600

Hledám varianty '600' [ 600 ]. Nalezeny 24 verše.
Exodus 12:37...z Ramesesu do Sukotu - jen pěších mužů bylo asi 600 000, kromě žen a dětí. Vyšlo s nimi také množství...
Numeri 1:27...od dvaceti let výše: pokolení Juda čítalo 74 600 mužů. Synové Isachara podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 2:4... syn Aminadabův, a jeho vojsko o počtu 74 600 mužů. Vedle něj táboří pokolení Isachar: vůdce...
Numeri 2:31...400 mužů. Celkem v oddílech Danova uskupení: 157 600 mužů. Ti pochodují po svých praporech jako poslední....
Numeri 3:28...uzielský; to jsou kehatské rody. Čítaly celkem600 mužů starších jednoho měsíce. Ti měli na starost...
Numeri 26:41...synové Benjamínovi po svých rodech. Čítaly 45 600 mužů. Toto jsou synové Danovi po svých rodech: Šucham a...
1. Samuel 13:15...Saul spočetl vojsko, které zůstalo při něm - asi 600 mužů. Saul se svým synem Jonatanem a s muži, kteří s...
1. Samuel 14:2...granátovníkem u Migronu. Jeho vojsko čítalo asi 600 mužů včetně Achiáše, který nosil efod. Byl to syn...
1. Samuel 17:7...jako tkalcovské vratidlo a železný hrot o váze 600 šekelů. Před ním šel štítonoš. Goliáš se stavěl před...
1. Královská 10:16...z tepaného zlata (na jednu pavézu vynaložil 600 šekelů zlata) a 300 štítů z tepaného zlata (na jeden...
1. Královská 10:29...za dohodnuté ceny. Vozy dováželi z Egypta za 600 šekelů stříbra a koně za 150. Také je vyváželi dál pro...
1. Letopisů 7:2...Tolovi potomci zapsáni v rodopisech v počtu 22 600 udatných bojovníků. Syn Uziho: Jizrachiáš. Synové...
1. Letopisů 12:27...udatných hrdinů připravených k boji. Z Leviho600 mužů včetně vůdce Áronova rodu Jojady s 3 700...
1. Letopisů 12:36...nimi 37 000 mužů s pavézami a kopími. Z Dana 28 600 připravených k boji. Z Ašera 40 000 zkušených bojovníků...
1. Letopisů 21:25..." A tak David Aravnovi za ten pozemek odvážil 600 šekelů zlata. Potom tam postavil oltář Hospodinu a...
2. Letopisů 1:17...za dohodnuté ceny. Vozy dováželi z Egypta za 600 šekelů stříbra a koně za 150 šekelů. Také je vyváželi...
2. Letopisů 2:1...80 000 mužů jako lamače kamene. Dozíralo na 600 předáků. Šalomoun pak poslal zprávu týrskému králi...
2. Letopisů 2:16...jeho otec David. Bylo jich napočítáno 153 600. Z nich určil 70 000 za nosiče, 80 000 za lamače kamene...
2. Letopisů 2:17...za nosiče, 80 000 za lamače kamene v horách a 3 600 za předáky, aby dohlíželi nad dělníky. Šalomoun pak v...
2. Letopisů 9:15...z tepaného zlata (na jednu pavézu vynaložil 600 šekelů tepaného zlata) a 300 štítů z tepaného zlata (na...
2. Letopisů 26:12...vojevůdců. Vůdců otcovských rodů bylo celkem600 - samí hrdinové. Pod jejich velením bylo vojsko...
2. Letopisů 29:33...zápalná oběť Hospodinu. Jako oběť také zasvětili 600 býčků a 3 000 ovcí. Kněží ale bylo málo, takže to...
2. Letopisů 35:8... správcové Božího chrámu, věnovali kněžím600 velikonočních beránků a 300 býčků. Levitští předáci -...
Jeremiáš 52:30...Nebuzardan odvlekl 745 Židů. Celkem to bylo600 osob. V sedmatřicátém roce vyhnanství judského krále...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |