Život

Hledám základ 'život' [ život (332) života (148) životě (35) životech (1) životem (37) životní (1) životního (1) životodárnými (1) životu (26) životů (4) životy (12) ]. Nalezeno 557 veršù.
Genesis 1:30... co leze po zemi, zkrátka všemu, co v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny" - a stalo...
Genesis 2:7...zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. Hospodin Bůh...
Genesis 2:9...lákavé na pohled a dobré k jídlu, včetně stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra i zla. Z...
Genesis 3:14...i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. Rozpoutám také...
Genesis 3:17...bude kvůli tobě zlořečená! Po všechny dny svého života z budeš jíst v útrapách; bude ti plodit trní a...
Genesis 3:22... aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky." Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal...
Genesis 3:24...se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a...
Genesis 6:3...navěky - je to koneckonců smrtelník! jeho život trvá jen sto dvacet let." (V oněch dnech, a také...
Genesis 7:11...vodou. Stalo se to šestistého roku Noemova života, sedmnáctého dne druhého měsíce. Ten den vytryskly...
Genesis 7:15...k Noemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru. Z veškerého tvorstva přišel...
Genesis 7:22...zemi, i všichni lidé. Vše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo. Bůh smetl všechny...
Genesis 8:13...němu nevrátila. Šestistého prvního roku Noemova života, prvního dne prvního měsíce, začala voda na zemi...
Genesis 9:4...byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho života budu rozhodně mstít....
Genesis 9:5... dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho života budu rozhodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni...
Genesis 15:2..."Hospodine, Pane můj, co mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a svůj dům zanechám Eliezerovi z Damašku....
Genesis 19:17... Když ho vedli ven, jeden z nich řekl: "Utíkejživot! Neohlížej se a nikde na této rovině se nezastavuj....
Genesis 19:19...mi veliké milosrdenství, když jsi mi zachránil život. však nebudu moci utéct do hor, a tak mne to...
Genesis 23:1...Maaku. Sára žila 127 let; tak dlouhý byl Sářin život. Sára zemřela v Kiriat-arbě (což je Hebron) v...
Genesis 25:6...dal Abraham dary a poslal je ještě za svého života na východ, pryč od svého syna Izáka, do východní...
Genesis 27:46...Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou domorodou Chetejku...
Genesis 30:2..."Máš snad za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s , ...
Genesis 35:18... i tentokrát budeš mít syna!" A když ji opouštěl život (neboť umírala), dala dítěti jméno Ben-oní, Syn ...
Genesis 35:29...se dožil 180 let. Stár a spokojen se životem pak Izák vydechl naposled a byl připojen ke svému...
Genesis 37:21...ho před nimi zachránit, a tak řekl: "Neberme mu život!" Ruben pokračoval: "Neprolévejme krev; hoďme ho do...
Genesis 45:5...Bůh sem poslal před vámi, aby vám zachránil život. dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě...
Genesis 45:7...zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velikým vysvobozením. Nebyli jste to tedy vy, kdo ...
Genesis 47:9...let," odpověděl mu Jákob. "Byl to krátký a těžký život. Zdaleka se nevyrovnal putování mých otců." Nato...
Genesis 47:25...a své děti." Tehdy zvolali: "Zachránil jsi nám život, pane! Prokazuješ nám laskavost, že smíme být...
Genesis 48:15...a Izák, Bůh, jenž byl mým pastýřem po celý můj život po dnešní den, Anděl, jenž ze všeho zlého...
Genesis 50:20...aby se stalo, co dnes vidíte - aby byl zachráněn život mnoha lidí. se tedy nebojte, postarám se o vás i o...
Exodus 1:14...je začali nemilosrdně zotročovat. Ztrpčovali jim život těžkou dřinou s hliněnými cihlami i všemožnou dřinou...
Exodus 1:19..."Hebrejky nejsou jako egyptské ženy - kypí životem! Než k nim porodní bába dorazí, mají po porodu."...
Exodus 4:19...se do Egypta, neboť všichni, kdo ti usilovaliživot, zemřeli." Mojžíš tedy vzal manželku a syny, posadil...
Exodus 21:13...že zemře, musí zemřít. Pokud mu však neukládalživot, ale Bůh ho vydal do jeho ruky, určím ti místo, kam...
Exodus 21:23... Jestliže však dojde k ublížení, musíš dát život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu...
Exodus 21:30...mu bude uloženo výkupné, výplatou za svůj život vše, co mu bude uloženo. býk potrká něčího syna...
Exodus 23:9...přistěhovalce - vy sami jste přece poznali život přistěhovalců, když jste žili v Egyptě!" "Šest let...
Exodus 23:26...potratila nebo byla neplodná. Obdařím dlouhým životem. Pošlu před tebou svou hrůzu. Každý národ, k němuž...
Exodus 30:12...při tom každý z nich Hospodinu výkupné za svůj život, aby mezi kvůli tomu sčítání nepřišla zhoubná rána...
Exodus 30:15...odevzdávat tento příspěvek k vykoupení vašich životů, nedá bohatý více a chudý nedá méně než půl šekelu....
Exodus 30:16...před Hospodinem připomínkou vykoupení vašich životů." Hospodin promluvil k...
Leviticus 17:11... Toho, kdo krev, vyvrhnu z jeho lidu. Vždyť život těla je v krvi! Proto jsem vám ji určil na oltář, k...
Leviticus 17:14...vycedit jeho krev a přikrýt ji prachem. Vždyť životem každého tvora je krev, právě ta je jeho životem!...
Leviticus 18:18...sestrou. Trápil bys jednu, když bys za jejího života obcoval s tou druhou. Nesmíš pohlavně obcovat se...
Leviticus 19:16... Neobcházej svůj lid jako pomlouvač. Neohrožuj život svého bližního. jsem Hospodin. Nenos v srdci...
Leviticus 27:2..."Mluv k synům Izraele: Když někdo zasvětí život zvláštním slibem Hospodinu, smí jej za určenou cenu...
Numeri 17:3... Z kadidelnic těch, kdo pro svůj hřích přišliživot, se udělají tepané pláty k obložení oltáře, neboť je...
Numeri 31:28... vyber příspěvek pro Hospodina. Bude to jeden život z každých pěti set, a to jak z lidí, tak ze skotu,...
Numeri 31:50... náušnice a přívěsky - k vykoupení našich životů před Hospodinem." Mojžíš a kněz Eleazar tedy od nich...
Numeri 35:31...člověka nestačí. Vrah zaslouží smrt. Za jeho život nepřijímejte výkupné; musí zemřít. Ani za toho, kdo...
Deuteronomium 4:9...jsi na vlastní oči spatřil. Po všechny dny svého života to nenech vymizet ze svého srdce, ale seznamuj s tím...
Deuteronomium 4:10... slova a učí se mne ctít po všechny dny svého života na zemi. Témuž učí i své děti." A tak jste se...
Deuteronomium 4:40...i tvým dětem povede šťastně a budeš mít dlouhý život v zemi, kterou ti navždy dává Hospodin, tvůj Bůh....
Deuteronomium 5:33... váš Bůh. Pak budete mít dlouhý a šťastný život v zemi, kterou se chystáte obsadit. A toto jsou ta...
Deuteronomium 6:2... abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina, svého Boha, a zachovávali všechna...
Deuteronomium 6:24... svého Boha. Pak se nám po všechny dny našeho života povede dobře a tak je tomu dnes. Naše spravedlnost...
Deuteronomium 11:9...přicházíte obsadit, a budete užívat dlouhého života v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že ji...
Deuteronomium 12:1...a zákony, jež budete po všechny dny svého života pečlivě dodržovat v zemi, kterou ti Hospodin, Bůh...
Deuteronomium 12:23...v tom, abys nejedl krev - vždyť krev, to je život! Nesmíš tedy s masem jíst jeho život. Nejez krev,...
Deuteronomium 16:3...jsi z Egypta vyšel ve chvatu). Takto si po celý život připomínej den svého odchodu z Egypta. Po sedm dní ...
Deuteronomium 17:19... stále u sebe a čte ji po všechny dny svého života. Tak se bude učit ctít Hospodina, svého Boha, a...
Deuteronomium 19:4...někdo někoho zabije a uteče, aby si zachránil život (v případě, že svého bližního zabil neúmyslně, aniž...
Deuteronomium 19:5...uchýlit do jednoho z těchto měst a zachránit si život. Kdyby to bylo příliš daleko, mohl by vraha...
Deuteronomium 19:21...středu nikdy nestane. Neslituješ se nad nímživot za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noha...
Deuteronomium 22:19... Ta zůstane jeho manželkou a on ji po celý svůj život nesmí propustit. Kdyby však to obvinění bylo pravdivé...
Deuteronomium 22:29...manželkou. Zneuctil ji, a tak ji po celý svůj život nesmí propustit. Nikdo si nesmí vzít manželku svého...
Deuteronomium 24:6...jeho horní kámen - vždyť by vzal do zástavy sám život! Bude-li někdo přistižen, že unesl jednoho ze svých...
Deuteronomium 24:15...vyplať mzdu. Vždyť je chudý, závisí na tom jeho život! Jinak bude kvůli tobě volat k Hospodinu, a budeš mít...
Deuteronomium 24:16... a budeš mít hřích. Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí...
Deuteronomium 28:66...srdce, vyhaslé oči a sklíčenou duši. Tvůj život bude stále viset na vlásku, v noci i ve dne se budeš...
Deuteronomium 30:6...Boha, celým srdcem a celou duší, a nalezneš život. Hospodin, tvůj Bůh, pak všechny tyto kletby uvede na...
Deuteronomium 30:15... Jen je plň! Pohleď, co ti dnes předkládámŽivot a blahobyt, nebo smrt a neštěstí. Proto ti dnes...
Deuteronomium 30:19...za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život, a budeš...
Deuteronomium 30:20...ho a přimkni k němu. Vždyť na tom záleží tvůj život a délka tvých dnů! Pak budeš moci žít v zemi, o níž...
Deuteronomium 31:13...Hospodina, vašeho Boha, po všechny dny vašeho života v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit." Hospodin...
Deuteronomium 32:39...jediný a není Boha kromě mne. dávám smrtživot daruji, mohu zranit i uzdravit - z ruky vás...
Deuteronomium 32:47...slovo pro vás vůbec není plané - vždyť je to váš život! Díky němu budete dlouho živi v zemi, kterou jdete za...
Jozue 1:5...moři, kde zapadá slunce. Po všechny dny tvého života před tebou nikdo neobstojí; jako jsem býval s...
Jozue 2:14... Zachraňte nás před smrtí!" "Položíme za vás život!" odpověděli ti muži. "Nesmíte ale naši úmluvu...
Jozue 4:14...v úctě, jako měli v úctě Mojžíše po celý jeho život. Hospodin řekl...
Jozue 9:24...vámi vyhubí. Hrozně jsme se před vámi báliživot, proto jsme to udělali. Teď jsme ve tvých rukou....
Jozue 14:11...jsem měl tenkrát, takovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin....
Soudců 9:17...Můj otec za vás bojoval, nasadil vlastní život, aby vás vysvobodil z rukou Midiánců. Vy jste ale...
Soudců 12:3...viděl, že mi nepomůžete, nasadil jsem vlastní život, vytáhl jsem proti Amoncům a Hospodin mi je vydal do...
Soudců 16:30... Tak jich zabil při své smrti více než za svého života. Potom tam přišli jeho bratři a celá jeho rodina,...
Soudců 18:25...povahy by se na vás mohly vrhnout, a přijdešživot i se svou rodinou!" Danovi synové pak pokračovali...
Růt 4:15... v Izraeli jméno! On vrátí do života a ve stáří se o tebe postará. Porodila ho přece tvá...
1. Samuel 1:11...svou služebnici, ale dáš syna, pak ho na celý život odevzdám Hospodinu a jeho hlavy se nikdy nedotkne...
1. Samuel 1:28...odevzdávám Hospodinu, aby mu patřil po celý svůj život." A poklonili se tam Hospodinu. Hana se tenkrát...
1. Samuel 2:6... matka mnohých však uvadne. Hospodin dává smrtživot, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost,...
1. Samuel 7:15...mír. Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života. Rok co rok se vydával na cestu a obcházel Bet-el,...
1. Samuel 14:52...Ner totiž byli synové Abiele. Po celý Saulův život probíhala urputná válka proti Filištínům. Kdykoli...
1. Samuel 19:5... velmi ti svou službou prospěl. Nasadil vlastní život, aby zabil toho Filištína, a tak Hospodin daroval...
1. Samuel 19:11...Davidova žena Míkal ho ale varovala: "Zachraň si život a ještě dnes v noci uteč; jinak budeš zítra mrtev."...
1. Samuel 20:1...Jak jsem tvému otci ublížil, že mi chce vzít život?" "Nic takového!" odpověděl Jonatan. "Nemáš zemřít....
1. Samuel 22:23...Zůstaň se mnou, neboj se. Ten, kdo usiluje o můj život, usiluje i o tvůj, u jsi ale v bezpečí." Tehdy...
1. Samuel 23:15...Zif, zjistil, že Saul vytáhl a usiluje muživot. Saulův syn Jonatan se tehdy vydal za Davidem do...
1. Samuel 24:12... ale ty na číháš, abys připravilživot! s tebou rozsoudí Hospodin. Hospodin pomstí...
1. Samuel 25:29...někdo rozhodl pronásledovat a usilovat tiživot, tvůj život, můj pane, zůstane pevně ve svazku živých...
1. Samuel 26:21... ti neublížím, neboť sis dnes tolik cenil mého života! Ano, jednal jsem jako hlupák - hrozně jsem se...
1. Samuel 26:24...pomazaného. Jako jsem si dnes cenil tvého života, kéž je i můj život právě tak cenný v Hospodinových...
1. Samuel 28:9...ze země! To chceš nachytat a připravitživot?" Saul ale přísahal při Hospodinu: "Jakože je živ...
1. Samuel 28:21...služebnice poslechla. Nasadila jsem vlastní život, když jsem udělala, o cos žádal. Teď tedy prosím...
2. Samuel 1:9...‚Pojď sem a dobij . Smrt ve spárech, ale život ještě neopouští.' A tak jsem šel k němu a zabil ho...
2. Samuel 1:23...Saulův, než býval nasycen. Saule a Jonatane, v životě druhové milí, ve smrti nejste rozloučeni, rychlejší...
2. Samuel 4:8...Saulova, tvého nepřítele, který ti usilovalživot," oznámili králi. "Hospodin dnes našemu pánu a králi...
2. Samuel 6:23...těch budu v úctě!" Saulova dcera Míkal pak celý život do smrti zůstala bez dětí. Jednou, když se...
2. Samuel 11:11...jíst a pít a spát se svou manželkou? Na tvůj život a na tvou duši, něco takového bych neudělal!" David...
2. Samuel 14:14... která se nedá posbírat. Bůh ale nechce brát život. Připravuje způsoby, aby od něj vyhnanec nezůstal...
2. Samuel 16:11...řekl: "Vždyť i můj vlastní syn mi usiluježivot, natožpak tento Benjamínec. Nechte ho, zlořečí,...
2. Samuel 17:3...se přivádí nevěsta k ženichovi. Jde ti přeceživot jediného muže - všechen lid může zůstat v pokoji."...
2. Samuel 18:13...Abšaloma.' Vždyť bych tím ohrozil vlastní život! Před králem se nic neutají. I ty sám by ses postavil...
2. Samuel 18:18...tam, odkud přišel. Abšalom si ještě za svého života nechal v Královském údolí postavit památný sloup....
2. Samuel 19:6...a dcerám, tvým manželkám i konkubínám zachránili život. Miluješ ty, kdo nenávidí, a nenávidíš ty, kdo ...
2. Samuel 19:35... o tebe." Barzilaj ale namítl: "Kolik let života mi ještě zbývá, abych šel s králem vzhůru do...
2. Samuel 23:17..."vždyť je to krev těch mužů! Šli tam s nasazením života!" A nechtěl se napít. Takové činy konala tato...
1. Královská 1:12...ani neví! Pojď tedy, poradím ti, jak zachráníš život sobě i svému synu Šalomounovi. Jdi hned ke králi...
1. Královská 1:29..."Jakože je živ Hospodin, který vykoupil můj život z každého soužení, dnes ti splním, co jsem přísahal...
1. Královská 2:23...mi přidá, jestli Adoniáš za ta slova nezaplatí životem! Jakože je živ Hospodin, který pevně usadil na...
1. Královská 3:11...jsi žádal právě o to - nežádal jsi dlouhý život, nežádal jsi bohatství, nežádal jsi ani smrt svých...
1. Královská 3:14... jako to dělal tvůj otec David, dám ti dlouhý život." Šalomoun se pak probudil a hle - byl to sen. Přišel...
1. Královská 5:1...přinášeli dary a sloužili mu po celý jeho život. Denní dávka potravin pro Šalomounův dvůr...
1. Královská 5:5...okolními zeměmi žil v míru. Po celý Šalomounův život žil Juda a Izrael od Danu po Beer-šebu v bezpečí,...
1. Královská 8:40...lidí - aby měli v úctě po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby...
1. Královská 11:12...tvému otci Davidovi to ale neudělám za tvého života. Odtrhnu království z ruky tvého syna. Navíc je...
1. Královská 11:25... byl i on protivníkem Izraele po celý Šalomounův život. Kraloval nad Aramem a nenáviděl Izrael. Také...
1. Královská 11:34...z ruky nevezmu. Nechám ho vládnout po celý jeho život kvůli svému služebníku Davidovi, kterého jsem vyvolil...
1. Královská 15:5...je v Hospodinových očích správné, a po celý svůj život se neodchýlil od žádného přikázání - kromě onoho...
1. Královská 15:14...odstraněny, ale Asovo srdce bylo po celý jeho život oddáno Hospodinu. Vnesl do Hospodinova chrámu svaté...
1. Královská 19:3...jako ty s nimi!" Eliáš dostal strach a utíkalživot. Dorazil do Beer-šeby v Judsku, kde nechal svého...
1. Královská 19:4...přál si umřít: " dost, Hospodine! Vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší než moji otcové." Pak si pod tím...
1. Královská 19:10...jsem jen , ale i teď chtějí připravitživot." On mu řekl: "Vystup na horu a postav se před...
1. Královská 19:14...jsem jen , ale i teď chtějí připravitživot." "Vrať se, odkud jsi přišel," řekl mu Hospodin, "a...
1. Královská 20:32...mu: "Tvůj služebník Ben-hadad prosí: Daruj mi život!" "On ještě žije?" podivil se Achab. "Vždyť je to můj...
1. Královská 20:39...ho. Jestli se ztratí, zaplatíš za něj svým životem anebo dáš talent stříbra.' Tvůj služebník se pak...
1. Královská 20:42...odejít mého odsouzence, zaplatíš za něj svým životem a svůj lid dáš za jeho." Izraelský král pak jel...
2. Královská 1:13...na kolena a prosil ho: "Boží muži, prosím ušetři život můj i těchto tvých padesáti služebníků. Hle, z nebe...
2. Královská 1:14...oba první velitele i s jejich padesáti muži, můj život ale prosím ušetři!" Hospodinův anděl tehdy promluvil...
2. Královská 5:7...a zvolal: "Copak jsem Bůh, který bere nebo dává život? Tak on mi vzkazuje, někoho zbavím malomocenství!...
2. Královská 7:7... koně, osly i tábor tak, jak byl, a utíkaliživot. Potom dorazili k táboru ti malomocní. Vešli do...
2. Královská 10:24...nechá jediného z nich uniknout, zaplatí za něj životem!" Když byli hotovi s přípravou zápalné oběti, Jehu...
2. Královská 14:6... že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí...
2. Královská 20:6...do Hospodinova chrámu. Přidám ti patnáct let života. Kromě toho vysvobodím tebe i toto město z rukou...
2. Královská 25:29...odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. Vše, co potřeboval,...
2. Královská 25:30...krále pravidelně den co den po všechny dny svého života. Adam, Set, Enoš...
1. Letopisů 11:19... "To mám pít krev těchto mužů, kteří nasadili život? Vždyť tu vodu přinesli s nasazením života!" A...
1. Letopisů 29:28...v Jeruzalémě. Zemřel v utěšeném věku, nasycen životem, bohatstvím i slávou a na jeho místě začal kralovat...
2. Letopisů 1:11... slávu ani smrt svých nepřátel, ba ani dlouhý život sis nežádal, ale chtěl jsi moudrost a poznání, abys...
2. Letopisů 6:31...a chodili po tvých cestách po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi dal našim otcům. Rovněž kdyby...
2. Letopisů 15:17...neodstranil obětní výšiny, ale po celý svůj život měl srdce oddané Hospodinu. Vnesl do Božího chrámu...
2. Letopisů 24:2...se jmenovala Cibia a byla z Beer-šeby. Po celý život kněze Jojady dělal Joaš, co je v Hospodinových očích...
2. Letopisů 24:14...předměty ze zlata a stříbra. Po celý Jojadův život se v Hospodinově chrámu konaly pravidelné oběti. Když...
2. Letopisů 25:4... že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí...
2. Letopisů 25:16... jmenovali královským rádcem? Jestli je ti život milý, přestaň!" Prorok tedy přestal mluvit, jen ještě...
Ezdráš 6:10...Bohu nebes příjemné oběti a modlili se za život krále a jeho synů. Dále nařizuji, aby každému, kdo...
Ezdráš 7:10...držel svou laskavou ruku. Ezdráš zasvětil svůj život tomu, aby zkoumal a plnil Hospodinův Zákon a aby učil...
Nehemiáš 9:6...moře i se vším, co je v nich. Ty sám všemu dáváš život, tobě se klaní zástup nebeský! Ty jsi Hospodin, Bůh,...
Ester 7:3..." odpověděla královna Ester, "daruj mi prosím život - to je přání! Ušetři i můj lid - to je žádost....
Ester 7:7... Haman zůstal, aby královnu Ester prosilživot. Bylo mu jasné, že u krále nemá naději. Vtom se...
Ester 8:11...městě král povoluje shromáždit se a bránit své životy. Smějí zničit, pobít a vyhladit jakékoli ozbrojence...
Ester 9:2...ve svých městech shromáždili, aby bránili své životy proti těm, kdo jim chystali pohromu. Nikdo před nimi...
Ester 9:16...provinciích se shromáždili, aby bránili své životy a zjednali si klid od nepřátel. Pobili pětasedmdesát...
Job 2:4...ho bezdůvodně trápil." "Kůži za kůži! Za svůj život člověk vše, co ," namítl satan Hospodinu. "Zkus...
Job 3:20...pána, na svobodě. K čemu je dáno světlo ubohýmživot zatrpklým; těm, kteří na smrt marně čekají, ji...
Job 6:11... abych to vydržel? Copak ještě něco čekáživotě? Copak je síla z kamene? Copak je tělo...
Job 7:7... dny a bez naděje skončily. Pamatuj, Bože, můj život je pouhý vzdech, oči nikdy štěstí nespatří....
Job 10:12...a šlachami spojils . Z lásky jsi obdaroval životem, tvá péče střežila můj každý dech. Toto však v...
Job 11:17...své trápení, jak voda odplyne z tvé paměti. Tvůj život jak poledne se rozzáří, i tma se promění v svítání....
Job 12:10...že je svou rukou učinil Hospodin? V jeho ruce je život každého tvora, je v dech každého lidského těla....
Job 13:14...se stát. Proč kůži na trh nosit chci a vlastní život nasadit? I kdyby zabil, i kdybych neměl naději,...
Job 14:6... Odvrať svůj pohled, nech ho být, si užije život jako nádeník! Strom, ten aspoň naději: Když bude...
Job 21:7...se třesu zděšením. Jak to, že ničemové užívají života? Zatímco stárnou, jejich moc narůstá. Jejich...
Job 24:22...zachvátí; i při svém postavení si nejsou jistí životy. Dává jim pocit bezpečné opory, jeho oči však jejich...
Job 27:3... trpkostí, přísahám, že dokud je ve mně život, dokud mám v chřípí Boží dýchání, nevypustím ze rtů...
Job 27:6... Trvám na své nevině - se nepustím, po celý život mám čisté svědomí! Kéž by protivníci byli odhaleni...
Job 31:5... copak nepočítá všechny kroky? Jestli jsemživotě jednal falešně, jestli jsem kdy pospíchal konat lest...
Job 33:18... aby jeho duši uchránil od jámy, aby jeho život nepronikl šíp. Anebo ho na lůžku trestá bolestí,...
Job 36:14... Uprostřed mládí proto zmírají, končí svůj život mezi smilníky. Bůh zachraňuje ubohé jejich bídami,...
Job 38:12...vlny se zlomí zde'? Poručil jsi jitru někdyživotě, ukázals někdy místo Jitřence, aby uchopila zem za...
Job 38:21...Dávno ses narodil, jistě to znáš, délka tvého života je nesmírná! Dostal ses do sněžných skladišť, viděl...
Job 42:17...pokolení. Nakonec Job zemřel stár a nasycen životem. Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní,...
Žalmy 3:3...jich povstává proti mně! Kolik jich říká o mém životě: "Od Boha žádnou pomoc nečekej!" séla Ty však,...
Žalmy 6:5... jak dlouho ještě?! Obrať se, Hospodineživot mi zachovej, pro svoji lásku zachraň ! V hrobě ...
Žalmy 7:6...pak honí a chytí protivník, pošlape můj život na zemi, mou čest v prachu vyválí! séla Povstaň,...
Žalmy 16:11...duši mou, nevydáš jámě svého věrného! Stezku života jsi mi ukázal, ve tvé přítomnosti je plnost radosti,...
Žalmy 17:13...tváří! Sraz ho na kolena - mečem svým zachraň mi život před ničemy! Před lidmi, Hospodine, svou rukou ochraň...
Žalmy 17:14...rukou ochraň , před lidmi, jejichž odplatou je život na světě. se jim naplní břicha tím, cos jim...
Žalmy 19:8...se nikdo neskryje. Hospodinův Zákon je dokonalýživot do duše navrací. Hospodinova svědectví jsou věrná, i...
Žalmy 21:5...korunou z ryzího zlata korunuješ jej. Dal jsi mu život, o nějž prosil, na věčné časy prodloužils jeho...
Žalmy 22:30...do prachu klesající pokleknou - ti, kdo se při životě udržet nemohou! Jejich potomci mu budou sloužit, o...
Žalmy 23:6...a láska budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný...
Žalmy 25:13...cestu, již si vyvolit. Takový prožije svůj život šťastně, jeho potomstvo zdědí zem. Hospodin důvěřuje...
Žalmy 26:9...tvá! Mezi hříšníky mou duši nezahrň, s vrahy můj život nespojuj! Ruce mají plné zvrhlosti, v pravici mají...
Žalmy 27:1... koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach? Když na útokem...
Žalmy 27:4...směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho chrámě...
Žalmy 30:6...trvá jen pouhou chvíli, jeho přízeň však celý život provází. Večerní pláč zůstává přes noc, ráno jej ale...
Žalmy 31:11...oči hasnou mi, rovněž duše, útroby! Můj život stravuje trápení, léta samé sténání, síla...
Žalmy 31:14...se proti mně spolu domlouvají, chtějí zbavit života! ale, Hospodine, doufám v tebe, o tobě říkám:...
Žalmy 34:13...Hospodinu vás vyučím: Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Pak tedy chraň svůj...
Žalmy 35:4...jsou zahanbeni, se stydí ti, kdo chtějíživot připravit! jsou zpět zahnáni, se hanbí ti, kdo...
Žalmy 35:17...Ochraň mou duši před jejich ranami, můj holý život před těmi lvy! Ve velikém shromáždění pak budu...
Žalmy 36:10...nasyceni, z rajských potoků je napájíš. Pramen života je přece u tebe a ve tvém světle světlo vidíme. Svou...
Žalmy 38:13...příbuzní se drží vpovzdálí. Ti, jimž jde o můj život, mi kladou léčky, ti, kdo mi chtějí ublížit, mluví o...
Žalmy 39:7... stojí jakkoli! Séla Jak pouhý stín člověk životem kráčí, marně se trápí, marně hromadí, nevěda ani,...
Žalmy 40:15... jsou zahanbeni, se stydí všichni, kdo život chtějí připravit! jsou zpět zahnáni, se hanbí,...
Žalmy 42:9...mnou zůstane - tak zní modlitba k Bohu mého života! Zeptám se Boha, skály své: Proč jen jsi na ...
Žalmy 49:9... nevnutí za něj Bohu úplatek. Výkupné za život je příliš drahé, nikdo z nich toto nikdy nesvede!...
Žalmy 49:16...hrobě hnít daleko od jejich slavných obydlí. Můj život ale Bůh z hrobu vykoupí, on vytrhne z jeho...
Žalmy 49:19... jeho nádhera s ním dolů nepůjde. Za svého života sám sobě dobrořečil: "Musí se uznat, že máš...
Žalmy 54:5...povstali proti mně, násilníci pasou po mém životě - ti, kdo nestavějí Boha před sebe. séla Pohleďte,...
Žalmy 55:24...však ty, Bože, srazíš do jámy nejhlubší. Půlky života se takoví nedočkají - ale v tebe skládám naději! ...
Žalmy 56:7...uškodit. Číhají tajně, sledují kroky, po mém životě se sápají. Copak uniknou se svou hanebností? Svým...
Žalmy 63:4...sílu a tvou slávu kéž bych zakoušel! Lepší než život je láska tvá, rty proto budou opěvat. Budu ...
Žalmy 63:5... proto budou opěvat. Budu chválit po dobu života a ve tvém jménu ruce pozvedat. Mou duši nasytí...
Žalmy 66:9...chvály nechte znít. Vždyť naši duši zachoval při životě, našim nohám nedal klopýtnout! Ano, prověřil jsi nás...
Žalmy 69:29... do tvé spravedlnosti nevstoupí. Z knihy života jsou vymazáni, mezi spravedlivé nejsou...
Žalmy 70:3...jsou zahanbeni, se stydí ti, kdo mi usilujíživot! jsou zpět zahnáni, se hanbí, ti, kdo se...
Žalmy 71:20... podobný? Dal jsi mi okusit hrozné úzkosti, k životu ale znovu navrátíš, zpět vytáhneš z...
Žalmy 72:13...nemá pomoci. S nebohým chudákem bude mít soucitživot chudákům zachrání. Vysvobodí je od křivdy a vydírání,...
Žalmy 74:19...šelmám duši své hrdličky, nikdy nezapomeň na život chudých svých! Na svoji smlouvu se ohlédni, země je...
Žalmy 85:7...Rozlícen zůstaneš napořád? Nechceš nám znovu život darovat, aby se tvůj lid z tebe radoval? Projev nám,...
Žalmy 86:14... Bože, proti mně, tlupa násilníků pase po mém životě - ti, kdo nestavějí před sebe! Ty ale, Pane, jsi...
Žalmy 88:4...ucho k mému úpění! Duši mám plnou trápení, můj život se k hrobu nachýlil. patřím k těm, kdo do jámy...
Žalmy 89:48...tvá zuřivost jak oheň plát? Jak krátký je můj život - vzpomeň si! K jaké marnosti lidstvo stvořil jsi?...
Žalmy 89:49...žít, smrt nikdy nespatřit? Kdo zachrání svůj život z moci podsvětí? séla Kam se tvá první láska, Pane,...
Žalmy 90:10...tvém, svá léta končíme s povzdechem. Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle....
Žalmy 90:14...láskou nasyť nás, štěstím zpíváme do konce života! Naše radost trvá jak dřívější soužení, jako ta...
Žalmy 91:16...budu s ním, vysvobodím jej a oslavím. Dlouhým životem ho nasytím - ukážu mu své spasení!" Zpívaný žalm...
Žalmy 97:10...Milovníci Hospodina, mějte zlo v nenávistiživot svých věrných on přece ochrání, vysvobodí je z ruky...
Žalmy 102:24...sloužili! Uprostřed cesty mi síly podlomil, můj život náhle ukrátil. Řekl jsem: Bože můj, neber ...
Žalmy 102:25...ukrátil. Řekl jsem: Bože můj, neber zprostřed života - po všechna pokolení trvají léta tvá! Za pradávna...
Žalmy 104:33...pod jeho dotykem! Zpívat budu Hospodinu celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu! Kéž se...
Žalmy 109:8...zločince, i jeho modlitba hříchem je! jeho život trvá jen krátce, jeho pověření jiný převezme! ...
Žalmy 116:4...jsem vzýval jméno Hospodin: "Hospodine, prosímživot zachraň mi!" Milostivý je Hospodin a spravedlivý, ano...
Žalmy 119:109...mých rtů a vyuč svým pokynům. I když můj život stále visí na vlásku, nezapomínám na Zákon tvůj. I...
Žalmy 124:4...běsnění. Tehdy by nás byly vody odplavily, naše životy proud by pohltil. Tehdy by nás byly pohltily vody v...
Žalmy 133:3...hory Sionu. Tam přece Hospodin požehnání udílíživot navěky! Poutní píseň. Pojďte Hospodina velebit,...
Žalmy 138:7... o nadutcích. I když procházím souženímživot mi daruješ; napřáhneš ruku k mým sokům zuřivým, tvou...
Žalmy 146:2...Hospodina, duše ! Chválit budu Hospodina celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu!...
Přísloví 2:19... Kdo vejde k , nevyjde více, na stezky života se nikdy nevrátí. Kéž by ses vydal cestou...
Přísloví 3:2...opatruj, co jsem ti přikázal; dlouhé dny, léta života ti to přidá, zajistí ti to klid a mír. Láska a...
Přísloví 3:18... její kroky vždy vedou k pokoji. Stromem života je těm, kdo se drží, blaze je těm, kteří ji...
Přísloví 3:22...poklad je, synu, opatruj. To ony darují tvé duši život, právě ony tvé hrdlo okrášlí. Bezpečně pak půjdeš...
Přísloví 4:10...svou!" Slyš, synu můj, výroky přijmi, léta života se ti prodlouží. Cestě moudrosti chci učit, po...
Přísloví 4:13...se chop a nepovoluj, opatruj je, vždyť je tvým životem! Stezku darebáků se neodvažuj zkoušet, cestou...
Přísloví 4:22...své oči, hluboko v srdci si je uchovejŽivotem jsou těm, kdo je nacházejí, celému jejich tělu...
Přísloví 4:23...dobře chraň své srdce - právě z něj všechen život vychází. Zbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví...
Přísloví 5:6...smrti, její kroky vedou do pekel. O stezku života se nijak nezajímá, vrtkavým krokem jde, aniž tuší...
Přísloví 5:11...v domě cizího. Nakonec bolestí řvát budeš, tvůj život, tvé tělo bude zmařeno: "Proč jen jsem nenáviděl...
Přísloví 6:23...a učení světlo, poučné domluvy jsou cestaživotu. Před špatnou ženou budou chránit, před lichotným...
Přísloví 7:2...jak poklad opatruj. Dbej na příkazy a najdeš život, učení jak oko v hlavě chraň. Připoutej si je k...
Přísloví 7:23...Jak ptáče do osidla vletěl, netušil, že mu jdeživot! Proto, synové, poslyšte mne, dávejte pozor na ...
Přísloví 8:35... kdo čeká u mých veřejí! Kdo nalezl, nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal zahrnout. Kdo však ...
Přísloví 9:11...je rozumnost. Takto se tvé dny rozmnoží, léta života ti přibudou. Jsi-li moudrý, moudrost vyplatí se ti,...
Přísloví 10:11... kdo otevřeně kárá, pokoj přinese. Pramenem života jsou ústa spravedlivých, v ústech darebáků se skrývá...
Přísloví 10:16...je jejich záhubou. Výdělek poctivého prospívá životu, darebákův zisk vede ke hříchu. Kdo se drží poučení,...
Přísloví 10:17...zisk vede ke hříchu. Kdo se drží poučení, míříživotu, zabloudí ale, kdo nedbá na domluvu. Kdo skrývá...
Přísloví 10:27...pro nadřízené své. Úcta k Hospodinu prodlužuje život, roky darebáků však budou zkráceny. Doufání...
Přísloví 11:19... mzdu trvalou. Spravedlnost jistěživotu vede, honba za špatností ale ke smrti. Zvrhlé povahy...
Přísloví 11:30...sloužit moudrému. Z ovoce spravedlivého je strom života, a kdo je moudrý, ten duše získává. Dojdou-li...
Přísloví 12:28...neupeče, píle je pro člověka cenný majetekŽivot je na stezce spravedlnosti, vyšlapaná cesta vede ke...
Přísloví 13:12...čekání unavuje srdce, naplněná touha je stromem života. Kdo pohrdá Slovem, sám sobě škodí, kdo přikázání...
Přísloví 13:14...ctí, bude odměněn. Rady moudrého jsou pramen života, z osidel smrti pomohou uniknout. Zdravý rozum si...
Přísloví 14:25...tupostí. Pravdomluvný svědek může zachránit život, podvodník ale šíří lež. V úctě k Hospodinu je...
Přísloví 14:27...pevná, jeho děti v něm najdou bezpečí. Pramen života je úcta k Hospodinu, z osidel smrti pomáhá uniknout....
Přísloví 14:30... dělá hlouposti. Krotké srdce dodává tělu na životě, závist je ale jako kostižer. Kdo utiskuje chudáka,...
Přísloví 15:4...i dobré pozorně sledují. Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí. Hlupák pohrdá...
Přísloví 15:24...je slovo v pravý čas! Rozumné vede vzhůru cesta života, aby unikli peklu v hlubinách. Hospodin strhne dům...
Přísloví 16:15...ji ale utiší. Úsměv na tváři krále znamená život, jeho přízeň - dešťový oblak na jaře! Získat moudrost...
Přísloví 16:22... výřečné rty přesvědčivosti dodají. Pramen života ten, kdo rozum, vlastní hloupost je trestem...
Přísloví 18:21...rtů se každý nasytí. Jazyk moc nad smrtíživotem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce. Kdo našel...
Přísloví 19:23...chudák nežli podvodník. Úcta k Hospodinu přináší život; v sytosti a klidu pak člověk může spát. Lenoch k...
Přísloví 20:2... Jako když lev řve, král hrůzu nahání; svůj život ohrožuje, kdo jej popudí. Upustit od sporu je člověku...
Přísloví 21:21... Komu jde o spravedlnost a soucit, nalezne život, spravedlnost a slávu. Do města siláků vnikl moudrý a...
Přísloví 22:4...pokory a úcty k Hospodinu je bohatství, slávaživot. Trnitá a zrádná je cesta zvráceného, komu je život...
Přísloví 22:5... Trnitá a zrádná je cesta zvráceného, komu je život drahý, drží se daleko. Zasvěcuj dítě do jeho cesty -...
Přísloví 22:13... "Venku je lev!" říká lenoch. "Na ulici přijduživot!" Ústa svůdkyně jsou bezedná jáma, kdo hněvá...
Přísloví 31:12... Je na něj hodná, a ne zlá po všechny dny svého života. Vlnu a len si sama nakoupí, pracovat rukama je pro...
Kazatel 2:3... v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech života pod nebem. Proto jsem podnikal nemálo věcí: Vystavěl...
Kazatel 2:17... tak hlupáka čeká smrt. Proto omrzel tento život; nelíbí se mi vůbec nic pod sluncem. Všechno je...
Kazatel 3:12...člověk nemá jiné štěstí než radovat se a užívat života. Může-li kdokoli jíst a pít a uprostřed svého...
Kazatel 5:17...při všem tom lopotném pachtění v těch pár dnech života pod sluncem, které člověku Bůh dal - vždyť to je...
Kazatel 5:19...do srdce radost, ten sotva pomyslí na krátkost života. Je hrozná věc, kterou jsem viděl pod sluncem a...
Kazatel 6:2...dopřeje bohatství, jmění i slávu, takže muživotě nechybí nic, nač si vzpomene. Bůh mu však nedovolí...
Kazatel 6:3...dětí a dožil se velké spousty let, kdyby všakživotě nezakusil štěstí a nakonec neměl ani hrob, pak říkám...
Kazatel 6:12...spočívá lidské štěstí v těch pár dnech marného života, který pomine jako stín? Kdo člověku poví, co se...
Kazatel 8:13...Bohem. Zlosynu se však dobře nepovede, nedlouhý život mu prchne jako stín, neboť se Boha nebojí. Na zemi se...
Kazatel 8:15...totiž zbývá při jeho pachtění v těch pár dnech života, které mu pod sluncem Bůh dal. Rozhodl jsem se...
Kazatel 9:3...je navíc plné zloby a hloupost je provází celým životem. Když potom musejí zemřít, bude snad někdo ušetřen?...
Kazatel 9:9...bílé, olej na tvé hlavě nikdy nechybí. Užívej život se svou milovanou ženou po všechny marné dny svého...
Kazatel 10:19...domu. Pro potěšení se pořádají hody, radost ze života víno přináší - vše ale záleží na penězích. Nezlořeč...
Izaiáš 4:3...nazýván svatým, totiž každý, kdo je zapsánživotu v Jeruzalémě. Pán tehdy duchem soudu a duchem ohně...
Izaiáš 23:15...na sedmdesát let, na dobu jednoho královského života. Po sedmdesáti letech to s Týrem bude jako v ...
Izaiáš 38:5...viděl jsem tvé slzy. Hle, přidám ti patnáct let života. Kromě toho vysvobodím tebe i toto město z rukou...
Izaiáš 38:10...uzdravil ze své nemoci: Říkal jsem si: Uprostřed života musím odejít, svá léta strávím v branách podsvětí!...
Izaiáš 38:12...stěhuje se pryč; jako tkadlec jsem svůj život zavinul, když odstřihls od stavu - než uplyne den...
Izaiáš 38:16...však přesto, Pane, může žít, pořád mi zůstal život a dýchání - ty jsi uzdravil a oživil! Hle, ta ...
Izaiáš 43:4...miluji, že za tebe vyměním všechny lidi, za tvůj život dám celé národy. Neboj se, jsem s tebou. Od...
Izaiáš 57:10...neřekneš ale: "Marná námaha!" V tom svém údu jsi život nalezla, a tak jsi nepolevila. Koho ses tolik děsila...
Jeremiáš 4:31...Dcery sionské, jež vzpíná ruce: "Běda miŽivot opouští před vrahy!" "Projděte jeruzalémské ulice...
Jeremiáš 11:21...Hospodin o mužích z Anatotu, kteří ti usilujíživot a říkají: "Neprorokuj Hospodinovým jménem, nebo ...
Jeremiáš 17:11...hromadí nepoctivý zisk. Opustí je totiž v půlce života a na konci bude za hlupáka. Trůn slávy, od počátku...
Jeremiáš 17:21...slovo Hospodinovo! Tak praví Hospodin: Je-li vám život milý, neopovažujte se v sobotní den nosit náklady a...
Jeremiáš 19:7...padnout mečem v ruce těch, kdo pasou po jejich životě. Jejich mrtvolami nakrmím ptáky a divou zvěř. Nechám...
Jeremiáš 19:9...sevření svých nepřátel, kteří pasou po jejich životě, se budou požírat navzájem.' Potom onen džbán rozbij...
Jeremiáš 20:13...Hospodinu, vzdejte mu chválu! On zachraňuje život ubohému z rukou zločinců. je zlořečený den, kdy...
Jeremiáš 20:18...Abych zakoušel jen trápení a žal? Aby mi život v hanbě vyprchal? Slovo, které Jeremiáš dostal od...
Jeremiáš 21:7...do rukou jejich nepřátel, kteří pasou po jejich životě. Ten je pobije ostřím meče, bez milosti, bez lítosti...
Jeremiáš 21:8...Tak praví Hospodin - Hle, předkládám vám cestu života a cestu smrti. Kdo zůstane v tomto městě, zahyne...
Jeremiáš 21:9... kteří na vás útočí, ten přežije a zachrání si život. Rozhodl jsem o tomto městě - avšak ne v dobrém, ale...
Jeremiáš 22:25...strhl! Vydám do rukou těch, kdo pasou po tvém životě, do rukou těch, ze kterých máš děs, do rukou...
Jeremiáš 22:30...ho jako muže bez dětí, jako někoho, komu seživotě nedařilo. Nikomu z jeho potomků se nezdaří usednout...
Jeremiáš 23:14...Jeruzalémě jsem viděl úděsnost: páchání nevěryživot ve lži; zločincům dodávají odvahy, aby se nikdo...
Jeremiáš 34:20...nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jejich životě. Na jejich mrtvolách se budou pást ptáci a divá zvěř...
Jeremiáš 34:21...nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jejich životě - do rukou vojska babylonského krále, které se od...
Jeremiáš 35:8... ve všem, co nám přikázal, takže po celý život nepijeme víno my ani naše ženy ani naši synové a...
Jeremiáš 38:2...a vzdá se Babyloňanům, ten přežije a zachrání si život; takový zůstane naživu. Tak praví Hospodin: Toto...
Jeremiáš 38:16..."Jakože je živ Hospodin, který nám dal život, nezabiji ani nevydám do rukou těch, kdo ...
Jeremiáš 38:17...vzdáš velitelům babylonského krále, zachráníš si život a toto město nebude vypáleno; tak přežiješ i s celou...
Jeremiáš 44:30...jeho nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jeho životě, tak jako jsem vydal judského krále Cidkiáše do...
Jeremiáš 46:26... Vydám je do rukou těch, kdo pasou po jejich životě, do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do...
Jeremiáš 48:6...Choronaim nad tou zkázou křičí úzkostí: ‚UtečteŽivot si zachraňte! Přežijte jako křoví v pustině!' Protože...
Jeremiáš 49:37...jeho nepřáteli, před těmi, kdo pasou po jejich životě. Uvedu na neštěstí, svůj planoucí hněv, praví...
Jeremiáš 51:6...Izraelovu. Utečte z Babylonu! Prchejte všichniživot! Nezahyňte pro jeho nepravost! Toto je čas...
Jeremiáš 51:45...zdi! Vyjděte odtud, lide můj! Prchejte všichniživot, vzplane Hospodinova zuřivost! Neztrácejte odvahu,...
Jeremiáš 52:33...odložit vězeňský oděv a po všechny dny svého života směl vždy jíst u králova stolu. Vše, co potřeboval,...
Jeremiáš 52:34...krále pravidelně den co den po všechny dny svého života, dokud nezemřel. Ach, jak zůstalo opuštěno to město...
Pláč 1:16... Není nablízku, kdo by potěšil, kdo by mi život navrátil. děti zůstaly opuštěny - nepřítel...
Pláč 2:19... Jak vodu své srdce vylévej před tváří Páně! Za život svých dětí, jež umírají hladem na každém nároží,...
Pláč 3:53...lovili, lovili bez příčiny. V jámě chtěli můj život ukončit, zaházeli kamením. Nad hlavou se mi vody...
Pláč 3:58...ses a říkal jsi mi: "Neboj se!" Když mi šloživot, vedl jsi mou při, tys , Hospodine, vykoupil! ...
Pláč 5:9...otroci a nikdo neuvolní jejich pěst. Jde námživot, když přinášíme chléb ohroženi mečem v pustém kraji....
Ezechiel 1:20...také vznášela, neboť ta kola měla v sobě ducha života. Když se bytosti pohybovaly, kola se hýbala; když...
Ezechiel 1:21...spolu s nimi, neboť ta kola měla v sobě ducha života. Nahoře nad hlavami těch bytostí se prostíralo cosi...
Ezechiel 3:18... nepromluvíš, abys tomu ničemovi zachránil život tím, že bys jej varoval před jeho zlou cestou - pak...
Ezechiel 4:14..."Ach ne, Hospodine, Pane můj," vykřikl jsem. "V životě jsem se neposkvrnil! Odmalička doteď jsem nikdy...
Ezechiel 10:17... zvedala se s nimi, neboť v nich byl duch života. Hospodinova sláva se tehdy vzdálila od prahu chrámu...
Ezechiel 18:4...Izraeli říkat nebudete. Hle - mně patří všechny životy, jak život rodičů, tak život dětí! Životem zaplatí...
Ezechiel 18:20... pravidla a plnil je, takový jistě bude žítŽivotem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy viny a...
Ezechiel 20:25...jim tedy nedobrá pravidla a zákony, které jim život nedají. Nechal jsem je, aby se poskvrnili svými...
Ezechiel 22:27...trhají kořist jako krvelační vlci; ničí lidské životy pro svůj mrzký zisk. Proroci se to pak snaží zabílit...
Ezechiel 32:10... jim zamávám mečem před tváří. Strachyživot se bude třást bez ustání jeden každý z nich v den tvé...
Ezechiel 33:15...do zástavy, nahradí, co uloupil, začne se řídit životodárnými pravidly a přestane páchat bezpráví - takový...
Daniel 3:28...i královskému rozkazu a raději by položili život, než aby sloužili a klaněli se jinému bohu, než je...
Daniel 12:2...mnozí, kdo v prachu země spí. Jedni k věčnému životu, jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu. Moudří budou...
Ozeáš 6:2...uzdraví, udeřil a také ošetří. Po dvou dnech nám život navrátí, třetího dne nás znovu postaví, abychom před...
Jonáš 2:8...vyzvedl, Hospodine, Bože můj! Když  život opouštěl, na Hospodina jsem se rozpomněl. modlitba...
Abakuk 2:10... když jsi kosil mnohé národy - vlastním životem za to zaplatíš. Vždyť bude křičet i kamení ze zdi a...
Malachiáš 2:5...Hospodin zástupů. smlouva s ním byla smlouvou života a pokoje. Jemu jsem uložil, aby žil v bázni, a on ...
Matouš 2:20...a jdi do izraelské země. Ti, kdo usilovaliživot dítěte, jsou již mrtví." Josef tedy vstal, vzal dítě...
Matouš 6:25..." "Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a pít a co si...
Matouš 6:27...Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A proč si děláte starosti s oblečením?...
Matouš 7:14...tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vedeživotu a málokdo ji nachází. Dávejte si pozor na falešné...
Matouš 16:25...a následuje . Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro ...
Matouš 16:26...sobě uškodil? Co člověk na oplátku za svůj život? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými...
Matouš 18:8...lepší, abys chromý nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě ruce nebo obě nohy a být uvržen do...
Matouš 18:9...od sebe. Je pro tebe lepší vejít do věčného života jednooký, než mít obě oči a být uvržen do pekelného...
Matouš 19:16..."Mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život?" On mu však řekl: "Proč se vyptáváš na dobro? Jen...
Matouš 19:17...Jen Jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, dodržuj přikázání." "A která?" zeptal se. Ježíš...
Matouš 19:29... získá stokrát více a obdrží za dědictví věčný život. Mnozí první pak budou poslední a poslední první."...
Matouš 20:28...se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé." Když pak vycházeli z Jericha,...
Matouš 25:46...do věčných muk, ale spravedliví do věčného života." Když Ježíš domluvil všechna tato slova, řekl svým...
Marek 3:4...se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Oni však mlčeli. S hněvem se po nich...
Marek 8:35...a následuje . Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí, ale kdokoli by ztratil život pro ...
Marek 8:37...sobě uškodil? Co člověk na oplátku za svůj život? Kdo by se v tomto cizoložném a hříšném pokolení...
Marek 9:43... usekni ji. Je pro tebe lepší vejít zmrzačený do života, než jít s oběma rukama do pekla, do toho...
Marek 9:45... usekni ji. Je pro tebe lepší vejít chromý do života, než být s oběma nohama uvržen do pekla. A kdyby ...
Marek 10:17... co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?" "Proč nazýváš dobrým?" opáčil Ježíš. "Nikdo...
Marek 10:30...s pronásledováním a v nadcházejícím věku věčný život. Mnozí první pak budou poslední a poslední první...
Marek 10:45...se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby dal svůj život jako výkupné za mnohé." Přišli do Jericha. Když pak...
Lukáš 1:75...před jeho tváří po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš nazváno prorokem Nejvyššího,...
Lukáš 6:9...se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Potom se po nich všech rozhlédl a řekl...
Lukáš 8:14...dušeni starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto života, takže nedozrají, aby nesli ovoce. Zrno v dobré zemi...
Lukáš 9:24...a následuje mne. Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro ...
Lukáš 10:25... co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života?" Ježíš mu řekl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam...
Lukáš 12:15..."Dejte si pozor, varujte se veškeré chamtivostiŽivot přece nespočívá v hromadění majetku." Potom jim...
Lukáš 12:22...učedníkům: "Říkám vám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo - co budete jíst a co si oblečete....
Lukáš 12:23...o své tělo - co budete jíst a co si oblečeteŽivot je přece víc než jídlo a tělo víc než oblečení....
Lukáš 12:25...Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Když nezmůžete ani to nejmenší, proč se...
Lukáš 14:26... bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést...
Lukáš 15:13...země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým životem. Když všechno utratil, nastal v zemi veliký hlad...
Lukáš 16:25...‚Synu,' odpověděl Abraham, ‚vzpomeň si, že sisživotě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy...
Lukáš 17:33...na Lotovu ženu! Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí. Kdokoli by jej ztratil, ten jej...
Lukáš 18:18... co mám udělat, abych se stal dědicem věčného života?" Ježíš mu ale řekl: "Proč mi říkáš dobrý? Nikdo...
Lukáš 18:30...čase mnohem více a v nadcházejícím věku věčný život." Tehdy vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: "Hle,...
Lukáš 21:19...z vaší hlavy se neztratí. Vydržte, a získáte život!" " uvidíte Jeruzalém obležený vojskem, vězte, že...
Lukáš 21:34...hodováním a opilstvím a staráním se o tento život. Ten den by vás pak náhle překvapil jako past, neboť...
Jan 1:4...něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve...
Jan 3:15...člověka, aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život." Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého...
Jan 3:16...žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil,...
Jan 3:36...dal do jeho rukou. Kdo věří v Syna, věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm...
Jan 4:14...v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu." "Pane, dej mi tu vodu," řekla žena, " ...
Jan 4:36... získává odplatu a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radoval rozsévač i žnec. V tom je...
Jan 5:21...jen žasli. Neboť jako Otec křísí mrtvé a dává život, tak i Syn dává život těm, kterým chce. Otec nikoho...
Jan 5:24... slovo a věří Tomu, který poslal, věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života...
Jan 5:26...Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jako Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě,...
Jan 5:29...vyjdou - ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeniživotu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu....
Jan 5:39...Písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ta svědčí o mně. Nechcete ale ke mně přijít,...
Jan 5:40...o mně. Nechcete ale ke mně přijít, abyste měli život. Nepřijímám chválu od lidí...
Jan 6:27...pokrm, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, který vám Syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec...
Jan 6:33...Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu." "Pane, dávej nám ten chléb vždycky," řekli mu...
Jan 6:35..." řekli mu. Ježíš jim odpověděl: " jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo...
Jan 6:40...každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A ho vzkřísím v poslední den." Židé pak na něj...
Jan 6:47...Boha. Amen, amen, říkám vám: Kdo věří, věčný život. jsem chléb života...
Jan 6:48...vám: Kdo věří, věčný život. jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli...
Jan 6:51... Chléb, který dám , je tělo, které dám za život světa." Židé se mezi sebou začali hádat: "Jak nám...
Jan 6:53...tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život. Kdo tělo a pije mou krev, věčný život a ...
Jan 6:54...život. Kdo tělo a pije mou krev, věčný život a ho vzkřísím v poslední den. tělo je opravdu...
Jan 6:63...tam, kde byl dříve? Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou...
Jan 6:68...odpověděl mu Šimon Petr. "Ty máš slova věčného života a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý...
Jan 8:12... nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života." Farizeové mu namítli: "Svědčíš sám o sobě, tvé...
Jan 10:10...kradl, zabíjel a ničil; jsem přišel, aby měly život - život v plnosti. jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř...
Jan 10:11...dobrý pastýř. Dobrý pastýř za ovce pokládá svůj život. Nádeník ale není pastýř a ovce mu nepatří; když vidí...
Jan 10:15...jako zná Otec a znám Otce; a pokládám svůj život za ovce. Mám však i jiné ovce, které nejsou z tohoto...
Jan 10:17...pastýř. Otec miluje, protože pokládám svůj život, abych ho zase přijal. Nikdo mi ho nebere, sám ho...
Jan 10:28...a je znám a následují . jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z ruky je nikdo nevyrve. Můj...
Jan 11:25...den," odpověděla Marta. " jsem vzkříšeníživot," řekl Ježíš. "Kdo věří ve , i kdyby zemřel,...
Jan 12:25...zemře, přinese hojnou úrodu. Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě...
Jan 12:50...a co mluvit. A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co mluvím, tedy mluvím tak, jak mi řekl Otec." Před...
Jan 13:37...nemohu teď?" ptal se Petr. "Položím za tebe život!" "Položíš za život?" opáčil Ježíš. "Amen, amen,...
Jan 13:38...se Petr. "Položím za tebe život!" "Položíš za  život?" opáčil Ježíš. "Amen, amen, říkám ti: Než zakokrhá...
Jan 14:6...můžeme znát cestu?" " jsem ta cesta, pravdaživot," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze...
Jan 15:13...vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, děláte-li, co...
Jan 17:2... aby všem, které jsi mu svěřil, daroval věčný život. A to je ten věčný život - aby poznali tebe, jediného...
Jan 17:3...svěřil, daroval věčný život. A to je ten věčný život - aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho,...
Jan 20:31...je Mesiáš, Boží Syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu. Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům...
Skutky 2:28...duši mou, svého svatého nevydáš rozkladu. Cesty života jsi mi oznámil, ve své přítomnosti sytíš...
Skutky 3:15...a místo něj jste si vyžádali vraha. Dárce života jste zabili, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a my jsme...
Skutky 5:20...v chrámu a předneste lidu všechna slova tohoto Života." Poslechli ho a za úsvitu přišli do chrámu a učili....
Skutky 8:33...vylíčí jeho rod? Vždyť byl na zemi připravenživot." Komoří se Filipa zeptal: "Prosím , o kom to...
Skutky 9:29...také s pořečtěnými Židy a ti mu začali ukládatživot. Když se to dozvěděli bratři, odvedli ho do Cesareje...
Skutky 11:18...Boha: "Tak tedy i pohanům dal Bůh pokáníživotu!" Ti, kdo se rozprchli během pronásledování po...
Skutky 13:46...odmítáte, a považujete se tak za nehodné věčného života, hle, obracíme se k pohanům! Tak nám to totiž...
Skutky 13:48...slovo a všichni, kdo byli předurčeni k věčnému životu, uvěřili. Pánovo slovo se pak šířilo po celém kraji...
Skutky 15:26...pro jméno našeho Pána Ježíše Krista nasadili své životy. Posíláme k vám Judu a Silase, kteří vám to vše...
Skutky 17:25... jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé...
Skutky 17:26... Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout...
Skutky 20:10...vzal do náruče a řekl: "Buďte klidní, je v něm život!" Pak vystoupil nahoru, lámal chléb a po jídle ještě...
Skutky 20:24...čekají pouta a soužení. však na to nedbám; v životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a...
Skutky 26:4... vyslechni trpělivě. Všichni Židé vědí, jaký život jsem od mládí vedl, zpočátku v vlasti a potom v...
Skutky 27:10...škodou nejen na lodi a nákladu, ale i na našich životech!" Setník ale více důvěřoval kormidelníkovi a...
Skutky 27:22... I když bude loď zničena, nikdo z vás nepřijdeživot. Dnes v noci navštívil anděl toho Boha, jemuž...
Římanům 2:7...a hledají slávu, čest a nesmrtelnost, věčným životem; těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí...
Římanům 5:10...Syna, čím spíše nás, již smířené, zachrání jeho život! A nejen to; chlubíme se samotným Bohem díky našemu...
Římanům 5:17...milost a dar spravedlnosti, budou vládnoutživotě skrze toho jediného, Ježíše Krista! Ano, skrze...
Římanům 5:18...čin přišlo na všechny lidi ospravedlněníživot. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali...
Římanům 5:21... milost teď skrze spravedlnost vládne k věčnému životu skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Co na to řekneme?...
Římanům 6:4...mrtvých Otcovou slávou - i my vkročili do nového života. Jsme-li s ním ztotožněni ve smrti, jistě s ním...
Římanům 6:10...provždy zemřel hříchu, ale teď žije a jeho život patří Bohu. Stejně tak se i vy považujte za mrtvé...
Římanům 6:22...Bohu? Výsledkem vašeho posvěcení je věčný život! Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je...
Římanům 6:23...hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. Nevíte snad, bratři...
Římanům 7:1... že Zákon panuje nad člověkem jen po dobu jeho života? Vždyť i manželka je zákonem vázána ke svému muži,...
Římanům 7:10...a jsem zemřel. Přikázání, které mělo býtživotu, je mi tedy nakonec ke smrti. Hřích se totiž chopil...
Římanům 8:2...pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Zákon Ducha života v Kristu Ježíši totiž osvobodil od zákona hříchu...
Římanům 8:6...smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Duchaživotu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské,...
Římanům 8:38... který nás miluje! Jsem si jist, že smrt ani život, andělé ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná...
Římanům 11:3...rozbořili; zůstal jsem jen , a i mně usilujíživot!" Jak mu tehdy Bůh odpověděl? "Ponechal jsem si sedm...
Římanům 11:15... co jiného může znamenat jejich přijetí nežli život z mrtvých? Jsou-li svaté prvotiny, je svaté i těsto....
Římanům 12:1...vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude...
1. Korintským 3:22...přece vaše: Pavel, Apollos či Petr, světživot nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost - všechno...
1. Korintským 6:3...Nevíte, že budeme soudit anděly? Čím spíše běžné život záležitosti! Vy ale s takovými věcmi chodíte k...
1. Korintským 7:35...omezoval, ale abych vám pomohl vést počestný život v bezvýhradné oddanosti Pánu. Pokud někdo za to,...
1. Korintským 8:13...jídlo k hříchu, nedotknu se masa nikdyživotě, abych snad svého bratra nesvedl. Nejsem snad i ...
1. Korintským 15:19... Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Kristus ale byl...
2. Korintským 2:16...jsme smrtelnou vůní ke smrti, druhým jsme vůní života k životu. Kdo je ale k takové službě způsobilý? My...
2. Korintským 4:10...smrt, aby byl na našem těle zjeven také Ježíšův život. My živí jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby...
2. Korintským 4:11...byl na našem smrtelném těle zjeven také Ježíšův život. V nás tedy působí smrt, ale ve vás život...
2. Korintským 4:12...život. V nás tedy působí smrt, ale ve vás život. Protože však máme stejného ducha víry, o níž se...
2. Korintským 5:4...oblečení, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem. Vždyť právě proto nás Bůh stvořil a dal nám Ducha...
2. Korintským 7:3... máme vás v srdcích, takže jsme s vámi spojeniživotě i ve smrti. Jsem k vám velmi otevřený, velmi se vámi...
2. Korintským 12:15...se vydám z posledního, i sám sebe vydám za vaše životy, i když čím více vás miluji, tím méně jsem milován....
Galatským 2:20... Nežiji - Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle žiji ve víře v Božího Syna, který si ...
Galatským 3:21...Kdyby tu byl Zákon, který by dokázal přinést život, potom by spravedlnost opravdu vyplývala ze Zákona....
Galatským 6:8...kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život. Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas...
Efeským 4:1... Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali....
Efeským 4:18...zatemnila mysl, takže jsou odcizení od Božího života. Otupěli a oddali se nestydatosti; páchají všemožnou...
Efeským 4:22...je v Ježíši, odhoďte svůj dřívější způsob života i to staré , které je zkažené a plné klamných...
Filipským 1:20...na mém těle veřejně oslaven Kristus, skrze život anebo smrt. Žít - to je pro Kristus, a umřít - to...
Filipským 2:16...jako světla ve světě. Pevně se držte Slova života, abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a...
Filipským 2:30...umřel pro Kristovo dílo; dal v sázku vlastní život, aby mi posloužil za vás za všechny. Dále pak,...
Filipským 4:3...spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života. Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte...
Koloským 1:10...naplněni poznáním jeho vůle a abyste svým životem vždy dělali Pánu čest a radost: abyste stále nesli...
Koloským 3:3...věci, ne na pozemské, vždyť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. se ukáže Kristus, váš...
Koloským 3:4...s Kristem ukryt v Bohu. se ukáže Kristus, váš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. Umrtvěte proto...
1. Tesalonickým 2:8...dát nejen Boží evangelium, ale i své vlastní životy - tak moc jsme si vás zamilovali! Bratři, jistě si...
1. Tesalonickým 2:12...vás, povzbuzovali a zapřísahali, abyste svým životem dělali čest Bohu, který vás volá do slávy svého...
1. Tesalonickým 4:12...těmi, kdo k vám nepatří, tak povedete poctivý život beze všeho nedostatku. Nechceme, bratři, abyste...
1. Tesalonickým 4:14...právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšemživotu i ty, kdo zesnuli v něm. Máme pro vás slovo od Pána:...
1. Timoteus 1:16...příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu. Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému...
1. Timoteus 2:2...postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Tak je to správné a...
1. Timoteus 2:15...záchrana - její i všech těch, kdo vedou rozumný život ve víře, lásce a svatosti. Je pravda, že kdo chce...
1. Timoteus 4:8...v každém ohledu, neboť zaslíbení nynějšího života i toho budoucího. Kéž by každý přijal tuto pravdu...
1. Timoteus 6:12... Bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným...
1. Timoteus 6:13...před mnoha svědky. Před Bohem, který všemu dává život, a před Kristem Ježíšem, který pronesl jasné vyznání...
1. Timoteus 6:19...základ pro budoucnost a chopí se opravdového života. Timoteji, opatruj, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se...
2. Timoteus 1:1...vůle apoštol Krista Ježíše, poslaný zvěstovat život zaslíbený v Kristu Ježíši, milovanému synu Timoteovi:...
2. Timoteus 1:10...zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost. Právě to jsem povolán zvěstovat jako...
2. Timoteus 3:10...dvou. Ty sis však osvojil učení, můj způsob života, můj záměr, mou víru, trpělivost, lásku a vytrvalost...
Titus 1:2...poznali pravdu a žili zbožně v naději věčného života. Bůh, který nikdy nelže, nám tento život zaslíbil...
Titus 3:7...ospravedlněni, abychom se stali dědici věčného života, který očekáváme. Toto je jistá pravda a chci, abys...
Židům 2:15... a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví. Neujímá se přece andělů, ale...
Židům 5:7...řádu Melchisedechova." On za svého pozemského života přinášel s hlasitým křikem a slzami modlitby a...
Židům 7:16...pravidel Zákona, ale podle moci nesmrtelného života. Jak dosvědčuje Písmo: "Jsi knězem navěky podle řádu...
Židům 12:9...bychom se tím spíše poddat Otci duchů a získat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on...
Židům 13:5...a cizoložníky čeká Boží soud. Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl:...
Židům 13:7...Boží slovo; všímejte si výsledku jejich života a berte si příklad z jejich víry. Ježíš Kristus je...
Židům 13:17...vedou, a buďte poddajní; bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. to mohou...
Jakub 1:12...prochází zkouškou! se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Když je...
Jakub 2:16...se najezte," ale nedáte jim, co potřebujíživotu, k čemu to bude? Právě tak víra bez skutků, víra...
Jakub 3:6...zla. Poskvrňuje celé tělo a spaluje celý běh života, neboť je rozpalován peklem. Lidstvo se pokouší...
Jakub 3:13... to prokáže svými skutky - ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti. Máte-li však v srdci hořkou...
Jakub 4:14...- vy přece ani nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak mizí. Raději...
1. Petr 1:3...nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k...
1. Petr 1:15... je svatý - právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: "Buďte svatí, neboť jsem...
1. Petr 1:18...přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích - nebylo to...
1. Petr 2:12... jež ohrožují duši, a veďte mezi pohany poctivý život. Místo aby vás pomlouvali jako zločince, raději...
1. Petr 3:2...svých žen, když uvidí, jak čistý a uctivý život vedete. Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech - v...
1. Petr 3:7...slabšímu pohlaví a jako spoludědičkám daru života, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě. Konečně,...
1. Petr 3:10...požehnání. Vždyť: "Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový chrání svůj...
1. Petr 3:16...pomlouvají, zastyděli, že napadali váš poctivý život v Kristu. Je-li však Boží vůlí, abyste trpěli, je...
1. Petr 3:18...Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život. Tehdy přišel kázat duchům v žaláři...
1. Petr 4:2...na těle, skoncoval s hříchem, takže zbytek svého života v těle nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli. ...
1. Petr 4:3...toho marnění času, v jakém si libují pohanéživota v nestydatých vášních, v opilství, obžerství, v...
2. Petr 1:3...a Ježíše, našeho Pána. Všechno, co potřebujemeživotu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme...
2. Petr 2:18...chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky...
1. Jan 1:1...čeho jsme se vlastníma rukama dotýkali - o Slovu života: Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli a svědčíme...
1. Jan 1:2...vlastníma rukama dotýkali - o Slovu života: Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli a svědčíme o něm....
1. Jan 2:16... Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života - nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět...
1. Jan 2:25... A to je to zaslíbení, které máme od něj: věčný život. Tyto věci jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí...
1. Jan 3:14...nenávidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává...
1. Jan 3:15...je vrah; a víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný život. Takto jsme poznali, co je láska, že on za nás...
1. Jan 3:16...poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život. I my tedy musíme pokládat život za bratry. Když si...
1. Jan 4:9... poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha, ale že...
1. Jan 5:11...Synu. A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo Syna, život,...
1. Jan 5:12...a ten život je v jeho Synu. Kdo Syna,  život, kdo nemá Syna Božího, nemá život. Tyto věci píšu vám...
1. Jan 5:13...jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život. Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o...
1. Jan 5:16... který není k smrti, se modlí a Bůh mu  život. To platí o těch, kdo nehřeší k smrti. Je ovšem i...
1. Jan 5:20...Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. Vyvarujte se model, drazí!...
Juda 1:20...lidé bez Ducha. Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své nejsvatější víře, modlete se v Duchu svatém,...
Juda 1:21...našeho Pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte soucit...
Zjevení 2:7...církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji." "Andělu církve ve Smyrně napiš: Toto...
Zjevení 2:10...deset dní. Buď věrný do smrti a dám ti korunu života. Kdo uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí...
Zjevení 3:5...rouchem a jeho jméno nikdy nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před tváří svého Otce i před...
Zjevení 11:11...ke zděšení těch, kdo to viděli, vstoupil duch života od Boha. Uslyšeli mocný hlas z nebe: "Vystupte sem!"...
Zjevení 12:11...a slovem svého svědectví a nelpěli na svém životě do smrti. Veselte se proto, nebesa i vy, kdo v...
Zjevení 13:8...jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka. Má-li někdo uši,...
Zjevení 13:15...ožila. Bylo dáno, aby obrazu šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít...
Zjevení 17:8...jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života, užasnou, uvidí tu šelmu, která byla a není, ale...
Zjevení 20:12... A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v...
Zjevení 20:15...druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera. Potom jsem uviděl...
Zjevení 21:6... dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života. Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. mu...
Zjevení 21:27...ale jen ti, kteří jsou zapsáni v Beránkově knize života. Potom mi ukázal řeku s vodou života, jasnou jako...
Zjevení 22:1...knize života. Potom mi ukázal řeku s vodou života, jasnou jako křišťál, tekoucí z Božího a Beránkova...
Zjevení 22:2...ulice toho města. Po obou stranách řeky je strom života, jenž nese dvanáctero ovoce. Ten strom vydává ovoce...
Zjevení 22:14...perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi, čarodějové,...
Zjevení 22:17... přijde, a kdo chce, zdarma nabere vodu života. Každého, kdo slyší prorocká slova této knihy,...
Zjevení 22:19...knihy něco odejme, Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města a z dobrých věcí v této knize...

Slova obsahující život: život (332) života (148) životě (35) životech (1) životem (37) životní (1) životního (1) životodárnými (1) životu (26) životů (4) životy (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |