120

Hledám varianty '120' [ 120 ]. Nalezeno 10 veršù.
Numeri 7:86...vážil 10 šekelů. Zlaté pohárky vážily celkem 120 šekelů svatyně. Souhrn dobytka k zápalné oběti (s...
Soudců 8:10...východních národů zbylo jen asi 15 000 mužů120 000 bojovníků padlo. Gedeon táhl cestou kočovníků na...
1. Královská 8:63...obětoval jako pokojnou oběť 22 000 býků120 000 ovcí. Takto král a všichni synové Izraele zasvětili...
1. Královská 9:14...(to jest: Nanic). Chíram totiž králi poslal 120 talentů zlata. Důvodem, proč král Šalomoun zavedl...
1. Královská 10:10...právo a spravedlnost." Poté darovala králi 120 talentů zlata a veliké množství balzámů a drahokamů. ...
1. Letopisů 12:38... Gáda a poloviny kmene Manases v Zajordání 120 000 mužů v plné zbroji. Všichni tito bojovníci...
1. Letopisů 15:5...a levity: Ze synů Kehatových vůdce Uriel120 jeho bratrů. Ze synů Merariho vůdce Asajáš a 220 jeho...
2. Letopisů 7:5...hody. Král Šalomoun obětoval 22 000 býků120 000 ovcí. Takto král a všechen lid zasvětili Boží chrám...
2. Letopisů 9:9...právo a spravedlnost." Poté darovala králi 120 talentů zlata a veliké množství balzámů a drahokamů....
2. Letopisů 28:6... Pekach, syn Remaliášův, pobil za jediný den 120 000 judských mužů, samých udatných bojovníků, protože...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |