Žne

Hledám varianty 'žne' [ žni (3) žne (2) žít (138) žal (11) ]. Nalezeny 154 verše.
Genesis 16:12...proti němu; v neshodě se všemi bratry bude žít." Hospodina, jenž k promluvil, pak nazvala "Ty jsi...
Genesis 27:46...Chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal...
Genesis 42:18...bohabojný člověk. Když uděláte, co říkám, budete žít. Když jste tak slušní, zůstane v tomto vězení jen jeden...
Exodus 1:16...syn, zabijte ho, když to bude dcera, nechte ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly,...
Exodus 1:22... hoďte do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!" Jeden muž z rodu Levi se oženil s jednou levitskou...
Exodus 16:4...kolik potřebují na ten den. Vyzkouším, zda budou žít podle mých pokynů, či nikoli. budou šestého dne...
Leviticus 18:5...a zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. jsem Hospodin. Nikdo nesmí pohlavně obcovat s...
Leviticus 19:33... jsem Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude žít přistěhovalec, nesmíte mu ubližovat. K přistěhovalci...
Leviticus 25:35...ujmi se jej jako hosta a přistěhovalce, aby mohl žít u tebe. Neber od něj úrok ani přirážku - boj se svého...
Leviticus 25:36...- boj se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Nechtěj úrok na peníze ani přirážku na...
Numeri 15:14...některý přistěhovalec nebo kdokoli u vás bude žít chtěl přinést ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu,...
Numeri 21:8...ho na kůl. Každý, kdo se na něj podívá, bude žít." Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na...
Numeri 22:33...neuhnula, bych zabil, ale ji bych nechal žít!" Balaám Hospodinovu andělu odpověděl: "Zhřešil jsem!...
Deuteronomium 7:23...zvěř. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, a budou žít v naprosté hrůze, dokud nebudou vyhlazeni. Vydá do...
Deuteronomium 11:21...i na svých branách. Pak budete vy i vaši synové žít dlouho v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že...
Deuteronomium 12:19...Měj se na pozoru, abys po všechny dny, kdy budeš žít ve své zemi, nezanedbával levity. Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 16:20... o skutečnou spravedlnost! Pak teprve budeš žít a ovládneš zem, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. U...
Deuteronomium 18:1... nebudou mít podíl ani dědictví v Izraeli. Budou žít z ohnivých obětí Hospodinu, z jeho dědictví. Nebudou...
Deuteronomium 30:16...jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žít a růst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi,...
Deuteronomium 30:20...tvůj život a délka tvých dnů! Pak budeš moci žít v zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, Abrahamovi,...
1. Královská 2:4...a budou-li věrně, z celého srdce a ze vší duše žít přede mnou, pak na izraelském trůnu nikdy nebude chybět...
1. Královská 8:25... budou-li jen tví synové dbát na svou cestužít přede mnou, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy,...
1. Královská 9:4... oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj otec...
2. Královská 4:7...dluh. Z toho, co zbude, pak budeš se svými syny žít." Když jednou Elíša procházel Šunemem, jedna místní...
2. Královská 13:5...se synové Izraele z moci Aramu vymanili a mohli žít ve svém vlastním tak jako kdysi. Neodvrátili se ale od...
2. Královská 17:25...se v izraelských městech. Když tam začali žít, nesloužili Hospodinu, a tak na poslal lvy, kteří je...
2. Královská 17:27... které jste odtud vyhnali. Smí se tam vrátitžít tam, aby je vyučoval způsobům Boha země." Jeden z...
1. Letopisů 16:22..." pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Zpívej Hospodinu, celá zem, zvěstujte jeho spásu...
2. Letopisů 6:16... budou-li jen tví synové dbát na svou cestužít podle tvého Zákona, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní...
2. Letopisů 7:17... oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše, co jsem ti...
Nehemiáš 5:9... není správné," pokračoval jsem. "Nemáte raději žít v bázni před naším Bohem, aby nás nepřátelské národy...
Nehemiáš 9:29...proti tvým řádům, z nichž ten, kdo je plní, bude žít. Zády se obraceli, zatvrzovali šíji, slyšet nechtěli....
Nehemiáš 10:30...bratřím a skládali přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze Božího služebníka...
Ester 4:11...ten, na koho by král ukázal zlatým žezlem, smí žít. A jsem ke králi nebyla pozvána třicet dní!" Když...
Ester 9:22...klid od svých nepřátel; v tomto měsíci se jejich žal proměnil v radost a smutek ve svátek. Proto mají v tyto...
Job 7:16... než takhle živořil! Mám toho dost. Nebudu přece žít navěky! Nech být. Jen pouhá pára jsou dny! Co je...
Job 9:21... co ale na tom záleží - se mi nechce žít! Všechno je jedno, proto řekl jsem: On hubí bezúhonného...
Job 10:1...strach, se mnou to ale není tak! se mi hnusí žít, proto teď svému nářku povolím, z hořkosti duše...
Job 33:28... abych nešel do jámy, uvidím světlo a budu žít!' Toto vše tedy dělá Bůh dvakrát i třikrát při člověku...
Job 33:30...duši odvrátil od jámy, ve světle živých aby mohl žít. Dej pozor, Jobe, naslouchej mi, mlč a promluvím...
Job 36:6...mocný a v srdci rozhodný. Ničemy jistě nenechává žít, k právu pomáhá ubohým. Neodvrací zrak od poctivých, na...
Žalmy 10:14...nepřijdeš? Ty to však vidíš! Ty vnímáš trápenížal, svou vlastní rukou abys potrestal! Na tebe samého...
Žalmy 26:11... v pravici mají samé úplatky! ale chci žít poctivě, smiluj se nade mnou, vykup ! Nohama stojím...
Žalmy 89:16...velebit; ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny, tvá spravedlnost jim...
Žalmy 89:49...K jaké marnosti lidstvo stvořil jsi? Kdo může žít, smrt nikdy nespatřit? Kdo zachrání svůj život z moci...
Žalmy 101:2...- kdy navštívíš? Ve vlastním domě chci žít tak, jak srdci velí poctivost. Nikdy nepřijde před můj...
Žalmy 101:6...si v celé zemi vyhlížím, takoví u mne budou žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový bude můj služebník...
Žalmy 102:29...- tvá léta neskončí. Děti tvých služebníků budou žít dál, jejich símě bude před tebou rozkvétat! Žalm...
Žalmy 105:15..." pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Když potom přivolal na zem hlad a odřízl je od chleba...
Žalmy 116:10...jsem, a tak jsem mluvil, i když svíral hrozný žal. Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Každý člověk je...
Žalmy 118:17...pravice mocně zasáhla!" Neumřu, ale budu žít, vyprávět budu, co Hospodin učinil! Hospodin přísně...
Žalmy 119:45...stále plnit chci, navždy a navěky! Svobodně budu žít stále dál, neboť jsem vyhledal tvá pravidla. Hovořit...
Žalmy 119:84... nezapomínám na tvé zákony. Jak dlouho bude žít tvůj služebník? Kdy pronásledovatele odsoudíš?...
Žalmy 119:175...spasení, tvůj Zákon je mi rozkoší! Kéž mohu žít, abych oslavil, kéž jsou mi pomocí tvé pokyny. Jak...
Žalmy 128:5...Jeruzaléma kéž uvidíš po všechny dny, kdy budeš žít. Kéž uvidíš i děti dětí svých! Pokoj Izraeli!...
Žalmy 140:14...tvé jméno oslaví, před tvojí tváří budou žít poctiví! Žalm Davidův. Volám , Hospodine, ke mně...
Přísloví 4:4...si vezmi k srdci, dbej na příkazy a budeš žít. Získej moudrost, rozumnost získej, slova nezapomeň,...
Přísloví 5:10...svá léta ukrutníku odevzdáš. Z tvého úsilí budou žít jiní, tvá dřina skončí v domě cizího. Nakonec bolestí...
Přísloví 10:9...špatně dopadne. Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen. Kdo mhouří...
Přísloví 15:27...domov boří, kdo nenávidí úplatky, ten bude žít. Srdce spravedlivého promýšlí odpovědi, ústa darebáků...
Kazatel 1:18... tím více mrzutosti; kdo množí vědění, množí žal. Pomyslel jsem si: Vzhůru, měl bych vyzkoušet...
Izaiáš 13:20...- jako Sodoma a Gomora! Nebude se v něm nikdy žít, žádné pokolení jej neobydlí; neutáboří se tam beduín,...
Izaiáš 17:5...vypasené tělo vyhubne. Bude to, jako když sežni sklízí obilí, když se shromažďují klasy v náručí; bude...
Izaiáš 29:2... ale v obklíčení sevřu Ariel, nastane žal a zármutek a Ariel mi bude oltářním ohništěm. Svým...
Izaiáš 32:18... navěky. V pokojných příbytcích bude můj lid žít, v domovech plných bezpečí, v odpočinutí bez starostí....
Izaiáš 33:16...plány a odmítá přihlížet neštěstí. Takový bude žít na výšinách a skálopevný bude jeho hrad, takový bude...
Izaiáš 38:16...plnou hořkosti. Člověk však přesto, Pane, může žít, pořád mi zůstal život a dýchání - ty jsi uzdravil a...
Izaiáš 54:14...na spravedlnosti: Zbavena násilí bez obav budeš žít, nepřiblíží se k tobě žádné neštěstí. Kdyby snad...
Izaiáš 58:12...zbořenin a obnovitelem cest, aby se dalo žít. Když se tvá noha vyhne sobotě, aby sis v můj svatý den...
Izaiáš 65:9...vyvolení je obsadí, moji služebníci v nich budou žít. Můj lid - ti kdo hledají - budou mít v Šáronu ovčí...
Izaiáš 65:22...nebudou sázet, aby to jiní zhltali. Můj lid bude žít, tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si vyvolení...
Jeremiáš 4:10...tento lid a Jeruzalém tak podvést? Prý: ‚Budete žít v pokoji,' a přitom nám na hrdlo sahá meč!" V ten čas...
Jeremiáš 7:3...své cesty a své jednání, a vás tu nechám žít. Přestaňte spoléhat na klamné řeči - prý: ‚Hospodinův...
Jeremiáš 7:7...škodě následovat cizí bohy - pak vás tu nechám žít, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům od věků na...
Jeremiáš 8:18...neplatí, a uštknou vás, praví Hospodin." Můj žal se nedá utišit, srdce puká bolestí! Slyš - můj lid o...
Jeremiáš 15:15...Ve své trpělivosti mi ještě dovol žít - považ, jaké kvůli tobě snáším urážky! Jakmile tvá...
Jeremiáš 18:12...' Oni však na to řekli: ‚Marné řeči! Budeme žít podle svých vlastních plánů, každý se budeme řídit svým...
Jeremiáš 20:18...z lůna matčina? Abych zakoušel jen trápenížal? Aby mi život v hanbě vyprchal? Slovo, které Jeremiáš...
Jeremiáš 23:6... Za jeho dnů bude Juda zachráněn a Izrael bude žít v bezpečí. A toto je jméno, jímž bude nazýván: HOSPODIN...
Jeremiáš 23:17...pohrdají, stále tvrdí: ‚Hospodin praví: Budete žít v pokoji!' Všem, kdo se řídí svým zarputilým srdcem,...
Jeremiáš 25:5...své zlé cesty a svého zlého jednání, můžete žít v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků...
Jeremiáš 31:24...spravedlnosti, horo svatosti!' Znovu tam bude žít všechen lid Judy - měšťané, rolníci i kočovníci se...
Jeremiáš 33:16...těch dnech bude Juda zachráněn a Jeruzalém bude žít v bezpečí. A takto jej budou nazývat: HOSPODIN - NAŠE...
Jeremiáš 35:15...Nenásledujte cizí bohy a neslužte jim, můžete žít v zemi, kterou jsem dal vám i vašim otcům.' Vy ale...
Jeremiáš 49:11...ho oslovil: ‚Nech tu své sirotky, je nechám žít, tvé vdovy ve mne doufají.'" Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 49:18...okolí, praví Hospodin, ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník. Jako když lev vyráží z...
Jeremiáš 49:33...šakalů, věčnou pustinou. Nebude zde nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník." Slovo Hospodinovo,...
Jeremiáš 50:39... pro ty příšery se zbláznili! Proto tam bude žít jen pouštní zvěř, pštrosi a hyeny. se tam nikdy...
Jeremiáš 50:40...okolí, praví Hospodin, ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník. Hle, od severu vojsko...
Pláč 2:5...jeho opevněnou zeď. Rozmnožil Dceři judské žal a zármutek. Zpustošil svůj příbytek jako zahradu, svůj...
Pláč 4:20...a my jsme mysleli, že nám stín, v němž budeme žít mezi národy! Raduj se a vesel, Dcero edomská, jež...
Ezechiel 13:19...lži, a tak zabíjíte ty, kdo neměli zemřít, a držíte naživu ty, kdo neměli žít. Nuže, tak praví Panovník...
Ezechiel 13:22... aby se neodvrátili od své zlé cesty a mohli žít, proto nebudete mít falešná vidění a nebudete...
Ezechiel 18:9... Takový člověk je spravedlivý, takový jistě bude žít, praví Panovník Hospodin. Zplodí však třeba zločince a...
Ezechiel 18:13...jako lichváři a vymáhá si úroky. Takový snad žít? Nikoli! Za všechny ohavnosti, které prováděl, jistě...
Ezechiel 18:17...nezemře za otcovy viny - takový jistě bude žít! Jeho otec však zemře za své viny, protože působil...
Ezechiel 18:19... pravidla a plnil je, takový jistě bude žít. Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy...
Ezechiel 18:21...spravedlivě - takový nezemře, takový jistě bude žít! Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou...
Ezechiel 18:22...připomínány. Protože jednal spravedlivě, bude žít. Mám snad zalíbení ve smrti ničemy? praví Panovník...
Ezechiel 18:24...bezpráví a provádět všemožné ohavnosti - snad žít? Žádné spravedlivé skutky, které konal, nebudou...
Ezechiel 18:27...jedná poctivě a spravedlivě, zachrání se a bude žít. Prohlédl a odvrátil se ode všech hříchů, jichž se...
Ezechiel 18:28...se dopustil - takový nezemře, takový jistě bude žít. Dům Izraele však říká: ‚Hospodin je ve svém jednání...
Ezechiel 20:11...jim své zákony (které kdo plní, díky nim bude žít). Dal jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi...
Ezechiel 20:13...zavrhli zákony (které kdo plní, díky nim bude žít) a velmi znesvěcovali soboty. Řekl jsem si tedy, že...
Ezechiel 20:21...podle nich (ačkoli kdo je plní, díky nim bude žít) a znesvěcovali soboty. Řekl jsem si tedy, že na ...
Ezechiel 28:26... budou si stavět domy a sázet vinice. Budou žít v bezpečí, vykonám své rozsudky nad všemi...
Ezechiel 33:10...doléhají a skomíráme kvůli nim. Jak bychom mohli žít?' Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin,...
Ezechiel 33:12...Jakmile spravedlivý začne hřešit, nebude moci žít ze své spravedlnosti. Řeknu-li spravedlivému: ‚Jistěže...
Ezechiel 33:13... Řeknu-li spravedlivému: ‚Jistěže budeš žít,' a on začne spoléhat na svou spravedlnost a páchat...
Ezechiel 33:15...bezpráví - takový nezemře, takový jistě bude žít. Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou...
Ezechiel 33:16... Jednal poctivě a spravedlivě - jistěže bude žít. Tví krajané ale říkají: ‚Hospodin je ve svém jednání...
Ezechiel 33:19...a jedná poctivě a spravedlivě, smí díky tomu žít. Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.'...
Ezechiel 34:27...v sadu vydají ovoce, země vydá úrodu a budou žít ve své vlasti v bezpečí. Tehdy poznají, že jsem...
Ezechiel 34:28...pro pohany, nebudou potravou divé zvěři. Budou žít v bezpečí a nikdo je nevyděsí. Způsobím, že jejich...
Ozeáš 6:2...dne nás znovu postaví, abychom před ním mohli žít, abychom Hospodina znali a znát ho chtěli stále víc. On...
Amos 9:14...města, jež museli opustit, a budou v nich znovu žít. Budou sázet vinice a jejich víno pít, zakládat zahrady...
Micheáš 5:3... svého Boha, které je vznešené. Tehdy budou žít v bezpečí, neboť on bude veliký po nejzazší zemské...
Abakuk 2:4... nemá poctivou duši. Spravedlivý však bude žít díky své věrnosti. Zrádné je totiž bohatství; nadutec...
Zachariáš 2:8..."Běž a pověz tomu mladíkovi: ‚V Jeruzalémě bude žít tolik lidí a dobytka, že se stane městem bez hradeb. ...
Matouš 9:18...právě zemřela. Pojď ale, vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš tedy vstal a šel za ním a jeho učedníci také...
Marek 5:23...Pojď, vlož na ni ruce, je uzdravená a může žít." A tak šel s ním. Veliký zástup šel za ním a tlačili...
Lukáš 10:28...jsi odpověděl," řekl mu Ježíš. "Dělej to a budeš žít." On se ale chtěl nějak ospravedlnit, a tak se Ježíše...
Jan 1:14... ale z Boha. To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou od...
Jan 4:35...oči a podívejte se na lány, že se bělají ke žni! Ten, kdo žne, získává odplatu a shromažďuje úrodu k...
Jan 4:36...se na lány, že se bělají ke žni! Ten, kdo žne, získává odplatu a shromažďuje úrodu k věčnému životu,...
Jan 4:37...je pravdivé to rčení, žejeden rozsívá a jiný žne'. jsem vás poslal sklízet, na čem jste sami...
Jan 5:25...hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jako Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl...
Jan 6:51...z nebe. Kdokoli by ten chléb jedl, bude žít navěky. Chléb, který dám , je tělo, které dám za...
Jan 6:57...a žiji skrze Otce, tak ten, kdo mne, bude žít skrze . Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne...
Jan 6:58...jedli manu, a zemřeli. Kdo tento chléb, bude žít navěky." Toto vše řekl, když učil v synagoze v...
Jan 11:25... Ježíš. "Kdo věří ve , i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve , nezemře navěky. Věříš...
Jan 14:19... ale vy uvidíte. Protože žiji, budete žít i vy. V ten den poznáte, že jsem ve svém Otci a vy...
Jan 14:23...Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním. Kdo nemiluje, nezachová moje slova. A slovo,...
Skutky 7:6...bezdětný, Bůh mu řekl: ‚Tvoji potomci budou žít jako přistěhovalci v cizí zemi. Budou zotročeni a...
Skutky 22:22...začali křičet: "Pryč s ním ze světa! Nemá právo žít!" Když takto křičeli, rvali si pláště a házeli do...
Římanům 1:17...víry k víře, jak je psáno: "Spravedlivý pak bude žít z víry." Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé...
Římanům 6:2...V žádném případě! Jak bychom mohli nadále žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeli? Nevíte snad, že když...
Římanům 6:8...s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít. Víme, že Kristus vstal z mrtvých a nikdy nezemře -...
Římanům 8:12...přebývá. Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete;...
Římanům 8:13...umrtvujete-li skutky těla Duchem, budete žít. Všichni, kdo se dají vést Božím Duchem, jsou totiž...
Římanům 10:5...takto: "Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít." Spravedlnost z víry však mluví takto: "Neříkej si v...
1. Korintským 9:14...Právě tak Pán určil, že kazatelé evangelia mají žít z evangelia. jsem však nic z toho nevyužil. Nepíšu o...
2. Korintským 13:4...i my jsme v něm slabí, ale pro vás s ním budeme žít Boží mocí. Sami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zda...
Galatským 3:11... je zřejmé z toho, že "Spravedlivý bude žít z víry." V Zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky:...
Galatským 3:12... ale o skutky: "Ten, kdo je plní, z nich bude žít." Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal...
Filipským 1:21...oslaven Kristus, skrze život anebo smrtŽít - to je pro Kristus, a umřít - to je zisk!...
1. Tesalonickým 4:11...vás, abyste v tom stále rostli. Snažte se žít pokojně, starejte se o své věci a pracujte vlastníma...
2. Timoteus 2:11...pravda: Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít. Jestli vytrváme, budeme s ním kralovat. Jestli jej...
2. Timoteus 3:12...tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši. Se zlými lidmi a šarlatány to...
Židům 10:38... přijít, a neopozdí se. Můj spravedlivý bude žít z víry, odpadlík je mi však z duše protivný." My ovšem...
2. Petr 3:11...takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa...
1. Jan 2:6...zda jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít, jako žil on. Nepíšu vám, milovaní, žádné nové...
Zjevení 14:15...na toho, který seděl na oblaku: "Napřáhni srpžni, neboť nadešla hodina sklizně. Sklizeň země dozrála!"...
Zjevení 18:7... jsem královna! Nejsem vdova a nevím, co je žal.'" V jediný den proto přijdou její rány: smrt, nářek a...

Slova obsahující žne: žne (2) žnec (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |