12

Hledám varianty '12' [ 12 ]. Nalezeny 44 verše.
Numeri 7:84...k zasvěcení oltáře v den, kdy byl pomazán12 stříbrných mís, 12 stříbrných obětních misek, 12 zlatých...
Numeri 7:87...k zápalné oběti (s jejich moučnou obětí): 12 býčků, 12 beranů, 12 ročních beránků. K oběti za hřích:...
Numeri 29:17...oběti a její úlitby). Druhý den slavnosti12 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm...
Numeri 31:5...tisíců povoláno po tisíci z každého pokolení12 000 mužů vyzbrojených k boji. Mojžíš je vyslal do boje...
Soudců 21:10...tam nebyl nikdo. Obec tam proto vyslala 12 000 udatných mužů s příkazem: "Jděte a pobijte obyvatele...
2. Samuel 10:6...a z Cóby, 1 000 mužů od maackého krále12 000 mužů od Iš-toba. David se to ale dozvěděl a vyslal...
1. Královská 5:6...měl také 4 000 stájí pro koně ke svým vozům12 000 jezdců. Správcové se střídali po měsíci v zásobování...
1. Královská 7:15...sloupů. Jeden sloup měřil 18 loktů na výšku12 loktů po obvodu; stejně tak i ten druhý. Na vrch těch...
1. Královská 10:26...nashromáždil vozy i koně, takže měl 1 400 vozů12 000 koní, které umístil do vozových měst i k sobě do...
1. Letopisů 25:9...Josef z Asafova rodu a jeho bratři a synové 12 druhý: Gedaliáš a jeho bratři a synové 12 třetí: Zakur a...
1. Letopisů 25:10...a synové 12 třetí: Zakur a jeho bratři a synové 12 čtvrtý: Jicri a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:11...a synové 12 čtvrtý: Jicri a jeho bratři a synové 12 pátý: Netaniáš a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:12...synové 12 pátý: Netaniáš a jeho bratři a synové 12 šestý: Bukiáš a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:13...a synové 12 šestý: Bukiáš a jeho bratři a synové 12 sedmý: Jesarela a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:14...synové 12 sedmý: Jesarela a jeho bratři a synové 12 osmý: Ješajáš a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:15...a synové 12 osmý: Ješajáš a jeho bratři a synové 12 devátý: Mataniáš a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:16...12 devátý: Mataniáš a jeho bratři a synové 12 desátý: Šimei a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:17...a synové 12 desátý: Šimei a jeho bratři a synové 12 jedenáctý: Azarel a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:18...12 jedenáctý: Azarel a jeho bratři a synové 12 dvanáctý: Chašabiáš a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:19...12 dvanáctý: Chašabiáš a jeho bratři a synové 12 třináctý: Šubael a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:20...12 třináctý: Šubael a jeho bratři a synové 12 čtrnáctý: Matitiáš a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:21...12 čtrnáctý: Matitiáš a jeho bratři a synové 12 patnáctý: Jeremot a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:22...12 patnáctý: Jeremot a jeho bratři a synové 12 šestnáctý: Chananiáš a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:23...12 šestnáctý: Chananiáš a jeho bratři a synové 12 sedmnáctý: Jošbekaša a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:24...12 sedmnáctý: Jošbekaša a jeho bratři a synové 12 osmnáctý: Chanani a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:25...12 osmnáctý: Chanani a jeho bratři a synové 12 devatenáctý: Maloti a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:26...12 devatenáctý: Maloti a jeho bratři a synové 12 dvacátý: Eliata a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:27...synové 12 dvacátý: Eliata a jeho bratři a synové 12 jednadvacátý: Hotir a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:28...12 jednadvacátý: Hotir a jeho bratři a synové 12 dvaadvacátý: Gidalti a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:29...12 dvaadvacátý: Gidalti a jeho bratři a synové 12 třiadvacátý: Machaziot a jeho bratři a synové...
1. Letopisů 25:30...12 třiadvacátý: Machaziot a jeho bratři a synové 12 čtyřiadvacátý: Romamti-ezer a jeho bratři a synové 12....
1. Letopisů 25:31...Romamti-ezer a jeho bratři a synové 12. Toto jsou oddíly strážných: Synové Korachovi:...
2. Letopisů 1:14...nashromáždil vozy i koně, takže měl 1 400 vozů12 000 koní, které umístil do vozových měst i k sobě do...
2. Letopisů 9:25...rok. Šalomoun měl 4 000 stájí pro koně a vozy12 000 koní, které umístil do vozových měst i k sobě do...
Ezdráš 6:17...Jako oběť za hřích celého Izraele bylo obětováno 12 kozlů podle počtu izraelských kmenů. K Boží službě v...
Ezdráš 8:35...ze zajetí, přinesli Bohu Izraele zápalné oběti12 býčků za celý Izrael, 96 beranů, 77 jehňat, 12 kozlů...
Jeremiáš 52:21...sloup byl vysoký 18 loktů a po obvodu měřil 12 loktů; byl dutý a stěny měl na 4 prsty silné; na sloupu...
Ezechiel 40:49...3 lokte. Předsíň měla šířku 20 loktů, hloubku 12 loktů a stoupalo se k po deseti schodech. U pilířů...
Ezechiel 43:16...čtyři rohy. Čtyři strany ohniště tvoří čtverec 12 loktů dlouhý a 12 loktů široký. Také horní stupeň je...
Zjevení 7:5...ze všech pokolení synů Izraele: z pokolení Juda 12 000 označených, z pokolení Ruben 12 000 označených, z...
Zjevení 7:6...pokolení Gád 12 000 označených, z pokolení Ašer 12 000 označených, z pokolení Neftalí 12 000 označených, z...
Zjevení 7:7...Manases 12 000 označených, z pokolení Šimeon 12 000 označených, z pokolení Levi 12 000 označených, z...
Zjevení 7:8...Isachar 12 000 označených, z pokolení Zabulon 12 000 označených, z pokolení Josef 12 000 označených, z...
Zjevení 21:16...tyčí a jeho délka, šířka i výška byly stejné12 000 honů. Potom změřil jeho hradbu: 144 loket lidské...

Slova obsahující 12: 112 (3) 12 (60) 120 (10) 122 (2) 123 (3) 127 (1) 128 (4) 212 (1) 812 (1) 912 (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |