10

Hledám varianty '10' [ 10 ]. Nalezeny 52 verše.
Genesis 32:16... 30 kojících velbloudic s mláďaty, 40 krav10 býků, 20 oslic a 10 oslů. Svěřil je svým služebníkům,...
Leviticus 27:5...let bude cena za muže 20 šekelů a za ženu 10 šekelů. Ve věku od jednoho měsíce do pěti let bude cena...
Leviticus 27:7...šedesáti let výše bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li však dotyčný na určenou cenu příliš...
Numeri 7:14...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:20...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:26...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:32...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:38...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:44...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:50...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:56...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:62...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:68...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:74...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:80...olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek10 šekelech, plná kadidla, jeden mladý býček, jeden beran,...
Numeri 7:86...z dvanácti zlatých pohárků plných kadidla vážil 10 šekelů. Zlaté pohárky vážily celkem 120 šekelů svatyně....
Numeri 29:23... její moučné oběti a její úlitby). Čtvrtý den10 býčků, 2 berany a 14 ročních beránků bez vady. K těm...
Soudců 1:4...Perizejce do jejich rukou. Pobili jich v Bezeku 10 000. Tam také narazili na Adoni-bezeka a bojovali s ním....
Soudců 3:29...nedovolili nikomu přecházet. Pobili tenkrát asi 10 000 Moábců, samé silné a udatné bojovníky. Nikdo neunikl...
Soudců 4:10...svolal Zabulona i Neftalíma. Následovalo ho 10 000 mužů a šla s ním i Debora. Cheber Kenijský se...
Soudců 4:14...A tak Barák vyrazil z hory Tábor a za ním 10 000 mužů. Hospodin tehdy před Barákem rozprášil celou...
Soudců 7:3...pohoří Gilboa!'" 22 000 mužů se tehdy vrátilo10 000 zůstalo. Hospodin řekl Gedeonovi: "Vojsko je stále...
1. Samuel 15:4...je nastoupit v Telaimu: 200 000 pěších a k tomu 10 000 mužů z Judska. Potom Saul přitáhl k Amalekovu...
1. Královská 5:3...30 korů jemné mouky, 60 korů hrubé mouky,  10 kusů krmného dobytka, 20 kusů dobytka z pastvin, 100...
1. Královská 5:28...bylo celkem 30 000 a do Libanonu jich posílal 10 000 v měsíčních směnách; měsíc bývali v Libanonu, dva...
1. Královská 6:3...Byla 20 loktů široká a vystupovala před chrám na 10 loktů. Šalomoun nechal v chrámu udělat také zužující se...
1. Královská 6:23...dva cheruby z olivového dřeva. Každý byl 10 loktů vysoký. Jedno i druhé cherubovo křídlo měřilo 5...
1. Královská 6:24...5 loktů, a tak bylo rozpětí jeho křídel celkem 10 loktů. Také druhý cherub měl rozpětí křídel 10 loktů....
1. Královská 6:25...10 loktů. Také druhý cherub měl rozpětí křídel 10 loktů. Oba cherubové měli stejný rozměr a stejný tvar....
1. Královská 6:26...rozměr a stejný tvar. Jeden i druhý cherub byl 10 loktů vysoký. Tyto cheruby umístil do nejvnitřnější...
1. Královská 7:10...velikých kvádrů ušlechtilého kamene měřících 8 i 10 loktů. Nad nimi byly na míru přitesané kusy ušlechtilého...
1. Královská 7:23...zvanou Moře. Napříč od okraje k okraji měřila 10 loktů, na výšku 5 loktů a po obvodu 30 loktů. Pod...
2. Královská 13:7...z Joachazova vojska nezbylo více než 50 jezdců10 vozů a 10 000 pěšáků. Tak je aramejský král zničil....
2. Královská 14:7...životem za svůj vlastní hřích." To on porazil 10 000 Edomců v Solném údolí. V oné bitvě dobyl Selu,...
2. Královská 24:14...Nabukadnezar osekal. Z celého Jeruzaléma odvlekl 10 000 vyhnanců - všechny hodnostáře, všechny bojovníky a...
1. Letopisů 29:7...na službu Božího domu 5 000 talentů zlata10 000 dareiků, 10 000 talentů stříbra, 18 000 talentů...
2. Letopisů 4:1...oltář 20 loktů dlouhý, 20 loktů široký10 loktů vysoký. Poté odlil kulatou nádrž zvanou Moře....
2. Letopisů 4:2...zvanou Moře. Napříč od okraje po okraj měřila 10 loktů, na výšku 5 loktů a po obvodu 30 loktů. Pod...
2. Letopisů 25:11...vlastní vojsko do Solného údolí, kde pobil 10 000 obyvatel Seíru. Dalších 10 000 zajali judští vojáci...
2. Letopisů 25:12...údolí, kde pobil 10 000 obyvatel Seíru. Dalších 10 000 zajali judští vojáci živých a odvedli je na vrchol...
2. Letopisů 27:5...a zvítězil. Amonci mu toho roku museli odvést 100 talentů stříbra, 10 000 korů pšenice a 10 000 korů...
2. Letopisů 30:24...a koz. Hodnostáři pak věnovali 1 000 býčků10 000 ovcí a koz. Posvětilo se veliké množství kněží a...
Ezechiel 40:11...vždy stejné rozměry. Změřil vchod do brány: byl 10 loktů široký a samotná brána byla 13 loktů široká. Před...
Ezechiel 41:2...straně: byly 6 loktů silné. Vchod měl šířku 10 loktů a jeho zárubně po jedné i druhé straně 5 loktů....
Ezechiel 42:4...sebou. Na severní straně vedla před místnostmi 10 loktů široká a 100 loktů dlouhá chodba se vchody do...
Ezechiel 45:3...odměříš svatosvatý díl 25 000 loktů dlouhý10 000 loktů široký, v němž bude stát svatyně. Bude to...
Ezechiel 45:5...místo pro svatyni. Další 25 000 loktů dlouhý10 000 loktů široký díl země připadne levitům sloužícím u...
Ezechiel 48:9...odevzdáte Hospodinu, bude 25 000 loktů dlouhý10 000 loktů široký. Tento svatý podíl připadne kněžím. Na...
Ezechiel 48:10...bude 25 000 loktů dlouhý, na západě i na východě 10 000 loktů široký. Uprostřed něj bude Hospodinova svatyně...
Ezechiel 48:13...díl levitů; i ten bude 25 000 loktů dlouhý10 000 loktů široký. Celkem to tedy bude 25 000 loktů na...
Ezechiel 48:18...města se potáhne podél svatého podílu na délku 10 000 loktů na východ a 10 000 loktů na západ. Jeho úroda...
Zachariáš 5:2...anděl. "Vidím letící svitek, 20 loktů dlouhý10 loktů široký." "To je kletba vypuštěná na celou zem,"...

Slova obsahující 10: 10 (57) 100 (42) 105 (1) 108 (1) 110 (3) 410 (1) 910 (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |