Života

Hledám varianty 'života' [ životy (12) životů (4) životu (26) životech (1) života (148) ]. Nalezeno 190 veršù.
Genesis 2:7...zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. Hospodin Bůh...
Genesis 2:9...lákavé na pohled a dobré k jídlu, včetně stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra i zla. Z...
Genesis 3:14...i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. Rozpoutám také...
Genesis 3:17...bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z budeš jíst v útrapách; bude ti plodit trní a...
Genesis 3:22... aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky." Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal...
Genesis 3:24...se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a...
Genesis 7:11...vodou. Stalo se to šestistého roku Noemova života, sedmnáctého dne druhého měsíce. Ten den vytryskly...
Genesis 7:15...k Noemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru. Z veškerého tvorstva přišel...
Genesis 7:22...zemi, i všichni lidé. Vše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo. Bůh smetl všechny...
Genesis 8:13...němu nevrátila. Šestistého prvního roku Noemova života, prvního dne prvního měsíce, začala voda na zemi...
Genesis 9:5... dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho života budu rozhodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni...
Genesis 25:6...dal Abraham dary a poslal je ještě za svého života na východ, pryč od svého syna Izáka, do východní...
Genesis 30:2..."Máš snad za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s , ...
Exodus 30:15...odevzdávat tento příspěvek k vykoupení vašich životů, nedá bohatý více a chudý nedá méně než půl šekelu....
Exodus 30:16...před Hospodinem připomínkou vykoupení vašich životů." Hospodin promluvil k...
Leviticus 17:11...jsem vám ji určil na oltář, k vykoupení vašich životů. Vždyť krev, ta vykupuje život! Proto jsem synům...
Leviticus 18:18...sestrou. Trápil bys jednu, když bys za jejího života obcoval s tou druhou. Nesmíš pohlavně obcovat se...
Numeri 31:50... náušnice a přívěsky - k vykoupení našich životů před Hospodinem." Mojžíš a kněz Eleazar tedy od nich...
Deuteronomium 4:9...jsi na vlastní oči spatřil. Po všechny dny svého života to nenech vymizet ze svého srdce, ale seznamuj s tím...
Deuteronomium 4:10... slova a učí se mne ctít po všechny dny svého života na zemi. Témuž učí i své děti." A tak jste se...
Deuteronomium 6:2... abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina, svého Boha, a zachovávali všechna...
Deuteronomium 6:24... svého Boha. Pak se nám po všechny dny našeho života povede dobře a tak je tomu dnes. Naše spravedlnost...
Deuteronomium 11:9...přicházíte obsadit, a budete užívat dlouhého života v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že ji...
Deuteronomium 12:1...a zákony, jež budete po všechny dny svého života pečlivě dodržovat v zemi, kterou ti Hospodin, Bůh...
Deuteronomium 17:19... stále u sebe a čte ji po všechny dny svého života. Tak se bude učit ctít Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 31:13...Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny vašeho života v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit." Hospodin...
Jozue 1:5...moři, kde zapadá slunce. Po všechny dny tvého života před tebou nikdo neobstojí; jako jsem býval s...
Jozue 14:11...jsem měl tenkrát, takovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin....
Soudců 16:30... Tak jich zabil při své smrti více než za svého života. Potom tam přišli jeho bratři a celá jeho rodina,...
Růt 4:15... v Izraeli jméno! On vrátí do života a ve stáří se o tebe postará. Porodila ho přece tvá...
1. Samuel 7:15...mír. Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života. Rok co rok se vydával na cestu a obcházel Bet-el,...
1. Samuel 26:21... ti neublížím, neboť sis dnes tolik cenil mého života! Ano, jednal jsem jako hlupák - hrozně jsem se...
1. Samuel 26:24...pomazaného. Jako jsem si dnes cenil tvého života, kéž je i můj život právě tak cenný v Hospodinových...
2. Samuel 18:18...tam, odkud přišel. Abšalom si ještě za svého života nechal v Královském údolí postavit památný sloup....
2. Samuel 19:35... o tebe." Barzilaj ale namítl: "Kolik let života mi ještě zbývá, abych šel s králem vzhůru do...
2. Samuel 23:17..."vždyť je to krev těch mužů! Šli tam s nasazením života!" A nechtěl se napít. Takové činy konala tato...
1. Královská 8:40...lidí - aby měli v úctě po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby...
1. Královská 11:12...tvému otci Davidovi to ale neudělám za tvého života. Odtrhnu království z ruky tvého syna. Navíc je...
2. Královská 20:6...do Hospodinova chrámu. Přidám ti patnáct let života. Kromě toho vysvobodím tebe i toto město z rukou...
2. Královská 25:29...odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. Vše, co potřeboval,...
2. Královská 25:30...krále pravidelně den co den po všechny dny svého života. Adam, Set, Enoš...
1. Letopisů 11:19...život? Vždyť tu vodu přinesli s nasazením života!" A nechtěl se napít. Takové činy konala tato...
2. Letopisů 6:31...a chodili po tvých cestách po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby...
Ester 8:11...městě král povoluje shromáždit se a bránit své životy. Smějí zničit, pobít a vyhladit jakékoli ozbrojence...
Ester 9:2...ve svých městech shromáždili, aby bránili své životy proti těm, kdo jim chystali pohromu. Nikdo před nimi...
Ester 9:16...provinciích se shromáždili, aby bránili své životy a zjednali si klid od nepřátel. Pobili pětasedmdesát...
Job 21:7...se třesu zděšením. Jak to, že ničemové užívají života? Zatímco stárnou, jejich moc narůstá. Jejich...
Job 24:22...zachvátí; i při svém postavení si nejsou jistí životy. Dává jim pocit bezpečné opory, jeho oči však jejich...
Job 38:21...Dávno ses narodil, jistě to znáš, délka tvého života je nesmírná! Dostal ses do sněžných skladišť, viděl...
Žalmy 16:11...duši mou, nevydáš jámě svého věrného! Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti,...
Žalmy 23:6...a láska budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný...
Žalmy 27:1... koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach? Když na útokem...
Žalmy 27:4...směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho chrámě...
Žalmy 31:14...se proti mně spolu domlouvají, chtějí zbavit života! ale, Hospodine, doufám v tebe, o tobě říkám:...
Žalmy 36:10...nasyceni, z rajských potoků je napájíš. Pramen života je přece u tebe a ve tvém světle světlo vidíme. Svou...
Žalmy 42:9...mnou zůstane - tak zní modlitba k Bohu mého života! Zeptám se Boha, skály své: Proč jen jsi na ...
Žalmy 49:19... jeho nádhera s ním dolů nepůjde. Za svého života sám sobě dobrořečil: "Musí se uznat, že máš...
Žalmy 55:24...však ty, Bože, srazíš do jámy nejhlubší. Půlky života se takoví nedočkají - ale v tebe skládám naději! ...
Žalmy 63:5... proto budou opěvat. Budu chválit po dobu života a ve tvém jménu ruce pozvedat. Mou duši nasytí...
Žalmy 69:29... do tvé spravedlnosti nevstoupí. Z knihy života jsou vymazáni, mezi spravedlivé nejsou...
Žalmy 71:20... podobný? Dal jsi mi okusit hrozné úzkosti, k životu ale znovu navrátíš, zpět vytáhneš z...
Žalmy 90:14...láskou nasyť nás, štěstím zpíváme do konce života! Naše radost trvá jak dřívější soužení, jako ta...
Žalmy 102:25...ukrátil. Řekl jsem: Bože můj, neber zprostřed života - po všechna pokolení trvají léta tvá! Za pradávna...
Žalmy 124:4...běsnění. Tehdy by nás byly vody odplavily, naše životy proud by pohltil. Tehdy by nás byly pohltily vody v...
Přísloví 2:19... Kdo vejde k , nevyjde více, na stezky života se nikdy nevrátí. Kéž by ses vydal cestou...
Přísloví 3:2...opatruj, co jsem ti přikázal; dlouhé dny, léta života ti to přidá, zajistí ti to klid a mír. Láska a...
Přísloví 3:18... její kroky vždy vedou k pokoji. Stromem života je těm, kdo se drží, blaze je těm, kteří ji...
Přísloví 4:10...svou!" Slyš, synu můj, výroky přijmi, léta života se ti prodlouží. Cestě moudrosti chci učit, po...
Přísloví 5:6...smrti, její kroky vedou do pekel. O stezku života se nijak nezajímá, vrtkavým krokem jde, aniž tuší...
Přísloví 6:23...a učení světlo, poučné domluvy jsou cestaživotu. Před špatnou ženou budou chránit, před lichotným...
Přísloví 9:11...je rozumnost. Takto se tvé dny rozmnoží, léta života ti přibudou. Jsi-li moudrý, moudrost vyplatí se ti,...
Přísloví 10:11... kdo otevřeně kárá, pokoj přinese. Pramenem života jsou ústa spravedlivých, v ústech darebáků se skrývá...
Přísloví 10:16...je jejich záhubou. Výdělek poctivého prospívá životu, darebákův zisk vede ke hříchu. Kdo se drží poučení,...
Přísloví 10:17...zisk vede ke hříchu. Kdo se drží poučení, míříživotu, zabloudí ale, kdo nedbá na domluvu. Kdo skrývá...
Přísloví 11:19... mzdu trvalou. Spravedlnost jistěživotu vede, honba za špatností ale ke smrti. Zvrhlé povahy...
Přísloví 11:30...sloužit moudrému. Z ovoce spravedlivého je strom života, a kdo je moudrý, ten duše získává. Dojdou-li...
Přísloví 13:12...čekání unavuje srdce, naplněná touha je stromem života. Kdo pohrdá Slovem, sám sobě škodí, kdo přikázání...
Přísloví 13:14...ctí, bude odměněn. Rady moudrého jsou pramen života, z osidel smrti pomohou uniknout. Zdravý rozum si...
Přísloví 14:27...pevná, jeho děti v něm najdou bezpečí. Pramen života je úcta k Hospodinu, z osidel smrti pomáhá uniknout....
Přísloví 15:4...i dobré pozorně sledují. Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí. Hlupák pohrdá...
Přísloví 15:24...je slovo v pravý čas! Rozumné vede vzhůru cesta života, aby unikli peklu v hlubinách. Hospodin strhne dům...
Přísloví 16:22... výřečné rty přesvědčivosti dodají. Pramen života ten, kdo rozum, vlastní hloupost je trestem...
Přísloví 31:12... Je na něj hodná, a ne zlá po všechny dny svého života. Vlnu a len si sama nakoupí, pracovat rukama je pro...
Kazatel 2:3... v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech života pod nebem. Proto jsem podnikal nemálo věcí: Vystavěl...
Kazatel 3:12...člověk nemá jiné štěstí než radovat se a užívat života. Může-li kdokoli jíst a pít a uprostřed svého...
Kazatel 5:17...při všem tom lopotném pachtění v těch pár dnech života pod sluncem, které člověku Bůh dal - vždyť to je...
Kazatel 5:19...do srdce radost, ten sotva pomyslí na krátkost života. Je hrozná věc, kterou jsem viděl pod sluncem a...
Kazatel 6:12...spočívá lidské štěstí v těch pár dnech marného života, který pomine jako stín? Kdo člověku poví, co se...
Kazatel 8:15...totiž zbývá při jeho pachtění v těch pár dnech života, které mu pod sluncem Bůh dal. Rozhodl jsem se...
Kazatel 9:9...svou milovanou ženou po všechny marné dny svého života, jenž ti byl darován pod sluncem. Všechny své marné...
Kazatel 10:19...domu. Pro potěšení se pořádají hody, radost ze života víno přináší - vše ale záleží na penězích. Nezlořeč...
Izaiáš 4:3...nazýván svatým, totiž každý, kdo je zapsánživotu v Jeruzalémě. Pán tehdy duchem soudu a duchem ohně...
Izaiáš 23:15...na sedmdesát let, na dobu jednoho královského života. Po sedmdesáti letech to s Týrem bude jako v ...
Izaiáš 38:5...viděl jsem tvé slzy. Hle, přidám ti patnáct let života. Kromě toho vysvobodím tebe i toto město z rukou...
Izaiáš 38:10...uzdravil ze své nemoci: Říkal jsem si: Uprostřed života musím odejít, svá léta strávím v branách podsvětí!...
Jeremiáš 17:11...hromadí nepoctivý zisk. Opustí je totiž v půlce života a na konci bude za hlupáka. Trůn slávy, od počátku...
Jeremiáš 21:8...Tak praví Hospodin - Hle, předkládám vám cestu života a cestu smrti. Kdo zůstane v tomto městě, zahyne...
Jeremiáš 52:33...odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. Vše, co potřeboval,...
Jeremiáš 52:34...krále pravidelně den co den po všechny dny svého života, dokud nezemřel. Ach, jak zůstalo opuštěno to město...
Ezechiel 1:20...také vznášela, neboť ta kola měla v sobě ducha života. Když se bytosti pohybovaly, kola se hýbala; když...
Ezechiel 1:21...spolu s nimi, neboť ta kola měla v sobě ducha života. Nahoře nad hlavami těch bytostí se prostíralo cosi...
Ezechiel 10:17... zvedala se s nimi, neboť v nich byl duch života. Hospodinova sláva se tehdy vzdálila od prahu chrámu...
Ezechiel 18:4...Izraeli říkat nebudete. Hle - mně patří všechny životy, jak život rodičů, tak život dětí! Životem zaplatí...
Ezechiel 22:27...trhají kořist jako krvelační vlci; ničí lidské životy pro svůj mrzký zisk. Proroci se to pak snaží zabílit...
Daniel 12:2...mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni k věčnému životu, jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu. Moudří budou...
Malachiáš 2:5...Hospodin zástupů. smlouva s ním byla smlouvou života a pokoje. Jemu jsem uložil, aby žil v bázni, a on ...
Matouš 7:14...tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vedeživotu a málokdo ji nachází. Dávejte si pozor na falešné...
Matouš 18:8...lepší, abys chromý nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě ruce nebo obě nohy a být uvržen do...
Matouš 18:9...od sebe. Je pro tebe lepší vejít do věčného života jednooký, než mít obě oči a být uvržen do pekelného...
Matouš 19:17...Jen Jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání." "A která?" zeptal se. Ježíš...
Matouš 25:46...do věčných muk, ale spravedliví do věčného života." Když Ježíš domluvil všechna tato slova, řekl svým...
Marek 9:43... usekni ji. Je pro tebe lepší vejít zmrzačený do života, než jít s oběma rukama do pekla, do toho...
Marek 9:45... usekni ji. Je pro tebe lepší vejít chromý do života, než být s oběma nohama uvržen do pekla. A kdyby ...
Marek 10:17... co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?" "Proč nazýváš dobrým?" opáčil Ježíš. "Nikdo...
Lukáš 1:75...před jeho tváří po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího,...
Lukáš 8:14...dušeni starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto života, takže nedozrají, aby nesli ovoce. Zrno v dobré zemi...
Lukáš 10:25... co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života?" Ježíš mu řekl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam...
Lukáš 18:18... co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?" Ježíš mu ale řekl: "Proč mi říkáš dobrý? Nikdo...
Jan 4:14...v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu." "Pane, dej mi tu vodu," řekla žena, " ...
Jan 4:36... získává odplatu a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radoval rozsévač i žnec. V tom je...
Jan 5:24...a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života. Amen, amen, říkám vám: Přichází chvíle, a je tu,...
Jan 5:29...vyjdou - ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeniživotu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu....
Jan 6:27...pokrm, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, který vám Syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec...
Jan 6:35..." řekli mu. Ježíš jim odpověděl: " jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo...
Jan 6:48...vám: Kdo věří, věčný život. jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli...
Jan 6:68...odpověděl mu Šimon Petr. "Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý...
Jan 8:12... nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života." Farizeové mu namítli: "Svědčíš sám o sobě, tvé...
Jan 12:25...v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu. Kdo mi chce sloužit, následuje; tam, kde jsem...
Skutky 2:28...duši mou, svého svatého nevydáš rozkladu. Cesty života jsi mi oznámil, ve své přítomnosti sytíš...
Skutky 3:15...a místo něj jste si vyžádali vraha. Dárce života jste zabili, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a my jsme...
Skutky 5:20...v chrámu a předneste lidu všechna slova tohoto Života." Poslechli ho a za úsvitu přišli do chrámu a učili....
Skutky 11:18...Boha: "Tak tedy i pohanům dal Bůh pokáníživotu!" Ti, kdo se rozprchli během pronásledování po...
Skutky 13:46...odmítáte, a považujete se tak za nehodné věčného života, hle, obracíme se k pohanům! Tak nám to totiž...
Skutky 13:48...slovo a všichni, kdo byli předurčeni k věčnému životu, uvěřili. Pánovo slovo se pak šířilo po celém kraji...
Skutky 15:26...pro jméno našeho Pána Ježíše Krista nasadili své životy. Posíláme k vám Judu a Silase, kteří vám to vše...
Skutky 17:26... Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout...
Skutky 27:10...škodou nejen na lodi a nákladu, ale i na našich životech!" Setník ale více důvěřoval kormidelníkovi a...
Římanům 5:21... milost teď skrze spravedlnost vládne k věčnému životu skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Co na to řekneme?...
Římanům 6:4...mrtvých Otcovou slávou - i my vkročili do nového života. Jsme-li s ním ztotožněni ve smrti, jistě s ním...
Římanům 7:1... že Zákon panuje nad člověkem jen po dobu jeho života? Vždyť i manželka je zákonem vázána ke svému muži,...
Římanům 7:10...a jsem zemřel. Přikázání, které mělo býtživotu, je mi tedy nakonec ke smrti. Hřích se totiž chopil...
Římanům 8:2...pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Zákon Ducha života v Kristu Ježíši totiž osvobodil od zákona hříchu...
Římanům 8:6...smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Duchaživotu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské,...
Římanům 12:1...vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude...
2. Korintským 2:16...jsme smrtelnou vůní ke smrti, druhým jsme vůní života k životu. Kdo je ale k takové službě způsobilý? My...
2. Korintským 12:15...se vydám z posledního, i sám sebe vydám za vaše životy, i když čím více vás miluji, tím méně jsem milován....
Efeským 4:18...zatemnila mysl, takže jsou odcizení od Božího života. Otupěli a oddali se nestydatosti; páchají všemožnou...
Efeským 4:22...je v Ježíši, odhoďte svůj dřívější způsob života i to staré , které je zkažené a plné klamných...
Filipským 2:16...jako světla ve světě. Pevně se držte Slova života, abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a...
Filipským 4:3...spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte...
1. Tesalonickým 2:8...dát nejen Boží evangelium, ale i své vlastní životy - tak moc jsme si vás zamilovali! Bratři, jistě si...
1. Tesalonickým 4:14...právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšemživotu i ty, kdo zesnuli v něm. Máme pro vás slovo od Pána:...
1. Timoteus 1:16...příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu. Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému...
1. Timoteus 4:8...v každém ohledu, neboť zaslíbení nynějšího života i toho budoucího. Kéž by každý přijal tuto pravdu...
1. Timoteus 6:12... Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným...
1. Timoteus 6:19...základ pro budoucnost a chopí se opravdového života. Timoteji, opatruj, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se...
2. Timoteus 3:10...dvou. Ty sis však osvojil učení, můj způsob života, můj záměr, mou víru, trpělivost, lásku a vytrvalost...
Titus 1:2...poznali pravdu a žili zbožně v naději věčného života. Bůh, který nikdy nelže, nám tento život zaslíbil...
Titus 3:7...ospravedlněni, abychom se stali dědici věčného života, který očekáváme. Toto je jistá pravda a chci, abys...
Židům 5:7...řádu Melchisedechova." On za svého pozemského života přinášel s hlasitým křikem a slzami modlitby a...
Židům 7:16...pravidel Zákona, ale podle moci nesmrtelného života. Jak dosvědčuje Písmo: "Jsi knězem navěky podle řádu...
Židům 13:7...Boží slovo; všímejte si výsledku jejich života a berte si příklad z jejich víry. Ježíš Kristus je...
Židům 13:17...vedou, a buďte poddajní; bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. to mohou...
Jakub 1:12...prochází zkouškou! se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Když je...
Jakub 2:16...se najezte," ale nedáte jim, co potřebujíživotu, k čemu to bude? Právě tak víra bez skutků, víra...
Jakub 3:6...zla. Poskvrňuje celé tělo a spaluje celý běh života, neboť je rozpalován peklem. Lidstvo se pokouší...
1. Petr 3:7...slabšímu pohlaví a jako spoludědičkám daru života, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě. Konečně,...
1. Petr 4:2...na těle, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého života v těle nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli. ...
1. Petr 4:3...toho marnění času, v jakém si libují pohanéživota v nestydatých vášních, v opilství, obžerství, v...
2. Petr 1:3...a Ježíše, našeho Pána. Všechno, co potřebujemeživotu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme...
2. Petr 2:18...chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky...
1. Jan 1:1...čeho jsme se vlastníma rukama dotýkali - o Slovu života: Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli a svědčíme...
1. Jan 2:16... Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života - nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět...
1. Jan 3:14...nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává...
Juda 1:21...našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte soucit...
Zjevení 2:7...církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji." "Andělu církve ve Smyrně napiš: Toto...
Zjevení 2:10...deset dní. Buď věrný do smrti a dám ti korunu života. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí...
Zjevení 3:5...rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před...
Zjevení 11:11...ke zděšení těch, kdo to viděli, vstoupil duch života od Boha. Uslyšeli mocný hlas z nebe: "Vystupte sem!"...
Zjevení 13:8...jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka. Má-li někdo uši,...
Zjevení 17:8...jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života, užasnou, uvidí tu šelmu, která byla a není, ale...
Zjevení 20:12... A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v...
Zjevení 20:15...druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Potom jsem uviděl...
Zjevení 21:6... dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. mu...
Zjevení 21:27...ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života. Potom mi ukázal řeku s vodou života, jasnou jako...
Zjevení 22:1...knize života. Potom mi ukázal řeku s vodou života, jasnou jako křišťál, tekoucí z Božího a Beránkova...
Zjevení 22:2...ulice toho města. Po obou stranách řeky je strom života, jenž nese dvanáctero ovoce. Ten strom vydává ovoce...
Zjevení 22:14...perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi, čarodějové,...
Zjevení 22:17... přijde, a kdo chce, zdarma nabere vodu života. Každého, kdo slyší prorocká slova této knihy,...
Zjevení 22:19...knihy něco odejme, Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města a z dobrých věcí v této knize...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |