300

Hledám varianty '300' [ 300 ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 5:22... Po zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem 365 let...
Genesis 6:15...ji vymažeš smolou. Uděláš ji takto: archa bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30 loktů vysoká. V arše...
Numeri 1:23...od dvaceti let výše: pokolení Šimeon čítalo 59 300 mužů. Synové Gáda podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 2:13... syn Curišadajův, a jeho vojsko o počtu 59 300 mužů. Dále pokolení Gád: vůdce Gádových synů Eljasaf,...
Numeri 26:25...šimronský. To jsou rody Isacharovy. Čítaly 64 300 mužů. Synové Zabulonovi po svých rodech: Sered a z něj...
1. Samuel 11:8...muž. Nechal je nastoupit v Bezeku: Izraelců bylo 300 000 a judských mužů 30 000. Poslům, kteří za nimi...
2. Samuel 21:16... potomek Refajců (který měl bronzové kopí o váze 300 šekelů a také novou výzbroj), tehdy prohlásil, že...
1. Královská 5:30...lamačů kamene. Kromě toho Šalomoun ustanovil300 dozorců, kteří veleli pracím a dohlíželi na dělníky....
1. Královská 10:17...(na jednu pavézu vynaložil 600 šekelů zlata) a 300 štítů z tepaného zlata (na jeden štít vynaložil 3...
2. Královská 18:14...tedy judskému králi Ezechiášovi uložil zaplatit 300 talentů stříbra a 30 talentů zlata. Ezechiáš mu...
2. Letopisů 9:16...pavézu vynaložil 600 šekelů tepaného zlata) a 300 štítů z tepaného zlata (na jeden štít vynaložil 300...
2. Letopisů 14:7...tedy a dařilo se jim. Asovo vojsko čítalo 300 000 judských mužů s pavézami a oštěpy a 280 000...
2. Letopisů 17:14...Velitelé tisíců z Judy: velitel Adna a jeho 300 000 udatných bojovníků, po něm velitel Jochanan a jeho...
2. Letopisů 25:5...všechny od dvaceti let výše a zjistil, že  300 000 bojeschopných mužů, vládnoucích kopím a štítem. Za...
2. Letopisů 35:8... věnovali kněžím 2 600 velikonočních beránků300 býčků. Levitští předáci - Konaniáš se svými bratry...
Ezdráš 8:5...Zatuových: Šekaniáš, syn Jachazielův, a s ním 300 mužů; ze synů Adinových: Ebed, syn Jonatanův, a s ním...
Daniel 8:14... vydání svatyně a pošlapání vojska?" "Bude to300 večerů a jiter," odpověděl mu. "Pak bude svatyně znovu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |