70

Hledám varianty '70' [ 70 ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 5:12...905 let a potom zemřel. Když bylo Kénanovi 70 let, zplodil Mahalalela. Po zplození Mahalalela žil...
Genesis 11:26...119 let a plodil syny a dcery. Terach ve věku 70 let zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Toto je Terachův...
Genesis 46:27... Celkem tedy přišlo z Jákobova domu do Egypta 70 osob. Juda byl vyslán napřed, aby od Josefa získal...
Exodus 38:29...příčky. Bronzu poskytnutého jako dar bylo 70 talentů a 2 400 šekelů. Z něj byly vyrobeny patky ke...
Numeri 7:13...o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky...
Numeri 7:19...o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky...
Numeri 7:25...o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky...
Numeri 7:31...o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky...
Numeri 7:37...o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky...
Numeri 7:43...o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky...
Numeri 7:49...o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky...
Numeri 7:55...o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky...
Numeri 7:61...o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky...
Numeri 7:67...o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky...
Numeri 7:73...o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky...
Numeri 7:79...o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky...
Numeri 7:85...mísa vážila 130 šekelů a každá obětní miska 70. Stříbrné nádobí vážilo celkem 2 400 šekelů svatyně....
Soudců 9:4... "Je to přece náš příbuzný," říkali si. Dali mu 70 šekelů stříbra z Baal-beritova chrámu a Abimelech si za...
2. Samuel 24:15...času. Od Danu po Beer-šebu zemřelo z lidu 70 000 mužů. Když pak anděl vztáhl ruku, aby hubil...
1. Královská 5:29...pracím velel Adoniram. Šalomoun měl v horách 70 000 nosičů a 80 000 lamačů kamene. Kromě toho Šalomoun...
1. Letopisů 21:14...tedy na Izrael dopustil mor. V Izraeli padlo 70 000 mužů a Bůh poslal anděla, aby hubil Jeruzalém. Když...
2. Letopisů 2:1...jménu a sobě královský palác. Povolal 70 000 mužů do hor jako nosiče a 80 000 mužů jako lamače...
2. Letopisů 2:17... Bylo jich napočítáno 153 600. Z nich určil 70 000 za nosiče, 80 000 za lamače kamene v horách a 3 600...
2. Letopisů 29:32... přinesl také zápalné oběti, jejichž počet činil 70 býčků, 100 beranů a 200 jehňat - to vše jako zápalná...
Ezdráš 8:7...synů Elamových: Ješajáš, syn Ataliášův, a s ním 70 mužů; ze synů Šefatiášových: Zebadiáš, syn Michaelův, a...
Ezdráš 8:14...mužů; ze synů Bigvajových: Utaj a Zabud a s ním 70 mužů. Shromáždil jsem je u ahavského průplavu, kde jsme...
Ezechiel 41:12...na západním okraji vyhrazeného prostranství byla 70 loktů dlouhá, 90 loktů široká a ze všech stran měla...

Slova obsahující 70: 470 (1) 70 (27) 700 (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |