200

Hledám varianty '200' [ 200 ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 11:23...Náchora. Po zplození Náchora žil Serug ještě 200 let a plodil syny a dcery. Náchor ve věku 29 let...
Genesis 32:15...z toho, co získal, dar pro svého bratra Ezaua:  200 koz a 20 kozlů, 200 ovcí a 20 beranů, 30 kojících...
Numeri 1:35...od dvaceti let výše: pokolení Manases čítalo 32 200 mužů. Synové Benjamínovi podle jejich pokolení, rodů a...
Numeri 2:21... syn Pedacurův, a jeho vojsko o počtu 32 200 mužů. Dále pokolení Benjamín: vůdce Benjamínových synů...
Numeri 3:34...to jsou merarijské rody. Podle seznamu čítaly200 mužů starších jednoho měsíce. Vůdcem otcovského domu...
Numeri 4:44...po jejich rodech a otcovských domech činil200. Toto je součet merarijských rodů, které Mojžíš s...
Numeri 26:14...rod šaulský. To jsou šimeonské rody. Čítaly 22 200 mužů. Synové Gádovi po svých rodech: Cefon a z něj rod...
Soudců 17:4...Poté, co to stříbro vrátil, vzala jeho matka 200 šekelů stříbra a dala je kovotepci, který z něj odlil...
1. Samuel 15:4...svolal vojsko a nechal je nastoupit v Telaimu200 000 pěších a k tomu 10 000 mužů z Judska. Potom Saul...
2. Samuel 14:26...protože ho tížily), potom je zvážil a bylo to 200 šekelů podle královské váhy! Abšalomovi se narodili tři...
1. Královská 10:16...hejtmanů. Král Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na jednu pavézu vynaložil 600...
1. Letopisů 7:9...vůdců jejich otcovských rodů zaznamenáno 22 200 bojovníků. Syn Jediaelův: Bilhan. Synové Bilhanovi:...
1. Letopisů 7:11... vůdcové svých otcovských rodů, které čítaly 17 200 bojovníků připravených k bitvě. Synové Irovi: Šupim a...
1. Letopisů 12:33...určeni, aby šli učinit Davida králem. Z Isachara 200 vůdců a všichni bratři pod jejich velením - muži, kteří...
1. Letopisů 15:8...bratrů. Ze synů Elicafanových vůdce Šemajáš200 jeho bratrů. Ze synů Hebronových vůdce Eliel a 80 jeho...
2. Letopisů 9:15...zlato a stříbro. Král Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz z tepaného zlata (na jednu pavézu vynaložil 600...
2. Letopisů 12:3...proti Jeruzalému egyptský vládce Šišak. Měl200 vozů, 60 000 jezdců a nesčíslné vojsko, které s ním...
2. Letopisů 17:16... syn Zichriho, dobrovolník Hospodinův, a jeho 200 000 bojovníků. Z Benjamína: bojovník Eliada a jeho 200...
2. Letopisů 17:17...bojovníků. Z Benjamína: bojovník Eliada a jeho 200 000 mužů vyzbrojených luky a štíty, po něm Jozabad a...
2. Letopisů 28:8...Elkánu. Synové Izraele zajali svým bratrům 200 000 žen a dětí a pobrali jim spoustu kořisti, kterou si...
2. Letopisů 29:32... jejichž počet činil 70 býčků, 100 beranů200 jehňat - to vše jako zápalná oběť Hospodinu. Jako oběť...
Ezdráš 2:65...osob. Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň200 zpěváků a zpěvaček. Měli 736 koní, 245 mezků,...
Ezdráš 6:17...K zasvěcení Božího domu bylo obětováno 100 býků200 beranů a 400 jehňat. Jako oběť za hřích celého Izraele...
Ezdráš 8:4...Eljoenaj, syn Zerachiášův, a s ním 200 mužů; ze synů Zatuových: Šekaniáš, syn Jachazielův, a s...
Nehemiáš 7:71...do pokladnice díla 20 000 drachem zlata a 2 200 hřiven stříbra. Zbytek lidu daroval 20 000 drachem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |