Životě

Hledám pøesnì 'životě'. Nalezeny 33 verše. Další varianty: životem (37) životě (35) život (332)
2. Samuel 1:23...Saulův, než býval nasycen. Saule a Jonatane, v životě druhové milí, ve smrti nejste rozloučeni, rychlejší...
Job 6:11... abych to vydržel? Copak ještě něco čekáživotě? Copak je síla z kamene? Copak je tělo...
Job 31:5... copak nepočítá všechny kroky? Jestli jsemživotě jednal falešně, jestli jsem kdy pospíchal konat lest...
Job 38:12...vlny se zlomí zde'? Poručil jsi jitru někdyživotě, ukázals někdy místo Jitřence, aby uchopila zem za...
Žalmy 3:3...jich povstává proti mně! Kolik jich říká o mém životě: "Od Boha žádnou pomoc nečekej!" séla Ty však,...
Žalmy 22:30...do prachu klesající pokleknou - ti, kdo se při životě udržet nemohou! Jejich potomci mu budou sloužit, o...
Žalmy 54:5...povstali proti mně, násilníci pasou po mém životě - ti, kdo nestavějí Boha před sebe. séla Pohleďte,...
Žalmy 56:7...uškodit. Číhají tajně, sledují kroky, po mém životě se sápají. Copak uniknou se svou hanebností? Svým...
Žalmy 66:9...chvály nechte znít. Vždyť naši duši zachoval při životě, našim nohám nedal klopýtnout! Ano, prověřil jsi nás...
Žalmy 86:14... Bože, proti mně, tlupa násilníků pase po mém životě - ti, kdo nestavějí před sebe! Ty ale, Pane, jsi...
Přísloví 14:30... dělá hlouposti. Krotké srdce dodává tělu na životě, závist je ale jako kostižer. Kdo utiskuje chudáka,...
Kazatel 6:2...dopřeje bohatství, jmění i slávu, takže muživotě nechybí nic, nač si vzpomene. Bůh mu však nedovolí...
Kazatel 6:3...dětí a dožil se velké spousty let, kdyby všakživotě nezakusil štěstí a nakonec neměl ani hrob, pak říkám...
Jeremiáš 19:7...padnout mečem v ruce těch, kdo pasou po jejich životě. Jejich mrtvolami nakrmím ptáky a divou zvěř. Nechám...
Jeremiáš 19:9...sevření svých nepřátel, kteří pasou po jejich životě, se budou požírat navzájem.' Potom onen džbán rozbij...
Jeremiáš 21:7...do rukou jejich nepřátel, kteří pasou po jejich životě. Ten je pobije ostřím meče, bez milosti, bez lítosti...
Jeremiáš 22:25...strhl! Vydám do rukou těch, kdo pasou po tvém životě, do rukou těch, ze kterých máš děs, do rukou...
Jeremiáš 22:30...ho jako muže bez dětí, jako někoho, komu seživotě nedařilo. Nikomu z jeho potomků se nezdaří usednout...
Jeremiáš 34:20...nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jejich životě. Na jejich mrtvolách se budou pást ptáci a divá zvěř...
Jeremiáš 34:21...nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jejich životě - do rukou vojska babylonského krále, které se od...
Jeremiáš 44:30...jeho nepřátel, do rukou těch, kdo pasou po jeho životě, tak jako jsem vydal judského krále Cidkiáše do...
Jeremiáš 46:26... Vydám je do rukou těch, kdo pasou po jejich životě, do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do...
Jeremiáš 49:37...jeho nepřáteli, před těmi, kdo pasou po jejich životě. Uvedu na neštěstí, svůj planoucí hněv, praví...
Ezechiel 4:14..."Ach ne, Hospodine, Pane můj," vykřikl jsem. "V životě jsem se neposkvrnil! Odmalička doteď jsem nikdy...
Lukáš 14:26... bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést...
Lukáš 16:25...‚Synu,' odpověděl Abraham, ‚vzpomeň si, že sisživotě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy...
Jan 12:25...zemře, přinese hojnou úrodu. Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě...
Skutky 20:24...čekají pouta a soužení. však na to nedbám; v životě mi nejde o nic víc, než abych dokončil svůj běh a...
Římanům 5:17...milost a dar spravedlnosti, budou vládnoutživotě skrze toho jediného, Ježíše Krista! Ano, skrze...
1. Korintským 8:13...jídlo k hříchu, nedotknu se masa nikdyživotě, abych snad svého bratra nesvedl. Nejsem snad i ...
2. Korintským 7:3... máme vás v srdcích, takže jsme s vámi spojeniživotě i ve smrti. Jsem k vám velmi otevřený, velmi se vámi...
1. Petr 1:15... je svatý - právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: "Buďte svatí, neboť jsem...
Zjevení 12:11...a slovem svého svědectví a nelpěli na svém životě do smrti. Veselte se proto, nebesa i vy, kdo v...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |