20

Hledám varianty '20' [ 20 ]. Nalezen 41 verš.
Genesis 32:15...z toho, co získal, dar pro svého bratra Ezaua:  200 koz a 20 kozlů, 200 ovcí a 20 beranů, 30 kojících...
Genesis 32:16...velbloudic s mláďaty, 40 krav a 10 býků20 oslic a 10 oslů. Svěřil je svým služebníkům, každé stádo...
Exodus 27:16...a šarlatové látky a ze soukaného kmentu, široký 20 loket, se čtyřmi sloupy a čtyřmi patkami. Všechny sloupy...
Exodus 30:13...stříbra (měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger). Tento půlšekel je příspěvkem Hospodinu. Ten věnuje...
Exodus 38:18...látky a ze soukaného kmentu. Byl dlouhý 20 loket a v celé šířce vysoký 5 loket, tak jako zástěny...
Leviticus 27:5...Ve věku od pěti do dvaceti let bude cena za muže 20 šekelů a za ženu 10 šekelů. Ve věku od jednoho měsíce do...
Leviticus 27:25...určené ceny budou v šekelech svatyně. Šekel je 20 ger. Prvorozené dobytče, jež patří Hospodinu právem...
Numeri 3:47...za hlavu (měřeno podle šekelu svatyně; šekel je 20 ger). To stříbro pak dáš Áronovi a jeho synům jako...
Numeri 18:16...stříbra (měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger). Prvorozené ze skotu ani bravu ale vyplatit...
2. Samuel 8:4...vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců20 000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen sto si...
2. Samuel 10:6... jak moc Davida popudili, a tak si najali 20 000 aramejských pěšáků z Bet-rechobu a z Cóby, 1 000...
2. Samuel 18:7...porazili. V hrozné řeži onoho dne padlo na 20 000 vojáků. Boj se rozšířil po celém kraji a les toho...
1. Královská 5:3... 60 korů hrubé mouky, 10 kusů krmného dobytka20 kusů dobytka z pastvin, 100 kusů bravu a mimo to jelení,...
1. Královská 5:25...jeho přání. Šalomoun dal Chíramovi na oplátku 20 000 korů pšenice jako stravu pro jeho dvůr a 20 000 batů...
1. Královská 6:2...postavil Hospodinu, byl 60 loktů dlouhý20 loktů široký a 30 loktů vysoký. Před chrámovou lodí...
1. Královská 6:3...lodí stála přes celou šířku chrámu předsíň. Byla 20 loktů široká a vystupovala před chrám na 10 loktů....
1. Královská 6:16...pak vyložil cypřišovými deskami. Ve vzdálenosti 20 loktů od zadní strany chrámu postavil od podlahy ke...
1. Královská 6:20...pro umístění Truhly Hospodinovy smlouvy. Tento 20 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 20 loktů vysoký...
1. Letopisů 12:31...do doby ve službách Saulova domu. Z Efraima 20 800 udatných hrdinů, proslulých ve svém otcovském rodu....
1. Letopisů 18:4...vzal do zajetí 1 000 jeho vozů, 7 000 jezdců20 000 pěšáků. Všechna jeho spřežení ochromil, jen sto si...
2. Letopisů 2:9...být veliký a podivuhodný. Tvým dřevorubcům dodám 20 000 korů drcené pšenice, 20 000 korů ječmene, 20 000...
2. Letopisů 3:3...pro Hospodinův chrám, měřily 60 loktů na délku20 loktů na šířku (měřeno podle staré míry). Před chrámovou...
2. Letopisů 3:4...míry). Před chrámovou lodí bylo přes celou šířku 20 loktů kryté sloupoví, 20 loktů vysoké. Vnitřek pokryl...
2. Letopisů 3:8...postavil místnost pro nejsvětější svatyni20 loktů na délku a 20 loktů na šířku. Potáhl ji šesti sty...
2. Letopisů 3:11...zlatem. Křídla cherubů měřila na délku celkem 20 loktů. První cherub se jedním pětiloktovým křídlem...
2. Letopisů 3:13...měli cherubové křídla roztažená přes celých 20 loktů, zatímco stáli na nohou, tvářemi do síně. Zhotovil...
2. Letopisů 4:1...levý Boáz, Posila. Vyrobil také bronzový oltář 20 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 10 loktů vysoký. Poté...
Ezdráš 6:3... Nechť je 30 loktů vysoký, 60 loktů dlouhý20 loktů široký. Po třech vrstvách tesaných kvádrů nechť...
Ezdráš 8:19...a Ješajáše; s jejich bratry a syny jich bylo 20. Poslali také některé chrámové sluhy, které David s...
Ezdráš 8:27...talentů stříbrného náčiní, 100 talentů zlata,  20 zlatých mis za 1 000 dareiků, 2 nádoby z jakostní...
Nehemiáš 7:71...otcovských rodů darovali do pokladnice díla 20 000 drachem zlata a 2 200 hřiven stříbra. Zbytek lidu...
Nehemiáš 7:72...a 2 200 hřiven stříbra. Zbytek lidu daroval 20 000 drachem zlata, 2 000 hřiven stříbra a 67 kněžských...
Ezechiel 4:10...390 dnů. Tvůj denní příděl stravy bude vážit 20 šekelů a budeš ho jíst pravidelně ve stejný čas. K pití...
Ezechiel 40:49...jedné i druhé straně 3 lokte. Předsíň měla šířku 20 loktů, hloubku 12 loktů a stoupalo se k po deseti...
Ezechiel 41:2...loktů. Změřil celou loď a byla 40 loktů dlouhá20 loktů široká. Poté vstoupil do vnitřní místnosti a...
Ezechiel 41:4...celou tuto místnost v čele chrámové lodi a byla 20 loktů dlouhá a 20 loktů široká. "To je nejsvětější...
Ezechiel 41:10...nádvoří obklopovalo chrám po stranách na šířku 20 loktů. Z prostranství vedly vchody do postranních komor,...
Ezechiel 42:3...dlouhá a široká byla 50 loktů. Naproti oněm 20 loktům vnitřního nádvoří a také naproti dláždění...
Ezechiel 45:1... Celé toto území o délce 25 000 loktů a šířce 20 000 loktů bude svaté. (Z něj bude pro svatyni vyčleněn...
Ezechiel 48:13... Celkem to tedy bude 25 000 loktů na délku20 000 loktů na šířku. Nic z této prvotiny země se nesmí...
Zachariáš 5:2...zeptal se anděl. "Vidím letící svitek20 loktů dlouhý a 10 loktů široký." "To je kletba vypuštěná...

Slova obsahující 20: 120 (10) 20 (52) 200 (26) 205 (1) 207 (1) 209 (1) 220 (2) 320 (2) 420 (1) 720 (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |