Životu

Hledám pøesnì 'životu'. Nalezeno 26 veršù. Další varianty: životy (12) životů (4) životu (26) životech (1) života (148)
Jozue 14:11...jsem měl tenkrát, takovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin....
Žalmy 71:20... podobný? Dal jsi mi okusit hrozné úzkosti, k životu ale znovu navrátíš, zpět vytáhneš z...
Přísloví 6:23...a učení světlo, poučné domluvy jsou cestaživotu. Před špatnou ženou budou chránit, před lichotným...
Přísloví 10:16...je jejich záhubou. Výdělek poctivého prospívá životu, darebákův zisk vede ke hříchu. Kdo se drží poučení,...
Přísloví 10:17...zisk vede ke hříchu. Kdo se drží poučení, míříživotu, zabloudí ale, kdo nedbá na domluvu. Kdo skrývá...
Přísloví 11:19... mzdu trvalou. Spravedlnost jistěživotu vede, honba za špatností ale ke smrti. Zvrhlé povahy...
Izaiáš 4:3...nazýván svatým, totiž každý, kdo je zapsánživotu v Jeruzalémě. Pán tehdy duchem soudu a duchem ohně...
Daniel 12:2...mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni k věčnému životu, jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu. Moudří budou...
Matouš 7:14...tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vedeživotu a málokdo ji nachází. Dávejte si pozor na falešné...
Jan 4:14...v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu." "Pane, dej mi tu vodu," řekla žena, " ...
Jan 4:36... získává odplatu a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radoval rozsévač i žnec. V tom je...
Jan 5:29...vyjdou - ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeniživotu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu....
Jan 6:27...pokrm, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, který vám Syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec...
Jan 12:25...v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu. Kdo mi chce sloužit, následuje; tam, kde jsem...
Skutky 11:18...Boha: "Tak tedy i pohanům dal Bůh pokáníživotu!" Ti, kdo se rozprchli během pronásledování po...
Skutky 13:48...slovo a všichni, kdo byli předurčeni k věčnému životu, uvěřili. Pánovo slovo se pak šířilo po celém kraji...
Římanům 5:21... milost teď skrze spravedlnost vládne k věčnému životu skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Co na to řekneme?...
Římanům 7:10...a jsem zemřel. Přikázání, které mělo býtživotu, je mi tedy nakonec ke smrti. Hřích se totiž chopil...
Římanům 8:6...smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Duchaživotu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské,...
2. Korintským 2:16...jsme smrtelnou vůní ke smrti, druhým jsme vůní života k životu. Kdo je ale k takové službě způsobilý? My...
1. Tesalonickým 4:14...právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšemživotu i ty, kdo zesnuli v něm. Máme pro vás slovo od Pána:...
1. Timoteus 1:16...příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu. Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému...
Jakub 2:16...se najezte," ale nedáte jim, co potřebujíživotu, k čemu to bude? Právě tak víra bez skutků, víra...
2. Petr 1:3...a Ježíše, našeho Pána. Všechno, co potřebujemeživotu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme...
2. Petr 2:18...chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky...
Juda 1:21...našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte soucit...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |