Živila

Hledám varianty 'živila' [ živit (2) živím (1) živili (4) živila (1) živil (1) živí (17) živena (1) živ (92) ]. Nalezen 111 verš.
Genesis 17:18...porodí?" Odpověděl tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "Nikoli! Tvá manželka...
Genesis 27:40...od úrodné země, od nebeské rosy shůry. Budeš se živit svým mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen když se...
Genesis 42:15...špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je farao živ, nevyjdete odsud, dokud sem nepřijde váš nejmladší...
Genesis 42:16...jste říkali pravdu. A pokud ne, jakože je farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít do...
Exodus 20:12...jej. Cti svého otce i matku, jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej...
Numeri 14:21..."Odpouštím, jak jsi řekl. Avšak, jakože jsem živ a Hospodinova sláva naplňuje celou zem: Nikdo z těch,...
Numeri 14:28... jak proti mně reptají! Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, že s vámi naložím tak, jak jste přede...
Deuteronomium 4:33...prostředku ohně, jak jsi jej slyšel ty, a zůstal živ? Zkusil kdy nějaký bůh přijít a za velikých zkoušek,...
Deuteronomium 5:16...ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, jsi dlouho živ a vede se ti dobře na zemi, kterou ti dává Hospodin,...
Deuteronomium 6:2... abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina, svého Boha, a zachovávali všechna...
Deuteronomium 8:3... aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst. Tvůj oděv za...
Deuteronomium 22:7...pustit, aby se ti vedlo šťastně a byl jsi dlouho živ. Když budeš stavět nový dům, udělej na střeše zábradlí....
Deuteronomium 25:15...a naprosto poctivou míru. Pak budeš dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Kdokoli...
Deuteronomium 30:19...za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život, a budeš...
Soudců 8:19... synové matky!" zvolal Gedeon. "Jakože je živ Hospodin - kdybyste je nechali naživu, nezabil bych...
Růt 3:13... vykoupí. Pokud ji ale nesplní, pak, jakože je živ Hospodin, vykoupím . Spi do rána." Spala tedy...
1. Samuel 1:26...Hana, "poslyš prosím. Jakože jsi, můj paneživ, jsem ta žena, která tu poblíž tebe stála a modlila...
1. Samuel 14:39...zjistěte, jaký hřích byl dnes spáchán. Jakože je živ Hospodin, zachránce Izraele, i kdyby šlo o mého syna...
1. Samuel 14:45...to veliké vítězství? To tedy ne! Jakože je živ Hospodin, ani vlas mu z hlavy nespadne. Vždyť mu dnes...
1. Samuel 17:55..."Čí syn je ten chlapec, Abnere?" "Jakože jsi živ, králi, nevím," odpověděl Abner. "Vyptej se na toho...
1. Samuel 19:6...tedy Jonatana poslechl a přísahal: "Jakože je živ Hospodin, nebude zabit!" Jonatan pak Davida zavolal a...
1. Samuel 20:3...Jonatan neví, aby se netrápil.' Ale jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, od smrti dělí jen krok!"...
1. Samuel 20:14...s tebou, jako býval s mým otcem. Pokud budu živ, i ty mi prokazuj Hospodinovu laskavost. A pokud zemřu,...
1. Samuel 20:21... neboť jsi v bezpečí a nic ti nehrozí, jakože je živ Hospodin. Pokud ale tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se,...
1. Samuel 25:26... můj pane, poslal. Teď ale, pane můj, jakože je živ Hospodin a živ jsi ty - protože ti Hospodin zabránil...
1. Samuel 25:34...krev a nevzal pomstu do svých rukou. Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, který mi zabránil ublížit ti,...
1. Samuel 26:10...ruku na Hospodinova pomazaného? Jakože je živ Hospodin," pokračoval David, "sám Hospodin ho raní. Buď...
1. Samuel 26:16...přišel ublížit! Moc ses nevyznamenal. Jakože je živ Hospodin, zasloužíte si zemřít, protože jste...
1. Samuel 28:10...Saul ale přísahal při Hospodinu: "Jakože je živ Hospodin, žádný trest za to nečeká." Nakonec se ho...
1. Samuel 29:6...si tedy Davida zavolal a řekl mu: "Jakože je živ Hospodin, jsi spolehlivý a líbí se mi, jak si v mém...
2. Samuel 2:27...své bratry?" Joáb mu odpověděl: "Jako že je živ Hospodin, kdybys nepromluvil, muži by nepřestali...
2. Samuel 4:9... synům Rimona Beerotského, řekl: "Jakože je živ Hospodin, který vykoupil z každého soužení: Muž,...
2. Samuel 12:5...se na toho muže hrozně rozhněval. "Jakože je živ Hospodin," řekl Nátanovi, "muž, který to spáchal, musí...
2. Samuel 14:11...zabitím mého syna." Na to prohlásil: "Jakože je živ Hospodin, tvému synovi nespadne z hlavy ani vlas!" "Smí...
2. Samuel 14:19...tom všem prsty Joáb?" zeptal se . "Jakože jsi živ, pane králi!" zvolala. "Před slovy pana krále člověk...
2. Samuel 15:21...a věrnost." Itaj ale králi namítl: "Jakože je živ Hospodin a živ je můj pán a král - kdekoli bude můj...
2. Samuel 22:47...mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých norŽiv buď Hospodin, skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen,...
1. Královská 1:29...se před ním, král přísahal: "Jakože je živ Hospodin, který vykoupil můj život z každého soužení,...
1. Královská 2:24...Adoniáš za ta slova nezaplatí životem! Jakože je živ Hospodin, který pevně usadil na trůnu mého otce...
1. Královská 17:1...z Gileádu, řekl Achabovi: "Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v...
1. Královská 17:4...budeš pít a havranům jsem přikázal, aby tam živili." Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova slova:...
1. Královská 17:9... Hle, přikázal jsem jedné tamější vdově, aby  živila." Vstal tedy a vydal se do Sarepty. Přišel k městské...
1. Královská 17:12...kousek chleba." Na to mu odpověděla: "Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám ani kousek. Mouky je ve...
1. Královská 18:10...do rukou Achabovi? Vždyť zabije! Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, není národ ani království, kde ...
1. Královská 18:15...Vždyť zabije!" Eliáš mu odpověděl: "Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím, dnes se mu...
1. Královská 22:14...jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co...
2. Královská 2:2...do Bet-elu."Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli do...
2. Královská 2:4...posílá do Jericha." On ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli do...
2. Královská 2:6...posílá k Jordánu." On ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli dál...
2. Královská 3:14...rukou Moábcům." Elíša mu na to řekl: "Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím - kdybych si...
2. Královská 4:30..." Chlapcova matka ale prohlásila: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, nepustím se !" A tak vstal a...
2. Královská 5:16...tyto dary." Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin, před jehož tváří stojím, nic si nevezmu!" A i...
2. Královská 5:20...vzít, co ten Aramejec Náman přinesl. Jakože je živ Hospodin, poběžím za ním a něco si od něj vezmu!" A tak...
2. Letopisů 18:13...jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co...
Job 40:15...podívej, stejně jako tebe jsem stvořil jejživí se trávou jako dobytče. Jen se podívej, jakou sílu...
Žalmy 18:47...mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých norŽiv buď Hospodin, skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen,...
Žalmy 33:19...doufají, aby je vysvobozoval od smrti, aby je živil v dobách hladových. Naše duše po Hospodinu touží - on...
Žalmy 50:13...- mně patří svět i všechno v něm! Cožpak se živím masem hovězím, cožpak ho krví kozlů zapíjím? Přinášej...
Přísloví 4:17...než někoho podrazí. Takoví se chlebem darebáctví živí, opájejí se vínem násilí! Stezka spravedlivých jak...
Kazatel 5:10... nemá nikdy dost. I to je marnost. Větší majetek živí víc lidí, co z něj tedy jeho majitel? Je to jen...
Kazatel 9:4...musejí zemřít, bude snad někdo ušetřen? Všichni živí však mají naději, vždyť: "Živý pes je na tom lépe než...
Kazatel 9:5... vždyť: "Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev." Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec...
Izaiáš 49:18...se shromáždili, aby k tobě šli. Jakože jsem živ, praví Hospodin, všechny si je připneš jako ozdoby,...
Izaiáš 53:10...sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho živ a Hospodinova vůle skrze něj se zdárně naplní. Po svém...
Jeremiáš 22:24...rodička se budeš svíjet bolestí!" "Jakože jsem živ, praví Hospodin, i kdybys byl, judský králi Jekoniáši,...
Jeremiáš 23:7...Hospodin, kdy nebudete říkat: ‚Jakože je živ Hospodin, který vyvedl syny Izraele z Egypta,' ale:...
Jeremiáš 23:8...vyvedl syny Izraele z Egypta,' ale: ‚Jakože je živ Hospodin, který vyvedl potomstvo domu Izraele zpět ze...
Jeremiáš 38:16...ale Jeremiášovi potají odpřisáhl: "Jakože je živ Hospodin, který nám dal život, nezabiji ani ...
Jeremiáš 44:26...Egyptě; nikdo z nich neřekne: ‚Jakože je živ Panovník Hospodin!' Hle, budu nad nimi bdít, avšak ne v...
Jeremiáš 46:18...‚Rámusil, co propásl svůj čas.' Jakože jsem živ, praví Král, který jméno Hospodin zástupů: Jako se...
Pláč 4:5... a nikdo se s nimi nedělí. Ti, kdo se lahůdkami živili, teď živoří v ulicích. Ti, kdo si šarlat oblékali,...
Ezechiel 3:21...aby nehřešil, a on hřešit přestane - pak zůstane živ, protože přijal varování, a i ty se zachráníš." Tehdy...
Ezechiel 5:11...rozptýlím na všechny strany. Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, protože jsi poskvrnil mou...
Ezechiel 14:16...by kvůli zvěři nikdo nechodil, pak - jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři...
Ezechiel 14:18...z vyhladil lidi i dobytek, pak - jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři...
Ezechiel 14:20...z vyhladil lidi i dobytek, pak - jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli Noe,...
Ezechiel 16:48...v každém ohledu ještě víc než ony! Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, ani tvá sestra Sodoma se...
Ezechiel 17:16...Když porušil smlouvu, copak unikne? Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, zemře v Babylonu, v zemi toho...
Ezechiel 17:19... Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ, obrátím na jeho hlavu, že pohrdl mou přísahou a...
Ezechiel 18:3...trpké hrozny a dětem trnou zuby'? Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, to přísloví v Izraeli...
Ezechiel 20:3...- Vy že se přicházíte se mnou radit? Jakože jsem živ, nebudu odpovídat na vaše modlitby, praví Panovník...
Ezechiel 20:31...na vaše modlitby, dome izraelský? Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, vás nevyslyším!" "Říkáte:...
Ezechiel 20:33...si usmyslili, se ale nikdy nestane. Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, budu vám kralovat v kypícím...
Ezechiel 33:11... Jak bychom mohli žít?' Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, nemám zalíbení ve smrti...
Ezechiel 33:27...jim - Tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ, ti, kdo jsou v rozvalinách, padnou mečem; ty, kdo jsou...
Ezechiel 34:8... pastýři, slyšte slovo Hospodinovo: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - Protože se ovce bez...
Ezechiel 34:10...sebe. Vyrvu jim své ovce ze chřtánu; se jimi živit nebudou! Ano, tak praví Panovník Hospodin: Hle - ...
Ezechiel 35:6...zúčtování s jejich vinami. Proto, jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, vydám krveprolití a krev...
Ezechiel 35:11...- jenže tam bydlí Hospodin! Proto, jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, tvůj nenávistný hněv a závist...
Daniel 4:14...posly, rozsudek vydaný svatými, aby všichni živí poznali, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a...
Daniel 4:24...laskavostí k trpícím. Kéž bys byl dlouho šťastně živ!" To vše se potom králi Nabukadnezarovi stalo...
Ozeáš 4:8...mně hřešili; svou Slávu nahradili mrzkostíŽiví se oběťmi mého lidu za hřích, dychtivě baží po jejich...
Ozeáš 10:13...jste však pěstovali podlost a sklízeli jste zloživili jste se přetvářkou! Protožes spoléhal na vlastní...
Amos 8:14...na hřích Samaří. Prý: "Jakože je tvůj Bůh, Daneživ! Jakože žije pouť do Beer-šeby!" - takoví padnou, aby...
Sofoniáš 2:9...a roztahují se na jeho území. Proto, jakože jsem živ, praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, Moáb dopadne jako...
Matouš 4:4...odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.'" Tehdy...
Matouš 6:26...neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás...
Lukáš 4:4...odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.'" Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu...
Lukáš 12:24...ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! Copak si někdo z...
Lukáš 20:38...a Bohem Jákoba. On přece není Bohem mrtvých, ale živých - pro něj jsou živí všichni!" "Mistře, to jsi řekl...
Římanům 14:11...před Božím trůnem. Jak je psáno: "Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a...
2. Korintským 4:11...byl na našem těle zjeven také Ježíšův život. My živí jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na...
Efeským 4:28... přestane krást a začne pracovat. se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl podělit s tím, kdo ...
Efeským 5:29...neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako Kristus svou církev. Jsme přece...
1. Tesalonickým 4:17...a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu;...
Židům 5:13...potřebujete mléko, a ne hutný pokrm. Kdokoli se živí mlékem, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je...
Židům 7:25... kdo skrze něj přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za přimlouval. Přesně takového velekněze...
Jakub 4:15...pak mizí. Raději máte říci: "Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono." Vy se ale chlubíte ve své...
1. Petr 4:6...byli jako lidé v těle odsouzeni, v Duchu jsou živí u Boha. Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a...
Zjevení 12:6... kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. V nebi nastal boj:...
Zjevení 12:14...hadem uletěla na poušť, na své místo, kde bude živena čas a časy a půl času. Had ze své tlamy vychrlil za...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |