Životem

Hledám pøesnì 'životem'. Nalezeny 32 verše. Další varianty: životem (37) životě (35) život (332)
Genesis 15:2..."Hospodine, Pane můj, co mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a svůj dům zanechám Eliezerovi z Damašku....
Genesis 35:29...se dožil 180 let. Stár a spokojen se životem pak Izák vydechl naposled a byl připojen ke svému...
Exodus 1:19..."Hebrejky nejsou jako egyptské ženy - kypí životem! Než k nim porodní bába dorazí, mají po porodu."...
Exodus 23:26...potratila nebo byla neplodná. Obdařím dlouhým životem. Pošlu před tebou svou hrůzu. Každý národ, k němuž...
Leviticus 17:14...vycedit jeho krev a přikrýt ji prachem. Vždyť životem každého tvora je krev, právě ta je jeho životem!...
Deuteronomium 24:16... a budeš mít hřích. Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí...
Deuteronomium 28:66...srdce, vyhaslé oči a sklíčenou duši. Tvůj život bude stále viset na vlásku, v noci i ve dne se budeš...
1. Královská 2:23...mi přidá, jestli Adoniáš za ta slova nezaplatí životem! Jakože je živ Hospodin, který pevně usadil na...
1. Královská 20:39...ho. Jestli se ztratí, zaplatíš za něj svým životem anebo dáš talent stříbra.' Tvůj služebník se pak...
1. Královská 20:42...odejít mého odsouzence, zaplatíš za něj svým životem a svůj lid dáš za jeho." Izraelský král pak jel...
2. Královská 10:24...nechá jediného z nich uniknout, zaplatí za něj životem!" Když byli hotovi s přípravou zápalné oběti, Jehu...
2. Královská 14:6... že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí...
1. Letopisů 29:28...v Jeruzalémě. Zemřel v utěšeném věku, nasycen životem, bohatstvím i slávou a na jeho místě začal kralovat...
2. Letopisů 25:4... že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí...
Job 10:12...a šlachami spojils . Z lásky jsi obdaroval životem, tvá péče střežila můj každý dech. Toto však v...
Job 42:17...pokolení. Nakonec Job zemřel stár a nasycen životem. Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní,...
Žalmy 39:7... stojí jakkoli! Séla Jak pouhý stín člověk životem kráčí, marně se trápí, marně hromadí, nevěda ani,...
Žalmy 91:16...budu s ním, vysvobodím jej a oslavím. Dlouhým životem ho nasytím - ukážu mu své spasení!" Zpívaný žalm...
Přísloví 4:13...se chop a nepovoluj, opatruj je, vždyť je tvým životem! Stezku darebáků se neodvažuj zkoušet, cestou...
Přísloví 4:22...své oči, hluboko v srdci si je uchovejŽivotem jsou těm, kdo je nacházejí, celému jejich tělu...
Přísloví 18:21...rtů se každý nasytí. Jazyk moc nad smrtíživotem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce. Kdo našel...
Kazatel 9:3...je navíc plné zloby a hloupost je provází celým životem. Když potom musejí zemřít, bude snad někdo ušetřen?...
Ezechiel 18:4...Izraeli říkat nebudete. Hle - mně patří všechny životy, jak život rodičů, tak život dětí! Životem zaplatí...
Ezechiel 18:20... pravidla a plnil je, takový jistě bude žítŽivotem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy viny a...
Abakuk 2:10... když jsi kosil mnohé národy - vlastním životem za to zaplatíš. Vždyť bude křičet i kamení ze zdi a...
Lukáš 15:13...země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým životem. Když všechno utratil, nastal v zemi veliký hlad...
Římanům 2:7...a hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem; těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí...
2. Korintským 5:4...oblečení, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Vždyť právě proto nás Bůh stvořil a dal nám Ducha...
Efeským 4:1... Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali....
Koloským 1:10...naplněni poznáním jeho vůle a abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost: abyste stále nesli...
1. Tesalonickým 2:12...vás, povzbuzovali a zapřísahali, abyste svým životem dělali čest Bohu, který vás volá do slávy svého...
Jakub 3:13... to prokáže svými skutky - ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti. Máte-li však v srdci hořkou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |