Živi

Hledám varianty 'živi' [ živými (8) živým (7) živých (23) živý (19) živou (13) živí (17) živi (5) živému (7) živém (6) živého (39) živé (38) živá (3) živa (1) živ (92) ]. Nalezeno 256 veršù.
Genesis 2:7...zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. Hospodin Bůh...
Genesis 3:20...Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech živých. Hospodin Bůh...
Genesis 6:17...způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne. S tebou...
Genesis 6:19...tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Ze všeho živého, z veškerého tvorstva, přivedeš do archy po páru od...
Genesis 7:23... co žilo na souši, pomřelo. Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka po dobytek,...
Genesis 8:17...žena a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno živé, co máš u sebe - veškeré tvory z ptactva, dobytka i...
Genesis 8:21...srdce od mládí zlé. Nikdy nepobiji vše živé, jako jsem to učinil. Dokud bude trvat země, nikdy...
Genesis 9:3...mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám...
Genesis 9:10...s vámi, s vaším budoucím semenem i s každou živou bytostí, jež je s vámi - s ptactvem, dobytkem i se...
Genesis 9:12...smlouvy, kterou uzavírám s vámi i s každou živou bytostí, jež je s vámi, pro všechna příští pokolení:...
Genesis 9:15... připomenu si svou smlouvu s vámi i s každou živou bytostí, a nikdy nepřijde záplava vody, aby...
Genesis 9:16...si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení...
Genesis 16:14...studna dostala jméno "Beer-lachai-roi, Studnice Živého, který mne vidí." Jak známo, leží mezi Kádešem a...
Genesis 17:18...porodí?" Odpověděl tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "Nikoli! Tvá manželka...
Genesis 24:62...Rebeku a odjel. Izák právě přicházel od Studnice Živého, který mne vidí (bydlel totiž v negevském kraji). K...
Genesis 25:11...jeho synu Izákovi a Izák bydlel u Studnice Živého, který mne vidí. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele...
Genesis 42:15...špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je farao živ, nevyjdete odsud, dokud sem nepřijde váš nejmladší...
Genesis 42:16...jste říkali pravdu. A pokud ne, jakože je farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít do...
Exodus 20:12...jej. Cti svého otce i matku, jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej...
Exodus 21:35...býk potrká sousedova býka tak, že pojde, prodají živého býka a peníze za něj si rozdělí napůl; také o mrtvé...
Exodus 22:3...prodán. Jestliže se u něj to, co ukradl, najde živé - býk, osel nebo beránek - nahradí to dvojnásobně....
Leviticus 13:10... od něhož zbělelo ochlupení, a na otoku je jizva živého masa, je to pokročilé malomocenství kůže - kněz jej...
Leviticus 13:14... je čistý. Kdykoli by se však na něm ukázalo živé maso, bude nečistý. Jakmile kněz spatří živé maso,...
Leviticus 13:15...živé maso, bude nečistý. Jakmile kněz spatří živé maso, prohlásí jej za nečistého. Živé maso je nečisté...
Leviticus 13:16...maso je nečisté - je to malomocenství. Jakmile živé maso zmizí a místo zbělá, přijde postižený ke knězi....
Leviticus 14:4...pro toho, kdo chce být očištěn, přinést dva živé čisté ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a...
Leviticus 14:6...hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme živého ptáka, cedrové dřevo, šarlatovou látku a yzop a...
Leviticus 14:7...od malomocenství a prohlásí jej za čistéhoŽivého ptáka pak vypustí do kraje. Ten, kdo se očišťuje, si...
Leviticus 14:51...vezme cedrové dřevo, yzop, šarlatovou látkuživého ptáka, namočí to v krvi zabitého ptáka s pramenitou...
Leviticus 14:52... Poté, co krví zabitého ptáka, pramenitou vodouživým ptákem, cedrovým dřevem, yzopem a šarlatovou látkou...
Leviticus 14:53...šarlatovou látkou očistí dům od hříchu, vypustí živého ptáka za městem do kraje. Tak za dům vykoná obřad...
Leviticus 16:10... na něhož vyšel lospro Azazela', však postaví živého před Hospodina, aby jím vykonal obřad smíření a aby...
Leviticus 16:20...svatyně, Stanu setkávání a oltáře, přivede toho živého kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a...
Leviticus 16:21...toho živého kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a bude nad ním vyznávat všechny viny synů...
Numeri 14:21..."Odpouštím, jak jsi řekl. Avšak, jakože jsem živ a Hospodinova sláva naplňuje celou zem: Nikdo z těch,...
Numeri 14:28... jak proti mně reptají! Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, že s vámi naložím tak, jak jste přede...
Numeri 17:13...za lid obřad smíření. Postavil se mezi mrtvéživé, a rána se zastavila. Těch, kteří tou ranou zemřeli,...
Numeri 31:18...dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé. Vy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za táborem....
Deuteronomium 3:3...lidem. Bili jsme je, z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze,...
Deuteronomium 4:1...a zákony, které vás učím dodržovat, abyste byli živi a vešli do země, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich...
Deuteronomium 4:33...prostředku ohně, jak jsi jej slyšel ty, a zůstal živ? Zkusil kdy nějaký bůh přijít a za velikých zkoušek,...
Deuteronomium 5:16...ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, jsi dlouho živ a vede se ti dobře na zemi, kterou ti dává Hospodin,...
Deuteronomium 5:26...Boha, zemřeme. Kdy který smrtelník slyšel hlas živého Boha mluvícího z prostředku ohně a zůstal naživu?...
Deuteronomium 6:2... abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina, svého Boha, a zachovávali všechna...
Deuteronomium 8:1...přikázání, která ti dnes udílím, abyste byli živi, rozmnožili se a mohli vejít a obsadit zem, kterou...
Deuteronomium 8:3... aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst. Tvůj oděv za...
Deuteronomium 11:6...je, jejich rodiny, jejich stany i všechno živé, co šlo za nimi! Vy sami jste na vlastní oči viděli...
Deuteronomium 22:7...pustit, aby se ti vedlo šťastně a byl jsi dlouho živ. Když budeš stavět nový dům, udělej na střeše zábradlí....
Deuteronomium 25:15...a naprosto poctivou míru. Pak budeš dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Kdokoli...
Deuteronomium 30:19...za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život, a budeš...
Deuteronomium 32:47...slovo pro vás vůbec není plané - vždyť je to váš život! Díky němu budete dlouho živi v zemi, kterou jdete za...
Jozue 3:10...pokračoval: "Podle toho poznáte, že je mezi vámi živý Bůh: dozajista před vámi vyžene Kananejce, Chetejce,...
Jozue 8:23...ani kdo by unikl. Jen ajského krále zajali živého a přivlekli ho k Jozuovi. Když byl Izrael hotov s...
Jozue 10:28...Vyhubil ji ostřím meče i s jejím králem; všechno živé v vyhladil jako proklaté. Nikoho nenechal naživu; s...
Jozue 10:30...do rukou. Ten ji vyhubil ostřím meče se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho tam nenechal naživu; s...
Jozue 10:32...druhého dne a ostřím meče v něm vyhubil všechno živé stejně, jako to provedl v Libně. Na pomoc Lachiši...
Jozue 10:35...dne jej dobyli a vyhubili ostřím meče; všechno živé v něm toho dne vyhladil jako proklaté, stejně jako to...
Jozue 10:37...i s jeho králem, se všemi vesnicemi i se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho nenechal naživu, stejně...
Jozue 10:39...zajali. Město vyhubili ostřím meče a všechno živé v něm vyhladili jako proklaté. Nikoho nenechal naživu....
Jozue 11:11...předtím hlavou všech těch království.) Všechno živé v něm pobili ostřím meče; vyhladili je jako proklaté,...
Jozue 11:14...ostřím meče, úplně je vyhubili. Neušetřili ani živou duši. Jak přikázal Hospodin svému služebníku...
Soudců 8:19... synové matky!" zvolal Gedeon. "Jakože je živ Hospodin - kdybyste je nechali naživu, nezabil bych...
Růt 2:20..."Hospodin mu žehnej! Neodmítl prokázat laskavost živým ani mrtvým!" A dodala: "Ten muž je jeden z našich...
Růt 3:13... vykoupí. Pokud ji ale nesplní, pak, jakože je živ Hospodin, vykoupím . Spi do rána." Spala tedy...
1. Samuel 1:26...Hana, "poslyš prosím. Jakože jsi, můj paneživ, jsem ta žena, která tu poblíž tebe stála a modlila...
1. Samuel 14:39...zjistěte, jaký hřích byl dnes spáchán. Jakože je živ Hospodin, zachránce Izraele, i kdyby šlo o mého syna...
1. Samuel 14:45...to veliké vítězství? To tedy ne! Jakože je živ Hospodin, ani vlas mu z hlavy nespadne. Vždyť mu dnes...
1. Samuel 15:8...hranicí. Agaga, krále Amalekovců, dopadli živého, ale všechen lid vyhubili mečem jako proklatý. Saul...
1. Samuel 17:26...je tenhle filištínský neobřezanec, že uráží šiky živého Boha?" Muži mu tedy pověděli stejně jako předtím, co...
1. Samuel 17:36...neobřezanec dopadne stejně, protože urážel šiky živého Boha," pokračoval David. "Hospodin, který ...
1. Samuel 17:55..."Čí syn je ten chlapec, Abnere?" "Jakože jsi živ, králi, nevím," odpověděl Abner. "Vyptej se na toho...
1. Samuel 19:6...tedy Jonatana poslechl a přísahal: "Jakože je živ Hospodin, nebude zabit!" Jonatan pak Davida zavolal a...
1. Samuel 20:3...Jonatan neví, aby se netrápil.' Ale jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, od smrti dělí jen krok!"...
1. Samuel 20:14...s tebou, jako býval s mým otcem. Pokud budu živ, i ty mi prokazuj Hospodinovu laskavost. A pokud zemřu,...
1. Samuel 20:21... neboť jsi v bezpečí a nic ti nehrozí, jakože je živ Hospodin. Pokud ale tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se,...
1. Samuel 25:26... můj pane, poslal. Teď ale, pane můj, jakože je živ Hospodin a živ jsi ty - protože ti Hospodin zabránil...
1. Samuel 25:29...někdo rozhodl pronásledovat a usilovat tiživot, tvůj život, můj pane, zůstane pevně ve svazku živých...
1. Samuel 25:34...krev a nevzal pomstu do svých rukou. Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, který mi zabránil ublížit ti,...
1. Samuel 26:10...ruku na Hospodinova pomazaného? Jakože je živ Hospodin," pokračoval David, "sám Hospodin ho raní. Buď...
1. Samuel 26:16...přišel ublížit! Moc ses nevyznamenal. Jakože je živ Hospodin, zasloužíte si zemřít, protože jste...
1. Samuel 28:10...Saul ale přísahal při Hospodinu: "Jakože je živ Hospodin, žádný trest za to nečeká." Nakonec se ho...
1. Samuel 29:6...si tedy Davida zavolal a řekl mu: "Jakože je živ Hospodin, jsi spolehlivý a líbí se mi, jak si v mém...
2. Samuel 2:27...své bratry?" Joáb mu odpověděl: "Jako že je živ Hospodin, kdybys nepromluvil, muži by nepřestali...
2. Samuel 4:9... synům Rimona Beerotského, řekl: "Jakože je živ Hospodin, který vykoupil z každého soužení: Muž,...
2. Samuel 12:5...se na toho muže hrozně rozhněval. "Jakože je živ Hospodin," řekl Nátanovi, "muž, který to spáchal, musí...
2. Samuel 14:11...zabitím mého syna." Na to prohlásil: "Jakože je živ Hospodin, tvému synovi nespadne z hlavy ani vlas!" "Smí...
2. Samuel 14:19...tom všem prsty Joáb?" zeptal se . "Jakože jsi živ, pane králi!" zvolala. "Před slovy pana krále člověk...
2. Samuel 15:21...a věrnost." Itaj ale králi namítl: "Jakože je živ Hospodin a živ je můj pán a král - kdekoli bude můj...
2. Samuel 22:47...mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých norŽiv buď Hospodin, skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen,...
1. Královská 1:29...se před ním, král přísahal: "Jakože je živ Hospodin, který vykoupil můj život z každého soužení,...
1. Královská 2:24...Adoniáš za ta slova nezaplatí životem! Jakože je živ Hospodin, který pevně usadil na trůnu mého otce...
1. Královská 3:22...Ta druhá žena ale tvrdila: "Ne, ne! Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj!" "Ne, ne," bránila se ta...
1. Královská 3:23... Král je přerušil: "Takže jedna tvrdí: ‚Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj,' a druhá tvrdí: ‚Ne, ne,...
1. Královská 3:25...mi meč." Přinesli mu tedy meč. "Rozsekněte to živé dítě vedví," řekl král. "Polovinu dejte jedné a...
1. Královská 3:26...polovinu druhé." Vtom ale žena, které patřil ten živý syn, zvolala ke králi: "Prosím, pane můj! Dejte to...
1. Královská 3:27...Král tehdy rozhodl: "Nezabíjejte ho! Dejte to živé dítě první ženě - to je jeho matka." Když se v...
1. Královská 15:29...celý dům Jeroboámův. Neponechal z Jeroboáma živou duši, vyhladil je úplně všechny, jak to Hospodin řekl...
1. Královská 17:1...z Gileádu, řekl Achabovi: "Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v...
1. Královská 17:12...kousek chleba." Na to mu odpověděla: "Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám ani kousek. Mouky je ve...
1. Královská 18:10...do rukou Achabovi? Vždyť zabije! Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, není národ ani království, kde ...
1. Královská 18:15...Vždyť zabije!" Eliáš mu odpověděl: "Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím, dnes se mu...
1. Královská 20:18... že ze Samaří vyrazili nějací muži. "Zajměte je živé," rozkázal, " jdou vyjednávat nebo bojovat!" Za...
1. Královská 22:14...jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co...
2. Královská 2:2...do Bet-elu."Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli do...
2. Královská 2:4...posílá do Jericha." On ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli do...
2. Královská 2:6...posílá k Jordánu." On ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli dál...
2. Královská 3:14...rukou Moábcům." Elíša mu na to řekl: "Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím - kdybych si...
2. Královská 4:30..." Chlapcova matka ale prohlásila: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, nepustím se !" A tak vstal a...
2. Královská 5:16...tyto dary." Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin, před jehož tváří stojím, nic si nevezmu!" A i...
2. Královská 5:20...vzít, co ten Aramejec Náman přinesl. Jakože je živ Hospodin, poběžím za ním a něco si od něj vezmu!" A tak...
2. Královská 7:12...poli. Říkají si: ‚ vyjdou z města, zajmeme je živé a vpadneme dovnitř!'" Na to mu jeden z jeho dvořanů...
2. Královská 10:14...syny krále a syny královny matky." "Zajměte je živé!" rozkázal Jehu. Zajali je tedy živé a všech...
2. Královská 19:4...vyslaný svým pánem, asyrským králem, aby urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal za ta slova, která Hospodin...
2. Královská 19:16... Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel živého Boha? Je to tak, Hospodine, asyrští králové ty...
2. Letopisů 18:13...jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co...
2. Letopisů 25:12...Seíru. Dalších 10 000 zajali judští vojáci živých a odvedli je na vrchol skály, odkud je svrhli dolů a...
Job 27:2...Job pokračoval ve své promluvě: "Při Bohu živém, který mi upřel právo, při Všemohoucím, jenž naplnil...
Job 28:13...netuší, kudy k ; nenajde ji na zemi mezi živými. Propast praví: "Ve mně není." Moře říká: "Nemám ji...
Job 28:21...A rozumnost kde přebývá? Skrytá je očím všech živých na zemi i ptákům na nebi je tajemstvím. Záhuba i...
Job 30:23... na smrt, to jistě vím - do domu určeného všem živým. Na zhrouceného přece nikdo ruku nevztáhne, když volá...
Job 33:30... aby jeho duši odvrátil od jámy, ve světle živých aby mohl žít. Dej pozor, Jobe, naslouchej mi, mlč a...
Job 34:15...napadlo svůj dech, svého ducha odejmout, všechno živé by rázem pomřelo, lidstvo by se bylo do prachu...
Job 40:15...podívej, stejně jako tebe jsem stvořil jejživí se trávou jako dobytče. Jen se podívej, jakou sílu...
Žalmy 18:47...mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých norŽiv buď Hospodin, skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen,...
Žalmy 27:13...obviňují ! Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živými uvidím, jak dobrý je Hospodin! Spoléhej na Hospodina...
Žalmy 42:3...vodě, duše prahne, Bože, po tobě! Po Bohu, po živém Bohu, žízní duše : Kdy půjdu a spatřím Boží...
Žalmy 52:7...porazí, chytne , z domova uchvátí, ze země živých vyhladí! séla Spravedliví užasnou, to uvidí,...
Žalmy 56:14...směl před Bohem stále choditve světle, mezi živými! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!"...
Žalmy 84:3...k Hospodinovým nádvořím. srdce i tělo volají živému Bohu vstříc! Vždyť i ten vrabec domov , hnízdo si...
Žalmy 116:9... Před Hospodinem stále chodit smím na zemi mezi živými! Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil, i když svíral...
Žalmy 142:6... Hospodine, jsi skrýš, můj úděl na zemi mezi živými! Vyslechni prosím moje volání - jsem úplně...
Žalmy 143:2...Jsem tvůj služebník, nevoď na soud - nikdoživých není v právu před tebou! Pronásleduje nepřítel,...
Přísloví 4:17...než někoho podrazí. Takoví se chlebem darebáctví živí, opájejí se vínem násilí! Stezka spravedlivých jak...
Kazatel 5:10... nemá nikdy dost. I to je marnost. Větší majetek živí víc lidí, co z něj tedy jeho majitel? Je to jen...
Kazatel 9:4...musejí zemřít, bude snad někdo ušetřen? Všichni živí však mají naději, vždyť: "Živý pes je na tom lépe než...
Kazatel 9:5... vždyť: "Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev." Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec...
Píseň 4:15...balzámy. Jsi pramen zahradní, studnice živých vod, bystřina proudící z libanonských hor! Zvedni se...
Izaiáš 8:19...nemá ptát svého Boha? To se ptát mrtvých na živé? K Zákonu a svědectví! Pokud však nechtějí, pak si...
Izaiáš 37:4...vyslaný svým pánem, asyrským králem, aby urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal za ta slova, která Hospodin...
Izaiáš 37:17... Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel živého Boha? Je to tak, Hospodine, asyrští králové ty...
Izaiáš 38:11...jsem si: Hospodina nespatřím na zemi mezi živými; neuvidím se s žádným člověkem, s nikým, kdo žije na...
Izaiáš 38:19...kteří padli do jámy, nevzhlížejí k tvé věrnostiŽivý, jen živý může velebit tak jako v dnešním dni;...
Izaiáš 49:18...se shromáždili, aby k tobě šli. Jakože jsem živ, praví Hospodin, všechny si je připneš jako ozdoby,...
Izaiáš 53:8...na to pomyslel? Byl totiž vyťat ze země živých, proviněním mého lidu raněn byl. měl být pohřben...
Izaiáš 53:10...sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho živ a Hospodinova vůle skrze něj se zdárně naplní. Po svém...
Izaiáš 55:3... Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejteživi budete. Věčnou smlouvu chci s vámi uzavřít, potvrdit...
Jeremiáš 2:13...totiž spáchal dvojí zlo: Opustili mne, pramen živých vod, a vykopali si své rozpukané nádrže, ze kterých...
Jeremiáš 10:10...zručného umělce. Ale Hospodin je pravý Bůh, je živý Bůh a věčný Král! Země se třese před jeho zlobou,...
Jeremiáš 11:19... chystají: "Porazme strom i s ovocem, ze země živých ho vytněme, si na jeho jméno nikdo...
Jeremiáš 17:13... protože Hospodina opustili, ten pramen vody živé. Uzdrav , Hospodine, a budu zdráv, zachraň , a...
Jeremiáš 22:24...rodička se budeš svíjet bolestí!" "Jakože jsem živ, praví Hospodin, i kdybys byl, judský králi Jekoniáši,...
Jeremiáš 23:7...Hospodin, kdy nebudete říkat: ‚Jakože je živ Hospodin, který vyvedl syny Izraele z Egypta,' ale:...
Jeremiáš 23:8...vyvedl syny Izraele z Egypta,' ale: ‚Jakože je živ Hospodin, který vyvedl potomstvo domu Izraele zpět ze...
Jeremiáš 23:36...každý svá vlastní slova. Takhle převracíte slova živého Boha, Hospodina zástupů, našeho Boha! Máte se ptát...
Jeremiáš 35:7...své dny bydlete ve stanech, abyste byli dlouho živi na zemi, na níž jste poutníky.' Posloucháme svého otce...
Jeremiáš 38:16...ale Jeremiášovi potají odpřisáhl: "Jakože je živ Hospodin, který nám dal život, nezabiji ani ...
Jeremiáš 44:26...Egyptě; nikdo z nich neřekne: ‚Jakože je živ Panovník Hospodin!' Hle, budu nad nimi bdít, avšak ne v...
Jeremiáš 46:18...‚Rámusil, co propásl svůj čas.' Jakože jsem živ, praví Král, který jméno Hospodin zástupů: Jako se...
Ezechiel 3:21...aby nehřešil, a on hřešit přestane - pak zůstane živ, protože přijal varování, a i ty se zachráníš." Tehdy...
Ezechiel 5:11...rozptýlím na všechny strany. Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, protože jsi poskvrnil mou...
Ezechiel 14:16...by kvůli zvěři nikdo nechodil, pak - jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři...
Ezechiel 14:18...z vyhladil lidi i dobytek, pak - jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři...
Ezechiel 14:20...z vyhladil lidi i dobytek, pak - jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli Noe,...
Ezechiel 16:48...v každém ohledu ještě víc než ony! Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, ani tvá sestra Sodoma se...
Ezechiel 17:16...Když porušil smlouvu, copak unikne? Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, zemře v Babylonu, v zemi toho...
Ezechiel 17:19... Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ, obrátím na jeho hlavu, že pohrdl mou přísahou a...
Ezechiel 18:3...trpké hrozny a dětem trnou zuby'? Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, to přísloví v Izraeli...
Ezechiel 20:3...- Vy že se přicházíte se mnou radit? Jakože jsem živ, nebudu odpovídat na vaše modlitby, praví Panovník...
Ezechiel 20:31...na vaše modlitby, dome izraelský? Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, vás nevyslyším!" "Říkáte:...
Ezechiel 20:33...si usmyslili, se ale nikdy nestane. Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, budu vám kralovat v kypícím...
Ezechiel 26:20... Nebudeš obydleno, neobstojíš na zemi mezi živými! Učiním odstrašujícím znamením a zanikneš. Budou...
Ezechiel 32:23...leží její armáda. Ti, kdo šířili hrůzu v zemi živých, padli, mečem pobiti. Bude tam Elam a celá jeho...
Ezechiel 32:24...do podsvětí. Ti, kdo šířili hrůzu v zemi živých, teď snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy....
Ezechiel 32:25...byli mečem pobiti, protože šířili hrůzu v zemi živých, a tak teď snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy....
Ezechiel 32:26...byli mečem pobiti, protože šířili hrůzu v zemi živých. Neleží ale mezi dávnými hrdiny, kteří sestoupili do...
Ezechiel 32:27...přikrýval jejich kosti tenkrát, když se země živých děsila před těmi hrdiny. Ty však budeš ležet...
Ezechiel 32:32...Hospodin. Pustím totiž svou hrůzu do země živých a farao se všemi svými hordami bude položen mezi...
Ezechiel 33:11... Jak bychom mohli žít?' Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, nemám zalíbení ve smrti...
Ezechiel 33:27...jim - Tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ, ti, kdo jsou v rozvalinách, padnou mečem; ty, kdo jsou...
Ezechiel 34:8... pastýři, slyšte slovo Hospodinovo: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - Protože se ovce bez...
Ezechiel 35:6...zúčtování s jejich vinami. Proto, jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, vydám krveprolití a krev...
Ezechiel 35:11...- jenže tam bydlí Hospodin! Proto, jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, tvůj nenávistný hněv a závist...
Daniel 4:14...posly, rozsudek vydaný svatými, aby všichni živí poznali, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a...
Daniel 4:24...laskavostí k trpícím. Kéž bys byl dlouho šťastně živ!" To vše se potom králi Nabukadnezarovi stalo...
Daniel 4:31...Nejvyššímu a chválil jsem a velebil Věčně živého: Jeho vláda trvá navěky, jeho království nad všemi...
Daniel 6:21...sevřeným hlasem na Daniela: "Danieli, služebníku živého Boha! Dokázal tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš,...
Daniel 6:27...a chvěním ctili Danielova Boha. Neboť on je Bůh živý, on trvá navěky. Jeho království se nezhroutí a jeho...
Daniel 12:7...k nebi a slyšel jsem, jak přísahá při Věčně živém: "Po času a časech a polovině času, se dovrší...
Ozeáš 2:1..."Nejste můj lid," jim budou říkat: "Synové živého Boha." Synové Judy a synové Izraele se sjednotí pod...
Ozeáš 4:8...mně hřešili; svou Slávu nahradili mrzkostíŽiví se oběťmi mého lidu za hřích, dychtivě baží po jejich...
Amos 8:14...na hřích Samaří. Prý: "Jakože je tvůj Bůh, Daneživ! Jakože žije pouť do Beer-šeby!" - takoví padnou, aby...
Sofoniáš 2:9...a roztahují se na jeho území. Proto, jakože jsem živ, praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, Moáb dopadne jako...
Zachariáš 14:8...i v čas večera. V onen den potečou z Jeruzaléma živé vody, polovina k Mrtvému moři na východě a polovina ke...
Matouš 4:4...odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.'" Tehdy...
Matouš 6:26...neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás...
Matouš 16:16...koho máte vy?" zeptal se. "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" odpověděl mu Šimon Petr. "Blaze tobě, Šimone,...
Matouš 22:32...a Bůh Jákobův'? On není Bohem mrtvých, ale živých!" A když to zástupy uslyšely, žasly nad jeho učením...
Matouš 26:63...těch mužů?" Ježíš ale mlčel. "Zapřísahám při živém Bohu, abys nám řekl, zda jsi Mesiáš, Boží Syn!"...
Marek 12:27...a Bůh Jákobův'? On přece není Bohem mrtvých, ale živých! Velice se mýlíte." Jeden ze znalců Písma slyšel...
Lukáš 4:4...odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.'" Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu...
Lukáš 12:24...ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! Copak si někdo z...
Lukáš 15:27... Tvůj otec porazil tučné tele, že ho zpátky živého a zdravého.' Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít...
Lukáš 20:38...a Bohem Jákoba. On přece není Bohem mrtvých, ale živých - pro něj jsou živí všichni!" "Mistře, to jsi řekl...
Lukáš 24:5...tváře k zemi, ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tu, vstal! Vzpomeňte si, jak vám...
Jan 4:10...‚Dej mi napít,' žádala bys ty jeho, a dal by ti živou vodu." "Pane, nemáš ani, čím bys čerpal," namítla...
Jan 4:11...žena, "a studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu...
Jan 6:51... aby ten, kdo z něj , nezemřel. jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdokoli by ten chléb...
Jan 6:57...krev, zůstává ve mně a v něm. Jako poslal živý Otec a žiji skrze Otce, tak ten, kdo mne, bude...
Jan 7:38...pij! Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo." (A to řekl o Duchu, kterého...
Skutky 1:3...umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po čtyřicet dní ukazoval a mluvil o Božím...
Skutky 7:38...na hoře Sinaj, a našimi otci. To on přijal živá slova, aby je předal nám. Naši otcové ho ale nechtěli...
Skutky 9:41... Potom zavolal svaté i vdovy a ukázal jim ji živou. Rozneslo se to po celé Joppě a mnozí uvěřili v Pána...
Skutky 10:42... že on je ten, koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých. Jemu vydávají svědectví všichni proroci:...
Skutky 14:15... abyste se obrátili od těchto marnostíživému Bohu, který stvořil nebe, zemi i moře a všechno v...
Skutky 20:12...do rána, kdy odešel. Toho chlapce pak přivedli živého a byli nesmírně potěšeni. My ostatní jsme vyrazili...
Římanům 6:11... Stejně tak se i vy považujte za mrtvé hříchuživé Bohu v Kristu Ježíši. Nenechte proto ve svých...
Římanům 9:26..."Na místě, kde slýchali: ‚Nejste můj lid,' syny živého Boha se budou jmenovat." Izaiáš pak volá ohledně...
Římanům 12:1...vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude...
Římanům 14:9...Kristus zemřel a znovu ožil - aby byl Pánem živých i mrtvých. Proč tedy soudíš svého bratra? Anebo ty,...
Římanům 14:11...před Božím trůnem. Jak je psáno: "Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a...
1. Korintským 15:45... Jak je psáno: "První člověk, Adam, se stal živou duší," ale ten poslední Adam se stal obživujícím...
2. Korintským 3:3...naší službou, napsaný ne inkoustem, ale Duchem živého Boha, ne na kamenných deskách, ale na deskách...
2. Korintským 4:11...byl na našem těle zjeven také Ježíšův život. My živí jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na...
2. Korintským 6:16...Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: "Budu v nich přebývat a...
Galatským 2:19... Díky Zákonu jsem ale pro Zákon mrtvý, abych byl živý pro Boha. Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji -...
Efeským 4:28... přestane krást a začne pracovat. se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl podělit s tím, kdo ...
Efeským 5:29...neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako Kristus svou církev. Jsme přece...
1. Tesalonickým 1:9...obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a pravému a očekávali z nebe jeho Syna, jehož...
1. Tesalonickým 4:17...a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu;...
1. Timoteus 3:15...je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy. Tajemství zbožnosti...
1. Timoteus 4:10...namáháme a svádíme takový boj, že máme nadějiživém Bohu, který je Spasitelem všech lidí, a zvláště...
2. Timoteus 4:1...Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, přijde nastolit své království: Hlásej...
Židům 3:12...zlé a nevěrné srdce, které by se odvracelo od živého Boha. Raději se navzájem denně povzbuzujte, dokud...
Židům 4:12...nepadl kvůli neposlušnosti. Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká ...
Židům 5:13...potřebujete mléko, a ne hutný pokrm. Kdokoli se živí mlékem, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je...
Židům 7:25... kdo skrze něj přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za přimlouval. Přesně takového velekněze...
Židům 9:14... očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu? Kristus zemřel, aby vykoupil hříchy spáchané...
Židům 10:20...svobodný přístup do pravé svatyně tou novouživou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest jeho...
Židům 10:31...svůj lid." Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha! Rozpomeňte se na dřívější dny - kolik zápasů a...
Židům 12:22...") Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha - nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu...
Jakub 4:15...pak mizí. Raději máte říci: "Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono." Vy se ale chlubíte ve své...
1. Petr 1:3...nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k...
1. Petr 1:23...z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží slovo. Vždyť: "Každý člověk je jako...
1. Petr 2:4... jak laskavý je Pán. Když přicházíte k němu, k živému kameni zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému...
1. Petr 2:5...a vzácnému před Bohem, sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým...
1. Petr 4:5...musí složit účty Tomu, který je připraven soudit živé i mrtvé. Proto bylo evangelium zvěstováno i těm, kdo...
1. Petr 4:6...byli jako lidé v těle odsouzeni, v Duchu jsou živí u Boha. Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a...
Zjevení 1:18..."Neboj se. jsem Ten první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. mám...
Zjevení 3:1...sedm hvězd: Znám tvé skutky - podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý. Probuď se a posilni umírající zbytek,...
Zjevení 4:9...vzdají slávu, čest a díky Sedícímu na trůnuŽivému na věky věků, padne těch čtyřiadvacet starců před...
Zjevení 4:10...před obličejem Sedícího na trůnu, klanějí se Živému na věky věků a hází své koruny před trůn se slovy:...
Zjevení 7:2...vystupoval od východu slunce a měl pečetidlo živého Boha. Ten zavolal mocným hlasem na ty čtyři anděly,...
Zjevení 7:17... který je uprostřed trůnu. Povede je k pramenům živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí." Když pak...
Zjevení 10:6...zemi, pozvedl pravou ruku k nebi a přísahal při Živém na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v něm,...
Zjevení 15:7...andělům sedm zlatých číší plných hněvu Boha živého na věky věků. Chrám se naplnil dýmem od Boží slávy a...
Zjevení 16:3... To se obrátilo jakoby v krev mrtvého a veškerá živá duše v moři zemřela. Třetí pak vylil svou číši na řeky...

Slova obsahující živi: obživil (3) oživil (5) živi (5) živil (1) živila (1) živili (4) živit (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |