700

Hledám varianty '700' [ 700 ]. Nalezeno 12 veršù.
Numeri 1:39...od dvaceti let výše: pokolení Dan čítalo 62 700 mužů. Synové Ašerovi podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 2:26... syn Amišadajův, a jeho vojsko o počtu 62 700 mužů. Vedle něj táboří pokolení Ašer: vůdce Ašerových...
Numeri 17:14... Těch, kteří tou ranou zemřeli, bylo 14 700 (kromě těch, kdo zemřeli kvůli Korachovi). A když se...
Numeri 26:34...a Tirsa. To jsou rody Manasesovy. Čítaly 52 700 mužů. Synové Efraimovi po svých rodech: Šutelach a z...
Soudců 8:26...ty zlaté náušnice, které si vyžádal, vážily700 šekelů, nepočítaje ony půlměsíce a přívěsky a purpurová...
2. Samuel 10:18...Izraelem dát na útěk. David mezi Aramejci pobil 700 vozatajů a 40 000 pěšáků. Jejich vojevůdce Šobacha...
2. Královská 3:26...viděl, že boj je nad jeho síly, a tak si vzal 700 mužů ozbrojených mečem, aby se probil k edomskému králi...
1. Letopisů 12:28...4 600 mužů včetně vůdce Áronova rodu Jojady s 3 700 muži a mladého válečníka Sádoka s 22 veliteli z jeho...
1. Letopisů 26:30... Chašabiáš a jeho bratři z rodu Hebronovců - 1 700 znamenitých mužů - řídili izraelskou správu na západním...
1. Letopisů 26:32...muži v gileádském Jaezeru. Jeho bratry - 2 700 znamenitých mužů, vůdců otcovských rodů - potom král...
2. Letopisů 15:11...dne obětovali Hospodinu dary z kořisti. Přihnali 700 kusů dobytka a 7 000 ovcí a koz. Zavázali se smlouvou,...
2. Letopisů 17:11...daň ve stříbře. Arabové mu přiváděli stáda: 7 700 beranů a 7 700 kozlů. Jošafatova moc neustále rostla. V...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |