...
Jozue 12:2...od středu toho potoka přes polovinu Gileádu  k potoku Jabok, tvořícímu hranici Amonců; dále pláň...
Jozue 12:3...Jabok, tvořícímu hranici Amonců; dále pláň Arava  k východnímu okraji Galilejského jezera a také k...
Jozue 12:5...Edrei a ovládal horu Hermon, Salchu i celý Bášan  po gešurské a maachatské pomezí a také polovinu Gileádu...
Jozue 12:7...břehu Jordánu od Baal-gádu v Libanonském údolí  k hoře Chalak, jež se zvedá k Seíru. Tuto zem dal Jozue...
Jozue 13:3...Filištínů a Gešurců od řeky Šichor před Egyptem  k severní hranici u Ekronu (který se přičítá Kananejcům)...
Jozue 13:4...jihu. Dále celé území Kananejců od sidonské Ary  po Afek u emorejské hranice. Dále území Gebalských a...
Jozue 13:5...Libanon na východ od Baal-gádu pod horou Hermon  k Lebo-chamátu. Všechny obyvatele hor, od Libanonu k...
Jozue 13:6...Lebo-chamátu. Všechny obyvatele hor, od Libanonu  k Misrefot-majim, všechny Sidonce sám před syny...
Jozue 13:9...onoho údolí, celou medebskou náhorní rovinu  k Dibonu. Dále všechna města emorejského krále Sichona,...
Jozue 13:10...krále Sichona, který vládl v Chešbonu k hranicím Amonců. Dále Gileád, gešurské i maachatské...
Jozue 13:11...pomezí, celou horu Hermon a celý Bášan  po Salchu, totiž celé bášanské království Oga, který...
Jozue 13:13... a tak Gešur a Maachat žijí uprostřed Izraele  dodnes. Kmenu Levi však Mojžíš jako jedinému žádné...
Jozue 13:25...a všechna gileádská města, polovina země Amonců  k Aroeru naproti Rabě, dále od Chešbonu k Ramat-micpe...
Jozue 13:26... k Aroeru naproti Rabě, dále od Chešbonu  k Ramat-micpe a Betonim a od Machanajim k pomezí...
Jozue 13:27...krále Sichona (východní břeh Jordánu  k okraji Galilejského jezera). To je dědictví Gádových...
Jozue 14:14...a dal mu do dědictví Hebron. Proto Hebron  dodnes dědičně patří Kálebovi, synu Kenizejce Jefuna,...
Jozue 15:1...pokolení pro jejich rody, dosahoval na jihu  k edomské hranici, k poušti Cin úplně na jihu: Jejich...
Jozue 15:4...Acmoně. Dál pak hranice vede Egyptským potokem dosáhne ke Středozemnímu moři. To je jejich jižní...
Jozue 15:5...jižní hranice. Východní hranici tvoří Mrtvé moře  po ústí Jordánu. Severní hranice začíná od zálivu, kde...
Jozue 15:7...dále hranice pokračuje podél vod En-šemeše dosáhne k En-rogelu. Potom se zvedá údolím Ben-hinom...
Jozue 15:47...a osadami a Gaza s jejími vesnicemi a osadami  k Egyptskému potoku a k pobřeží Středozemního moře. Na...
Jozue 15:63...Jebusejci zůstali v Jeruzalémě s Judovými syny  dodnes. Díl, který losem připadl synům Josefovým, se...
Jozue 16:3... Pak sestupuje na západ k území Jafletejců  po oblast Dolního Bet-choronu a dále ke Gezeru, ...
Jozue 16:5...jejich dědictví vede na východě od Atarot-adaru  k Hornímu Bet-choronu. Potom hranice vede k moři. Od...
Jozue 16:10... Proto Kananejci zůstali uprostřed Efraima  dodnes a vykonávají nucené práce. Toto je díl, který...
Jozue 17:9...hranice vede po severní straně potoka dosáhne ke Středozemnímu moři. Jižní strana patří...
Jozue 17:10...hranicí je moře. Na severu hranice dosahuje  k Ašerovi a na východě k Isacharovi. Na Isacharově a...
Jozue 17:14...příděl? Jsme početný lid, neboť nám Hospodin  doposud žehnal." "Když jste tak početný lid," řekl jim...
Jozue 17:18...jsou vaše. Že je tam les? Vykácíte ho, a kam  sahá, to bude vaše. Ty Kananejce přece vyženete. Co na...
Jozue 18:4... kterou vám dal Hospodin, Bůh vašich otců? Z kdého kmene si určete tři muže. Ty vyšlu, aby prošli tu...
Jozue 18:6...Josefův zůstane ve svých hranicích na severu těch sedm podílů země popíšete, přinesete popis sem ke...
Jozue 18:12...svah Jericha, směřuje na západ do hor a sahá  k bet-avenské poušti. Odtud hranice postupuje k jižnímu...
Jozue 18:14...jih od hory ležící jižně od Bet-choronu a sahá  ke Kiriat-baalu (což je Kiriat-jearim, město synů...
Jozue 19:8...osadami, a také všechny osady okolo těchto měst  po Baalat-beer a Ramat-negev. To je dědictví pokolení...
Jozue 19:14...se hranice otáčí a probíhá severně od Chanatonu dosáhne údolí Jiftach-el. Patří sem také Katat, Nahalal,...
Jozue 19:28...ke Kabulu, Abdonu, Rechobu, Chamonu, Káně k Velkému Sidonu. Pak se hranice vrací k Rámě a k...
Jozue 19:29...a k opevněnému městu Týr. Dále se vrací k Chose dosáhne ke Středozemnímu moři v oblasti Achzíbu. Patří...
Jozue 20:6... dokud se nepostaví před obec k soudu, a poté  do smrti toho, kdo bude v době nejvyšším knězem....
Jozue 22:3...jsem vám přikázal. Po celý ten dlouhý čas jste  dodnes neopustili své bratry, ale dbali jste na svou...
Jozue 23:4...území národů, které jsem vyhladil - od Jordánu  ke Středozemnímu moři, kde zapadá slunce. Sám Hospodin,...
Jozue 23:8...se k Hospodinu, svému Bohu, jak jste to dělali  dodnes. Hospodin před vámi vyhnal veliké a mocné národy;...
Jozue 23:9...Hospodin před vámi vyhnal veliké a mocné národy dodnes před vámi nikdo neobstál. Jediný z vás jich...
Soudců 1:21...Jebusejci žijí v Jeruzalémě spolu s Benjamínci  dodnes. Také Josefovi potomci vytáhli, a to na Bet-el, a...
Soudců 1:26... vystavěl město, nazval je Luz a tak se jmenuje  dodnes. Kmen Manases ale nebyl s to dobýt Bet-šean ani...
Soudců 3:3...bydlící v libanonském pohoří od hory Baal-hermon  k Lebo-chamátu. Ti zůstali, aby skrze byl Izrael...
Soudců 3:25...v chladné komůrce potřebu. Přešlapovali tam z toho byli nesví, ale dveře střešního pokoje pořád...
Soudců 4:16... zatímco Barák pronásledoval ty vozy a vojsko  k Charošet-hagojimu. Celé Siserovo vojsko padlo ostřím...
Soudců 4:21...se k němu a vrazila mu ten kolík do spánku se zabodl do země. Tak zemřel. Vtom dorazil Barák...
Soudců 4:24...kanaánskému králi Jabínovi vzmáhali víc a víc ho nakonec úplně zničili. Onoho dne zpívala Debora a...
Soudců 6:4...přepadli jej. Tábořili v zemi a pustošili úrodu  ke Gaze; nenechali Izraeli žádné živobytí - jedinou ovci...
Soudců 6:16... ale budu s tebou, takže pobiješ Midiánce  do posledního," řekl mu na to Hospodin. "V tom případě...
Soudců 6:24...je pokoj". Ten oltář je v abiezerské Ofře  dodnes. noci mu Hospodin řekl: "Vezmi býka ze stáda...
Soudců 6:29...ptali se jeden druhého. Pátrali a zjišťovali na to přišli: "Udělal to Gedeon, syn Joašův." Lidé z...
Soudců 7:11...se tam jít sám, vezmi si s sebou zbrojnoše Puru uslyšíš, co si v táboře říkají, osmělíš se k útoku."...
Soudců 7:13...tábor valil pecen ječného chleba. Dostal se  ke stanu a vrazil do něj tak, že ho převrátil vzhůru...
Soudců 7:17... Pak jim nařídil: "Sledujte a dělejte, co dojdu k okraji tábora, udělejte přesně to, co ....
Soudců 7:22...na útěk směrem k Bet-šitě, směrem na Cereru ke břehu u Abel-mecholy naproti Tabatu. Izraelští muži z...
Soudců 7:24...odříznout Midiánce! Obsaďte jim jordánské brody  k Bet-baře." Všichni Efraimští muži se tedy shromáždili...
Soudců 8:7...v hrsti, že máme tvému vojsku dávat chleba?" " mi Hospodin vydá Zebacha a Calmunu do rukou," prohlásil...
Soudců 8:9...předtím Sukotští. Gedeon proto Penuelským řekl: " se vrátím jako vítěz, zbořím tuhle věž!" Zebach a...
Soudců 9:33...zálohy. Brzy ráno za svítání zaútočíš na město Gaal se svými muži vyrazí proti tobě, naložíš s ním, jak...
Soudců 9:40...aby bojoval s Abimelechem. Abimelech ho ale hnal  k městské bráně, a jak utíkali, padlo mnoho mrtvých....
Soudců 9:45...a pobily je. Abimelech útočil na město celý den je dobyl. Lidi ve městě pozabíjel, město pobořil a...
Soudců 9:52...a vystoupili na střechu věže. Abimelech šel  k věži a vzal ji útokem. Když se ale přiblížil ke vchodu...
Soudců 10:4...oslech a patřilo jim třicet měst v Gileádu dodnes se jim říká Chavot-jair, Jairovy vesnice. Jair...
Soudců 11:13...cestě z Egypta zabral mou zem od Arnonu k Jaboku  po Jordán. Teď ji vrať po dobrém!" Jiftach tedy k...
Soudců 11:16... Na cestě z Egypta Izrael procházel pouští  k Rudému moři. Když přišli do Kádeše, vyslali posly k...
Soudců 11:19...mu řekl: ‚Nech nás prosím projít tvou zemí  k nám domů.' Sichon ale Izraeli nevěřil, že jeho územím...
Soudců 11:22...emorejské území od Arnonu k Jaboku a od pouště  po Jordán. Hospodin, Bůh Izraele, vyhnal Emorejce před...
Soudců 11:33... Zpustošil dvacet měst od Aroeru směrem k Minítu  po Abel-keramim. Kvůli hrozné porážce se tenkrát...
Soudců 13:7... protože ten chlapec bude od matčina lůna  do své smrti zasvěcen Bohu jako nazír.'" Manoach se tedy...
Soudců 13:12...mou ženou?" "Ano," odpověděl. Manoach mu řekl: " dojde na tvá slova, jak se máme ohledně toho chlapce...
Soudců 13:17...zeptal: "Jaké máš jméno? Rádi bychom poctili dojde na tvá slova." Hospodinův anděl však opáčil: "Proč...
Soudců 14:7...ani matce ale neřekl, co udělal. Samson šel dál  do Timny, promluvil s tou ženou a líbila se mu. Po...
Soudců 15:19...En-hakore, Pramen volajícího, a ten je v Lechi  dodnes. Samson soudil Izrael ve filištínských dobách po...
Soudců 16:2...byli v klidu, protože si říkali: "Zabijeme ho se rozední." Samson ale zůstal ležet jen do půlnoci. O...
Soudců 16:3...a závorou. Naložil si je na záda a vynesl je  na vrchol hory před Hebronem. Jednou se pak zamiloval...
Soudců 16:13...paží jako nitě. Dalila pak Samsonovi vyčítala: " doteď jsi klamal, říkal jsi mi lži! Pověz mi, čím bys...
Soudců 16:16...veliká síla?" Těmi řečmi ho mučila den co den jednou měl toho dotírání k smrti dost. Tehdy všechno...
Soudců 17:8...k bydlení. Přišel do Efraimských hor a doputoval  k Míkovu domu. "Odkud jdeš?" zeptal se ho Míka. "Jsem...
Soudců 18:2...zem. Řekli jim: "Jděte obhlédnout zem." Dorazili  do Efraimských hor, k Míkovu domu, a tak tam přenocovali...
Soudců 18:7...bdí Hospodin." A tak těch pět mužů šlo dál přišli do Laiše. Viděli, že tamní lid žije v bezpečí...
Soudců 18:10...tu zem obsadit! Bůh vám ji dává do rukou tam přijdete, najdete bezstarostný lid a doširoka...
Soudců 18:13...) Odtamtud pak šli do Efraimských hor a dorazili  k Míkovu domu. Vtom se ozvalo těch pět mužů, kteří...
Soudců 18:23...sousedé a Danovce dostihli. Volali za nimi se k nim Danovi synové otočili a řekli Míkovi: "Co ti...
Soudců 18:30...Mojžíšova, jim se svými syny dělal kmenové kněží  do dne, kdy byli ze země vyhnáni. Tu modlu, kterou si...
Soudců 19:8...se posilni." A než oba pojedli, zdrželi se  do odpoledne. Tehdy muž vstal, že se svou družkou a...
Soudců 19:13... Pojď," pobídl mládence, "dojdeme do Gibeje nebo  do Rámy. V jednom z těch měst přespíme." A tak šli dál....
Soudců 19:25...ji k nim ven. Znásilňovali ji a týrali celou noc  do rána. Pustili ji, když začalo svítat. Nad ránem se...
Soudců 19:26...když začalo svítat. Nad ránem se žena vrátila do rozednění zůstala ležet u dveří domu, kde byl její...
Soudců 20:1...Udělejte něco!" Nato všichni Izraelci od Danu  po Beer-šebu i ti z gileádského kraje vyrazili jako...
Soudců 20:23...totiž předtím šli a plakali před Hospodinem  do večera. Ptali se Hospodina: "Máme jít znovu do boje...
Soudců 20:26...toho dne s pláčem před Hospodinem, postili se  do večera a přinášeli Hospodinu zápalné a pokojné oběti....
Soudců 20:32...si ale řekli: "Utíkejme, je odlákáme od města  k silnicím." Hlavní voj Izraelců tedy ustoupil a znovu...
Soudců 20:38...meče. Izraelci měli se zálohou domluveno: " začne z města stoupat oblak dýmu, Izraelci se v bitvě...
Soudců 20:43...Benjamínce a neúnavně je pronásledovali  na východ od Gibeje, kde je rozdrtili. Osmnáct tisíc...
Soudců 20:45...na silnicích dostihli ještě pět tisíc. Hnali je  ke Gidomu, kde z nich dva tisíce pobili. A tak toho dne...
Soudců 21:2...se odebrali do Bet-elu a seděli tam před Bohem  do večera. S velikým pláčem hlasitě naříkali: "Hospodine...
Růt 1:13...noc vdala a porodila syny, copak byste čekaly vyrostou? Copak byste se kvůli tomu zdráhaly vdát? Ne,...
Růt 1:19..., přestala ji přemlouvat. A tak šly obě spolu došly k Betlému. Když dorazily do Betléma, nastal kvůli...
Růt 2:7...mezi snopy?' Co přišla, je na nohou, od rána  doteď, jen na chvilku si odpočala." Boáz tedy Rút...
Růt 2:10...načerpali." Rút padla na tvář a poklonila se  k zemi se slovy: "Čemu vděčím za tu laskavost, že se ke...
Růt 2:17... neokřikujte ji!" A tak na tom poli paběrkovala  do večera. Co nasbírala, potom vymlátila a byla toho...
Růt 3:4...mu ale o sobě vědět, dokud se nenají a nenapije si půjde lehnout, všimni si, kde leží. Potom jdi, odkryj...
Růt 3:13...pak, jakože je živ Hospodin, vykoupím . Spi  do rána." Spala tedy po jeho boku do rána. Dříve než...
Růt 3:14... . Spi do rána." Spala tedy po jeho boku  do rána. Dříve než by kdo mohl rozeznat druhého, ale...
1. Samuel 1:22...výroční oběť a splnit svůj slib, Hana nešla. " chlapce odkojím," řekla svému muži, "přivedu ho před...
1. Samuel 3:12... co jsem vyslovil proti jeho domu, od začátku  do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům navěky odsoudím...
1. Samuel 3:15...žádnou obětí ani darem!" Samuel zůstal ležet  do rána, kdy měl jít otevřít dveře Hospodinovy svatyně....
1. Samuel 3:20...jediné z jeho slov selhalo. Celý Izrael od Danu  po Beer-šebu tak poznal, že Samuel je skutečně...
1. Samuel 4:5...tábora, všechen Izrael spustil mohutný pokřik duněla země. Jakmile ten pokřik zaslechli Filištíni,...
1. Samuel 5:5... kdo vstupují do Dágonova chrámu v Ašdodu dodnes nestoupají na Dágonův práh.) Na Ašdoďany pak...
1. Samuel 5:12... byli raněni nádory a křik toho města stoupal  k nebi. Hospodinova truhla zůstala ve filištínském...
1. Samuel 6:3... jak ji máme poslat, kam patří." Ti odpověděli: " budete odesílat truhlu izraelského boha, neodesílejte ji...
1. Samuel 6:12...ani nalevo. Filištínští vládci kráčeli za nimi  k hranici u Bet-šemeše. Obyvatelé Bet-šemeše právě v...
1. Samuel 6:14...Truhlu, ten pohled je rozradostnil. Vůz dojel  k poli Jošuy Betšemešského a zastavil tam u velikého...
1. Samuel 6:18...oněm pěti vladařům od opevněného města  po venkovskou obec. Onen veliký kámen, na který složili...
1. Samuel 7:11...z Micpy, pustili se za Filištíny a pobíjeli je  pod Bet-kar. Tehdy vzal Samuel jeden kámen, umístil ho...
1. Samuel 7:12...nazval ho Eben-ezer, Kámen pomoci. Řekl totiž: " sem nám pomohl Hospodin." Filištíni tedy byli poraženi a...
1. Samuel 7:14...Hospodinova proti Filištínům. Města od Ekronu  po Gat, která Filištíni předtím Izraeli vzali, byla...
1. Samuel 8:8...se chovali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta dodnes - když opouštěli a sloužili cizím bohům - tak...
1. Samuel 9:5...kraj Jemini, a pořád nic nenašli. Když dorazili  do kraje Cuf, řekl Saul mládenci, kterého měl s sebou:...
1. Samuel 10:2... právě pomazal za vůdce nad jeho dědictvím dnes půjdeš ode , u hrobu Ráchel na benjamínském území...
1. Samuel 10:3...můj syn? Co si počnu?' Potom odtud půjdeš dál přijdeš k táborskému dubu, kde potkají tři muži...
1. Samuel 10:7...s nimi a proměníš se v jiného člověka se ti vyplní tato znamení, dělej, co se ti naskytne,...
1. Samuel 11:11...nad ránem vpadli do tábora a pobíjeli Amonce  do poledne. Nějací zbyli, ale ti se rozutekli, takže z...
1. Samuel 12:2...jsou mezi vámi. Vedl jsem vás od svého mládí  dodnes. Tady jsem. Odpovězte mi před Hospodinem a před...
1. Samuel 14:31...větší?" Toho dne pobíjeli Filištíny od Michmasu  po Ajalon a muži byli velmi vyčerpaní. Proto se vrhli na...
1. Samuel 14:36...V noci vyrazíme za Filištíny a budeme je plenit  do svítání. Ani jednoho z nich nenecháme!" "Udělej, jak...
1. Samuel 15:5...k tomu 10 000 mužů z Judska. Potom Saul přitáhl  k Amalekovu městu a v údolí ukryl zálohu. Kenijcům zatím...
1. Samuel 15:7...potom Amalekovce pobíjel celou cestu od Chavíly  k Šuru před egyptskou hranicí. Agaga, krále Amalekovců,...
1. Samuel 16:2...za krále." "Jak bych mohl jít?" namítl Samuel. " se to dozví Saul, zabije ." Hospodin mu odpověděl:...
1. Samuel 17:52...vyrazili za nimi a s pokřikem hnali Filištíny  ke vchodu do Gatu a k samým branám Ekronu. Filištínští...
1. Samuel 19:18...jít, nebo zabiju!" David mezitím utíkal pryč dorazil k Samuelovi do Rámy. Když mu pověděl o všem, co...
1. Samuel 19:22... Nakonec se tedy do Rámy vypravil sám. Došel  k veliké studni v Sechu. "Kde je Samuel a David?"...
1. Samuel 20:5... Nech ale odejít a skrýt se venku na poli  do pozítří večer. Pokud si tvůj otec všimne ...
1. Samuel 20:23...posílá pryč. Hospodin je svědkem naší úmluvy  navěky." David se tedy ukryl venku. Bylo novoluní a král...
1. Samuel 20:42...svědkem mezi námi dvěma i mezi naším potomstvem  navěky." David pak vyrazil na cestu, zatímco Jonatan se...
1. Samuel 21:11...David vyrazil a prchal toho dne před Saulem dorazil k Achišovi, králi Gatu. "To je přece David, král...
1. Samuel 23:23...prověřte všechny úkryty, kde by se mohl skrývat si budete jistí, vraťte se ke mně a vypravím se s vámi....
1. Samuel 24:22...při Hospodinu, že nevyhladíš potomstvo tu nebudu, a nevymažeš jméno z mého otcovského rodu."...
1. Samuel 25:23...osla, padla před Davidem na tvář a poklonila se  k zemi. Padla mu k nohám a zvolala: "Je to jen vina,...
1. Samuel 25:30...nepřátel však Bůh jako z praku odmrští. A potom Hospodin prokáže mému pánu všechno to dobrodiní, které...
1. Samuel 25:31... že jsi daremně prolil krev, aby ses pomstil Hospodin prokáže mému pánu dobrodiní, vzpomeň si na svou...
1. Samuel 25:36... cítil se skvěle a byl úplně opilý. Proto mu  do rozednění neřekla vůbec nic. Teprve ráno, když Nábal...
1. Samuel 26:8...Davidovi. "Dovol, ho teď tím kopím probodnu  do země. Stačí jedna rána, druhá nebude potřeba." David...
1. Samuel 27:6...dne mu tedy Achiš dal Ciklag. Proto Ciklag patří  dodnes judským králům. David strávil ve filištínském...
1. Samuel 27:8...odpradávna bydleli v tom kraji, který se táhne  k Šuru směrem k egyptské k zemi.) David útočil na celý...
1. Samuel 28:23...jíst!" Jeho služebníci i ta žena ale naléhali je nakonec poslechl, vstal ze země a posadil se na lůžko...
1. Samuel 29:3...mnou nejmíň rok. Ode dne, kdy od něj odpadl dodnes mu nemám co vytknout." Filištínští velitelé se...
1. Samuel 29:6...vojsku vedeš. Ode dne, kdy jsi ke mně přišel dodnes ti opravdu nemám co vytknout. Vládcům se ale...
1. Samuel 29:8...vytknout ode dne, kdy jsem k tobě přišel dodnes? Proč nemohu jít bojovat proti nepřátelům svého...
1. Samuel 30:4...David i jeho muži se dali do hlasitého pláče neměli sílu plakat dál. Byly zajaty i obě Davidovy...
1. Samuel 30:17...kořisti. David je pobíjel od ranního šera  do večera druhého dne a nikdo z nich neunikl kromě čtyř...
1. Samuel 30:25... Všichni se rozdělíme." A tak to od toho dne  dodnes v Izraeli platí jako závazné ustanovení. Když se...
2. Samuel 1:12...byli s ním. Truchlili, naříkali a postili se  do večera kvůli Saulovi a jeho synu Jonatanovi, kvůli...
2. Samuel 1:15...mládenců: "Pojď sem, zabij ho!" A tak ho udeřil zemřel. Ještě předtím mu David řekl: "Tvá krev na tvou...
2. Samuel 2:27... muži by nepřestali stíhat své bratry  do rána!" Poté Joáb zatroubil na roh a všichni jeho muži...
2. Samuel 2:29...Arava, přebrodili Jordán, šli celé dopoledne přišli do Machanajim. Joáb přestal pronásledovat Abnera...
2. Samuel 2:32...v Betlémě. Joáb pak se svými muži šel celou noc za svítání dorazili do Hebronu. Boj mezi domem Saulovým...
2. Samuel 3:10...trůn bude nastolen nad Izraelem i Judou od Danu  po Beer-šebu!" Potom se Iš-bošet neodvážil říct...
2. Samuel 3:16... Její muž ale šel za a plakal celou cestu  do Bachurim. Tam mu Abner řekl: "Vrať se zpátky," a tak...
2. Samuel 4:3...uprchli do Gitajim a od doby tam pobývají  dodnes. (Saulův syn Jonatan měl syna chromého na nohy....
2. Samuel 4:8...mu hlavu a šli s celou noc přes pláň Arava ji přinesli k Davidovi do Hebronu. "Zde je hlava...
2. Samuel 5:9...Davidovo. Vystavěl město okolo od terasy Milo  k paláci. Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin,...
2. Samuel 5:24... Obejdi je zezadu a napadni je od moruší v korunách moruší uslyšíš šelest šlépějí, vyrazíš, neboť...
2. Samuel 5:25...přikázal, a porážel Filištíny od Gibeonu  po Gezer. David pak opět shromáždil všechny vybrané...
2. Samuel 6:22...jsem se radoval! A klidně se znevážím ještě víc si budu i sám připadat jako nic, ale u těch - jak říkáš...
2. Samuel 6:23...budu v úctě!" Saulova dcera Míkal pak celý život  do smrti zůstala bez dětí. Jednou, když se král...
2. Samuel 7:6...Ode dne, kdy jsem vyvedl syny Izraele z Egypta dodnes jsem přece nebydlel v domě, ale stěhoval jsem se...
2. Samuel 7:12... Hospodin ti oznamuje, že on zbuduje dům tobě se naplní tvé dny a ulehneš ke svým předkům, pozdvihnu...
2. Samuel 7:18... Pane můj, a co je můj dům, žes dovedl  sem? A i to se ti ještě zdálo málo, Hospodine, Pane můj,...
2. Samuel 10:4...jim polovinu brady, roucha jim uřezal v půli  u zadnic a tak je poslal zpátky. Jakmile se to doneslo...
2. Samuel 11:12...řekl: "Zůstaň tu ještě jeden den. Odešlu   zítra." Toho dne tedy Uriáš ještě zůstal v Jeruzalémě....
2. Samuel 11:19...o celém průběhu bitvy. Poslovi dal tyto pokyny: " králi vypovíš celý průběh bitvy, možná to krále popudí k...
2. Samuel 11:23...za námi do pole, ale my jsme je zatlačili zpět  k bráně. Vtom začali z hradeb střílet lučištníci a...
2. Samuel 12:18...jsme mu, ale nechtěl nás poslechnout. Co  mu řekneme: ‚Dítě umřelo?' Mohl by provést něco...
2. Samuel 13:2... Amnon se pro svou sestru Támar tak soužil z toho onemocněl. Byla to panna a jemu se zdálo nemožné...
2. Samuel 13:5...a dělej, že jsi nemocný," poradil mu Jonadab. " se na tebe přijde podívat otec, řekneš mu: Kdyby tak...
2. Samuel 13:28...Abšalom přikázal svým mládencům: "Dávejte pozor se Amnon po víně rozveselí, zavelím: ‚Na Amnona!' a vy...
2. Samuel 14:25...tak vyhlášený krasavec jako Abšalom. Od hlavy  k patě neměl jedinou vadu. Když si stříhal vlasy...
2. Samuel 14:33... a ten k němu přišel a poklonil se před ním  k zemi. Král pak Abšaloma políbil. Abšalom si později...
2. Samuel 16:2...ovocem je k jídlu pro mládence a víno je k pití budete na poušti unavení." "A kde je vnuk tvého pána?"...
2. Samuel 17:11... se k tobě shromáždí celý Izrael od Danu  po Beer-šebu; je jich jako písku v moři a ty osobně je...
2. Samuel 18:18... jméno." Proto ten sloup nazval po sobě dodnes se mu říká Jad-abšalom, Abšalomův pomník. Sádokův...
2. Samuel 18:28...pozdravil Achimaac krále a poklonil se mu  k zemi. Potom řekl: "Požehnán buď Hospodin, tvůj Bůh,...
2. Samuel 19:25...vousy a oděv si nepral ode dne králova odchodu  do dne jeho vítězného návratu. Když přišel do Jeruzaléma...
2. Samuel 19:32...Gileádský se vypravil z Rogelim a provázel krále  k Jordánu, aby se tam s ním rozloučil. Barzilaj byl ...
2. Samuel 20:2...k Šebovi, synu Bichriho. Judští muži od Jordánu  po Jeruzalém ale stáli při svém králi. Když král v...
2. Samuel 20:3... Postaral se o , ale sám s nimi nic neměl do smrti zůstaly v ústraní a žily jako vdovy. Potom král...
2. Samuel 20:10...Joábově druhé ruce. Joáb ho jím bodl do břicha mu vyhřezly vnitřnosti na zem. Nebylo třeba další rány,...
2. Samuel 20:14...Bichriho. Ten prošel všemi izraelskými kmeny  po Abel-bet-maaku. Všichni Bichrijci se tam shromáždili...
2. Samuel 20:15... Navršili k městu násep, který dosahoval  na ochranný val. Když celé Joábovo vojsko začalo bořit...
2. Samuel 21:10...prostřela si ji na skále. Od počátku sklizně dokud se na z nebe nespustil déšť, k nim nepouštěla...
2. Samuel 22:7...jsem - on ve svém chrámu slyšel volání k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se...
2. Samuel 22:51...pomazanému je milostiv - Davidovi a jeho semeni  navěky! Toto jsou Davidova poslední slova: Tak praví...
2. Samuel 23:10...také Izraelci; tehdy vstal a pobíjel Filištíny mu ruka ztuhla, že nemohl pustit meč. Lid jen postupoval...
2. Samuel 24:2...Joábovi: "Obejdi všechny izraelské kmeny od Danu  po Beer-šebu. Sečtěte lid - chci znát jeho počet." Joáb...
2. Samuel 24:15...tedy na Izrael dopustil mor od toho rána  do určeného času. Od Danu po Beer-šebu zemřelo z lidu 70...
2. Samuel 24:20...svou družinou, vyšel z domu a poklonil se králi  k zemi. "Proč můj pán a král přichází za svým...
1. Královská 1:3...končinách hledali nejkrásnější dívku nalezli Šunemitku Abišag, a přivedli ji ke králi. Byla...
1. Královská 1:21...usedne na královský trůn po mém pánovi. Jinak můj královský pán ulehne ke svým otcům, i můj syn...
1. Královská 1:35...žije král Šalomoun!' Pak ho doprovodíte zpět přijde, usedne na můj trůn a bude kralovat místo ....
1. Královská 1:40... pískali na píšťaly a radovali se tak nadšeně se tím hlukem otřásala zem. Zaslechl to Adoniáš i...
1. Královská 2:33...dům i jeho trůn ale přijde Hospodinův pokoj  navěky." Benajáš, syn Jojadův, tedy šel a popravil ho....
1. Královská 3:3...a řídil se vším, co mu přikázal jeho otec David na to, že obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Král...
1. Královská 4:12...pod Jizreelem a od Bet-šeanu po Abel-mecholu za Jokmeam; Ben-geber spravoval Rámot-gileád, což...
1. Královská 5:1...královstvími od řeky Eufrat po filištínskou zem  k hranici s Egyptem. Ti všichni Šalomounovi přinášeli...
1. Královská 5:5...celý Šalomounův život žil Juda a Izrael od Danu  po Beer-šebu v bezpečí, každý ve stínu své révy a svého...
1. Královská 6:15...chrámu zevnitř cedrovými deskami - od podlahy  ke stropu obložil vnitřek chrámu dřevem. Podlahu chrámu...
1. Královská 7:9...zepředu i zezadu, od základů po střechu, zvenku  po Velké nádvoří. Základy byly z velikých kvádrů...
1. Královská 8:8... Zvenku je ovšem vidět nebylo. Jsou tam  dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě kamenné desky, které...
1. Královská 8:37...kobylky nebo housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi  u samých bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či...
1. Královská 9:13...mi to, bratře, dal za města?" A tak se ten kraj  dodnes jmenuje Kabul (to jest: Nanic). Chíram totiž...
1. Královská 12:19...zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu  dodnes. Jakmile všechen Izrael uslyšel, že se vrátil...
1. Královská 12:30...obětovat jednomu z nich do Bét-elu a druhému  do Danu. Jeroboám vystavěl na výšinách svatostánky a...
1. Královská 13:31...nad ním. Když ho pohřbil, řekl svým synům: " umřu, pochovejte do hrobu, kde je pochován Boží muž....
1. Královská 14:5...na svého syna. Je nemocný. Řekneš to a to přijde, bude se vydávat za někoho jiného." Jakmile pak...
1. Královská 14:10...Vyhladím Jeroboámovi v Izraeli pána i kmána  do posledního pacholka. Jako se od hnoje zametá brána,...
1. Královská 14:13... dítě zemře. Celý Izrael ho bude oplakávat ho budou pohřbívat. On bude z Jeroboámova domu jediný,...
1. Královská 14:15... Co dnes, právě teď! Hospodin udeří na Izrael se rozkýve jako rákosí ve vodě, vyrve Izrael z této...
1. Královská 17:14...z toho džbánu nedojde a oleje z láhve neubude  do dne, kdy Hospodin sešle na zem déšť.'" Šla tedy a...
1. Královská 18:26... připravili ho a vzývali jméno Baalovo od rána  do poledne: "Baali, vyslyš nás!" Neozval se ani hlásek,...
1. Královská 18:28... a podle svého zvyku se bodali noži a oštěpy z nich crčela krev. Minulo poledne a oni stále...
1. Královská 18:29...poledne a oni stále pokračovali ve svém křepčení  do doby večerní moučné oběti. Neozval se ani hlásek,...
1. Královská 19:8...toho pokrmu pak šel čtyřicet dní a čtyřicet nocí  k Boží hoře Oréb. Tam vešel do jeskyně a přenocoval....
1. Královská 19:15...mu Hospodin, "a pokračuj dál k Damašské poušti tam dojdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Pak...
1. Královská 20:36...tak mu řekl: "Protože jsi neposlechl Hospodina půjdeš ode , zabije lev." A když pak šel od něj,...
1. Královská 21:21...dočista vyhladím z Izraele - pána i kmána  do posledního pacholka! Naložím s tvým domem jako s...
1. Královská 21:29...to neštěstí na jeho dům za jeho dnů, ale  za dnů jeho syna." Po tři roky se mezi Aramem a...
2. Královská 2:15...opodál. Vyrazili mu naproti a klaněli se mu  k zemi se slovy: "Jsme tví služebníci!" Potom řekli:...
2. Královská 2:17...řekl jim Elíša. Když ale na něj naléhali z toho byl nesvůj, svolil: "Dobrá, pošlete je." Poslali...
2. Královská 2:22...smrt ani neplodnost!" A ty vody jsou zdravé  dodnes, přesně jak Elíša řekl. Potom se odtud vydal...
2. Královská 3:24...izraelskému táboru, Izraelci vyrazili a bili je se Moábci před nimi dali na útěk. Oni je ale dostihli a...
2. Královská 4:25...mně nezpomaluj, dokud ti neřeknu." A tak jela dorazila k Božímu muži na horu Karmel. Když Boží muž...
2. Královská 4:27...dítěti?" "Dobře," odpověděla. Když ale došla  nahoru k Božímu muži, vrhla se k zemi a objala mu nohy....
2. Královská 4:37...Vešla dovnitř, padla mu k nohám a klaněla se mu  k zemi. Pak vzala syna a odešla. Elíša se vrátil do...
2. Královská 6:25...Samaří nastal veliký hlad. Obléhání pokračovalo byla oslí hlava za osmdesát šekelů stříbra a čtvrt dížky...
2. Královská 6:32...poslal, aby připravil o hlavu. Dávejte pozor ten posel přijde, zavřete za ním dveře a pevně je držte....
2. Královská 7:5...tedy zvedli, že půjdou do tábora Aramejců. Došli  k jeho okraji a hle - nikde nikdo! Hospodin způsobil, že...
2. Královská 7:9...zpráv, a my mlčíme! Bylo by trestuhodné čekat  do rána. Pojďme to raději hned oznámit v královském...
2. Královská 7:11...koně a osli." Strážní tu zprávu předali dál se dostala do královského paláce. Král ještě v noci...
2. Královská 7:12...opustili tábor a skryli se v poli. Říkají si: ‚ vyjdou z města, zajmeme je živé a vpadneme dovnitř!'" Na...
2. Královská 7:15...na průzkum!" Vyrazili tedy po jejich stopě  k Jordánu a hle - po celé cestě viděli plno výstroje a...
2. Královská 8:6...polních výnosů ode dne, kdy odešla ze země dodnes!" Elíša se vypravil do Damašku. Aramejský král...
2. Královská 8:11...něj upřeně zadíval; jeho tvář se ani nepohnula z toho byl Chazael nesvůj. Tehdy se Boží muž rozplakal....
2. Královská 8:22...domů. Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi  dodnes. V téže době se vzbouřila i Libna. Ostatní...
2. Královská 9:2...tuhle nádobku s olejem a jdi do Rámot-gileádu tam přijdeš, vyhledej Jehua, syna Jošafatova, syna...
2. Královská 9:8...dočista vyhladím z Izraele - pána i kmána  do posledního pacholka! Naložím s domem Achabovým jako s...
2. Královská 9:18...se za !" Strážný tedy ohlásil: "Posel dojel  k nim, ale nevrací se." Král jim tedy vyslal naproti...
2. Královská 9:20... "Zařaď se za !" Strážný pak ohlásil: "Dojel  k nim, ale nevrací se. Podle jízdy je to Jehu, syn...
2. Královská 9:27...ve voze na svahu Gur poblíž Jibleamu. Dojel ale  do Megida, kde zemřel. Jeho služebníci ho převezli do...
2. Královská 10:25...je tam ležet. Strážci a pobočníci pronikli  do vnitřní svatyně Baalova chrámu. Pak z Baalova chrámu...
2. Královská 10:33...a Manasese od Aroeru na potoce Arnon přes Gileád  k Bášanu. Ostatní Jehuovy skutky - co všechno vykonal, a...
2. Královská 11:11...v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu  k jeho levé straně, u oltáře před chrámem. Potom k nim...
2. Královská 14:13...se vypravil na Jeruzalém. Od Efraimské brány  k Nárožní bráně proboural v jeruzalémských hradbách...
2. Královská 14:25... To on obnovil hranice Izraele od Lebo-chamátu  k Mrtvému moři v Aravě, jak to Hospodin, Bůh Izraele,...
2. Královská 15:5...tohoto krále ranil malomocenstvím, takže  do dne své smrti bydlel v odděleném domě. Královský...
2. Královská 16:6...se do Eilatu nastěhovali Edomci a bydlí tam  dodnes. Achaz proto vyslal k asyrskému králi...
2. Královská 17:5...vězení. Asyrský král vtrhl do celé země, přitáhl  k Samaří a tři roky město obléhal. Devátého roku Hošeovy...
2. Královská 17:9... Ve všech svých městech - od hlídkových věží  po pevnosti - si nastavěli obětní výšiny. Na kdejakém...
2. Královská 17:20... Ponížil je, vydával je do rukou nájezdníků je nakonec zapudil ze své blízkosti. Když odtrhl Izrael...
2. Královská 17:23...všechny své služebníky proroky. Izrael je proto  dodnes vystěhován ze své země do Asýrie. Asyrský král...
2. Královská 17:34...zvyklostí těch národů, z nichž byli vystěhováni dodnes se řídí podle svých starých zvyků. Nebojí se...
2. Královská 17:41...modlám. Také jejich synové a synové jejich synů  dodnes jednají tak jako předtím jejich otcové. Třetího...
2. Královská 18:4...bronzového hada, kterého kdysi zhotovil Mojžíš do doby mu totiž synové Izraele pálili kadidlo....
2. Královská 18:8...a přestal mu sloužit. Také porazil Filištíny  po Gazu a okolí, od hlídkových věží po pevnosti....
2. Královská 19:23...k hřebenům, vykácel tam cedry, bory, dosáh jsem  na vrcholy, do lesů a do hvozdů. Kopal jsem a vypil vodu...
2. Královská 20:14...ti muži? Odkud přišli?" "Přišli z veliké dálky z Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci...
2. Královská 20:17...dny, kdy všechno, co máš v paláci, všechno, co  dodnes nashromáždili tví předkové, bude odneseno do...
2. Královská 21:15... ode dne, kdy jejich otcové vyšli z Egypta dodnes." Menaše prolil tolik nevinné krve, že naplnil...
2. Královská 23:8...přivést všechny kněze z judských měst a od Geby  po Beer-šebu znesvětil obětní výšiny, na nichž kněží...
2. Královská 24:4... a kvůli krvi nevinných, kterou proléval byl Jeruzalém krve plný. Hospodin to nehodlal...
2. Královská 24:7...patřilo vládci Egypta, od Egyptského potoka  po řeku Eufrat. Joakin se stal králem v osmnácti letech...
2. Královská 25:2...něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo  do jedenáctého roku krále Cidkiáše. Devátého dne...
1. Letopisů 4:31... Bet-bireji a Šaarajimu. To byla jejich města  do kralování Davidova. Jejich vesnice byly: Etam, Ajin...
1. Letopisů 4:33...těchto městeček byly všechny jejich vesnice  do Baalaty. To jsou jejich usedlosti a tak je měli...
1. Letopisů 4:39...se vydali hledat pastvu pro své ovce a kozy  ke Gedorskému průsmyku na východní straně údolí. Nalezli...
1. Letopisů 4:42...ovce a kozy. Někteří ze synů Šimeonových došli  k hoře Seír. Bylo to pět set mužů v čele s Jišiho syny...
1. Letopisů 4:43...poslední pozůstatky Amalekovců a sídlí tam  dodnes. Synové Izraelova prvorozeného, Rubena. (Ten byl...
1. Letopisů 5:8... syna Šemy, syna Joelova. Bydleli od Aroeru  k Nebó a Baal-meonu. A protože se jejich stáda v...
1. Letopisů 5:9...zemi velmi rozmnožila, rozšířili se na východ  k okraji pouště sahající k řece Eufrat. Za Saulových dnů...
1. Letopisů 5:11...Gádovi bydleli naproti nim v bášanském kraji  po Salchu: Jejich vůdce Joel, druhý po něm Šafam a potom...
1. Letopisů 5:16...vesnicích i na všech šáronských pastvinách, kam  sahají. Ti všichni byli zapsáni do rodových seznamů za...
1. Letopisů 5:22...Bůh bojoval za . Bydleli tam pak místo nich  do svého vystěhování. Synové poloviny kmene Manasesova...
1. Letopisů 5:23...kmene Manasesova bydleli na území od Bášanu  po Baal-hermon čili Senír (což je hora Hermon). Bylo...
1. Letopisů 5:26... Chaboru, Hary a k řece Gozanu, kde zůstávají  dodnes. Synové Leviho: Geršon, Kehat a Merari...
1. Letopisů 7:28...vesnice na západě, dále Šechem a jeho vesnice  k Aji a jeho vesnicím. Podél hranic se syny Manasesovými...
1. Letopisů 9:18...a jejich bratři; jejich vůdcem byl Šalum. Ti  dosud stráží Královskou bránu na východní straně. Byli...
1. Letopisů 11:8... Vybudoval to město okolo od terasy Milo  k obvodové zdi a zbytek města obnovil Joáb. Tak se David...
1. Letopisů 12:23...den tehdy přicházeli k Davidovi další pomocníci z nich bylo veliké vojsko jako vojsko Boží. Toto je...
1. Letopisů 12:41...bratři dali zásoby. Jejich příbuzní dokonce  z Isachara, Zabulona a Neftalíma přiváželi jídlo na...
1. Letopisů 13:5...shromáždil celý Izrael od egyptské řeky Šichor  k Lebo-chamátu, aby přinesli Boží truhlu z...
1. Letopisů 14:15... Obejdi je zezadu a vytáhni proti nim od moruší uslyšíš v korunách moruší šelest kroků, vytáhneš do boje...
1. Letopisů 14:16... a tak poráželi filištínské vojsko od Gibeonu  po Gezer. Davidova pověst se šířila po všech zemích a...
1. Letopisů 16:36... je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků  na věky! A všechen lid odpověděl: "Amen. Chvála...
1. Letopisů 17:5...bych bydlel. Ode dne, kdy jsem vyvedl Izrael dodnes jsem přece nebydlel v domě, ale putoval jsem s...
1. Letopisů 17:11... Oznamuji ti, že Hospodin postaví dům tobě se naplní tvé dny a odejdeš ke svým předkům, pozdvihnu...
1. Letopisů 17:16... Hospodine Bože, a co je můj dům, žes dovedl  sem? A i to se ti zdálo málo, Bože, takže jsi domu svého...
1. Letopisů 19:4...zajal, oholil je, roucha jim uřezal v půli  u zadnic a tak je poslal zpátky. Jakmile se Davidovi...
1. Letopisů 21:2...vojska: "Jděte, sečtěte Izrael od Beer-šeby  po Dan. Potom se vraťte a sdělte mi jejich počet." Joáb...
1. Letopisů 21:21...uviděl ho, vyšel z mlatu a poklonil se Davidovi  k zemi. "Přenech mi ten mlat," řekl David Aravnovi....
1. Letopisů 22:12...Bohu, jak to o tobě řekl. Hlavně Hospodin ti velet Izraeli, obdaří rozumností a prozíravostí,...
1. Letopisů 28:7...syna a mu budu otcem. Jeho království upevním  navěky, bude-li spolehlivě plnit přikázání a zákony,...
1. Letopisů 29:10... Bože našeho otce Izraele, požehnaný jsi od věků  na věky! Tvá je, Hospodine, velikost a síla, nádhera,...
1. Letopisů 29:29...Šalomoun. Skutky krále Davida jsou od počátku  do konce popsány ve Slovech vidoucího Samuele, ve...
2. Letopisů 4:5...jako okraj poháru. Zcela naplněné mohlo pojmout  3 000 batů. Dále vyrobil deset umyvadel; pět umístil...
2. Letopisů 5:9... Zvenku je ovšem vidět nebylo. Jsou tam  dodnes. V Truhle nebylo nic než dvě desky, které tam...
2. Letopisů 6:28...kobylky nebo housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi  u samých bran utlačoval nepřítel nebo jakákoli rána či...
2. Letopisů 8:16... ode dne položení základů Hospodinova chrámu  do jeho dokončení. Tak se završila stavba Hospodinova...
2. Letopisů 9:26...všem králům od řeky Eufrat po filištínskou zem  k hranici s Egyptem. Za jeho vlády bylo v Jeruzalémě...
2. Letopisů 9:29...Šalomounovy skutky jsou, jak známo, od počátku  do konce sepsány ve Slovech proroka Nátana, v Proroctví...
2. Letopisů 10:19...zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu  dodnes. Když Rechoboám dorazil do Jeruzaléma,...
2. Letopisů 12:4... Dobyl opevněná města v Judsku a pronikl  k Jeruzalému. Rechoboáma i judské velitele, kteří se...
2. Letopisů 12:15... Rechoboámovy skutky jsou, jak známo, od počátku  do konce sepsány spolu s rodokmeny ve Slovech proroka...
2. Letopisů 14:8...s milionovou armádou a třemi sty vozy a pronikl  k Mareše. Asa mu vytáhl naproti. Když se sšikovali k...
2. Letopisů 14:12...na útěk. Asa je se svým vojskem pronásledoval  ke Geraru. Habešanů padlo tolik, že se nevzchopili,...
2. Letopisů 15:19...svou vlastní, stříbro a zlato a další předměty do pětatřicátého roku Asovy vlády nebyla žádná další...
2. Letopisů 16:11...velikých krutostí. Asovy skutky jsou od počátku  do konce zapsány v Knize judských a izraelských králů. V...
2. Letopisů 18:34...musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze  do večera. Zemřel při západu slunce. Judský král...
2. Letopisů 20:34...otců. Ostatní Jošafatovy skutky jsou od počátku  do konce zapsány ve Slovech Jehua, syna Chananiho, která...
2. Letopisů 21:10... Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi  dodnes. V téže době se vzbouřila i Libna. Jehoram totiž...
2. Letopisů 21:15...chorobou - bude se zhoršovat den ode dne ti nakonec střeva vyhřeznou!" Hospodin proti Jehoramovi...
2. Letopisů 23:10...v ruce obklopili krále od pravé strany chrámu  k jeho levé straně, u oltáře před chrámem. Jojada a jeho...
2. Letopisů 24:10...ji pak s radostí přinášeli a házeli do truhly ji naplnili. Levité truhlici pravidelně odnášeli do...
2. Letopisů 25:13...války, mezitím napadali judská města od Samaří  po Bet-choron. Pobili v nich na 3 000 obyvatel a pobrali...
2. Letopisů 25:23...ho přivedl do Jeruzaléma. Od Efraimské brány  k Nárožní bráně proboural v jeruzalémských hradbách...
2. Letopisů 25:26...let. Ostatní Amaciášovy skutky jsou od počátku  do konce sepsány v Knize judských a izraelských králů....
2. Letopisů 26:8...Uziášovi daň a jeho jméno se rozneslo  k samému Egyptu, neboť velice rozšířil svůj vliv. V...
2. Letopisů 26:15...do daleka, neboť zakoušel neobyčejnou pomoc získal značný vliv. Když ale takto zesílil, k vlastní...
2. Letopisů 26:21...tomu, jak ho Hospodin ranil. Král Uziáš pak byl  do dne své smrti malomocný a jako takový bydlel v...
2. Letopisů 26:22...vládl lidu. Ostatní Uziášovy skutky od počátku  do konce sepsal prorok Izaiáš, syn Amosův. Když Uziáš...
2. Letopisů 28:26...skutky i všechny jeho způsoby jsou od počátku  do konce sepsány v Knize judských a izraelských králů....
2. Letopisů 30:5... že dají provolat po celém Izraeli od Beer-šeby  po Dan, přijdou do Jeruzaléma slavit Hospodinu, Bohu...
2. Letopisů 30:10...celý kraj Efraim a Manases od města k městu  k Zabulonu, ale byli jen k posměchu a pohrdání. Někteří...
2. Letopisů 31:7...hromady začali vršit ve třetím měsíci a skončili  v sedmém měsíci. Když přišel Ezechiáš se svými...
2. Letopisů 32:4...krajem. Říkali si: "Proč by měl asyrský král přijde, najít tolik vody?" Ezechiáš pak se vší...
2. Letopisů 33:14...Davidova západně od pramene Gíchon podél potoka  ke vchodu do Rybné brány a kolem Ofelu. Také ji o hodně...
2. Letopisů 34:6...ve městech na území Manasese, Efraima i Šimeona  po Neftalího bořil jejich chrámy, porážel oltáře,...
2. Letopisů 35:14... synové Áronovi, totiž obětovali zápaly a tuk  do noci. Proto levité připravovali beránka nejen pro...
2. Letopisů 35:25... Jeremiáš o něm složil žalozpěvy, jimiž  dodnes všichni zpěváci a pěvkyně truchlí nad Jošiášem,...
2. Letopisů 35:27...Zákoně, a veškeré jeho počínání je od počátku  do konce popsáno v Knize izraelských a judských králů. ...
2. Letopisů 36:16...slovy pohrdali. Z jeho proroků si tropili žerty Hospodin vzplál hněvem proti svému lidu tak, že ...
2. Letopisů 36:20...do Babylonu, kde pak jemu a jeho synům otročili  do nástupu Perské říše. Tak se naplnilo Hospodinovo...
Ezdráš 3:13...zanikal v radostném křiku. Lid volal hlasitě se to rozléhalo široko daleko. Když nepřátelé Judy a...
Ezdráš 4:5...odradit. Po celou dobu vlády perského krále Kýra  do vlády perského krále Dareia podpláceli rádce, aby...
Ezdráš 4:24...na Božím chrámu v Jeruzalémě se tehdy zastavila  do druhého roku vlády perského krále Dareia. Ageus...
Ezdráš 5:16...základy Božího domu v Jeruzalémě. Od doby se  dodnes staví a ještě není dokončen." Nuže, bude-li král...
Ezdráš 6:2...záznamy uložené v babylonské archivní knihovně v Ekbataně, hlavním městě médské provincie, se nalezl...
Ezdráš 7:22...Boha nebes, nechť je bezodkladně vykonáno, a to  do 100 talentů stříbra, 100 korů pšenice, 100 batů vína,...
Ezdráš 9:4...zděšení jsem usedl a zůstal zděšen sedět  do večerní oběti. Všichni, kdo se třesou před slovy Boha...
Ezdráš 9:7...naše vina dosáhla k nebi. Ode dnů našich praotců  dodnes hromadíme svou vinu, a tak jsme pro své hříchy i...
Ezdráš 9:11...svými špinavými ohavnostmi od jednoho konce  po druhý. Nevdávejte proto své dcery za jejich syny a...
Ezdráš 10:17...vyšetřili. Sňatky všech mužů s cizinkami řešili  do prvního dne prvního měsíce. Bylo zjištěno, že s...
Nehemiáš 2:14...poničené ohněm. Došel jsem ke Studniční bráně ke Královskému rybníku, tam ale zvíře pode mnou...
Nehemiáš 3:1...dál k věži Mea, a když ji zasvětili, postupovali  k věži Chananel. Vedle nich stavěli muži z Jericha a...
Nehemiáš 3:8...něj mastičkář Chananiáš. Opevňovali Jeruzalém  k Široké hradbě. Vedle nich opravoval Refajáš, syn...
Nehemiáš 3:13...a závory; opravili také na tisíc loktů hradby  k Hnojné bráně. Hnojnou bránu opravil Malkiáš, syn...
Nehemiáš 3:15...hradbu u rybníka Šelach poblíž Královské zahrady  ke schodům dolů z Města Davidova. Za ním opravoval...
Nehemiáš 3:16...Bet-cur; skončil naproti Davidovu hřbitovu  u vodní nádrže a Domu hrdinů. Za ním opravovali levité:...
Nehemiáš 3:19... opravoval další část od stupňů ke zbrojnici  do rohu hradby. Za ním Baruch, syn Zabajův, horlivě...
Nehemiáš 3:21...další část od vchodu do Eliašibova domu  po místo, kde dům končil. Za ním opravovali kněží z...
Nehemiáš 3:24...část Binui, syn Chenadadův, od Azariášova domu  k baště v rohu hradby. Palal, syn Uzajův, opravoval...
Nehemiáš 3:27...Tekojští naproti velké předsunuté věži  ke zdi Ofelu. Od Koňské brány vzhůru opravovali zeď...
Nehemiáš 3:31...ním opravoval naproti své komoře zlatník Malkiáš  k budově chrámových sluhů a kupců naproti Strážné bráně...
Nehemiáš 4:15...tedy na díle a polovina třímala kopí od svítání dokud nevyšly hvězdy. Tehdy jsem řekl lidu: "Všichni ...
Nehemiáš 8:3...z něj na prostranství u Vodní brány od svítání  do poledne všem mužům i ženám, každému, kdo mohl rozumět...
Nehemiáš 8:18...Jozuy, syna Nunova. Byla to obrovská radost. K den od začátku slavnosti do konce se četlo z Knihy...
Nehemiáš 9:5...Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, od věků  na věky! Tvé slavné jméno je požehnané, nad všechno...
Nehemiáš 9:25...studny, vinice, olivy i ovocné sady. Jedli  do sytosti, tukem se obalili, s rozkoší užívali tvé...
Nehemiáš 9:32... zachovávající smlouvu a milosrdenství, nepovuj za nicotné všechny ty útrapy, které nás potkaly - naše...
Nehemiáš 11:30...v Azece a jejích vesnicích. Sídlili od Beer-šeby  k údolí Hinom. Synové Benjamínovi byli v Gebě, Michmasu,...
Nehemiáš 12:23...otcovských rodů jsou zapsáni v Knize letopisů  do doby Jochanana, syna Eliašibova. Přední levité:...
Nehemiáš 12:38...polovinou lidu: po hradbě směrem k Pecné věži k Široké hradbě, podél Efraimovy brány přes Ješanskou...
Nehemiáš 12:39...bránu, přes Rybnou bránu, věž Chananel, věž Mea  k Ovčí bráně. Zastavili jsme u Strážní brány. Oba...
Ester 1:1...nad sto sedmadvaceti provinciemi od Indie  po Habeš. Xerxes toho času trůnil v královském sídelním...
Ester 8:9...sto sedmadvaceti provincií od Indie  po Habeš. Do každé provincie se psalo jejich písmem,...
Ester 9:11...se počet zabitých v sídelním městě Súsách donesl  ke králi. "V samotných Súsách," řekl král královně Ester...
Ester 9:18...a ještě čtrnáctého dne téhož měsíce. Klid měli  patnáctého, a tak pořádali hody a veselice teprve toho...
Job 2:3...a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla dosud vytrval ve své bezúhonnosti, ačkoli jsi ...
Job 2:7...satan od Hospodina odešel a ranil Joba od hlavy  k patě hroznými vředy. Job seděl v popelu a škrábal se...
Job 2:12... roztrhli své pláště a sypali si na hlavu prach létal k obloze. Sedm dní a sedm nocí s ním proseděli na...
Job 7:4...A noc se táhne a se převaluji sem a tam  do rána. Tělo mám červy a strupy pokryté, rány na kůži...
Job 11:12...mu mohlo uniknout? ‚Rozum dostane hlava dubová divoká oslice zplodí člověka!' Když ale napravíš své...
Job 13:9...Chcete snad dělat obhájce Bohu? Dopadnete dobře vás prozkoumá? Oklamete ho, jako klamete člověka?...
Job 18:2...dlouho povedeš takovéhle řeči? Promluvíme si se zamyslíš. Jak to, že jsme tu za dobytek? To nás...
Job 21:21...si sám! Bude mu snad potom záležet na rodině jeho měsíce dojdou do konce? Chce tu snad někdo Boha...
Job 22:26...bude ti. Všemohoucí pak bude tvou rozkoší k Bohu tvář svou obrátíš. Budeš se k němu modlit a on ...
Job 23:10...zná cesty i zastávky; ukážu se jako zlato vyzkouší. noha se přidržela jeho šlépějí, sledoval...
Job 24:4...berou býka do zástavy. Ubožáky z cesty srážejí se chudí skrývají všude po kraji. Jiní jsou jak divocí...
Job 29:18...úlovek. Říkal jsem si: ‚Umřu v rodinném hnízdě mých dnů bude jak písku u moře. kořeny budou sahat ...
Job 29:19...dnů bude jak písku u moře. kořeny budou sahat  k vodě, rosa bude nocovat v koruně. sláva stále...
Job 31:14...počal Bohu tváří v tvář? Co bych mu odpověděl se bude ptát? Nestvořil je v břiše Ten, který stvořil...
Job 33:20...bolestí, takže v kostech stálé hlodání se mu pokrm k smrti protiví a ztratí pomyšlení i na...
Job 36:7... na trůn je s králi posadí, aby je povýšil  navěky. Jsou-li však spoutáni řetězy, v provazech bídy...
Job 38:11...meze své, závory osadil na dveře a řekl: ‚Smíš  sem, a dál ne, tvé vzduté vlny se zlomí zde'? Poručil...
Job 39:4...bolestí. Jejich mladí pak venku nabírají sil jednou odběhnou a se nevrátí. Kdo divokého osla...
Job 42:16...čtyřicet let a viděl své děti a děti svých dětí  do čtvrtého pokolení. Nakonec Job zemřel stár a nasycen...
Žalmy 7:16...jenž těhotný trápením zrodí lež! Ten jámu kopal ji vyhloubil, spadl do pasti, kterou nastražil. Jeho...
Žalmy 17:15...kochat tvou tváří, nasycen budu tvou podobou se probudím. Pro předního zpěváka. Žalm Hospodinova...
Žalmy 18:7...jsem - on ve svém chrámu slyšel volání k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se...
Žalmy 18:51...pomazanému je milostiv - Davidovi a jeho semeni  navěky! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 21:10... všechny tvé protivníky najde tvá pravice přijdeš, spálíš je v rozpálené peci - ve svém hněvu je...
Žalmy 21:13... ale nic nezmohou! Ano, ty je obrátíš nazpět na namíříš svou tětivou. Povstaň, Hospodine, ve své...
Žalmy 41:14... je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků  navěky! Amen! Amen! Pro předního zpěváka. Poučný žalm...
Žalmy 48:9... ve městě našeho Boha - kéž je Bůh upevní  navěky! séla Rozjímáme, Bože, o tvé lásce uprostřed...
Žalmy 49:18...bohatne ani když jeho dům slavně vzmáhá se zemře, nic s sebou nepobere, jeho nádhera s ním dolů...
Žalmy 50:1... promlouvá, celou zem svolává od slunce východu  tam, kde zapadá. Ze Sionu v plné kráse sám Bůh skvěje se...
Žalmy 52:8...živých vyhladí! séla Spravedliví užasnou to uvidí, nakonec se ti zasmějí: "Pohleďte na toho...
Žalmy 63:12...stanou se! Král se však v Bohu zaraduje, zajásá k, kdo přísahá skrze něj, ústa lhářů zavřou se! Pro...
Žalmy 69:2..."Lilie". Žalm Davidův. Bože, pomoz mi, voda  po krk sahá mi! Hluboko klesám do bahna beze dna, kolem...
Žalmy 69:33...dobytek s rohy a kopyty! Ponížení se rozveselí to uvidí - vám, kdo hledáte Boha, srdce ožijí! Vždyť...
Žalmy 71:17...Pane, připomínat chci! Učils , Bože, od mládí dosud vyprávím o tvých zázracích. Neopouštěj , Bože,...
Žalmy 72:7...vzkvétá spravedlivý a rozhojní se blahobyt dokud měsíc nezmizí. panuje od moře k moři, od...
Žalmy 72:8... dokud měsíc nezmizí. panuje od moře  k moři, od řeky Eufrat po světa kraj. se mu klaní...
Žalmy 73:17...rozumem, poznal jsem ale, jak je to nesnadné když jsem vešel do Boží svatyně, jejich osudu jsem začal...
Žalmy 73:20...dočista zničí je! Jako sen po probuzení, Pane,zeneš jejich přelud, procitneš! Když moje srdce hořkost...
Žalmy 75:4...spravedlivý soud vykonám. Země a všichni na   se budou třást, sám jejím sloupům pevnost dám! séla...
Žalmy 75:9...Všem ničemům země z něho nalije, vypijí ho  do dna, k sedlině! se však budu navěky radovat, Bohu...
Žalmy 78:54...nepřáteli se vody zavřely. Takto je dovedl  ke své svaté zemi, k hoře, již dobyl svojí pravicí....
Žalmy 80:12...její stín, ratolestmi zakryla cedry nejvyšší k moři vyslala svoje výhonky, její větévky k Eufratu...
Žalmy 86:17...dobroty, aby se moji nepřátelé stydět museli uvidí, že jsi byl mou pomocí a že ty, Hospodine, jsi ...
Žalmy 87:6... Kéž jej posílí sám Nejvyšší!" Hospodin zapíše sečte národy: "I tenhle se tu narodil." séla proto...
Žalmy 95:10... to pokolení jsem si hnusil po čtyřicet let jsem si řekl: "Ten lid pobloudilé srdce, cesty...
Žalmy 102:17...ctít budou a všichni králové světa slávu tvou Hospodin znovu Sion zbuduje, se ukáže ve slávě. Tehdy...
Žalmy 102:23...jeho chvála naplní, národy a království  se shromáždí, aby Hospodinu sloužili! Uprostřed cesty mi...
Žalmy 106:4...v každý čas! Pamatuj na , Hospodine svému lidu přízeň prokážeš, se svojí spásou navštiv !...
Žalmy 106:32... navěky. Při vodách Meriby ho znovu popudili také Mojžíš kvůli nim pochybil. V duchu ho tehdy tolik...
Žalmy 106:48... je požehnán Hospodin, Bůh izraelský, od věků  navěky! všechen lid odpoví: Amen! Haleluja! ...
Žalmy 107:5...město k bydlení. Hladoví byli a trpěli žízní umdlévali slabostí. Volali k Hospodinu tehdy v tísni,...
Žalmy 107:18...za své viny trpěli. Veškerý pokrm si ošklivili k branám smrti dospěli. Volali k Hospodinu tehdy v ...
Žalmy 109:7...zlého soudce, po pravici mu stojí žalobce bude souzen, je za zločince, i jeho modlitba ...
Žalmy 110:3...svých nepřátel!" Tvůj lid se dobrovolně nabídne se tvá síla ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z lůna...
Žalmy 110:5...řádu Melchisedechova." Pán bude po tvé pravici přijde jeho hněv, králové budou sraženi! bude soudit...
Žalmy 110:6... přijde jeho hněv, králové budou sraženi bude soudit národy, všude nakupí mrtvoly - srazí i hlavy...
Žalmy 113:3...jak nyní, tak i navěky! Od východu slunce  tam, kde zachází, buď sláva jménu Hospodin! Hospodin je...
Žalmy 119:74...pochopím tvé příkazy. Tví ctitelé ze zaradují uvidí, tvé slovo je mou nadějí. Tvé soudy jsou...
Žalmy 119:139...svěřil nám, spravedlivá jsou a zcela pravdivá.   se zalykám samým horlením, že moji protivníci na tvé...
Žalmy 127:5...jich plný toulec - takový nebude zahanben bude s protivníky jednat před soudem! Poutní píseň....
Žalmy 133:2...bradě - po bradě Áronově tekoucí, po jeho rouchu  po cíp. Jak rosa z hory Hermonu sestupující na hory...
Žalmy 133:3... Tam přece Hospodin požehnání udílí - život  navěky! Poutní píseň. Pojďte Hospodina velebit, každý,...
Žalmy 135:8...pokladnic. On pobil v Egyptě prvorozené, od lidí  po dobytek. Divy a zázraky seslal, Egypte, proti tobě,...
Žalmy 138:4...odvahy! , Hospodine, všichni králové slaví uslyší, co jsi zaslíbil. opěvují cesty Hospodinovy:...
Žalmy 139:11... držela! Kdybych si řekl - Snad pohltí tma světlo kolem noc vystřídá - tobě nebude temná ani tma...
Žalmy 139:18... než písku je jich víc; budu zas s tebou se probudím! Kéž bys , Bože, zabil ty ničemy -...
Žalmy 141:6...- proti jejich zločinům stále modlím se jejich vůdcové budou svrženi ze skály, jak dobře mluvil...
Žalmy 142:8...mohl oslavit! Tehdy spravedliví obklopí mi své dobrodiní projevíš. Žalm Davidův. Slyš,...
Žalmy 146:4...na mocné - smrtelník nikoho spasit nemůže ztratí dech, vrátí se do země, jeho úmysly se rozplynou...
Přísloví 1:27...se i hrůze, jež vás přepadne. Bavit se budu jako bouře zachvátí vás hrůza, jako vichr udeří vaše...
Přísloví 1:28...neštěstí, soužením a tísní budete sevřeni pak volat budou, neozvu se, budou shánět, avšak...
Přísloví 3:24...půjdeš svojí cestou, tvé nohy nebudou klopýtat půjdeš spát, nic nebude strašit, usneš, tvůj sen...
Přísloví 4:18...spravedlivých jak paprsek světla víc a víc září se rozední. Cesta darebáků však tone ve tmách, o co...
Přísloví 5:11...Nakonec bolestí řvát budeš, tvůj život, tvé tělo  bude zmařeno: "Proč jen jsem nenáviděl poučení, proč...
Přísloví 6:15...zlé věci chystá, neustále sváry rozsévá. Proto neštěstí jej náhle potká, v mžiku jej rozdrtí, nebude...
Přísloví 11:24... Někdo rozdává - a ještě bohatne, jiný škudlí  běda - k vlastní chudobě! Štědrý člověk bude jen...
Přísloví 15:30... Zářivý pohled rozveselí srdce, dobrá novina  do morku osvěží. Kdo zdravým domluvám otvírá uši, ten...
Přísloví 21:13... že neslyší volání ubožáka, nebude vyslyšen bude volat sám. Tajný dárek dokáže utišit hněv,...
Přísloví 22:3...hrozbu a vyhne se , prosťáčci však jdou dál na to doplatí. Výsledkem pokory a úcty k Hospodinu je...
Přísloví 22:27...půjčky. Proč bys měl přijít i o vlastní lůžko nebudeš mít čím zaplatit? Neposunuj dávné mezníky, které...
Přísloví 23:22...otce, který zplodil, nepohrdej svou matkou zestárne. Pravdu získej, za nic ji neprodávej, rovněž...
Přísloví 23:35...jsem ránu? Nebolí! Že zbili ? nevím kdy se proberu, dám si víc! K zlým lidem nechovej žádnou...
Přísloví 27:12...hrozbu a vyhne se , prosťáčci však jdou dál na to doplatí. Vezmi plášť tomu, kdo ručí za cizího,...
Kazatel 3:11... člověk však nevystihne Boží dílo od počátku  do konce. Usoudil jsem, že člověk nemá jiné štěstí než...
Kazatel 6:12...Kdo člověku poví, co se bude dít pod sluncem on tu nebude? Lepší je dobré jméno než nejlepší olej,...
Píseň 5:5...rukou myrha stékala, myrha kanula z prstů mých  na rukojeť závory. Milému svému jsem otevřela, můj milý...
Píseň 8:8... ještě je bez prsou. Co s naší sestrou uděláme námluvy započnou? Je-li hradbou, cimbuří stříbrné na...
Píseň 8:10... hradbou jsem a prsy jsou věže. Očima  na mně spočine, bude spokojen. Vinici měl Šalomoun v...
Izaiáš 1:6...pokrytá ranami a srdce puká bolestí. Od chodidel  k temeni nezůstal kousek netknutý: jen samé rány,...
Izaiáš 2:19...před Hospodinem, před jeho slavným majestátem povstane, aby zděsil zem. V ten den člověk zahodí mezi...
Izaiáš 2:21...před Hospodinem, před jeho slavným majestátem povstane, aby zděsil zem. Přestaňte tedy obdivovat...
Izaiáš 8:8...zaplaví, rozlije se a rozvodní, takže dosáhne  po bradu. Roztáhne křídla a naplní tvou zemi od obzoru k...
Izaiáš 9:6...a upevnil právem a spravedlností od toho dne  navěky. Horlivost Hospodina zástupů to způsobí! Pán...
Izaiáš 9:17...trní i bodláčí, zapaluje i lesní houštiny se sloupy dýmu zvedají. Hněvem Hospodina zástupů proto...
Izaiáš 10:3...okrádali sirotky! Co si počnete v den odplaty zdálky přižene se neštěstí? Koho poběžíte o pomoc...
Izaiáš 10:12...to provedu s Jeruzalémem a jeho sochami!" Proto Pán dokončí vše, co chtěl vykonat proti hoře Sion a...
Izaiáš 10:18...trní i bodláčí. Jejich krásné lesy i zahrady  ke kořenům vypálí, jako když choré sklátí choroba. Z...
Izaiáš 14:12...jsi to spadl z nebe, ty Zářný, synu Jitřenky! Poren jsi byl na zem - ty, jenž jsi srážel národy!...
Izaiáš 14:13...národy! Říkával sis přece v srdci: "Vyšplhám se  k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře...
Izaiáš 14:14...se usadím, na svazích severních; vyšplhám se  do oblačných výšin, budu se rovnat s Nejvyšším." Teď...
Izaiáš 14:15...výšin, budu se rovnat s Nejvyšším." Teď však  do pekla svržen jsi, do jámy nejhlubší! Ti, kdo uvidí...
Izaiáš 15:4... Chešbon a Eleale bědují, jejich nářek zní  do Jahcy. Moábští bojovníci křičí na poplach, jejich...
Izaiáš 15:5...Moábem běduje! K Coaru proudí jeho uprchlíci k Eglat-šelišiji. Luchitským svahem s pláčem stoupají,...
Izaiáš 15:8...potok Arabim. Moábskou zemí obchází jejich křik do Eglaim zní jejich kvílení, do Beer-elim zní jejich...
Izaiáš 16:8... Vládci národů zdupali její ratolesti, které  k Jaezeru sahaly, které se dříve vinuly k poušti a...
Izaiáš 16:12...nad Moábem lká, nitro pro Kir-cheres naříká se Moáb ukáže na své výšině, namáhat se bude zbytečně;...
Izaiáš 17:13... burácejí národy jako burácením vod mohutných on je okřikne, uprchnou do dáli jako plevy hnané větrem...
Izaiáš 19:16...strachy před zdviženou rukou Hospodina zástupů ji pozvedne proti nim. Judská zem bude v Egypťanech...
Izaiáš 19:20...znamením a svědectvím o Hospodinu zástupů. A  budou kvůli svým utiskovatelům volat k Hospodinu, pošle...
Izaiáš 19:22... Hospodin udeří na Egypt - udeří, ale uzdraví se obrátí k Hospodinu, on je vyslyší a uzdraví. V ten...
Izaiáš 22:14...mi řekl do uší: "Ten hřích vám nebude odpuštěn  do smrti." Tak praví Pán, Hospodin zástupů. Toto praví...
Izaiáš 22:24...a výhonků - všemožné drobné nádobí od pohárků  po džbány. V ten den, praví Hospodin zástupů, onen hřeb...
Izaiáš 24:14... Hlasitě potom vykřiknou radostí, západ zajásá Hospodin se oslaví. Proto i na východě chvalte Hospodina...
Izaiáš 24:18...a past na tebe, kdo zemi obýváš! Kdo uteče zazní strašný hlas, upadne do propasti v prach; kdo z...
Izaiáš 24:23... Měsíc zůstane užaslý i samo slunce se zastydí se Hospodin zástupů na hoře Sion v Jeruzalémě ujme...
Izaiáš 26:5...obyvatele výšin a nedobytné město boří; boří je  k zemi, do prachu je sráží. Bude zašlapáno pod nohy,...
Izaiáš 27:11...tu jen dobytek, dohola okusuje jeho větvičky jeho větve uschnou a upadnou, ženy je přijdou sbírat na...
Izaiáš 27:12...den bude Hospodin mlátit obilí od řeky Eufrat  k Egyptskému potoku a vy, synové Izraele, budete...
Izaiáš 28:18...se smrtí, padne ta vaše dohoda s podsvětím se přižene zhoubná záplava, budete jako hlína zdupaná....
Izaiáš 29:2...si rok za rokem, věnujte se svým slavnostem ale v obklíčení sevřu Ariel, nastane žal a zármutek a...
Izaiáš 29:23...dále zahanben, blednout strachy více nebude ve svém středu uvidí své děti, dílo rukou mých, tehdy ...
Izaiáš 30:17...okřikne, když zakřičí pět, všichni prchnete nakonec zůstanete sami jak vlajkový stožár na vrcholu...
Izaiáš 30:28...sžíravý, jeho dech jako řeka v povodni, která  k bradě vystoupí - přichází přesít národy sítem marnosti...
Izaiáš 32:15...bude pustina, potěšení oslů, pastvina dobytka se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště...
Izaiáš 32:17...mír, dílem spravedlnosti bude klid a bezpečí  navěky. V pokojných příbytcích bude můj lid žít, v...
Izaiáš 33:1...Běda tobě, zrádce, který jsi nebyl zrazen dokonáš zhoubu, budeš zahuben, dovršíš zradu, budeš...
Izaiáš 37:24...k hřebenům, vykácel tam cedry, bory, dosáh jsem  na vrcholy, do lesů a do hvozdů. Vykopal jsem, vypil...
Izaiáš 39:3...ti muži? Odkud přišli?" "Přišli z veliké dálky z Babylonu," odpověděl Ezechiáš. "Co ve tvém paláci...
Izaiáš 39:6...dny, kdy vše, co máš v paláci, všechno, co  dodnes nashromáždili tví předkové, bude odneseno do...
Izaiáš 44:12... dře se s ze všech sil. Přitom hladoví  k umdlení ani se nenapije, se vysílí. Řezbář tu modlu...
Izaiáš 46:4...matky, vy, které od narození nosím v náručí do stáří, do šedin sám, to vás podpořím; ...
Izaiáš 49:7... služebníku vládnoucích: Králové povstanou uvidí, a velmoži se pokloní kvůli Hospodinu, který je...
Izaiáš 51:15... jsem Hospodin, tvůj Bůh, jenž vzdouvá moře jeho vlny řvou - mám jméno Hospodin zástupů. Svá slova...
Izaiáš 51:17...Hospodinovy kalich jeho hněvu pil, který jsi  do dna vyprázdnil pohár závrati! (Sionskou dceru žádný...
Izaiáš 52:15...národy zase ohromí: I králové kvůli němu oněmí spatří nevýslovné, neslýchané pochopí. Kdo uvěřil...
Izaiáš 57:9...do dálek jsi své posly vyslala, sestoupila jsi  do pekla. Tou spoustou cest ses unavila, neřekneš ale:...
Izaiáš 57:13...tvou i tvé skutky - a k ničemu ti nebudou budeš volat o pomoc, nech se zachránit tou svou...
Izaiáš 59:21...tvých potomků, praví Hospodin, od nynějška  navěky. Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo je tu,...
Izaiáš 60:5...dalekých, tvé dcery budou přineseny v náručí to uvidíš, celý se rozzáříš, samým úžasem se ti srdce...
Izaiáš 63:3...jsem je pošlapal, ve své prchlivosti rozdupal mi jejich krev na šaty stříkala, všechna roucha jsou...
Izaiáš 66:14... vás potěším - v Jeruzalémě dojdete útěchy to uvidíte, vaše srdce zajásá a celí rozkvetete jako...
Jeremiáš 1:3...vlády judského krále Joakima, syna Jošiášova, a  do konce jedenáctého roku judského krále Cidkiáše, syna...
Jeremiáš 3:16...a ti vás budou pást moudře a rozumně. A tehdy se ve své zemi rozmnožíte a rozmůžete, praví Hospodin, v...
Jeremiáš 3:25... jsme hřešili jak my, tak naši otcové, od mládí  do dnešního dne a Hospodina, svého Boha, jsme...
Jeremiáš 5:19...v těch dnech, praví Hospodin, s vámi neskoncuji se budou ptát: ‚Proč nám to všechno Hospodin, náš Bůh,...
Jeremiáš 6:12...domy pak připadnou jiným spolu s poli a ženami vztáhnu ruku na všechny, kdo žijí v této zemi, praví...
Jeremiáš 6:13...v této zemi, praví Hospodin. Vždyť od nejmenších  po největší každý jen hledá mrzký zisk; od proroků po...
Jeremiáš 7:7... v zemi, kterou jsem dal vašim otcům od věků  na věky. Jen se podívejte! Vždyť na ty klamné řeči...
Jeremiáš 7:25...tvář. Ode dne, kdy vaši otcové vyšli z Egypta dodneška jsem jim dennodenně znovu a znovu posílal...
Jeremiáš 7:32...říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale Údolí vrdění a v Tofetu se bude pohřbívat, nebude ani kam....
Jeremiáš 8:10...a jejich pole uchvatitelům. Vždyť od nejmenších  po největší každý jen hledá mrzký zisk, od proroků po...
Jeremiáš 8:12... Proto padnou mezi padlými, zhroutí se s nimi zúčtuji, praví Hospodin. Nadobro je sklidím,...
Jeremiáš 10:15...nemají. Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory na přijde čas zúčtování, budou zničeny. Úděl Jákobův...
Jeremiáš 11:7...je. Ode dne, kdy jsem vyvedl vaše otce z Egypta dodnes jsem je naléhavě nabádal. Znovu a znovu jsem je...
Jeremiáš 11:14...za tento lid. Nevysílej za prosby a modlitby ke mně budou volat kvůli svému neštěstí, neuslyším. Co...
Jeremiáš 12:13...se budou dřít. Tím, co sklidí, budou zahanbeni je prudkým hněvem stihne Hospodin." Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 13:21... ovce, jež byly vaší chloubou? Co řekneš ti určí za vládce ty, jež sis pěstovala jako spojence?...
Jeremiáš 13:26...a uvěřila lži. sám ti proto zvednu sukně  přes obličej, se ukáže tvá hanba, tvé cizoložství,...
Jeremiáš 14:6...návrších a větří jako šakali; napínají zrak jim selhává, protože tráva zmizela." Naše viny nás,...
Jeremiáš 15:2...k tomuto lidu. Odežeň je ode . jdou se zeptají: ‚Kam máme jít?' odpověz jim - Tak praví...
Jeremiáš 16:10...hlas radosti a veselí, hlas ženicha a nevěsty tomuto lidu vyřídíš všechna tato slova, namítnou ti:...
Jeremiáš 18:22...mečem v boji! Z jejich domů se nářek ozývá na náhle přivedeš útočníka - vždyť mi vykopali jámu,...
Jeremiáš 22:8...ty tvé skvělé cedry a naházejí do ohně budou lidé z mnoha národů procházet kolem tohoto města,...
Jeremiáš 23:12...kluzká, padnou ve tmě, do níž budou vyhnáni na dopustím neštěstí v čase, kdy s nimi zúčtuji,...
Jeremiáš 25:3...roku judského krále Jošiáše, syna Amonova dodneška - co dostávám slovo Hospodinovo. Znovu a znovu...
Jeremiáš 25:5...jste si jich nevšímali. Říkávali: ‚Odvraťte se k od své zlé cesty a svého zlého jednání, můžete žít...
Jeremiáš 25:12...po sedmdesát let otročit babylonskému králi se těch sedmdesát let naplní, potrestám babylonského...
Jeremiáš 25:16...a dej z něj pít všem národům, k nimž posílám se napijí, budou se potácet a blouznit kvůli meči, který...
Jeremiáš 27:22...Budou odneseny do Babylonu a tam zůstanou  do dne, kdy si jich znovu povšimnu, praví Hospodin....
Jeremiáš 29:10...je neposlal, praví Hospodin. Tak praví Hospodin se naplní sedmdesát babylonských let, znovu si vás...
Jeremiáš 31:9...Budou přicházet s pláčem, půjdou v modlitbách je povedu. K potokům s vodou je přivedu přímou cestou,...
Jeremiáš 31:23...muže." Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: " je přivedu zpět ze zajetí, bude se v judské zemi a v...
Jeremiáš 31:34...Všichni totiž budou znát, od nejmenších  po největší z nich, praví Hospodin. Odpustím jim jejich...
Jeremiáš 31:35...za světlo noci určuje, jenž vzdouvá moře jeho vlny řvou, a jehož jméno je Hospodin zástupů:...
Jeremiáš 31:38...znovu vystavěno pro Hospodina, od věže Chananel  k Nárožní bráně. Měřicí šňůra se odtud natáhne k...
Jeremiáš 31:39...k Nárožní bráně. Měřicí šňůra se odtud natáhne  k vrchu Garev a pak se stočí do Goje. Celé to údolí...
Jeremiáš 31:40...mrtvol a mastného popela, všechna ta pohřebiště  k potoku Kidron, k rohu Koňské brány na východě, to...
Jeremiáš 32:31... praví Hospodin. Ode dne, kdy bylo vystavěno dodnes mi toto město bylo jen k zlosti. Hněvali tak,...
Jeremiáš 33:9... chvály a slávy přede všemi národy na zemi uslyší o všem dobrodiní, které jim prokáži. Zůstanou v...
Jeremiáš 35:14...synům zakázal pít víno a jeho slova se dodržují dodnes nepijí víno, protože poslouchají, co jim přikázal...
Jeremiáš 36:2... kdy jsem k tobě promluvil za dnů Jošiášových  dodnes. Když dům Judy uslyší o všem tom zlu, které na ...
Jeremiáš 38:13...udělal, začali ho za ty provazy vytahovat ho z jímky vytáhli. Tak se Jeremiáš vrátil zpět na...
Jeremiáš 38:25...se o těch slovech nikdo nedozví, jinak zemřeš se velmoži doslechnou, že jsem s tebou mluvil, přijdou...
Jeremiáš 38:28... Jeremiáš pak zůstal na strážním nádvoří  do dne, kdy byl Jeruzalém dobyt. K dobytí Jeruzaléma...
Jeremiáš 41:6...vyšel naproti a celou cestu plakal. Když došel  k nim, vyzval je: "Pojďte za Gedaliášem, synem...
Jeremiáš 43:7...do Egypta, neboť neposlechli Hospodina. Došli  do Dafné. V Dafné pak Jeremiáš dostal slovo...
Jeremiáš 44:6... takže se z nich staly pusté trosky a jsou jimi  dodnes. Tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele:...
Jeremiáš 44:10...dělo v judské zemi a v jeruzalémských ulicích dodnes se nepokořili; nemají žádnou bázeň ani se neřídí...
Jeremiáš 44:12...padnou mečem nebo zemřou hladem. Od nejmenších  po největší zemřou mečem nebo hladem. Stanou se kletbou...
Jeremiáš 44:22...zbyly jen trosky budící děs a nadávky, kde se  dodnes nebydlí. To proto, že jste pálili kadidlo, že...
Jeremiáš 44:23...proto vás postihlo toto neštěstí, které trvá  dodnes." Potom Jeremiáš všemu lidu i všem ženám řekl:...
Jeremiáš 46:12...naplní. Hrdinové klopýtnou jedni přes druhé padnou všichni společně." Slovo, které Hospodin...
Jeremiáš 46:22...s nimi zúčtuje! Jak prchající had Egypt zasyčí na něj přitáhnou se svými oddíly, na něj přijdou se...
Jeremiáš 48:32... révo Sibmy, tak jako pláče Jaezer. Tvé výhonky  k moři dosahovaly, k Mrtvému moři, po Jaezer; teď ale...
Jeremiáš 48:34...jásotem! Křik z Chešbonu a Eleale bude slyšet  do Jahcy, bude znít od Coaru k Choronaim k...
Jeremiáš 49:21...zhrozí nad nimi. Rachot jejich pádu otřese zemí k Rudému moři se ponese jejich křik. Hle, orel se zvedá...
Jeremiáš 50:43...sšikovaní do boje, Dcero babylonská, proti tobě o nich babylonský král uslyší, jeho ruce síla opustí....
Jeremiáš 51:7...- opíjel celý svět. Národy z něj to víno pily se pomátly. Babylon ale náhle padne, bude rozdrcen....
Jeremiáš 51:9...Babylon, ale neuzdravil se. Opusťme jej, pojďme k do své země! Soud nad ním bude sahat do nebe, k...
Jeremiáš 51:18...nemají. Jsou to jen nesmysly, směšné výtvory na přijde čas zúčtování, budou zničeny. Úděl Jákobův...
Jeremiáš 51:39...řvoucí smečka lvů, lačně vrčí jak mladí lvi se hlady rozdivočí, připravím jim hostinu, opiji je, že...
Jeremiáš 51:45...odtud, lide můj! Prchejte všichni o život vzplane Hospodinova zuřivost! Neztrácejte odvahu,...
Jeremiáš 51:47...modlami! Celá jejich zem se zastydí v všude budou ležet mrtvoly. Nebe a země i všechno v...
Jeremiáš 51:48...i všechno v nich vykřikne nad Babylonem radostí na něj od severu přijdou zhoubci, praví Hospodin."...
Jeremiáš 51:53...budou sténat zranění! I kdyby se Babylon tyčil  k nebi, i kdyby se k obloze mocně opevnil, i tehdy na...
Jeremiáš 51:61...- všechna tato slova napsaná proti Babylonu. " přijdeš do Babylonu," řekl Jeremiáš Serajášovi, "hleď,...
Jeremiáš 51:63...lidé ani dobytek - a zůstane navždy zpustošené!'  tu knihu dočteš, přivaž k kámen a hoď ji doprostřed...
Jeremiáš 52:5...něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo  do jedenáctého roku vlády krále Cidkiáše. Devátého dne...
Jeremiáš 52:11...a odvlekl ho do Babylonu, kde ho pak věznil  do dne jeho smrti. Desátého dne pátého měsíce v...
Pláč 2:1...Hospodin hněvem zahalil Dceru sionskou! Z nebe  na zem zahodil Izraelovu nádheru. V den svého hněvu...
Pláč 4:17... nikdo nešetří ani starce. Oči jsme napínali nás bolely, marně jsme pomoc čekali. Ze svých věží jsme...
Ezechiel 1:18...strany, cestou nezatáčela. Loukotě měla ohromné z nich šla hrůza, a každá z těch čtyř loukotí byla kolem...
Ezechiel 2:3...proti mně. Stejně jako jejich otcové i oni   do dneška stále jen zrazovali. Synové, k nimž posílám...
Ezechiel 3:27...je kárat - vždyť je to banda vzbouřenců k tobě ale promluvím, otevřu ti ústa a řekneš jim: ‚Tak...
Ezechiel 4:6...viny: poneseš vinu domu Izraele po 390 dnů ty dny uplynou, lehneš si zase na pravý bok a po 40 dnů...
Ezechiel 4:14...jsem. "V životě jsem se neposkvrnil! Odmalička  doteď jsem nikdy nejedl nic zdechlého ani rozsápaného!...
Ezechiel 5:2...vousy. Potom si vezmi váhu a rozděl je na díly uplynou dny tvého obléhání, spálíš jich třetinu na ohni...
Ezechiel 5:13... rozhořčení proti nim se utiší a dojdu úlevy můj hněv proti nim opadne, poznají, že jsem ve svém...
Ezechiel 5:15...okolním národům před očima všech kolemjdoucích nad tebou ve svém hněvu, rozhořčení a trestající zlobě...
Ezechiel 6:7...budou skáceny a vaše výtvory budou smeteny mezi vámi budou padat mrtvoly, poznáte, že jsem...
Ezechiel 6:8...ušetřím. Někteří z vás uniknou meči mezi národy budete rozprášeni po zemích. Vaši utečenci si pak v...
Ezechiel 6:13...hněv vybouří a poznáte, že jsem Hospodin se jejich mrtvoly budou válet mezi hnusnými modlami...
Ezechiel 7:22... jen to znesvětí! Svou tvář od nich odvrátím znesvětí mou skrýš, do vpadnou lupiči a celou ji...
Ezechiel 10:5...slávy. Šelest cherubích křídel se rozléhal  k vnějšímu nádvoří - znělo to, jako když mluví...
Ezechiel 11:18...jste byli rozptýleni, a dám vám izraelskou zemi tam přijdou, odstraní odtud všechny ohavnosti a...
Ezechiel 12:15...je poženu. Tak poznají, že jsem Hospodin je rozptýlím mezi národy a rozpráším je po zemích....
Ezechiel 13:5...hradbu izraelského domu, tak aby obstál v boji přijde Hospodinův den! Jejich vidění jsou falešná a...
Ezechiel 13:14...jste nahazovali omítkou, a srovnám ji se zemí se obnaží její základy. Spadne a vy skončíte pod -...
Ezechiel 13:15...pod - tehdy poznáte, že jsem Hospodin se vybouří můj hněv proti zdi a proti těm, kdo ji...
Ezechiel 14:15...na tu zemi přivedl dravou zvěř, aby ji hubila by z byla jen pustina, kterou by kvůli zvěři nikdo...
Ezechiel 14:19...na tu zemi poslal mor a vylil na ni svůj hněv  do krve, takže bych z vyhladil lidi i dobytek, pak -...
Ezechiel 14:21... Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Co teprve na Jeruzalém pošlu své čtyři kruté soudy - meč, hlad,...
Ezechiel 14:22...své syny a dcery. Hle - k vám přicházejí uvidíte jejich způsoby a jejich skutky, dojdete útěchy...
Ezechiel 14:23...- po všem tom neštěstí, které jsem na něj uvedl uvidíte jejich způsoby a jejich skutky, dojdete díky nim...
Ezechiel 15:7...je stráví. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin se proti nim postavím tváří. Tu zemi zpustoším za to,...
Ezechiel 16:7...sazenici v poli, a tak jsi rostla a dospívala ses vyvinula do krásy. Narostla ti ňadra, vyrašilo...
Ezechiel 16:26...s naběhlými údy, a smilnila jsi čím dál víc jsem se rozezlil! Hle - vztáhl jsem na tebe ruku a...
Ezechiel 16:29...neměla jsi dost. Smilnila jsi tedy čím dál víc ses dostala k Babylonii, zemi kramářů. Pořád jsi ale...
Ezechiel 16:61...si vzpomeneš na své způsoby a budeš se stydět vezmu tvé starší i mladší sestry a dám ti je za dcery, i...
Ezechiel 16:63...a zastydíš a samou hanbou ani neotevřeš ústa očistím od všeho, co jsi páchala, praví Panovník...
Ezechiel 17:17...mocným a početným vojskem nepomůže ve válce babylonský král navrší násep a vybuduje valy, aby...
Ezechiel 20:29...úlitby. Ptal jsem se: K jaké výšině to šplháte? ( dodneška se říká Báma, Výšina.) Proto řekni domu...
Ezechiel 20:31... že smilníte s jejich nechutnými obrazy, když se  dodnes poskvrňujete tím, že všem těm svým hnusným modlám...
Ezechiel 20:41...a vybrané dary ze všeho, co jste zasvětili vás vyvedu z národů a shromáždím ze zemí, do nichž jste...
Ezechiel 20:42...národů. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin vás přivedu na půdu Izraele, do země, o níž jsem...
Ezechiel 20:44...ošklivit. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin s vámi kvůli svému jménu naložím ne podle vašich zlých...
Ezechiel 21:3...Hospodinovo. Tak praví Panovník Hospodin: Hle - zehnu v tobě oheň a ten v tobě spálí každý strom, ...
Ezechiel 21:9...tak vytasím svůj meč z pochvy proti všem od jihu  na sever. Tehdy všichni lidé poznají, že Hospodin...
Ezechiel 21:12...před očima jako člověk zdrcený trpkým zármutkem se zeptají: ‚Nad čím tak vzdycháš?' odpovíš: ‚Nad...
Ezechiel 23:18... hned se znechutili. Smilnila zjevně, obnená ve své nahotě, se mi znechutila tak jako předtím...
Ezechiel 23:24...zbroji, s jízdou a vozy a s vojsky spojenců obklíčí svými pavézami, štíty a přilbami, svěřím jim...
Ezechiel 23:25... aby ztrestali podle svých zvyklostí na tebe dopadne můj žárlivý hněv, zachovají se k tobě...
Ezechiel 23:32...a široký. Je plný výsměchu a opovržení, plný  k okraji. Opiješ se k zoufalství kalichem hrůzy a...
Ezechiel 23:33...a opovržení, plný k okraji. Opiješ se  k zoufalství kalichem hrůzy a zděšení, kalichem své...
Ezechiel 23:34...hrůzy a zděšení, kalichem své sestry Samaří ho do dna vyprázdníš, budeš hryzat jeho střepy s prsy...
Ezechiel 24:21... potěchu vašich očí a tužbu vašich duší vaši synové a dcery, které jste po sobě nechali, padnou...
Ezechiel 24:24...znamením. Přesně co dělá on, budete dělat i vy to přijde, poznáte, že jsem Panovník Hospodin....
Ezechiel 25:7... mezi národy a vyhladím mezi zeměmi vyhubím, poznáš, že jsem Hospodin." "Tak praví...
Ezechiel 25:11...po Amoncích nezbude mezi národy ani památky v Moábu vykonám své rozsudky, poznají, že jsem...
Ezechiel 25:13...lidi i dobytek a obrátím jej v sutiny. Od Temanu  k Dedanu budou padat mečem. Pomstím se na Edomu skrze...
Ezechiel 25:17...obyvatel pobřeží. Strašlivě se na nich pomstím je potrestám ve svém rozhořčení. jim dám pocítit...
Ezechiel 26:10...se budou třást rachotem jeho jízdy, kol a vozů přitáhne do tvých bran, jako se táhne do poraženého...
Ezechiel 26:19... nejsi tu! Nuže, tak praví Panovník Hospodin učiním městem opuštěným, jako jsou města, kde se...
Ezechiel 27:28...v den tvé záhuby. I břehy pevniny se zachvějí tví námořníci spustí křik. Všichni veslaři své lodě...
Ezechiel 28:9...v tvář svým katům? Budeš jen člověk, žádný bůh padneš do rukou svých katů. Zahyneš smrtí neobřezanců,...
Ezechiel 28:22...tobě se oslavím! Poznají, že jsem Hospodin v něm vykonám své rozsudky, v něm dostojím své...
Ezechiel 28:25...Panovník Hospodin. Tak praví Panovník Hospodin shromáždím celý dům Izraele z národů, mezi něž byli...
Ezechiel 28:26...stavět domy a sázet vinice. Budou žít v bezpečí vykonám své rozsudky nad všemi zlomyslnými sousedy v...
Ezechiel 29:7...se rukou chopili, praskl jsi a bodl je  do podpaží. Jakmile se o tebe opřeli, zlomil ses, jsi...
Ezechiel 29:9...na tebe meč a vyhladím z tebe lidi i dobytek z Egypta zbudou jen pusté trosky, poznají, že jsem...
Ezechiel 29:10...trosky, zpustošený kraj od Migdolu po Asuán po habešskou hranici. Neprojde tudy lidská noha, dokonce...
Ezechiel 29:13...po zemích. Avšak toto praví Panovník Hospodin těch čtyřicet let uplyne, shromáždím Egypťany z národů,...
Ezechiel 29:18..."Synu člověčí, babylonský král Nabukadnezar při tení proti Týru uložil svému vojsku tak těžkou službu, ...
Ezechiel 30:4...národy! Na Egypt přijde meč a úzkost na Habeš budou v Egyptě padat mrtvoly, poberou jeho bohatství a...
Ezechiel 30:6...Egypta, jeho pyšná moc se zhroutí. Od Migdolu  po Asuán budou mečem koseni, praví Panovník Hospodin!...
Ezechiel 30:8...všech měst. Tehdy poznají, že jsem Hospodin v Egyptě zapálím oheň a jeho spojenci budou zničeni. V...
Ezechiel 30:18...půjdou do zajetí. V Dafné nastane temný den tam rozlámu egyptské jho a skončí tam jeho pyšná moc. To...
Ezechiel 30:25...před ním bude sténat, jako sténají ranění. Pe babylonského krále posílím, ale faraonovy paže budou...
Ezechiel 30:26...králi do ruky a on jej napřáhne na Egypt rozptýlím Egypťany mezi národy a rozpráším je po zemích,...
Ezechiel 31:7...svými dlouhými větvemi, protože zapouštěl kořeny  k vodám vydatným. Ani cedry v Boží zahradě nebyly jemu...
Ezechiel 31:10...Protože se tyčil tak vysoko a špicí sahal  k oblakům, takže jeho srdce tou výškou zpychlo, vydám...
Ezechiel 31:15...smutkem nad ním; zadržel jsem její prameny se ty vydatné vody zastavily. I Libanon jsem kvůli němu...
Ezechiel 32:6... Napojím zemi tvojí kaluží, tvá krev dosáhne  k pohořím, budou plné všechny rokliny! zdechneš,...
Ezechiel 32:7... k pohořím, budou plné všechny rokliny zdechneš, nebe zakryji a hvězdy na něm zatemním; slunce...
Ezechiel 32:9...Hospodin. Mnohé národy znepokojím v srdci tvé kusy roznesu mezi pohany, do zemí, o nichž netušíš....
Ezechiel 32:10...vyděsím; jejich králům vstanou hrůzou vlasy jim zamávám mečem před tváří. Strachy o život se bude...
Ezechiel 32:15...plynout podobné oleji, praví Panovník Hospodin Egypt zcela zpustoším a zbavím tu zemi všeho v , ...
Ezechiel 32:31...a snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy je farao s celým svým vojskem uvidí, dojde útěchy nad...
Ezechiel 33:33...si tvá slova, ale nejednají podle nich to však přijde - a hle, to přichází - tehdy poznají,...
Ezechiel 34:21...i rameny a svými rohy trkáte všechny nemohoucí jste je odehnali pryč, proto své ovce zachráním, aby ...
Ezechiel 34:27...v bezpečí. Tehdy poznají, že jsem Hospodin rozlámu jejich jho na kusy a vysvobodím je z moci těch,...
Ezechiel 35:11...vůči nim ti odplatím a dám se mezi nimi poznat budu soudit. Tehdy poznáš, že Hospodin jsem slyšel...
Ezechiel 36:23... Tehdy národy poznají, že jsem Hospodin na vás před jejich očima prokážu, jak jsem svatý, praví...
Ezechiel 37:13...země. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin otevřu vaše hroby a z těch hrobů vás vyvedu, lide můj....
Ezechiel 37:18...druhým v jediné dřevo, jsou v tvé ruce jedno se tví krajané zeptají: ‚Nepovíš nám, co to podle...
Ezechiel 37:25...v bydlet oni, jejich děti i děti jejich dětí  navěky a vůdcem jim navěky bude můj služebník David....
Ezechiel 37:28... že jsem Hospodin, Posvětitel Izraele bude svatyně navěky uprostřed nich." Dostal jsem...
Ezechiel 38:16... přivedu proti své zemi, aby národy poznaly se na tobě před jejich očima posvětím. Tak praví...
Ezechiel 39:19... kterou pro vás připravím, budete žrát tuk budete plní, a budete pít krev k opití. U mého stolu...
Ezechiel 39:27...žili v bezpečí ve své zemi a nikdo je neděsil je navrátím z národů a shromáždím je ze zemí jejich...
Ezechiel 40:14...25 loktů široká. Změřil také síň: kolem dokola  k pilířům ústícím do nádvoří měřila 60 loktů. Od...
Ezechiel 40:15...do nádvoří měřila 60 loktů. Od vstupního průčelí  po průčelí síně na opačné straně byla brána 50 loktů...
Ezechiel 41:16...dál bylo kolem dokola obloženo dřevem od podlahy  k oknům a okenicím, po vchod do vnitřní svatyně....
Ezechiel 41:17...dřevem od podlahy k oknům a okenicím po vchod do vnitřní svatyně. Kolem dokola po stěnách...
Ezechiel 41:20...a palem pokrývaly stěny chrámu od podlahy  nad vchod. Chrámová loď měla čtverhranné veřeje. Před...
a další...

Slova obsahující : (1397) baží (2) bažili (1) bažin (1) bažiny (3) blažené (1) blaženého (1) blaženosti (1) blažený (5) blaží (1) dlažba (1) dlažbu (1) dokaž (1) dražší (4) kaž (4) každá (43) každé (115) každého (136) každém (52) každému (71) každičkém (1) každičkou (2) každodenně (1) každodenní (8) každodenními (1) každopádně (1) každoročně (10) každoroční (3) každou (51) každý (556) každých (4) každým (25) kažte (1) ledaže (3) mažete (1) mažou (1) nadpraží (2) napřažena (1) napřažená (1) napřaženou (3) nastraží (1) nastražil (2) nastražili (11) nastražím (2) nastražit (1) natažená (1) nažere (1) naživu (74) nažloutlé (1) nedosažitelný (1) nejdražší (1) nejdražšího (1) nejdražším (2) nejdražšímu (1) nemaž (1) nemažou (1) nenažraní (1) neodvažoval (4) neodvažovali (2) neodvažuj (4) neodvažuje (1) neopovažuj (1) neopovažujte (2) nepomažeš (2) nepovažuj (1) neshromažďuje (2) neshromažďují (1) nesmaže (1) nesnaž (2) nesnažil (1) nesnažili (1) nesnažte (2) nesvlažil (1) neuvažujte (1) nevražit (1) nevraživost (2) nevraživosti (3) nevymaž (1) nevymažeš (1) nevymažu (1) nezavlažená (1) nezažehl (1) nezažehli (1) nezaženou (1) nezažije (1) nezažil (3) nezažili (2) nezažilo (1) nezkažení (1) oblaží (1) oblažím (1) oblažují (1) obnaž (1) obnažen (1) obnažena (2) obnažená (1) obnažené (1) obnaženo (1) obnaženou (2) obnažený (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |