000

Hledám varianty '000' [ 000 ]. Nalezen 151 verš.
Exodus 12:37...do Sukotu - jen pěších mužů bylo asi 600 000, kromě žen a dětí. Vyšlo s nimi také množství...
Numeri 3:39...sečetl po jejich rodech, čítali celkem 22 000 mužů starších jednoho měsíce. Hospodin řekl Mojžíšovi:...
Numeri 25:9...zastavila. Těch, kdo tou ranou zemřeli, bylo 24 000. Hospodin promluvil k...
Numeri 26:62...oheň. Z levitů bylo započteno celkem 23 000 mužů starších jednoho měsíce. Nebyli započteni mezi...
Numeri 31:5...tisíců povoláno po tisíci z každého pokolení, 12 000 mužů vyzbrojených k boji. Mojžíš je vyslal do boje po...
Numeri 31:32... Zbytek kořisti uchvácené vojskem činil: 675 000 kusů bravu, 72 000 kusů skotu,...
Numeri 31:33...uchvácené vojskem činil: 675 000 kusů bravu, 72 000 kusů skotu, 61 000 oslů,...
Numeri 31:34...000 kusů skotu, 61 000 oslů, 32 000 žen, které ještě nepoznaly muže...
Numeri 31:35...000 oslů, 32 000 žen, které ještě nepoznaly muže. Polovina podílu těch,...
Numeri 31:38...nich bylo Hospodinu odvedeno 675. 36 000 kusů skotu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 72. 30 500...
Numeri 31:40...500 oslů; z nich bylo Hospodinu odvedeno 61. 16 000 osob; z nich bylo Hospodinu odvedeno 32. Tento...
Numeri 31:44...337 500 kusů bravu, 36 000 kusů skotu, 30 500 oslů,...
Numeri 31:46...500 oslů, 16 000 osob. Z této poloviny patřící synům Izraele vybral...
Soudců 1:4...do jejich rukou. Pobili jich v Bezeku 10 000. Tam také narazili na Adoni-bezeka a bojovali s ním....
Soudců 3:29...nikomu přecházet. Pobili tenkrát asi 10 000 Moábců, samé silné a udatné bojovníky. Nikdo neunikl....
Soudců 4:10...svolal Zabulona i Neftalíma. Následovalo ho 10 000 mužů a šla s ním i Debora. Cheber Kenijský se oddělil...
Soudců 4:14...A tak Barák vyrazil z hory Tábor a za ním 10 000 mužů. Hospodin tehdy před Barákem rozprášil celou...
Soudců 7:3... se vrátí domů a odejde z pohoří Gilboa!'" 22 000 mužů se tehdy vrátilo a 10 000 zůstalo. Hospodin řekl...
Soudců 8:10... Z tábora východních národů zbylo jen asi 15 000 mužů; 120 000 bojovníků padlo. Gedeon táhl cestou...
Soudců 12:6... Tenkrát u těch jordánských brodů padlo 42 000 Efraimců. Jiftach soudil Izrael šest let. Když Jiftach...
Soudců 20:2...všeho lidu ze všech izraelských kmenů - 400 000 pěších bojovníků. (To, že se Izraelci sešli v Micpě, se...
Soudců 20:15...vytáhli do boje. Toho dne se z měst nahlásilo 26 000 benjamínských bojovníků kromě sedmi set znamenitých...
Soudců 20:17... Z Izraelců (bez Benjamína) se nahlásilo 400 000 bojovníků, samých udatných mužů. Zvedli se a táhli do...
Soudců 20:21...vyrazili z Gibeje a pobili toho dne 22 000 Izraelců. Když se pak izraelské vojsko vzchopilo,...
Soudců 20:25...vyrazili z Gibeje naproti a pobili dalších 18 000 Izraelců ozbrojených mečem. Všichni Izraelci pak s...
Soudců 20:46...tisíce pobili. A tak toho dne nakonec padlo 25 000 benjamínských bojovníků, samých udatných mužů. Šesti...
Soudců 21:10...tam nebyl nikdo. Obec tam proto vyslala 12 000 udatných mužů s příkazem: "Jděte a pobijte obyvatele...
1. Samuel 4:2...boj a Filištíni je porazili; pobili v poli asi000 mužů z izraelských řad. Když se lid vrátil do tábora,...
1. Samuel 4:10...domů. Byla to hrozná porážka; z Izraele padlo 30 000 pěších a Boží truhla padla do zajetí. Oba Elího synové,...
1. Samuel 11:8... Nechal je nastoupit v Bezeku: Izraelců bylo 300 000 a judských mužů 30 000. Poslům, kteří za nimi přišli,...
1. Samuel 13:5...se shromáždili, aby bojovali s Izraelem - 3 000 vozů, 6 000 jezdců a lidu jako písku na mořském břehu....
1. Samuel 15:4...vojsko a nechal je nastoupit v Telaimu: 200 000 pěších a k tomu 10 000 mužů z Judska. Potom Saul...
1. Samuel 17:5...byl do bronzového šupinatého pancíře o váze000 šekelů. Na nohou měl bronzové chrániče a na zádech...
1. Samuel 25:2...v Karmelu. Byl to zámožný člověk a patřilo mu000 ovcí a 1 000 koz. Právě v Karmelu stříhal své ovce....
2. Samuel 8:4...svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí000 jeho vozů, 7 000 jezdců a 20 000 pěšáků. Všechna jeho...
2. Samuel 8:5... králi Cóby, na pomoc, ale David z nich pobil 22 000 mužů. Potom umístil do aramejského Damašku svoji...
2. Samuel 8:13... když se vrátil ze Solného údolí, kde porazil 18 000 Edomců. Umístil mezi Edomci posádky a rozmístil je po...
2. Samuel 10:6... jak moc Davida popudili, a tak si najali 20 000 aramejských pěšáků z Bet-rechobu a z Cóby, 1 000 mužů...
2. Samuel 10:18... David mezi Aramejci pobil 700 vozatajů a 40 000 pěšáků. Jejich vojevůdce Šobacha zranil tak, že na...
2. Samuel 18:7...porazili. V hrozné řeži onoho dne padlo na 20 000 vojáků. Boj se rozšířil po celém kraji a les toho dne...
2. Samuel 24:9...králi seznam sečteného lidu: Izrael čítal 800 000 udatných mužů schopných boje. Judských mužů bylo 500...
2. Samuel 24:15...času. Od Danu po Beer-šebu zemřelo z lidu 70 000 mužů. Když pak anděl vztáhl ruku, aby hubil Jeruzalém,...
1. Královská 5:6...své révy a svého fíkoví. Šalomoun měl také000 stájí pro koně ke svým vozům a 12 000 jezdců. Správcové...
1. Královská 5:25...jeho přání. Šalomoun dal Chíramovi na oplátku 20 000 korů pšenice jako stravu pro jeho dvůr a 20 000 batů...
1. Královská 5:27...Izraeli nucené práce. Nasazených bylo celkem 30 000 a do Libanonu jich posílal 10 000 v měsíčních směnách;...
1. Královská 5:28...bylo celkem 30 000 a do Libanonu jich posílal 10 000 v měsíčních směnách; měsíc bývali v Libanonu, dva...
1. Královská 5:29...pracím velel Adoniram. Šalomoun měl v horách 70 000 nosičů a 80 000 lamačů kamene. Kromě toho Šalomoun...
1. Královská 7:26...květu jako okraj poháru. Mohlo pojmout000 batů. Dále vyrobil deset bronzových stojanů na umyvadla...
1. Královská 8:63...hody. Šalomoun obětoval jako pokojnou oběť 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto král a všichni synové...
1. Královská 10:26...vozy i koně, takže měl 1 400 vozů a 12 000 koní, které umístil do vozových měst i k sobě do...
1. Královská 12:21... shromáždil celý dům Judův i kmen Benjamín, 180 000 vybraných bojovníků, aby bojovali s domem Izraele a...
1. Královská 20:15...nastoupit celé izraelské vojsko a bylo jich000. Vytáhli v poledne. (Ben-hadad se právě opíjel ve...
1. Královská 20:29...bitva. Izraelci za jediný den pobili na 100 000 aramejských pěšáků. Ti, kdo zbyli, utekli do města Afek...
1. Královská 20:30...do města Afek, ale tam se na těch zbývajících 27 000 mužů zřítily hradby. Ben-hadad ale uprchl a schoval se...
2. Královská 13:7...vojska nezbylo více než 50 jezdců, 10 vozů a 10 000 pěšáků. Tak je aramejský král zničil. Rozdrtil je na...
2. Královská 14:7...životem za svůj vlastní hřích." To on porazil 10 000 Edomců v Solném údolí. V oné bitvě dobyl Selu,...
2. Královská 15:19...asyrský král Pul a Menachem mu odevzdal000 talentů stříbra, aby získal jeho podporu a udržel si...
2. Královská 19:35...Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský...
2. Královská 24:14...osekal. Z celého Jeruzaléma odvlekl 10 000 vyhnanců - všechny hodnostáře, všechny bojovníky a také...
2. Královská 24:16...král odvedl do zajetí v Babylonu celkem000 udatných bojovníků a k tomu 1 000 řemeslníků a kovářů,...
1. Letopisů 5:21...spojenci padli do rukou. Zajali jejich stáda: 50 000 velbloudů, 250 000 koz a ovcí, 2 000 oslů a 100 000...
1. Letopisů 7:4...Podle jejich rodopisů měl jejich otcovský rod 36 000 vojáků ve zbrani, neboť měli mnoho žen a synů. Také...
1. Letopisů 7:5...jich bylo v rodových seznamech zaznamenáno 87 000. Synové Benjamínovi: Bela, Becher a Jediael, celkem tři...
1. Letopisů 7:40...vůdcové. V jejich rodovém seznamu je zapsáno 26 000 bojeschopných mužů. Benjamín zplodil prvorozeného Belu...
1. Letopisů 12:30...veliteli z jeho otcovského rodu. Z Benjamína000 Saulových bratrů, z nichž mnozí byli do doby ve...
1. Letopisů 12:32...svém otcovském rodu. Z poloviny kmene Manases 18 000 mužů, kteří byli jmenovitě určeni, aby šli učinit...
1. Letopisů 12:34...se Izrael zachovat. Ze Zabulona vytáhlo 50 000 zkušených bojovníků v plné zbroji, odhodlaných bez...
1. Letopisů 12:35... odhodlaných bez váhání pomoci. Z Neftalíma000 velitelů a za nimi 37 000 mužů s pavézami a kopími. Z...
1. Letopisů 12:37...Dana 28 600 připravených k boji. Z Ašera 40 000 zkušených bojovníků připravených k boji. Z Rubena, Gáda...
1. Letopisů 12:38... Gáda a poloviny kmene Manases v Zajordání 120 000 mužů v plné zbroji. Všichni tito bojovníci připravení...
1. Letopisů 18:4...svou moc u řeky Eufrat. David vzal do zajetí000 jeho vozů, 7 000 jezdců a 20 000 pěšáků. Všechna jeho...
1. Letopisů 19:18...dát na útěk. David mezi Aramejci pobil000 jezdců a 40 000 pěšáků. Zabil i jejich vojevůdce...
1. Letopisů 21:5...Davidovi seznam lidu: Celý Izrael čítal 1 100 000 bojeschopných mužů; Juda čítal 470 000 bojeschopných...
1. Letopisů 21:14...tedy na Izrael dopustil mor. V Izraeli padlo 70 000 mužů a Bůh poslal anděla, aby hubil Jeruzalém. Když pak...
1. Letopisů 23:3...od třicetiletých výše a jejich počet činil 38 000 mužů. Z nich 24 000 mělo na starosti dílo Hospodinova...
1. Letopisů 23:4...výše a jejich počet činil 38 000 mužů. Z nich 24 000 mělo na starosti dílo Hospodinova domu, 6 000 dělalo...
1. Letopisů 23:5...domu, 6 000 dělalo úředníky a soudce, 4 000 bylo strážných a 4 000 oslavovali Hospodina na...
1. Letopisů 27:1...měsíc co měsíc po celý rok. Každý oddíl čítal 24 000 mužů. První měsíc sloužil první oddíl. Jeho velitelem...
1. Letopisů 27:2...Jašobeam, syn Zabdielův, a jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Pocházel ze synů Peresových a v prvním měsíci byl...
1. Letopisů 27:4...oddílu potom velel Milot). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Třetí měsíc byl velitelem třetího vojska Benajáš,...
1. Letopisů 27:5... syn velekněze Jojady. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Benajáš patřil ke třicítce hrdinů a byl její...
1. Letopisů 27:7...po něm jeho syn Zebadiáš). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Pátý měsíc byl pátým velitelem Šamhut Izrašský....
1. Letopisů 27:8...velitelem Šamhut Izrašský. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Šestý měsíc byl jako šestý Ira, syn Ikeše...
1. Letopisů 27:9...Ira, syn Ikeše Tekojského. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Sedmý měsíc byl jako sedmý Chelec Pelonský ze...
1. Letopisů 27:10...ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Osmý měsíc byl jako osmý Sibechaj Chušatský ze...
1. Letopisů 27:11...Chušatský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Devátý měsíc byl jako devátý Abiezer Anatotský z...
1. Letopisů 27:12...Anatotský z benjamínských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Desátý měsíc byl jako desátý Mahraj Netofský ze...
1. Letopisů 27:13...Netofský ze zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Jedenáctý měsíc byl jako jedenáctý Benajáš...
1. Letopisů 27:14...ze synů Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Dvanáctý měsíc byl jako dvanáctý Cheldaj Netofský...
1. Letopisů 27:15...Cheldaj Netofský z Otniela. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Tito muži odpovídali za izraelské kmeny: za...
1. Letopisů 29:4... co jsem pro ten svatý chrám připravil: 3 000 talentů ofirského zlata, 7 000 talentů přetaveného...
1. Letopisů 29:7...díla a věnovali na službu Božího domu000 talentů zlata, 10 000 dareiků, 10 000 talentů stříbra,...
1. Letopisů 29:21...dne přinášeli Hospodinu oběti a zápaly - 1 000 býčků, 1 000 beranů a 1 000 jehňat s příslušnými...
2. Letopisů 1:14...vozy i koně, takže měl 1 400 vozů a 12 000 koní, které umístil do vozových měst i k sobě do...
2. Letopisů 2:1...jménu a sobě královský palác. Povolal 70 000 mužů do hor jako nosiče a 80 000 mužů jako lamače...
2. Letopisů 2:9...veliký a podivuhodný. Tvým dřevorubcům dodám 20 000 korů drcené pšenice, 20 000 korů ječmene, 20 000 batů...
2. Letopisů 2:17... Bylo jich napočítáno 153 600. Z nich určil 70 000 za nosiče, 80 000 za lamače kamene v horách a 3 600 za...
2. Letopisů 4:5...okraj poháru. Zcela naplněné mohlo pojmout 000 batů. Dále vyrobil deset umyvadel; pět umístil napravo,...
2. Letopisů 7:5...slavili obětní hody. Král Šalomoun obětoval 22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto král a všechen lid zasvětili...
2. Letopisů 9:25...- a tak tomu bylo rok co rok. Šalomoun měl000 stájí pro koně a vozy a 12 000 koní, které umístil do...
2. Letopisů 11:1... shromáždil dům Judův a Benjamínův, 180 000 vybraných bojovníků, aby bojovali s Izraelem a...
2. Letopisů 12:3...egyptský vládce Šišak. Měl 1 200 vozů, 60 000 jezdců a nesčíslné vojsko, které s ním táhlo z Egypta:...
2. Letopisů 13:3...se vypravil do boje s vojskem čítajícím 400 000 vybraných bojovníků. Jeroboám se vypravil s vojskem...
2. Letopisů 13:17...úplně rozdrtil. Na izraelské straně padlo 500 000 vybraných bojovníků. Synové Izraele byli tenkrát...
2. Letopisů 14:7...tedy a dařilo se jim. Asovo vojsko čítalo 300 000 judských mužů s pavézami a oštěpy a 280 000 Benjamínců...
2. Letopisů 15:11...dary z kořisti. Přihnali 700 kusů dobytka a 7 000 ovcí a koz. Zavázali se smlouvou, že budou hledat...
2. Letopisů 17:14...Velitelé tisíců z Judy: velitel Adna a jeho 300 000 udatných bojovníků, po něm velitel Jochanan a jeho 280...
2. Letopisů 17:15...bojovníků, po něm velitel Jochanan a jeho 280 000 mužů, po něm Amasiáš, syn Zichriho, dobrovolník...
2. Letopisů 17:16...syn Zichriho, dobrovolník Hospodinův, a jeho 200 000 bojovníků. Z Benjamína: bojovník Eliada a jeho 200 000...
2. Letopisů 17:17... Z Benjamína: bojovník Eliada a jeho 200 000 mužů vyzbrojených luky a štíty, po něm Jozabad a jeho...
2. Letopisů 17:18...luky a štíty, po něm Jozabad a jeho 180 000 ozbrojenců. Ti sloužili králi a další král rozmístil v...
2. Letopisů 25:5...všechny od dvaceti let výše a zjistil, že 300 000 bojeschopných mužů, vládnoucích kopím a štítem. Za sto...
2. Letopisů 25:6... Za sto talentů stříbra pak najal ještě 100 000 bojovníků z Izraele. Přišel však za ním Boží muž a...
2. Letopisů 25:11...vlastní vojsko do Solného údolí, kde pobil 10 000 obyvatel Seíru. Dalších 10 000 zajali judští vojáci...
2. Letopisů 25:12... kde pobil 10 000 obyvatel Seíru. Dalších 10 000 zajali judští vojáci živých a odvedli je na vrchol...
2. Letopisů 25:13...od Samaří po Bet-choron. Pobili v nich na000 obyvatel a pobrali spoustu kořisti. Když se Amaciáš...
2. Letopisů 27:5...toho roku museli odvést 100 talentů stříbra, 10 000 korů pšenice a 10 000 korů ječmene. Totéž mu odváděli i...
2. Letopisů 28:6... Pekach, syn Remaliášův, pobil za jediný den 120 000 judských mužů, samých udatných bojovníků, protože...
2. Letopisů 28:8...Elkánu. Synové Izraele zajali svým bratrům 200 000 žen a dětí a pobrali jim spoustu kořisti, kterou si...
2. Letopisů 29:33... Jako oběť také zasvětili 600 býčků a 3 000 ovcí. Kněží ale bylo málo, takže to množství zvířat k...
2. Letopisů 30:24...Judský král Ezechiáš totiž shromáždění věnoval000 býčků a 7 000 ovcí a koz. Hodnostáři pak věnovali 1 000...
2. Letopisů 35:7..." Král Jošiáš přítomným z lidu věnoval 30 000 beránků a kůzlat pro velikonoční hod a také 3 000 býčků...
2. Letopisů 35:9...Chašabiáš, Jehiel a Jozabad - věnovali levitům000 velikonočních beránků a 500 býčků. Když bylo vše...
Ezdráš 1:9...jejich výčet: nádoby zlaté 30 nádoby stříbrné000 síta 29 mísy zlaté 30 mísy stříbrné dvojité 410 nádoby...
Ezdráš 1:10...30 mísy stříbrné dvojité 410 nádoby ostatní000. Celkem to bylo 5 400 zlatých a stříbrných předmětů. To...
Ezdráš 2:69...sbírky na toto dílo dali podle svých možností 61 000 drachem zlata, 5 000 hřiven stříbra a 100 kněžských...
Ezdráš 8:27...náčiní, 100 talentů zlata, 20 zlatých mis za000 dareiků, 2 nádoby z jakostní leštěné mosazi vzácné jako...
Nehemiáš 7:70...na dílo. Guvernér daroval do pokladnice000 drachem zlata, 50 mis a 530 kněžských suknic. Ostatní...
Nehemiáš 7:71...otcovských rodů darovali do pokladnice díla 20 000 drachem zlata a 2 200 hřiven stříbra. Zbytek lidu...
Nehemiáš 7:72...a 2 200 hřiven stříbra. Zbytek lidu daroval 20 000 drachem zlata, 2 000 hřiven stříbra a 67 kněžských...
Job 1:3...sedm synů a tři dcery, jeho stáda čítala000 ovcí, 3 000 velbloudů, 500 párů dobytka a 500 oslic a...
Job 42:12...požehnal více než na počátku. Měl totiž 14 000 ovcí, 6 000 velbloudů, 1 000 párů dobytka a 1 000 oslic...
Izaiáš 37:36...Hospodinův anděl a pobil v asyrském táboře 185 000 mužů. Ráno vstali, a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský...
Ezechiel 45:1...svatý díl Hospodinu. Celé toto území o délce 25 000 loktů a šířce 20 000 loktů bude svaté. (Z něj bude pro...
Ezechiel 45:3...) Z uvedené výměry odměříš svatosvatý díl 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký, v němž bude stát...
Ezechiel 45:5...jejich domy a svaté místo pro svatyni. Další 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký díl země připadne...
Ezechiel 45:6...se svatým podílem dáte do majetku města. Bude000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý a bude patřit celému...
Ezechiel 48:8...západ podíl, který odevzdáte jako dar; bude 25 000 loktů široký a na délku se potáhne stejně jako ostatní...
Ezechiel 48:9... Díl, který z něj odevzdáte Hospodinu, bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký. Tento svatý podíl...
Ezechiel 48:10...připadne kněžím. Na severu i na jihu bude 25 000 loktů dlouhý, na západě i na východě 10 000 loktů...
Ezechiel 48:13...kněžského území bude díl levitů; i ten bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký. Celkem to tedy bude...
Ezechiel 48:15... neboť je svatá Hospodinu. Zbývající díl, 5 000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý, je určen k běžnému...
Ezechiel 48:18...se potáhne podél svatého podílu na délku 10 000 loktů na východ a 10 000 loktů na západ. Jeho úroda...
Ezechiel 48:20... Celé toto vyčleněné území tedy bude měřit 25 000 na 25 000 loktů. Tento čtverec vyčleníte jako svatý...
Ezechiel 48:21...města připadne vládci. Bude se prostírat od 25 000 loktů svatého podílu k východní hranici a rovněž na...
Ezechiel 48:35...Neftalímova. Kolem dokola tedy bude měřit 18 000 loktů. Od toho dne se to město bude jmenovat: HOSPODIN...
Zjevení 7:5...všech pokolení synů Izraele: z pokolení Juda 12 000 označených, z pokolení Ruben 12 000 označených, z...
Zjevení 7:6...Gád 12 000 označených, z pokolení Ašer 12 000 označených, z pokolení Neftalí 12 000 označených, z...
Zjevení 7:7...Manases 12 000 označených, z pokolení Šimeon 12 000 označených, z pokolení Levi 12 000 označených, z...
Zjevení 7:8...Isachar 12 000 označených, z pokolení Zabulon 12 000 označených, z pokolení Josef 12 000 označených, z...
Zjevení 21:16...a jeho délka, šířka i výška byly stejné - 12 000 honů. Potom změřil jeho hradbu: 144 loket lidské míry,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |