100

Hledám varianty '100' [ 100 ]. Nalezeny 34 verše.
Genesis 11:10...rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100 let Arpakšada. Sem žil po zplození Arpakšada ještě 500...
Exodus 27:9...ohraničeno zástěnami ze soukaného kmentu v délce 100 loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně...
Exodus 27:11...pro severní stranu: zástěny budou mít délku 100 loket, jejích dvacet sloupů s dvaceti patkami bude z...
Exodus 27:18...stříbrné a jejich patky z bronzu. Nádvoří bude 100 loket dlouhé a po obou stranách 50 loket široké. Bude...
Exodus 38:9...nádvoří byly zástěny ze soukaného kmentu v délce 100 loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně...
Exodus 38:11... Rovněž na severní straně byly zástěny v délce 100 loket; jejích dvacet sloupů s dvaceti patkami bylo z...
Exodus 38:25...Stříbra od členů obce zahrnutých do sčítání bylo 100 talentů a 1 775 šekelů, podle šekelu svatyně. Jeden...
Exodus 38:27...dvacetiletých výše, tedy od 603 550 mužů. Oněch 100 talentů stříbra připadlo na odlévání patek pro svatyni...
Numeri 2:24...mužů. Celkem v oddílech Efraimova uskupení: 108 100 mužů. Ti pochodují třetí. Na severu táboří po svých...
Soudců 20:35...porazil. Onoho dne synové Izraele pobili 25 100 benjamínských mužů, samých bojovníků. Benjamínovi...
1. Královská 5:3...kusů krmného dobytka, 20 kusů dobytka z pastvin100 kusů bravu a mimo to jelení, gazelí a srnčí maso a tu...
1. Královská 7:2... Vystavěl si palác zvaný Libanonský les. Ten byl 100 loktů dlouhý, 50 loktů široký a 30 loktů vysoký, s...
1. Královská 20:29...strhla bitva. Izraelci za jediný den pobili na 100 000 aramejských pěšáků. Ti, kdo zbyli, utekli do města...
1. Letopisů 5:21...000 velbloudů, 250 000 koz a ovcí, 2 000 oslů100 000 zajatců. Mnoho dalších padlo zabitých, neboť Bůh...
1. Letopisů 12:26...mužů vyzbrojených pavézou a kopím. Ze Simeona100 udatných hrdinů připravených k boji. Z Leviho 4 600...
1. Letopisů 21:5...předal Davidovi seznam lidu: Celý Izrael čítal100 000 bojeschopných mužů; Juda čítal 470 000...
1. Letopisů 29:7... 10 000 talentů stříbra, 18 000 talentů bronzu100 000 talentů železa. Kdokoli měl drahokamy, věnoval je...
2. Letopisů 25:6...a štítem. Za sto talentů stříbra pak najal ještě 100 000 bojovníků z Izraele. Přišel však za ním Boží muž a...
2. Letopisů 27:5...a zvítězil. Amonci mu toho roku museli odvést 100 talentů stříbra, 10 000 korů pšenice a 10 000 korů...
2. Letopisů 29:32...zápalné oběti, jejichž počet činil 70 býčků100 beranů a 200 jehňat - to vše jako zápalná oběť...
Ezdráš 2:69...61 000 drachem zlata, 5 000 hřiven stříbra100 kněžských suknic. Kněží, levité, někteří z lidu,...
Ezdráš 6:17... K zasvěcení Božího domu bylo obětováno 100 býků, 200 beranů a 400 jehňat. Jako oběť za hřích...
Ezdráš 7:22...nebes, nechť je bezodkladně vykonáno, a to do 100 talentů stříbra, 100 korů pšenice, 100 batů vína, 100...
Ezdráš 8:26...tedy a svěřil jim do péče: 650 talentů stříbra100 talentů stříbrného náčiní, 100 talentů zlata, 20...
Ezechiel 40:19...průčelí dolní brány k průčelí vnitřního nádvoří100 loktů. Tolik východ; nyní k severu. Muž změřil délku i...
Ezechiel 40:23...do vnitřního nádvoří. Od brány k bráně naměřil 100 loktů. Pak odvedl k jihu, kde jsem uviděl jižní...
Ezechiel 40:27... Od této brány naměřil k vnější jižní bráně 100 loktů. Poté jižní branou uvedl na vnitřní nádvoří....
Ezechiel 40:47... aby mu sloužili." Poté změřil nádvoří: byl to 100 loktů dlouhý a 100 loktů široký čtverec. Před chrámem...
Ezechiel 41:13...5 loktů silnou. Poté změřil celý chrám: byl 100 loktů dlouhý. Vyhrazené prostranství včetně oné mohutné...
Ezechiel 41:14...prostranství včetně čela chrámu na východě byla 100 loktů. Změřil také onu mohutnou stavbu na zadní straně...
Ezechiel 41:15...včetně ochozů po jedné i druhé straně byla 100 loktů široká. Vnitřek chrámové lodi i předsíně vedoucí...
Ezechiel 42:2...severního průčelí, kde měla budova vchod, byla 100 loktů dlouhá a široká byla 50 loktů. Naproti oněm 20...
Ezechiel 42:4...straně vedla před místnostmi 10 loktů široká100 loktů dlouhá chodba se vchody do místností. Horní...
Ezechiel 42:8...měly rovněž délku 50 loktů, dohromady to bylo 100 loktů podél celé stavby. Před spodními místnostmi tak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |