Ašera

Hledám varianty 'ašera' [ ašery (3) ašeru (5) ašerovi (8) ašera (5) ašer (23) ]. Nalezeny 43 verše.
Genesis 30:13...Ženy mi budou blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer, Blažený. Jednou, v době pšeničné sklizně, vyšel Ruben...
Genesis 35:26...a Neftalí. Synové Zilpy, Léiny otrokyně: GádAšer. To jsou Jákobovi synové, kteří se mu narodili v...
Genesis 46:17... Chagi, Šuni, Esbon, Eri, Arodi a Areli. Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria. Měli také sestru...
Genesis 49:20...na něj nahrne, on se však v patách vrhne za Ašer bude mít tučný pokrm, královské lahůdky obstará....
Exodus 1:4... Zabulon a Benjamín, Dan a Neftalí, GádAšer. Celkem vyšlo z Jákobových beder sedmdesát osob. Josef...
Numeri 1:13...Dana: Achiezer, syn Amišadajův, z Ašera: Pagiel, syn Okranův, z Gáda: Eljasaf, syn Deuelův...
Numeri 1:40...Dan čítalo 62 700 mužů. Synové Ašerovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve...
Numeri 1:41...bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Ašer čítalo 41 500 mužů. Synové Neftalímovi podle jejich...
Numeri 2:27...o počtu 62 700 mužů. Vedle něj táboří pokolení Ašer: vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův, a jeho...
Numeri 10:26...šel Achiezer, syn Ami-šadajův. V čele pokolení Ašer šel Pagiel, syn Okranův, a v čele Neftalímova pokolení...
Numeri 13:13... z pokolení Dan, Setur, syn Mikaelův, z pokolení Ašer, Nachbi, syn Vofsiův, z pokolení Neftalí...
Numeri 26:44...šuchamské rody čítaly 64 400 mužů. Synové Ašerovi po svých rodech: Jimna a z něj rod jimenský, Jišvi...
Numeri 34:27...Isachar, Achihud, syn Šelomiův, vůdce pokolení Ašer, Pedahel, syn Amihudův, vůdce pokolení Neftalí...
Deuteronomium 27:13...na hoře Gerizim, aby žehnali lidu. Ruben, GádAšer, Zabulon, Dan a Neftalí se pak postaví na hoře Ebal,...
Deuteronomium 33:24...jsi pln, jezero i s jižní stranou opanuj!" O Ašerovi řekl: "Nad jiné syny požehnán je Ašer, mezi bratry...
Jozue 17:7...Manasesovým synům. Manasesova hranice vede od Ašeru k Michmetatu, který leží východně od Šechemu, a...
Jozue 17:10...hranicí je moře. Na severu hranice dosahuje Ašerovi a na východě k Isacharovi. Na Isacharově a Ašerově...
Jozue 19:24...a jejich osady. Pátý los připadl na pokolení Ašer pro jejich rody. Jejich hranice zahrnuje: Chelkat,...
Jozue 19:34...na Chukok; na jihu se dotýká Zabulonu, na západě Ašera, na východě pak Jordánu. Patří sem také opevněná...
Jozue 21:6...získali losem třináct měst od pokolení IsacharAšer a Neftalí a od poloviny pokolení Manases v Bášanu....
Jozue 21:30...a En-ganim - celkem čtyři města. Od pokolení Ašer dostali tato města s pastvinami: Mišal, Abdon, Chelkat...
Soudců 1:31...mezi nimi; byli však podrobeni nuceným pracímAšer nebyl s to vyhnat obyvatele Akka, Sidonu, Achlabu,...
Soudců 5:17...v Zajordání a Dan - proč stěhoval se k lodímAšer si zůstal na pobřeží, u svých přístavů hoví si....
Soudců 6:35... aby se k němu přidali. Vyslal také poslyAšerovi, Zabulonovi a Neftalímovi, aby jim i oni vytáhli...
Soudců 7:23...naproti Tabatu. Izraelští muži z NeftalímaAšera a z celého Manasese byli povoláni, aby Midiánce...
1. Královská 4:16...kraj Neftalí; Baana, syn Chušaje, spravoval kraj Ašer a Alot; Jošafat, syn Paruachův, spravoval kraj...
1. Královská 15:13...kvůli zrůdnosti, kterou nechala vyrobit pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozsekal a spálil u potoka...
1. Královská 18:19...padesát Baalových proroků a čtyři sta proroků Ašery, kteří jedí z Jezábelina stolu." Achab obeslal...
2. Královská 21:7...zla a popouzel ho k hněvu. Nechal vyrobit modlu Ašery a vztyčil ji v chrámu, o kterém Hospodin Davidovi a...
2. Královská 23:4...vynesli všechny věci vyrobené pro Baala, pro Ašeru a pro všechny nebeské zástupy. Spálil je venku za...
2. Královská 23:6...souhvězdím a všem nebeským zástupům). Také sochu Ašery vynesl z Hospodinova chrámu ven za Jeruzalém k potoku...
2. Královská 23:7...v Hospodinově chrámu, kde ženy tkaly roucha pro Ašeru. Dal také přivést všechny kněze z judských měst a od...
1. Letopisů 2:2... Zabulon, Dan, Josef, Benjamín, Neftalí, GádAšer. Synové Judovi: Er, Onan a Šela - tito tři se mu...
1. Letopisů 6:47...rody třináct měst z kmene Isachar, z kmene Ašer, z kmene Neftalí a z kmene Manases v Bášanu. Synům...
1. Letopisů 6:59...a Anem s jejich pastvinami. Z kmene Ašer dostaly Mašal, Abdon, Chukok a Rechob s jejich...
1. Letopisů 7:30...bydleli synové Josefa, syna Izraelova. Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria a jejich sestra Serach....
1. Letopisů 7:40...Arach, Chaniel a Ricja. Ti všichni jsou synové Ašerovi, náčelníci svých otcovských rodů, vybraní udatní...
1. Letopisů 12:37...Dana 28 600 připravených k boji. Z Ašera 40 000 zkušených bojovníků připravených k boji. Z...
2. Letopisů 15:16...kvůli zrůdnosti, kterou nechala vyrobit pro Ašeru. Asa tu zrůdnou modlu rozbil na kusy a spálil u...
2. Letopisů 30:11... ale byli jen k posměchu a pohrdání. NěkteříAšera, Manasese a Zabulona se ale pokořili a přišli do...
Ezechiel 48:2...území bude mít od východu na západ svůj podíl Ašer. Vedle Ašerova území bude mít od východu na západ...
Lukáš 2:36...také prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Ašer. Byla ve velmi pokročilém věku. Když se jako dívka...
Zjevení 7:6... z pokolení Gád 12 000 označených, z pokolení Ašer 12 000 označených, z pokolení Neftalí 12 000...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |