500

Hledám varianty '500' [ 500 ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 5:32...777 let a potom zemřel. A když bylo Noemovi 500 let, zplodil Sema, Chama a Jáfeta. Když se lidstvo na...
Genesis 11:11...Arpakšada. Sem žil po zplození Arpakšada ještě 500 let a plodil syny a dcery. Arpakšad ve věku 35 let...
Exodus 30:23...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi nejlepší balzámy500 šekelů tekuté myrhy a poloviční množství, totiž 250...
Exodus 30:24...skořice, dále 250 šekelů vonného puškvorce,  500 šekelů kasie (vše měřeno podle šekelu svatyně) a jeden...
Numeri 1:21...od dvaceti let výše: pokolení Ruben čítalo 46 500 mužů. Synové Šimeona podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 1:33...od dvaceti let výše: pokolení Efraim čítalo 40 500 mužů. Synové Manasesovi podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 1:41...od dvaceti let výše: pokolení Ašer čítalo 41 500 mužů. Synové Neftalímovi podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 2:11...Elicur, syn Šedeurův, a jeho vojsko o počtu 46 500 mužů. Vedle něj táboří pokolení Šimeon: vůdce...
Numeri 2:19...Elišama, syn Amihudův, a jeho vojsko o počtu 40 500 mužů. Vedle něj pokolení Manases: vůdce Manasesových...
Numeri 2:28...Pagiel, syn Okranův, a jeho vojsko o počtu 41 500 mužů. Dále pokolení Neftalí: vůdce Neftalímových synů...
Numeri 3:22...to jsou geršonské rody. Podle seznamu čítaly500 mužů starších jednoho měsíce. Geršonské rody tábořily...
Numeri 26:18...arelijský. To jsou rody Gádových synů. Čítaly 40 500 mužů. (Er a Onan, Judovi synové, zemřeli v kanaánské...
Numeri 26:22...rod chamulský. To jsou rody Judovy. Čítaly 76 500 mužů. Synové Isacharovi po svých rodech: Tola a z něj...
Numeri 26:27...jachleelský. To jsou zabulonské rody. Čítaly 60 500 mužů. Synové Josefovi po svých rodech: Manases a Efraim...
Numeri 26:37... To jsou rody synů Efraimových. Čítaly 32 500 mužů. To jsou synové Josefovi po svých rodech. Synové...
Numeri 31:36...podílu těch, kteří vyšli do boje, činila: 337 500 kusů bravu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 675....
Numeri 31:39...skotu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 72. 30 500 oslů; z nich bylo Hospodinu odvedeno 61. 16 000 osob;...
Numeri 31:43...oddělil od patřící bojovníkům), činila: 337 500 kusů bravu, 36 000 kusů skotu,...
Numeri 31:45...000 kusů skotu, 30 500 oslů, 16 000 osob...
2. Samuel 24:9...udatných mužů schopných boje. Judských mužů bylo 500 000. Po tom sčítání lidu ale Davida začalo trápit...
2. Letopisů 13:17...úplně rozdrtil. Na izraelské straně padlo 500 000 vybraných bojovníků. Synové Izraele byli tenkrát...
2. Letopisů 26:13... Pod jejich velením bylo vojsko čítající 307 500 mužů připravených vyjít králi na pomoc do boje proti...
2. Letopisů 35:9...- věnovali levitům 5 000 velikonočních beránků500 býčků. Když bylo vše připraveno k bohoslužbě, kněží...
Job 1:3... jeho stáda čítala 7 000 ovcí, 3 000 velbloudů500 párů dobytka a 500 oslic a také služebnictva měl velmi...
Ezechiel 42:16...tyčí nejdříve změřil východní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil severní stranu: celkem...
Ezechiel 42:17...mírou tyče. Poté změřil severní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil jižní stranu: 500 loktů...
Ezechiel 42:18...500 loktů mírou tyče. Poté změřil jižní stranu500 loktů mírou tyče. Nakonec se obrátil k západní straně a...
Ezechiel 42:19...Nakonec se obrátil k západní straně a změřil ji500 loktů mírou tyče. Tak změřil celý okrsek ze čtyř stran....
Ezechiel 42:20...čtyř stran. Kolem dokola byl na délku i na šířku 500 loktů obehnán zdí, která oddělovala svaté od obyčejného...
Ezechiel 45:2...něj bude pro svatyni vyčleněn čtverec o straně 500 loktů, lemovaný pruhem volné země širokým 50 loktů.) Z...
Ezechiel 48:16...bude stát uprostřed a bude mít tyto rozměry: 4 500 loktů na severu, 4 500 loktů na jihu, 4 500 loktů na...
Ezechiel 48:30...vnější hranice města: Na severní straně měřící500 loktů budou tři městské brány pojmenované podle...
Ezechiel 48:32...a brána Leviho. Na východní straně měřící500 loktů budou tři brány: brána Josefova, brána...
Ezechiel 48:33...a brána Danova. Na jižní straně měřící500 loktů budou tři brány: brána Šimeonova, brána...
Ezechiel 48:34...a brána Zabulonova. Na západní straně měřící500 loktů budou tři brány: brána Gádova, brána Ašerova a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |