Li

Hledám varianty 'li' [ li ]. Nalezeny 434 verše.
Genesis 4:24...jsem mladíka za zranění, jež mi způsobil. Bude-li Kain mstěn sedmkrát, Lámech bude mstěn...
Genesis 13:9...tebou celá země? Odděl se ode , prosím. Půjdeš-li vlevo, půjdu vpravo; půjdeš-li vpravo, půjdu vlevo."...
Genesis 13:16... že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst zemský prach, půjde sečíst i tvé símě....
Genesis 15:5...řekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat." Pak dodal: "Tolik bude tvého semene."...
Genesis 18:26...jednat podle práva?" Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v Sodomě, padesát spravedlivých, ušetřím...
Genesis 18:28...popel - možná, že bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zničíš kvůli těm pěti celé město?"...
Genesis 18:30...jich tam najde jen třicet?" "Neudělám to, najdu-li jich tam třicet," odpověděl. "Pohleď prosím, dovolím si...
Genesis 23:8...Chetejcům, a promluvil k nim takto: "Souhlasíte-li, abych tu pochoval svou mrtvou, poslyšte mne a přimluvte...
Genesis 24:41...mého otce. Budeš zproštěn přísahy, přijdeš-li k mým příbuzným a nedají ti ji; tehdy budeš přísahy...
Genesis 24:49...vybral dceru jeho příbuzného. Nyní tedy, chcete-li se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a...
Genesis 27:46...vás oba?" Rebeka tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob...
Genesis 28:20...předtím říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na cestě a ...
Genesis 30:31... "Budu znovu pást a střežit tvá stáda, uděláš-li pro toto: Projdu dnes všechen tvůj dobytek a vyřadím...
Genesis 31:50... Hospodin nade mnou i tebou drží stráž. Budeš-li mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých dcer...
Genesis 32:9...do dvou táborů, neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý...
Genesis 33:13... Navíc mám s sebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den, všechen dobytek pomře. Nechť prosím...
Genesis 34:30... Jákob pak Šimeonovi a Levimu vyčetl: "Přivedli jste do neštěstí! Zošklivili jste obyvatelům země,...
Genesis 43:4...‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra, půjdeme ti koupit jídlo....
Genesis 43:5...našeho bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na...
Genesis 43:9...se za něj zaručím, ode ho vyžaduj! Nepřivedu-li ho k tobě a nepostavím ho před tebou, za to před...
Genesis 43:14...tomu muži. Kéž vám u něj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil vašeho dalšího bratra i...
Genesis 44:23...Ty jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s vámi váš nejmladší bratr, nechoďte mi nikdy na...
Genesis 44:29...jsem a víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete...
Genesis 44:32...svému otci zaručil. Řekl jsem: ‚Nepřivedu-li ho k tobě, za to před tebou nesu věčnou vinu!' Prosím...
Genesis 47:6...kusu země; bydlí v kraji Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné muže, ustanov je správci mých...
Exodus 12:44... Každý otrok koupený za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec ani nádeník...
Exodus 15:26...a řád a tam jej vyzkoušel. Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on...
Exodus 18:23... Ulehči si, oni ponesou břemeno s tebou! Uděláš-li to, budeš moci obstát, ti Bůh další příkazy. Také...
Exodus 19:5... abych vás přivedl k sobě. Nyní tedy, budete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu,...
Exodus 20:25...své jméno, k tobě přijdu a požehnám ti. Jestliže mi uděláš kamenný oltář, nestav jej z tesaných kamenů;...
Exodus 22:8...svého bližního. V každé majetkové při, půjde-li o býka, osla nebo beránka, o plášť nebo o jakoukoli...
Exodus 22:22...neubližuj vdově ani sirotku. Budeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou volat a...
Exodus 23:22...provinění - vždyť v něm přebývá jméno! Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám, budu...
Exodus 33:13... osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych...
Exodus 33:15...a dám ti odpočinout." Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás odsud nevoď! Jak by...
Exodus 34:9...k zemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, prosím jde můj Pán uprostřed nás,...
Leviticus 1:3...dar z dobytka - ze skotu nebo z bravu. Přináší-li darem zápalnou oběť ze skotu, přivede samce bez vady....
Leviticus 1:10...ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li darem zápalnou oběť z bravu - z ovcí nebo koz - ...
Leviticus 1:14... ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť z ptactva, přinese svůj...
Leviticus 2:1...oběť příjemně vonící Hospodinu." "Přináší-li někdo Hospodinu moučnou oběť, ji daruje z jemné mouky...
Leviticus 2:4...díl z ohnivých obětí Hospodinu. Přinášíš-li darem moučnou oběť pečenou v peci, udělej z jemné mouky...
Leviticus 2:5...olejem nebo nekvašené placky pomazané olejem. Je-li tvým darem moučná oběť smažená na pánvi, je z jemné...
Leviticus 2:7...na kousky a polij olejem; je to moučná oběť. Je-li tvým darem moučná oběť připravená v kotlíku, je...
Leviticus 2:14...Boha. S každým svým darem přines sůl. Přinášíš-li Hospodinu darem moučnou oběť z prvotin, přines k této...
Leviticus 3:1...díl; je to ohnivá oběť Hospodinu." "Přináší-li někdo darem pokojnou oběť ze skotu, přivede před...
Leviticus 3:6...ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem pokojnou oběť z bravu, přivede samce...
Leviticus 3:7... přivede samce nebo samici bez vady. Přináší-li darem jehně, přivede je před Hospodina, vloží ruku na...
Leviticus 3:12...jako pokrm ohnivé oběti Hospodinu. Přináší-li darem kůzle, přivede je před Hospodina, vloží ruku na...
Leviticus 4:3...se něčeho, co se nesmí, učiňte toto: Prohřeší-li se pomazaný kněz, poskvrní vinou všechen lid. tedy za...
Leviticus 4:13...je spálen na místě, kam se sype popel. Prohřeší-li se neúmyslně celá izraelská obec (neboť si to...
Leviticus 4:22...býčka. To je oběť za hřích shromáždění. Prohřeší-li se vůdce lidu, když neúmyslně překročí některé přikázání...
Leviticus 4:27...obřad smíření a bude mu odpuštěno. Prohřeší-li se neúmyslně někdo z prostého lidu, když se proviní...
Leviticus 4:32...vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno. Chce-li jako oběť za svůj hřích přinést jehně, přivede...
Leviticus 5:7...kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření. Nemůže-li si dovolit jehně, přinese Hospodinu jako odškodnění za...
Leviticus 5:11... jehož se dopustil, a bude mu odpuštěno. Jsou-li však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnosti...
Leviticus 5:15...promluvil k Mojžíšovi: "Zklame-li někdo a neúmyslně zanedbá, co je svaté Hospodinu, pak ...
Leviticus 5:17...obřad smíření a bude mu odpuštěno. Prohřeší-li se někdo tím, že nevědomě překročí některé Hospodinovo...
Leviticus 7:12...o pokojné oběti přinášené Hospodinu: Přináší-li ji někdo z vděčnosti, spolu s přinese jako oběť...
Leviticus 7:16... z něj nic nezůstane do rána. Přináší-li se tato oběť na základě slibu nebo jako dobrovolný dar,...
Leviticus 7:19... ponese vinu. Maso se rovněž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být spáleno. Ostatní maso...
Leviticus 11:38...na jakékoli osivo, zůstane osivo čisté. Bylo-li však předtím, než na něj taková zdechlina upadla,...
Leviticus 12:5...se ničeho svatého a nepřijde ke svatyni. Porodí-li dívku, bude po dva týdny nečistá jako při svém krvácení...
Leviticus 12:8...ženě, která porodila chlapce nebo dívku. Nemůže-li si dovolit jehně, vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata,...
Leviticus 13:4... Po prohlídce jej kněz prohlásí za nečistého. Je-li to však jen bílá skvrna, jež napohled není hlubší než...
Leviticus 13:5...na sedm dní. Sedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se rána zastavila a nešíří se po kůži, odloučí ho na...
Leviticus 13:6...dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne znovu: Je-li rána matná a nešíří se po kůži, prohlásí jej za čistého...
Leviticus 13:7...vyrážka. Vypere svůj oděv a bude čistý. Rozšíří-li se vyrážka poté, co se ukázal knězi a byl prohlášen za...
Leviticus 13:8...se knězi ukázat znovu. Kněz ho prohlédne: Šíří-li se vyrážka po kůži, kněz jej prohlásí za nečistého - je...
Leviticus 13:10... je přiveden ke knězi. Kněz ho prohlédne: Je-li na kůži bílý otok, od něhož zbělelo ochlupení, a na...
Leviticus 13:13...padne knězův zrak, kněz ho prohlédne: Pokrylo-li malomocenství celé jeho tělo, prohlásí postiženého za...
Leviticus 13:20... musí být ukázán knězi. Kněz místo prohlédne: Je-li napohled hlubší než okolní kůže a ochlupení na něm...
Leviticus 13:30...hlavě nebo na bradě, kněz ránu prohlédne: Bude-li napohled hlubší než okolní kůže a bude-li její ochlupení...
Leviticus 13:35...čistého. Vypere svůj oděv a bude čistý. Rozšíří-li se prašivina poté, co byl prohlášen za čistého, musí ho...
Leviticus 13:36...za čistého, musí ho prohlédnout kněz: Šíří-li se prašivina po kůži, kněz již nehledá zažloutlé...
Leviticus 13:37...ochlupení - postižený je nečistý. Shledá-li však, že se prašivina zastavila a že na vyrostlo...
Leviticus 13:39...na kůži bílé skvrny, kněz je prohlédne: Jsou-li skvrny na kůži matně bělavé, je to lišej, který vypukl...
Leviticus 13:41...na temeni, takže pleš, je čistý. Vypadají-li mu vlasy na skráních, takže holé čelo, je čistý. Když...
Leviticus 13:43...holém čele nebo na pleši. Kněz ho prohlédne: Je-li na jeho holém čele nebo na pleši rána s bělavě narudlým...
Leviticus 13:55...sedm dní. Po vyprání kněz ránu prohlédne: Shledá-li, že rána nezměnila barvu (i když se nerozšířila), je to...
Leviticus 13:57... pak ji od oděvu, kůže či tkaniny odtrhne. Ukáže-li se rána na oděvu, tkanině či koženém předmětu znovu, je...
Leviticus 14:3... Kněz vyjde ven za tábor a prohlédne ho: Uvidí-li, že se rána malomocenství na postiženém zhojila, nechá...
Leviticus 14:21...Tak za něj vykoná obřad smíření a bude čistý. Je-li však ten člověk chudý a je to nad jeho možnosti,...
Leviticus 14:37...kněz přijde prohlédnout dům. Prohlédne ránu: Je-li na stěnách domu rána, totiž nazelenalé nebo narudlé...
Leviticus 14:39...dne se kněz vrátí a ránu znovu prohlédne: Šíří-li se rána po stěnách domu, přikáže, aby napadené kameny...
Leviticus 14:43...se také jiná hlína a dům se znovu vymaže. Vrátí-li se však rána a vypukne na domě i po vyjmutí kamenů,...
Leviticus 14:44...domu, přijde kněz a ránu prohlédne: Šíří-li se rána po domě, je na domě zhoubné malomocenství; je...
Leviticus 15:19...omyjí vodou a budou nečistí do večera. Trpí-li žena výtokem krve z těla, bude kvůli svému krvácení...
Leviticus 15:23...vodou a bude nečistý do večera. Rovněž dotkne-li se něčeho, co bylo na lůžku nebo na tom, na čem seděla,...
Leviticus 15:25...lůžko, na němž by ležel, bude nečisté. Trpí-li žena dlouhodobým výtokem krve mimo své pravidelné...
Leviticus 20:4...mou svatyni a znesvětil svaté jméno! Zavře-li prostý lid oči nad člověkem, který daroval své dítě...
Leviticus 22:4...vyvržen z přítomnosti. jsem Hospodin. Kdokoli z Áronových potomků by byl malomocný nebo by trpěl...
Leviticus 24:16...Celá obec jej bez milosti ukamenuje. Bude-li se rouhat Božímu jménu, zemře, je to host anebo...
Leviticus 25:25... tedy zajistíte právo zpětného vykoupení. Zchudl-li jeden z tvých bratří tak, že musel prodat část svého...
Leviticus 25:26...a vykoupí prodaný pozemek svého bratra. Nemá-li někdo vykupitele, ale později se vzmůže a získá, co je...
Leviticus 25:28... Tak se vrátí ke svému vlastnictví. Nezíská-li však, co je potřeba k jeho navrácení, zůstane prodaný...
Leviticus 25:29...tak se majitel vrátí ke svému vlastnictví. Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho...
Leviticus 25:30...prodeje. Právo vykoupit jej bude dočasné. Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v...
Leviticus 25:35... neboť je to jejich trvalé vlastnictví. Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže nebude moci...
Leviticus 25:39...kanaánskou zem, abych byl vaším Bohem. Zchudne-li poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže ti sám sebe...
Leviticus 25:51...je úměrná mzdě nádeníka za daný počet let. Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako své výkupné odpovídající...
Leviticus 25:52...část z ceny, za niž byl koupen. Zbývá-li do léta milosti jen málo let, spočítá cenu svého...
Leviticus 25:54... aby nad ním nikdo krutě nepanoval. Nebude-li však v těchto letech vykoupen, odejde v létě milosti -...
Leviticus 27:4...50 šekelů stříbra (měřeno šekelem svatyně). Bude-li to žena, její cena bude 30 šekelů. Ve věku od pěti do...
Leviticus 27:8...bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li však dotyčný na určenou cenu příliš chudý, postaví...
Leviticus 27:9...cenu podle možností toho, kdo učinil slib. Půjde-li o dobytek, z něhož se přináší dar Hospodinu, bude vše,...
Leviticus 27:11...svaté to původní i to, jímž je zaměnil. Půjde-li o jakoukoli nečistou zvěř, z níž se dar Hospodinu...
Leviticus 27:13...horší. Jakou cenu kněz určí, taková bude. Bude-li majitel chtít zvíře vykoupit, přidá k určené ceně ještě...
Leviticus 27:14... přidá k určené ceně ještě pětinu. Zasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho...
Leviticus 27:15... Na kolik jej kněz ocení, při tom zůstane. Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít vykoupit, přidá k...
Leviticus 27:16...pětinu peněz navíc a dům bude jeho. Zasvětí-li někdo Hospodinu část své dědičné polnosti, bude její...
Leviticus 27:17...za plochu osetou chomerem ječmene. Zasvětí-li své pole hned od léta milosti, zůstane při určené ceně....
Leviticus 27:18...léta milosti, zůstane při určené ceně. Zasvětí-li své pole po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle...
Leviticus 27:19...do léta milosti, takže určenou cenu sníží. Bude-li je ten, kdo pole zasvětil, chtít vykoupit, přidá k...
Leviticus 27:20...pětinu peněz navíc, a zůstane mu. Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být...
Leviticus 27:22...jemu propadlé; stane se majetkem kněze. Zasvětí-li však Hospodinu koupené pole, které není z jeho dědičné...
Leviticus 27:27...skotu nebo z bravu, patří již Hospodinu. Půjde-li o nečisté zvíře, vyplatí je podle určené ceny a přidá k...
Leviticus 27:28...vykoupeno, prodá se za určenou cenu. Zasvětí-li člověk něco ze svého majetku tak, že to propadne...
Leviticus 27:31... patří Hospodinu; jsou svaté Hospodinu. Bude-li někdo chtít své desátky vykoupit, přidá ještě pětinu...
Numeri 5:14...beze svědků a nepřistižena, učiníte toto: Zmocní-li se muže žárlivost vůči jeho manželce, se skutečně...
Numeri 10:4...vchod do Stanu setkávání celá obec. Zatroubí-li se jen na jednu, sejdou se k tobě jen vůdcové, náčelníci...
Numeri 10:9...ustanovení pro všechna vaše pokolení. Půjdete-li ve své zemi do války proti útočníku, který by vás napadl...
Numeri 10:32...mohli tábořit. Staň se naším průvodcem. Půjdeš-li s námi, podělíme se s tebou o dobrodiní, které nám...
Numeri 11:15...je všechny neunesu, je to nad síly! Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím laskavost a...
Numeri 12:6...A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte slova: Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu poznat skrze...
Numeri 14:8...a prozkoumali, je velmi, velmi dobrá zem! Budeme-li se Hospodinu líbit, uvede nás do země a nám tu zem...
Numeri 15:8...Hospodinu jako příjemnou vůni. Připravíš-li jako zápalnou či pokojnou oběť dobytče, jako...
Numeri 16:29...tyto skutky a že to nedělám o své vůli: Zemřou-li tito muži přirozenou smrtí, přihodí-li se jim, co se...
Numeri 16:30...běžně stává, pak neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin něco úplně nového a země otevře ústa, aby...
Numeri 19:12...tou vodou bude očišťovat, a bude čistý. Nebude-li se však třetího a sedmého dne očišťovat, pak čistý...
Numeri 21:2...a některé z nich zajal. Izrael tehdy složil slib Hospodinu: "Vydáš-li tento lid do našich rukou, zničíme...
Numeri 30:7...slib odpustí, neboť zabránil její otec. Vdá-li se poté, co na sebe vzala slib nebo nějaký nerozvážný...
Numeri 30:11...vdova či zapuzená žena ovšem platí.) Složí-li žena slib nebo se zaváže přísahou v domě svého muže, pak...
Numeri 32:20...od Jordánu." Mojžíš jim odpověděl: "Chcete-li to slovo splnit, připravte se před Hospodinem k boji....
Numeri 35:16...uchýlil každý, kdo někoho neúmyslně zabil. Udeří-li někdo někoho železným předmětem tak, že dotyčný zemře,...
Numeri 35:17...zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky kámen, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že...
Numeri 35:18...zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vezme-li do ruky dřevěný předmět, kterým lze zabít, a udeří...
Numeri 35:20...mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho. Strčí-li někdo do někoho z nenávisti nebo po něm něco úmyslně...
Numeri 35:22...mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho. Strčí-li však někdo do někoho náhodou, a ne z nepřátelství, anebo...
Numeri 35:32...výkupné; musí zemřít. Ani za toho, kdo se uchýlil do útočištného města, nepřijímejte výkupné, chtěl-li by...
Numeri 36:3...bratra Celofchada přidělil jeho dcerám. Vdají-li se však za někoho z jiných izraelských kmenů, pak jejich...
Deuteronomium 4:29...pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš...
Deuteronomium 5:25...Vždyť nás ten ohromný oheň může pohltit! Budeme-li nadále muset poslouchat hlas Hospodina, našeho Boha,...
Deuteronomium 7:12...zákony, jež ti dnes udílím, a dodržuj je. Budeš-li tato pravidla poslouchat, zachovávat a dodržovat, pak...
Deuteronomium 11:13...k , od počátku roku do jeho konce. Budete-li opravdu poslouchat přikázání, která vám dnes udílím,...
Deuteronomium 11:22...- tak dlouho, dokud bude nebe nad zemí. Budete-li pečlivě dodržovat všechna tato přikázání, která vám...
Deuteronomium 11:27...požehnání i prokletí. Požehnání - budete-li poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, která vám...
Deuteronomium 11:28...Boha, která vám dnes udílím. Prokletí - nebudete-li poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, ale sejdete...
Deuteronomium 14:24...dny učit ctít Hospodina, svého Boha. Bude-li však místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam...
Deuteronomium 15:7...ovládat mnohé národy, ale tebe neovládnou. Bude-li u tebe někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli...
Deuteronomium 15:9...se sedmý rok, rok promíjení dluhů..." Hleděl-li bys na svého bratra lakotně a nic mu nedal, volal by...
Deuteronomium 15:16... vykoupil. Proto ti to dnes přikazuji. Řekne-li ti však: "Neodejdu od tebe", protože miluje tebe i tvou...
Deuteronomium 15:17...a zůstane ve službě navždy. Totéž uděláš, půjde-li o tvou děvečku. ti není zatěžko propustit jej na...
Deuteronomium 15:21...Bohem, na místě, které si Hospodin vyvolí. Bude-li však na něm nějaká vada - bude-li kulhavý, slepý nebo s...
Deuteronomium 17:4...zástupu (což jsem nikdy nepřikázal). Bude-li ti to oznámeno nebo se o tom doslechneš, důkladně to...
Deuteronomium 17:14...Bůh, dává, ovládneš ji a usadíš se v . Řekneš-li si: "Ustanovím nad sebou krále, tak jako všechny národy...
Deuteronomium 19:9...ti celou zem, kterou zaslíbil tvým otcům (budeš-li ovšem pečlivě dodržovat všechna přikázání, která vám...
Deuteronomium 19:16...potvrzen výpovědí dvou nebo tří svědků. Povstane-li proti někomu zlomyslný svědek, aby jej nařkl z...
Deuteronomium 19:18...budou. Soudci věc důkladně prošetří. Ukáže-li se, že to byl křivý svědek, křivě svědčící proti svému...
Deuteronomium 20:19...byste hřešili proti Hospodinu, svému Bohu. Budeš-li ve válce některé město dlouho obléhat, aby ses jej...
Deuteronomium 21:11...do rukou, budeš je moci brát do zajetí. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po , smíš si ji...
Deuteronomium 22:28... znásilní ji a vyspí se s , pak, budou-li přistiženi, ten muž jejímu otci padesát šekelů...
Deuteronomium 23:25...slíbil Hospodinu, svému Bohu, to vykonej. Půjdeš-li vinicí svého bližního, můžeš jíst hrozny podle chuti ...
Deuteronomium 23:26...sytosti, ale nesmíš je sbírat do nádoby. Půjdeš-li obilím svého bližního, můžeš trhat klasy, ale nesmíš na...
Deuteronomium 24:7...kámen - vždyť by vzal do zástavy sám život! Bude-li někdo přistižen, že unesl jednoho ze svých bratrů, synů...
Deuteronomium 24:12...venku, než ti věřitel přinese zástavu ven. Bude-li chudý, nechoď spát s pláštěm, který ti dal do zástavy....
Deuteronomium 25:2... kdo je v právu, a viníka odsoudí. Zaslouží-li si viník bičování, soudce jej položit a zbičovat pod...
Deuteronomium 25:8...města jej tedy předvolají a promluví s ním. Bude-li stát na svém a řekne: "Nechci si ji vzít", přistoupí k...
Deuteronomium 26:18...poslušný. Hospodin pak prohlašuje, že budeš jeho lidem, jeho zvláštním pokladem, jak ti zaslíbil. Budeš-li...
Deuteronomium 28:1...Zákona!" A všechen lid odpoví: "Amen!" Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě...
Deuteronomium 28:2...Bůh, vyvýší nade všechny národy země. Budeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha, přijdou na tebe a...
Deuteronomium 28:9... kterou ti dává. Hospodin si zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal, budeš-li zachovávat přikázání...
Deuteronomium 28:13...sám si nevypůjčíš. Hospodin učiní hlavou, nikoli chvostem a budeš vždycky nahoře a nikdy dole, budeš-li...
Deuteronomium 28:15...- nechoď za cizími bohy a nesluž jim! Nebudeš-li však poslouchat Hospodina, svého Boha, nebudeš-li...
Deuteronomium 28:58...sevřou ve tvých městech, je tajně sní! Nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona, zapsaná v...
Deuteronomium 31:29...z cesty, kterou jsem vám přikázal. Budete-li v očích Hospodina, svého Boha, páchat špatnost a...
Jozue 14:12...Sám jsi tenkrát slyšel, že tam jsou Anakovci a veli opevněná města. Bude-li Hospodin se mnou, vyženu je,...
Soudců 4:8...ti ho do rukou." Barák odpověděl: "Půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu!" "Dobrá,...
Soudců 6:31..."Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře! Je-li...
Soudců 6:37...Hle, pokládám zde na mlatu ovčí rouno. Bude-li rosa jen na rounu, a na zemi všude kolem sucho, poznám,...
Soudců 7:10...tábora, neboť jsem ti ho vydal do rukou. Bojíš-li se tam jít sám, vezmi si s sebou zbrojnoše Puru. ...
Soudců 13:16... tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit zápalnou oběť, obětuj ji Hospodinu."...
Růt 3:13...příbuzný než . Zůstaň tu přes noc. Splní-li ti zítra příbuzenskou povinnost, budiž, vykoupí....
Růt 4:4...ho před těmito přísedícími, před stařešiny mého lidu. Chceš-li to pole vykoupit, vykup je. Pokud je...
1. Samuel 1:11...k Hospodinu a s velikým pláčem složila tento slib: "Hospodine zástupů, kéž bys laskavě shlédl na trápení...
1. Samuel 2:25...zprávy - vždyť svádíte Hospodinův lid! Hřeší-li člověk proti člověku, Bůh může zasáhnout. Hřeší-li ale...
1. Samuel 6:9...po straně a pošlete ji pryč. Pak uvidíte: Zamíří-li do svého kraje směrem k Bet-šemeši, pak nám toto hrozné...
1. Samuel 7:3...Samuel k celému domu Izraele: "Obracíte-li se k Hospodinu celým srdcem, odstraňte ze svého středu...
1. Samuel 12:25...Považte, jak veliké věci pro vás vykonal. Budete-li však přesto jednat zle, budete i se svým králem zničeni...
1. Samuel 14:41...myslíš," odpověděl Saulovi lid. Saul se pak modlil: "Hospodine, Bože Izraele, proč jsi dnes svému...
1. Samuel 20:8...mnou před Hospodinem vstoupil do smlouvy. Jsem-li vinen, zabij sám. Proč bys vodil ke svému otci?"...
2. Samuel 3:35...lidé ho oplakávali o to víc. Potom všichni chodili za Davidem, aby se ještě za světla najedl, ale David...
2. Samuel 10:11...je seřadil proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li...
2. Samuel 15:25...řekl: "Vrať se s Boží truhlou do města. Najdu-li u Hospodina milost, přivede zpět a dovolí mi znovu...
2. Samuel 15:26...mi znovu spatřit Truhlu i jeho Příbytek. Řekne-li však: ‚Nemám v tobě zalíbení' - zde jsem; se mnou...
2. Samuel 22:32...byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, otvírá dokonale...
1. Královská 1:52... že svého služebníka nenechá popravit!'" "Ukáže-li se jako čestný muž," prohlásil Šalomoun, "nespadne mu z...
1. Královská 2:4...Potom Hospodin splní slovo, které mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na svou cestu a budou-li věrně, z celého...
1. Královská 3:14...tvé dny nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na zákony a nařízení,...
1. Královská 6:12..."Pokud jde o chrám, který stavíš: Budeš-li dodržovat zákony, vykonávat úsudky a věrně plnit...
1. Královská 8:25...trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a žít přede mnou, jako...
1. Královská 9:4... oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj...
1. Královská 11:38...přát, neboť se staneš králem Izraele. Budeš-li poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po mých cestách,...
1. Královská 18:21...Izraelce a shromáždil je na horu Karmel. Eliáš předstoupil před lid. "Jak dlouho se budete kývat na...
2. Královská 21:8...Izraele, dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li se Izrael pečlivě řídit vším, co jsem jim přikázal, a...
1. Letopisů 13:2...izraelským shromážděním pak prohlásil: "Jestliže to schvalujete a chce-li to Hospodin, náš Bůh, vzkažme...
1. Letopisů 19:12...nastoupili proti Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li...
1. Letopisů 28:7...otcem. Jeho království upevním navěky, bude-li spolehlivě plnit přikázání a zákony, jak se to děje...
1. Letopisů 28:9...Hospodin zkoumá všechna srdce a všechna hnutí mysli rozpozná. Budeš-li ho hledat, se ti nalézt....
2. Letopisů 6:16...trůnu nikdy nechyběl tvůj potomek, budou-li jen tví synové dbát na svou cestu a žít podle tvého...
2. Letopisů 7:17... oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše, co jsem...
2. Letopisů 20:9...v svatyni pro tvé jméno a řekli: ‚Přijde-li na nás neštěstí, meč, soud, mor či hlad, postavíme...
2. Letopisů 33:8... dám navždy spočinout svému jménu. Bude-li Izrael pečlivě dodržovat všechna přikázání, Zákon,...
Ezdráš 5:17...dodnes staví a ještě není dokončen." Nuže, bude-li král ráčit, vyhledat v babylonském královském...
Nehemiáš 1:8... jež jsi dal svému služebníku Mojžíšovi: ‚Budete-li mi nevěrní, rozptýlím vás mezi národy. Pokud se ale ke...
Ester 4:14...domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odjinud,...
Ester 4:16...dívky se takto budeme postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli je to proti zákonu. A zahynu-li, zahynu."...
Ester 5:8...přání?" odvětila Ester. "Co žádám? Ráčí-li král laskavě vyhovět mému přání a splnit mou žádost,...
Ester 6:7...mohl chtít vyznamenat než ?" a tak tedy králi odpověděl: "Chce-li král někoho vyznamenat, přinesou...
Ester 7:3...ti splněno. Žádej půl říše a stane se." "Ráčíš-li mi, králi, prokázat laskavost," odpověděla královna...
Ester 8:5... Ester se postavila před králem a řekla: "Ráčí-li mi král prokázat laskavost a uzná-li to král za vhodné,...
Job 8:5...němu zhřešily, vydal je moci jejich vin. Budeš-li ale pilně hledat Boha a Všemohoucího prosit o milost,...
Job 8:6...Boha a Všemohoucího prosit o milost, budeš-li čistý a poctivý, hned zase začne nad tebou bdít, rozkvět...
Job 13:10...Oklamete ho, jako klamete člověka? Budete-li někomu tajně nadržovat, copak vás tvrdě neztrestá? Jeho...
Job 16:6... slova mých rtů by byla útěchou. Mluvím-li, bolest se nemírní, mlčím-li, v čem se mi uleví? Teď...
Job 17:13...na den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží se!' Je-li mou nadějí domov ve hrobě, mám-li si ustlat lože v...
Job 17:14...ve hrobě, mám-li si ustlat lože v temnotě, mám-li nazývat jámu otcem svým a červy svou matkou a sestrami -...
Job 22:3...tvá spravedlnost Všemohoucího zajímá? Žiješ-li bezúhonně, co z toho ? Že by se o tvou zbožnost s...
Job 23:8...mohl přít, vyhrál bych svůj soud navždycky. Jdu-li však na východ, není tam, ani na západě ho nevnímám....
Job 23:9... není tam, ani na západě ho nevnímám. Působí-li na severu, tam ho nevidím, míří-li k jihu, ho...
Job 31:3...udílí, jaké dává Všemohoucí shůry dědictví, ne-li neštěstí pro zlosyna, ne-li pohromu pachatelům zla?...
Job 33:23...se do jámy, vykročil poslům smrti vstříc. Bude-li však anděl při tom člověku, prostředník, jeden z tisíců,...
Job 33:32... Jobe, naslouchej mi, mlč a promluvím. Máš-li co říci, odpověz mi, mluv - chtěl bych obhájit! Pokud...
Job 34:16... lidstvo by se bylo do prachu vrátilo! Máš-li tedy rozum, poslouchej, na moje slova pozor dej: Jak by...
Job 35:14...neslyší, Všemohoucí je pomíjí! Co teprve, říkáš-li, že ho nikde nevnímáš, že tvá pře leží u něj a ty na něj...
Job 36:8...s králi posadí, aby je povýšil navěky. Jsou-li však spoutáni řetězy, v provazech bídy jsou-li chyceni,...
Žalmy 18:32...byl Bohem kromě Hospodina? Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh vyzbrojuje silou, on činí...
Žalmy 50:18...se poučit, slova za hlavu jsi zahodil. Vidíš-li zloděje, přátelíš se s ním, s cizoložníky ses ztotožnil!...
Žalmy 62:10...séla Jen pouhé nic jsou přece smrtelnícilidští tvorové jsou jako přeludy: Budou-li spolu na váhu...
Žalmy 90:10...život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou dřina a potíže, náhle je...
Žalmy 119:6...cesty zpevněny, abych dodržoval tvé zákony! Budu-li dbát všech jeho příkazů, zahanben nikdy nebudu. Chválit...
Žalmy 127:1...shromáždil. Šalomounova poutní píseň. Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají, kdo jej stavějí....
Žalmy 130:3...vyslyš , k mým prosbám nakloň uši své! Budeš-li, Pane, připomínat viny, kdo, Hospodine, obstojí? Ty jsi...
Přísloví 4:12...učit, po přímých stezkách chci vést. Půjdeš-li, tvůj krok nic nezastaví, jestliže poběžíš, nic ...
Přísloví 9:12...tvé dny rozmnoží, léta života ti přibudou. Jsi-li moudrý, moudrost vyplatí se ti, jsi-li drzoun, sám na to...
Přísloví 11:31... a kdo je moudrý, ten duše získává. Dojdou-li spravedliví na zemi odplaty, čím spíše ničemové a...
Přísloví 15:4...sledují. Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí. Hlupák pohrdá poučením...
Přísloví 17:28... rozumný člověk se umí ovládat. I hlupák, mlčí-li, za moudrého je brán, rozumně vypadají ústa zavřená. ...
Přísloví 19:19... Vztekloun zasluhuje potrestání; ušetříš-li ho, zkazíš ho ještě víc. Poslechni radu, přijmi poučení,...
Přísloví 22:18... Příhodné bude, když zachováš je v nitru, budou-li pohotově vždy na tvých rtech. Dnes právě tebe mám v...
Přísloví 23:2...si, dobře si uvědom, co se ti nabízí. Neukrotíš-li svoji chuť, sám si do krku vrazíš nůž. Po jeho lahůdkách...
Přísloví 23:13...řečem poučným. Své dítě učit kázni neváhej, dáš-li mu metlou, neumře! Když mu sám metlou nabiješ, jeho duši...
Přísloví 23:15...metlou nabiješ, jeho duši z pekla vytrhneš. Bude-li, synu, tvé srdce moudré, srdce zajásá, to mi věř....
Přísloví 23:16... to mi věř. Celé nitro se zaraduje, budou-li tvé rty mluvit poctivě. Závist k hříšníkům v srdci...
Přísloví 24:14... Právě tak zachutná tvé duši moudrost - najdeš-li ji, budoucnost patří tobě, tvá naděje nezklame!...
Přísloví 25:16...nakloníš; jemný jazyk i kosti rozdrtí. Najdeš-li med, jez ho s mírou; jinak se přesytíš a zvrátíš jej....
Přísloví 25:21...- totéž je truchlivému zpívat písničky. Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít....
Přísloví 26:20...lže a potom říká: "Vždyť to byl žert!" Chybí-li dřevo, hasne žár; chybí-li pomlouvač, tichne svár. Uhlí...
Přísloví 29:14...oběma dal Hospodin vidět světlo dne. Soudí-li král i chudé poctivě, jeho trůn bude navěky upevněn....
Kazatel 2:15...sám poznávám, že stejný osud čeká oba dva! Čeká-li i hlupáka týž osud, říkám si, nač je mi vůbec tolik...
Kazatel 3:13...jiné štěstí než radovat se a užívat života. Může-li kdokoli jíst a pít a uprostřed svého pachtění se potěšit...
Kazatel 4:10...jejich námaha štědrou odměnu: Padne-li jeden z nich, druhý ho zvedne, padne-li osamělý, běda,...
Kazatel 4:12...se, jak ale zahřeje se ten, kdo spí sám? Je-li napaden jeden, dva spolu odolají; trojitý provázek se...
Kazatel 10:11...více sil, moudrost však zmůže mnohem víc. Uštkne-li had, než ho kdo uřkne, slova zaříkávače nic nezmohou....
Píseň 1:8...mám kolem tvých druhů a jejich stád? Nevíš-li sama, ty nejkrásnější z žen, jen vyjdi v patách ovečkám...
Píseň 5:8... Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, najdete-li mého milého, co mu povíte? Že jsem nemocná láskou! Čím...
Píseň 8:9...naší sestrou uděláme, námluvy započnou? Je-li hradbou, cimbuří stříbrné na postavíme, je-li však...
Izaiáš 1:18...to můžeme spolu probrat, praví Hospodin: Jsou-li vaše hříchy rudé jak šarlat, zbělají jako sníh. Jsou-li...
Izaiáš 1:19...purpurová látka, budou jak vlna beránčí. Jste-li ochotní a poslušní, budete požívat darů země. Jste-li...
Izaiáš 1:20...a poslušní, budete požívat darů země. Jste-li však vzpurní a odbojní, budete požíráni mečem. Tak...
Izaiáš 21:7...hlídku postavit, ohlásí, co uvidí! Spatří-li jezdce, jak po dvou blíží se, jezdce na oslech, jezdce...
Izaiáš 21:12...odpoví: "Přichází ráno, ale také noc. Chcete-li se ptát, ptejte se, vraťte se a přijďte sem!" Ortel nad...
Izaiáš 27:4... aby nikdo neškodil. se nezlobím. Objeví-li se trní a bodláčí, vstoupím s ním do války a úplně je...
Izaiáš 30:21...- svého Učitele na vlastní oči uvidíš! Vydáte-li se doprava nebo doleva, vlastníma ušima za sebou...
Izaiáš 43:2...a povolal jménem tvým - patříš mi! Půjdeš-li přes vody, budu s tebou, půjdeš-li přes řeky,...
Izaiáš 59:5...počnou trápení a rodí neštěstí. Hadí vejce vyseděli, pavoučí sítě osnují. Kdo jejich vejce pozře, zemře;...
Jeremiáš 5:1... opouští před vrahy!" "Projděte jeruzalémské ulice, dívejte se a pátrejte, prohledejte jeho tržiště....
Jeremiáš 13:22... bolesti jako ženu, když rodí? Ptáš-li se sama sebe: "Proč to potkalo?" - To za množství...
Jeremiáš 14:18...zraněná, bolestná rána můj lid postihla. Jdu-li do kraje, hle - mečem pobití, vejdu-li do města, hle -...
Jeremiáš 15:19... abys stál přede mnou jako můj služebník. Budeš-li rozlišovat mezi vzácným a bezcenným, budeš mými ústy. ...
Jeremiáš 17:21...slyšte slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin: Je-li vám život milý, neopovažujte se v sobotní den nosit...
Jeremiáš 31:36... a jehož jméno je Hospodin zástupů: "Přestanou-li u mne platit tyto zákony, praví Hospodin, pak také símě...
Jeremiáš 31:37...u mne navždy národem." Tak praví Hospodin: "Bude-li změřeno nebe nahoře a prozkoumány základy země v hlubině...
Jeremiáš 32:5...ho znovu nevšimnu, praví Hospodin.' Prý: ‚Budete-li bojovat proti Babyloňanům, nezvítězíte!'" Jeremiáš řekl:...
Jeremiáš 33:20...slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin: Budete-li moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji smlouvu s nocí,...
Jeremiáš 40:5...můžeš jít, kam uznáš za dobré a vhodné. Chceš-li se ale vrátit, vrať se ke Gedaliášovi, synu Achikama,...
Jeremiáš 49:9...neštěstí v čas, kdy s ním zúčtuji. Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň paběrky....
Ezechiel 7:16... kdo ve městě, hlad a mor zhltne jej. Uniknou-li utečenci, do hor utečou, všichni však jako holubi v...
Ezechiel 33:13... nebude moci žít ze své spravedlnosti. Řeknu-li spravedlivému: ‚Jistěže budeš žít,' a on začne spoléhat...
Ezechiel 33:14... Zemře kvůli bezpráví, jehož se dopustil. Řeknu-li ničemovi: ‚Musíš zemřít,' a on se od svého hříchu...
Daniel 5:16...vykládat smysl a řešit záhady. Nuže, dokážeš-li ten nápis přečíst a vyložit, budeš oblečen purpurem, na...
Amos 6:9...město vydám v plen i se vším, co je v něm! Zbude-li v jediném domě jen deset lidí, zemřou i ti. Přijde-li...
Amos 6:10...jediném domě jen deset lidí, zemřou i ti. Přijde-li příbuzný, aby vynesl a spálil jejich ostatky, a najde...
Abdiáš 1:5...bych srazil, praví Hospodin. Přepadnou-li v noci lupiči, vezmou jen to, co budou chtít....
Abakuk 2:3... svědčí o konci a neklame. Vyčkávej na něj, bude-li otálet; přijde totiž jistě a neopozdí se. Hle - kdo je...
Zachariáš 3:7...nabádat: "Tak praví Hospodin zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat, co jsem ti svěřil,...
Zachariáš 8:6...tam budou hrát. Tak praví Hospodin zástupů: Zdá-li se to pozůstatku tohoto lidu v těchto dnech nemožné,...
Malachiáš 1:6...v úctě svého otce a služebník svého pána. Jsem-li tedy otec, kde je úcta ke mně? Jsem-li Pán, kde je bázeň...
Matouš 4:3...Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, se promění v chleby."...
Matouš 4:6...města a postavil ho na vrcholek chrámu. "Jsi-li Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno: ‚Svým...
Matouš 5:29...na ženu, s zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe...
Matouš 5:30...aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. Svádí-li tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro tebe...
Matouš 6:14...pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský...
Matouš 6:22... budeš mít i srdce. Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé...
Matouš 6:23...tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé oko lakomé, celé tvé tělo bude temné. Jestliže...
Matouš 10:13...vcházet do něčího domu, popřejte mu pokoj. Bude-li toho ten dům hoden, pak váš pokoj přejde na něj....
Matouš 11:14...o tom prorokovali všichni Proroci i Zákon. Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít....
Matouš 12:26...nebo dům rozdělený proti sobě neobstojí. Vymítá-li satan satana, je rozdělen sám proti sobě. Jak tedy...
Matouš 12:28...synové? Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím Duchem, jistě k vám přišlo Boží...
Matouš 15:14...Nechte je, jsou to slepí vůdcové slepých. Povede-li slepý slepého, oba padnou do jámy." "Vysvětli nám to...
Matouš 16:24...lidské." Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj...
Matouš 17:20..."Proč jsme ho my nemohli vyhnat?" [21] "Kvůli své malověrnosti," odpověděl jim. "Amen, říkám vám,...
Matouš 18:8...člověku, skrze kterého pohoršení přichází. Svádí-li tedy tvá ruka nebo noha, usekni ji a zahoď od sebe....
Matouš 18:17...potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků. Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to církvi. A pokud...
Matouš 19:17... vyptáváš na dobro? Jen Jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání." "A která?"...
Matouš 19:21... "Co mi ještě schází?" Ježíš odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým...
Matouš 24:26... řekl jsem vám to předem. Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!' nevycházejte; anebo: ‚Hle...
Matouš 26:39...se mnou!" Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se: "Otče můj, je-li to možné, ten kalich mine!...
Matouš 26:42... ale tělo malátné." Odešel podruhé a modlil se: "Otče můj, nemůže-li tento kalich minout, ale...
Marek 4:23...ani nic tak utajeného, aby to nevyšlo najevo. Má-li kdo uši k slyšení, slyš!" Řekl jim také: "Dávejte pozor...
Marek 5:28...a dotkla se jeho roucha. Řekla si totiž: "Dotknu-li se aspoň jeho roucha, budu uzdravena." Její krvácení...
Marek 8:34...zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, vezme svůj...
Marek 9:22...házel i do ohně a do vody, aby ho zabil. Můžeš-li ale něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám!"...
Marek 9:23...udělat, slituj se nad námi a pomoz nám!" "‚Můžeš-li'?" opáčil Ježíš. "Pro věřícího je možné všechno." "...
Marek 9:35... zavolal těch Dvanáct k sobě a řekl jim: "Chce-li někdo být první, je poslední ze všech a služebník...
Marek 14:35...tu a bděte." Kousek poodešel, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, ta hodina minula. Tehdy...
Lukáš 4:3...uplynuly, vyhladověl. Tehdy mu ďábel řekl: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, se promění v chleba."...
Lukáš 4:9... postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, vrhni se odsud dolů. Je přece psáno: ‚Svým...
Lukáš 6:33...hříšníci přece milují ty, kdo milují je. Chováte-li se dobře k těm, kdo se chovají dobře k vám, jaká je to...
Lukáš 6:34...Totéž přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od nichž očekáváte, že vám to vrátí, jaká je to...
Lukáš 9:23...dne vstát z mrtvých." Všem pak řekl: "Chce-li někdo jít za mnou, se zřekne sám sebe, bere svůj kříž...
Lukáš 10:6... nejdříve řekněte: ‚Pokoj tomuto domu.' Bude-li tam přítel pokoje, váš pokoj spočine na něm; a pokud ne,...
Lukáš 11:20...synové? Oni proto budou vašimi soudci. Vymítám-li však démony Božím prstem, jistě k vám přišlo Boží...
Lukáš 11:34...viděli světlo. Tvé oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo je jasné. Když je však...
Lukáš 12:38...je za stůl, přistoupí a bude jim sloužit. Přijde-li uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je...
Lukáš 13:3...než všichni ostatní Galilejci? Říkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni....
Lukáš 13:5...ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Říkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit pokání, zahynete podobně všichni."...
Lukáš 17:3...bratr proti tobě zhřešil, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu. Kdyby proti tobě zhřešil...
Jan 3:2...přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li Bůh s ním." Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, říkám ti:...
Jan 3:12...jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak...
Jan 3:27...Jan odpověděl: "Člověk nemůže přijmout nic, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl:...
Jan 5:31...vůli, ale vůli Toho, který poslal. Svědčím-li sám o sobě, svědectví není pravé. Svědčí však o mně...
Jan 6:53...jim ale řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě...
Jan 6:65...vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce." Mnozí z jeho učedníků kvůli tomu...
Jan 7:17...učení není , ale Toho, který poslal. Bude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učení z...
Jan 7:23...ale od otců) a v sobotu obřezáváte člověka. Může-li člověk v sobotu přijímat obřízku a neporušovat tím...
Jan 8:24...vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Nebudete-li věřit, že jsem,' zemřete ve svých hříších." "A kdo...
Jan 8:54...Koho ze sebe děláš?" Ježíš odpověděl: "Chválím-li sám sebe, chvála nic neznamená. Ten, kdo chválí,...
Jan 10:37... když jsem řekl: ‚Jsem Boží Syn'? Nedělám-li skutky svého Otce, nevěřte mi. Pokud je však dělám, i...
Jan 12:47...žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Slyší-li někdo slova a neplní je, ho nesoudím; nepřišel...
Jan 15:10...i miloval vás. Zůstaňte v lásce. Zachováte-li přikázání, zůstanete v lásce, tak jako jsem ...
Jan 15:14...za své přátele. Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. Nebudu vás nazývat služebníky,...
Skutky 5:38... jakmile zahynul. Proto vám říkám: Nechte ty lidi být a propusťte je. Je-li tento úmysl a toto dílo z...
Skutky 5:39...úmysl a toto dílo z lidí, nic z toho nebude. Je-li však z Boha, nic proti tomu nezmůžete. Nechcete snad...
Skutky 15:29... masu zardoušených zvířat a smilstvu. Uchráníte-li se těchto věcí, uděláte dobře. Buďte zdrávi. Vysláni na...
Skutky 18:21... ale on nesvolil. Při loučení jim řekl: "Bude-li Bůh chtít, znovu se k vám vrátím." Vyplul z Efesu a poté...
Skutky 19:38...svatokrádeže ani rouhání proti vaší bohyni. Chce-li Demetrios a ostatní řemeslníci někoho žalovat, od toho...
Skutky 19:39...soudy a místodržitelé. Tam se soudí. Máte-li nějaké další požadavky, budou projednány v zákonném...
Skutky 25:11...nijak neublížil, jak sám velmi dobře víš. Jsem-li skutečně vinen a spáchal jsem něco, zač si zasloužím...
Římanům 2:1...dělají, ale ještě to ostatním schvalují. Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu,...
Římanům 5:9...za nás, když jsme ještě byli hříšníci. Jsme-li teď jeho krví ospravedlněni, čím spíše jím budeme...
Římanům 6:5...slávou - i my vkročili do nového života. Jsme-li s ním ztotožněni ve smrti, jistě s ním budeme ztotožněni...
Římanům 7:3...zemře, je manželského zákona zproštěna. Oddá-li se jinému muži, dokud její manžel žije, bude označena za...
Římanům 8:9...žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. Přebývá-li však ve vás Boží Duch, pak nežijete v těle, ale v Duchu....
Římanům 8:10... Kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale...
Římanům 8:11...mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti. Přebývá-li ve vás Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak...
Římanům 8:13... nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla Duchem,...
Římanům 8:17...našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li jeho děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a...
Římanům 10:9...(totiž to slovo víry, které kážeme). Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho...
Římanům 11:16...jejich přijetí nežli život z mrtvých? Jsou-li svaté prvotiny, je svaté i těsto. Je-li svatý kořen,...
Římanům 11:18...olivy, a tak se nad ty větve nepovyšuj. Chceš-li se povyšovat, věz, že ty neneseš kořen, ale kořen tebe....
Římanům 11:23...i ty, zatímco oni budou naroubováni, nezůstanou-li v nevěře. Ano, Bůh je může naroubovat zpět! Když jsi ty...
Římanům 12:20...odplatu, praví Hospodin." Právě naopak: "Hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít....
Římanům 13:4...je přece Božím služebníkem pro tvé dobro. Pácháš-li však zlo, boj se! Vláda netřímá meč nadarmo; je přece...
Římanům 14:8...nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu; umíráme-li, umíráme Pánu. tedy...
Římanům 14:15... za nečisté, je to pro něj nečisté. Trápí-li se tvůj bratr kvůli tomu, co jíš, pak se neřídíš...
Římanům 15:32...aby svatí tuto mou službu Jeruzalému přijali. Dá-li Bůh, s radostí pak přijdu k vám a odpočinu si mezi vámi....
1. Korintským 3:14...oheň vyzkouší dílo každého člověka. Zůstane-li něčí dílo, které postavil, získá odplatu. Shoří-li něčí...
1. Korintským 3:15...něčí dílo, které postavil, získá odplatu. Shoří-li něčí dílo, utrpí škodu; sám sice bude zachráněn, ale jen...
1. Korintským 4:19... jako bych k vám neměl přijít. Ale dá-li Pán, přijdu k vám brzy, a poznám ne řeči těch...
1. Korintským 7:12... neopouští manželku. Ostatním říkám , nikoli Pán: Má-li některý bratr nevěřící manželku a ta je...
1. Korintským 7:13...s ním zůstat, ji neopouští. Stejně tak, má-li některá žena nevěřícího manžela a ten je ochoten s ...
1. Korintským 9:12... abychom sklízeli vaši hmotnou úrodu? Mohou-li toto právo vůči vám uplatňovat druzí, čím spíše my? My...
1. Korintským 12:26...navzájem prokazovaly stejnou péči. Vždyť trpí-li jedna část, všechny části trpí s , a je-li jedna část...
1. Korintským 14:9...chystat do boje? Stejné je to s vámi: nevydá-li váš jazyk srozumitelné slovo, jak kdo poznat, co se...
1. Korintským 14:11...řečí a žádná z nich není beze smyslu. Mluví-li však někdo řečí, které nerozumím, zůstaneme jeden...
1. Korintským 14:27...se to všechno děje k vzájemnému posílení. Chce-li někdo mluvit v jazycích, mluví postupně dva nebo...
1. Korintským 14:30...dva nebo tři a ostatní to rozsuzují. Dostane-li zjevení někdo jiný z přítomných, pak ten první mlčí....
1. Korintským 15:19...i ti, kteří zesnuli v Kristu, zahynuli. Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší...
1. Korintským 15:44...se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní. Je-li přirozené tělo, je i tělo duchovní. Jak je psáno: "První...
1. Korintským 16:4...a pošlu je s vaším darem do Jeruzaléma. Bude-li potřeba, abych šel s nimi, půjdou se mnou. Přijdu k vám,...
1. Korintským 16:7...se u vás nechci jen zastavit cestou; dá-li Pán, doufám, že u vás nějaký čas pobudu. do Letnic...
2. Korintským 5:13...mohou pochlubit zevnějškem, ale ne srdcem. Jsme-li bez sebe, je to kvůli Bohu; jsme-li rozvážní, je to...
Galatským 2:21... sám sebe. Neodmítám tu Boží milost. Spočívá-li totiž spravedlnost v plnění Zákona, potom Kristus zemřel...
Galatským 3:18...Bohem, a odvolat tak zaslíbení. Vyplývá-li dědictví ze Zákona, nevyplývá ze zaslíbení. Abrahama...
Galatským 5:2...otrockého jha. Pavel vám teď něco řeknu: dáte-li se obřezat, Kristus vám nebude k ničemu! Každému, kdo se...
Galatským 5:25...svou tělesnost s jejími vášněmi a sklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní,...
Galatským 6:1...nesoupeřme spolu a nezáviďme si. Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchu, vy duchovní mu pomozte v nápravě....
Efeským 4:26...pravdu" - jsme přece údy téhož těla! "Hněváte-li se, nehřešte;" zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne....
Filipským 1:22...je pro Kristus, a umřít - to je zisk! Zůstanu-li naživu v tomto těle, znamená to pro plodnou práci....
Filipským 2:1...u , a jak slyšíte, vedu jej i nadále. Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky,...
Filipským 2:17... že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné. Mám-li však svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit...
Filipským 3:4... Vždyť právě bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat na tělo, bych mohl mnohem...
Filipským 4:8...i mysl v Kristu Ježíši. Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé,...
Koloským 3:13... mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou snášenli, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si...
1. Timoteus 6:2...Boží jméno a učení nemělo špatnou pověst. Mají-li za pány věřící, je jakožto bratry nectí o nic méně....
1. Timoteus 6:3...Těmto věcem vyučuj a na nich trvej. Učí-li někdo odlišně a nesouhlasí se zdravými slovy našeho Pána...
1. Timoteus 6:8...svět nepřinesli a nic si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží...
2. Timoteus 2:5... Ani žádný závodník nezíská věnec, nezávodí-li podle pravidel. I rolník musí těžce pracovat předtím,...
Filemon 1:17...tobě, v lidském smyslu nebo v Pánu. Máš-li za společníka, přijmi ho jako mne. Pokud ti způsobil...
Židům 6:3...rukou, vzkříšení z mrtvých a o věčném soudu. Dá-li Bůh, vydáme se dál. Pro ty, kdo byli jednou osvíceni,...
Židům 9:13...krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení. Může-li pokropení krví kozlů a býků spolu s popelem jalovice...
Židům 12:25...mluví lépe než Ábelova. Hleďte, abyste neodmítli Toho, který k vám mluví. Jestliže neunikli ti, kteří...
Židům 13:23... že náš bratr Timoteus je propuštěn. Přijde-li brzy, navštívím vás s ním. Pozdravte všechny, kteří vás...
Jakub 1:5...dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. Schází-li někomu z vás moudrost, žádá Boha, a ten mu ji - je...
Jakub 2:3...a za ním chudák ve špinavých hadrech? Budete-li se věnovat tomu nádherně oblečenému a řeknete mu: "Posaď...
Jakub 2:9...bližního jako sám sebe," dobře děláte. Jste-li však předpojatí, hřešíte a Zákon vás usvědčuje jako...
Jakub 3:14...- ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se a...
Jakub 4:15...se ukáže a pak mizí. Raději máte říci: "Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono." Vy se ale...
1. Petr 2:20...tom, když budete biti za vlastní chyby? Trpíte-li ovšem kvůli dobrým činům, je to před Bohem vzácné. Vždyť...
1. Petr 3:17... že napadali váš poctivý život v Kristu. Je-li však Boží vůlí, abyste trpěli, je lepší trpět za dobré...
1. Petr 4:16...jako vrah, zloděj, zločinec nebo udavač. Trpí-li však jako křesťan, se za to nestydí, ale chválí za to...
1. Petr 4:17...Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty,...
1. Petr 4:18...konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium? "Je-li spravedlivý stěží spasen, co bude s bezbožným a...
2. Petr 3:11...a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy...
1. Jan 1:6...Bůh je světlo a není v něm žádná tma. Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě,...
1. Jan 1:7...žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. Žijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme společenství...
1. Jan 1:8...Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás...
1. Jan 1:10...hříchy a očistí nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v...
3. Jan 1:8...jeho jménu a od pohanů nic nepřijímají. Chceme-li tedy pomáhat pravdě, musíme takové lidi přijímat. Psal...
Zjevení 2:5...odpadl, čiň pokání a dřívější skutky. Nebudeš-li činit pokání, přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho...
Zjevení 2:22...ji na lůžko a ty, kteří s cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. ...
Zjevení 13:9...zapsáno v knize života zabitého Beránka. Má-li někdo uši, slyš: Kdo jít do zajetí, do zajetí půjde....
Zjevení 13:17...nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno šelmy nebo číslo jejího jména....
Zjevení 14:9...ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: "Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení...

Slova obsahující li: acaliášova (2) ačkoli (85) adalia (1) altalia (1) amfipolis (1) ampliata (1) areli (2) arelijský (1) arieli (3) asaeli (1) atalia (11) ataliáš (1) ataliášův (1) atalie (1) atalií (1) ataliou (1) attalie (1) baali (1) baalis (1) baclitovi (1) báli (23) balili (1) balzamovali (1) bazilišek (1) baziliška (1) bázlivé (2) bázliví (1) bažili (1) bdelium (1) bealiáš (1) bedlivě (3) běhali (2) beliálem (1) bělič (1) běliče (1) běželi (3) bili (13) blížili (2) bližní (5) bližního (53) bližních (1) bližním (11) bližními (2) bližnímu (31) bližší (2) bloudili (5) bodali (1) bodli (1) bohatli (1) bojovali (18) bořili (1) bourali (1) bouřili (3) bouřlivé (1) bouřlivý (2) brali (4) bránili (3) brodili (1) brojili (1) budili (1) buvoli (1) bydleli (54) bydli (4) bydlili (2) bydliště (3) bydlištěm (1) byli (593) bylin (1) bylina (4) bylinami (2) bylině (1) bylinu (1) byliny (12) bývali (16) celičká (1) cibuli (1) cíli (4) cítili (2) cizoložili (1) cokoli (97) cokoliv (1) ctili (14) ctiteli (2) čehokoli (11) čekali (10) čekávali (1) čelil (1) čelist (3) čelistem (1) čelisti (4) čelistí (5) čelistní (1) čelit (5) čemkoli (1) čemukoli (1) čerpali (1) četli (2) číhali (3) čili (3) čímkoli (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |