400

Hledám varianty '400' [ 400 ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 23:15...odpověděl: "Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro ? Pochovej...
Genesis 23:16...stříbra, které zmínil před ostatními Chetejci400 šekelů stříbra běžných mezi obchodníky. Efronovo pole v...
Exodus 38:29...Bronzu poskytnutého jako dar bylo 70 talentů a 2 400 šekelů. Z něj byly vyrobeny patky ke vchodu do Stanu...
Numeri 1:29...od dvaceti let výše: pokolení Isachar čítalo 54 400 mužů. Synové Zabulona podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 1:31...od dvaceti let výše: pokolení Zabulon čítalo 57 400 mužů. Synové Josefovi: Synové Efraimovi podle jejich...
Numeri 1:37...od dvaceti let výše: pokolení Benjamín čítalo 35 400 mužů. Synové Danovi podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 1:43...od dvaceti let výše: pokolení Neftalí čítalo 53 400 mužů. Toto jsou počty těch, které Mojžíš s Áronem a s...
Numeri 2:6...Netaneel, syn Cuarův, a jeho vojsko o počtu 54 400 mužů. Dále pokolení Zabulon: vůdce Zabulonových synů...
Numeri 2:8...Eliab, syn Chelonův, a jeho vojsko o počtu 57 400 mužů. Celkem v oddílech Judova uskupení: 186 400 mužů....
Numeri 2:9...400 mužů. Celkem v oddílech Judova uskupení: 186 400 mužů. Ti pochodují jako první. Na jihu táboří po svých...
Numeri 2:23...Abidan, syn Gideoniho, a jeho vojsko o počtu 35 400 mužů. Celkem v oddílech Efraimova uskupení: 108 100...
Numeri 2:30...Achira, syn Enanův, a jeho vojsko o počtu 53 400 mužů. Celkem v oddílech Danova uskupení: 157 600 mužů....
Numeri 7:85...obětní miska 70. Stříbrné nádobí vážilo celkem400 šekelů svatyně. Každý z dvanácti zlatých pohárků plných...
Numeri 26:43...svých rodech. Všechny šuchamské rody čítaly 64 400 mužů. Synové Ašerovi po svých rodech: Jimna a z něj rod...
Numeri 26:47...Serach. To jsou rody synů Ašerových. Čítaly 53 400 mužů. Synové Neftalímovi po svých rodech: Jachceel a z...
Numeri 26:50...čeledi Neftalímovy po svých rodech. Čítaly 45 400 mužů. Toto je celkový součet synů Izraele: 601 730 mužů...
Soudců 20:2...vůdcové všeho lidu ze všech izraelských kmenů400 000 pěších bojovníků. (To, že se Izraelci sešli v Micpě...
Soudců 20:17...neminul. Z Izraelců (bez Benjamína) se nahlásilo 400 000 bojovníků, samých udatných mužů. Zvedli se a táhli...
Soudců 21:12... pobijte." Mezi obyvateli Jábeš-gileádu se našlo 400 dívek, netknutých panen, které ještě nepoznaly muže. Ty...
1. Královská 10:26... Šalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl400 vozů a 12 000 koní, které umístil do vozových měst i k...
2. Královská 14:13...proboural v jeruzalémských hradbách trhlinu na 400 loktů širokou. Pobral všechno zlato a stříbro i všechny...
2. Letopisů 1:14... Šalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl400 vozů a 12 000 koní, které umístil do vozových měst i k...
2. Letopisů 13:3... Abiáš se vypravil do boje s vojskem čítajícím 400 000 vybraných bojovníků. Jeroboám se vypravil s vojskem...
2. Letopisů 25:23...proboural v jeruzalémských hradbách trhlinu na 400 loktů širokou. Pobral všechno zlato a stříbro i všechny...
Ezdráš 1:11...410 nádoby ostatní 1 000. Celkem to bylo400 zlatých a stříbrných předmětů. To vše přinesl Šešbacar...
Ezdráš 6:17...domu bylo obětováno 100 býků, 200 beranů400 jehňat. Jako oběť za hřích celého Izraele bylo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |