Živ

Hledám varianty 'živ' [ živými (8) živým (7) živých (23) živý (19) živou (13) živit (2) živím (1) živili (4) živila (1) živil (1) živí (17) živi (5) živena (1) živému (7) živém (6) živého (39) živé (38) živá (3) živa (1) živ (92) ]. Nalezeno 266 veršù.
Genesis 2:7...zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. Hospodin Bůh...
Genesis 3:20...Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech živých. Hospodin Bůh...
Genesis 6:17...způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne. S tebou...
Genesis 6:19...tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Ze všeho živého, z veškerého tvorstva, přivedeš do archy po páru od...
Genesis 7:23... co žilo na souši, pomřelo. Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka po dobytek,...
Genesis 8:17...žena a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno živé, co máš u sebe - veškeré tvory z ptactva, dobytka i...
Genesis 8:21...srdce od mládí zlé. Nikdy nepobiji vše živé, jako jsem to učinil. Dokud bude trvat země, nikdy...
Genesis 9:3...mořské ryby: jsou vám vydáni do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám...
Genesis 9:10...s vámi, s vaším budoucím semenem i s každou živou bytostí, jež je s vámi - s ptactvem, dobytkem i se...
Genesis 9:12...smlouvy, kterou uzavírám s vámi i s každou živou bytostí, jež je s vámi, pro všechna příští pokolení:...
Genesis 9:15... připomenu si svou smlouvu s vámi i s každou živou bytostí, a nikdy nepřijde záplava vody, aby...
Genesis 9:16...si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a každou živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení...
Genesis 16:14...studna dostala jméno "Beer-lachai-roi, Studnice Živého, který mne vidí." Jak známo, leží mezi Kádešem a...
Genesis 17:18...porodí?" Odpověděl tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "Nikoli! Tvá manželka...
Genesis 24:62...Rebeku a odjel. Izák právě přicházel od Studnice Živého, který mne vidí (bydlel totiž v negevském kraji). K...
Genesis 25:11...jeho synu Izákovi a Izák bydlel u Studnice Živého, který mne vidí. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele...
Genesis 27:40...od úrodné země, od nebeské rosy shůry. Budeš se živit svým mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen když se...
Genesis 42:15...špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je farao živ, nevyjdete odsud, dokud sem nepřijde váš nejmladší...
Genesis 42:16...jste říkali pravdu. A pokud ne, jakože je farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít do...
Exodus 20:12...jej. Cti svého otce i matku, jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej...
Exodus 21:35...býk potrká sousedova býka tak, že pojde, prodají živého býka a peníze za něj si rozdělí napůl; také o mrtvé...
Exodus 22:3...prodán. Jestliže se u něj to, co ukradl, najde živé - býk, osel nebo beránek - nahradí to dvojnásobně....
Leviticus 13:10... od něhož zbělelo ochlupení, a na otoku je jizva živého masa, je to pokročilé malomocenství kůže - kněz jej...
Leviticus 13:14... je čistý. Kdykoli by se však na něm ukázalo živé maso, bude nečistý. Jakmile kněz spatří živé maso,...
Leviticus 13:15...živé maso, bude nečistý. Jakmile kněz spatří živé maso, prohlásí jej za nečistého. Živé maso je nečisté...
Leviticus 13:16...maso je nečisté - je to malomocenství. Jakmile živé maso zmizí a místo zbělá, přijde postižený ke knězi....
Leviticus 14:4...pro toho, kdo chce být očištěn, přinést dva živé čisté ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a...
Leviticus 14:6...hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme živého ptáka, cedrové dřevo, šarlatovou látku a yzop a...
Leviticus 14:7...od malomocenství a prohlásí jej za čistéhoŽivého ptáka pak vypustí do kraje. Ten, kdo se očišťuje, si...
Leviticus 14:51...vezme cedrové dřevo, yzop, šarlatovou látkuživého ptáka, namočí to v krvi zabitého ptáka s pramenitou...
Leviticus 14:52... Poté, co krví zabitého ptáka, pramenitou vodouživým ptákem, cedrovým dřevem, yzopem a šarlatovou látkou...
Leviticus 14:53...šarlatovou látkou očistí dům od hříchu, vypustí živého ptáka za městem do kraje. Tak za dům vykoná obřad...
Leviticus 16:10... na něhož vyšel lospro Azazela', však postaví živého před Hospodina, aby jím vykonal obřad smíření a aby...
Leviticus 16:20...svatyně, Stanu setkávání a oltáře, přivede toho živého kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a...
Leviticus 16:21...toho živého kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a bude nad ním vyznávat všechny viny synů...
Numeri 14:21..."Odpouštím, jak jsi řekl. Avšak, jakože jsem živ a Hospodinova sláva naplňuje celou zem: Nikdo z těch,...
Numeri 14:28... jak proti mně reptají! Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, že s vámi naložím tak, jak jste přede...
Numeri 17:13...za lid obřad smíření. Postavil se mezi mrtvéživé, a rána se zastavila. Těch, kteří tou ranou zemřeli,...
Numeri 31:18...dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé. Vy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za táborem....
Deuteronomium 3:3...lidem. Bili jsme je, z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze,...
Deuteronomium 4:1...a zákony, které vás učím dodržovat, abyste byli živi a vešli do země, kterou vám dává Hospodin, Bůh vašich...
Deuteronomium 4:33...prostředku ohně, jak jsi jej slyšel ty, a zůstal živ? Zkusil kdy nějaký bůh přijít a za velikých zkoušek,...
Deuteronomium 5:16...ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, jsi dlouho živ a vede se ti dobře na zemi, kterou ti dává Hospodin,...
Deuteronomium 5:26...Boha, zemřeme. Kdy který smrtelník slyšel hlas živého Boha mluvícího z prostředku ohně a zůstal naživu?...
Deuteronomium 6:2... abys ty i tvůj syn a vnuk po všechny dny svého života ctili Hospodina, svého Boha, a zachovávali všechna...
Deuteronomium 8:1...přikázání, která ti dnes udílím, abyste byli živi, rozmnožili se a mohli vejít a obsadit zem, kterou...
Deuteronomium 8:3... aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst. Tvůj oděv za...
Deuteronomium 11:6...je, jejich rodiny, jejich stany i všechno živé, co šlo za nimi! Vy sami jste na vlastní oči viděli...
Deuteronomium 22:7...pustit, aby se ti vedlo šťastně a byl jsi dlouho živ. Když budeš stavět nový dům, udělej na střeše zábradlí....
Deuteronomium 25:15...a naprosto poctivou míru. Pak budeš dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Kdokoli...
Deuteronomium 30:19...za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život, a budeš...
Deuteronomium 32:47...slovo pro vás vůbec není plané - vždyť je to váš život! Díky němu budete dlouho živi v zemi, kterou jdete za...
Jozue 3:10...pokračoval: "Podle toho poznáte, že je mezi vámi živý Bůh: dozajista před vámi vyžene Kananejce, Chetejce,...
Jozue 8:23...ani kdo by unikl. Jen ajského krále zajali živého a přivlekli ho k Jozuovi. Když byl Izrael hotov s...
Jozue 10:28...Vyhubil ji ostřím meče i s jejím králem; všechno živé v vyhladil jako proklaté. Nikoho nenechal naživu; s...
Jozue 10:30...do rukou. Ten ji vyhubil ostřím meče se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho tam nenechal naživu; s...
Jozue 10:32...druhého dne a ostřím meče v něm vyhubil všechno živé stejně, jako to provedl v Libně. Na pomoc Lachiši...
Jozue 10:35...dne jej dobyli a vyhubili ostřím meče; všechno živé v něm toho dne vyhladil jako proklaté, stejně jako to...
Jozue 10:37...i s jeho králem, se všemi vesnicemi i se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho nenechal naživu, stejně...
Jozue 10:39...zajali. Město vyhubili ostřím meče a všechno živé v něm vyhladili jako proklaté. Nikoho nenechal naživu....
Jozue 11:11...předtím hlavou všech těch království.) Všechno živé v něm pobili ostřím meče; vyhladili je jako proklaté,...
Jozue 11:14...ostřím meče, úplně je vyhubili. Neušetřili ani živou duši. Jak přikázal Hospodin svému služebníku...
Soudců 8:19... synové matky!" zvolal Gedeon. "Jakože je živ Hospodin - kdybyste je nechali naživu, nezabil bych...
Růt 2:20..."Hospodin mu žehnej! Neodmítl prokázat laskavost živým ani mrtvým!" A dodala: "Ten muž je jeden z našich...
Růt 3:13... vykoupí. Pokud ji ale nesplní, pak, jakože je živ Hospodin, vykoupím . Spi do rána." Spala tedy...
1. Samuel 1:26...Hana, "poslyš prosím. Jakože jsi, můj paneživ, jsem ta žena, která tu poblíž tebe stála a modlila...
1. Samuel 14:39...zjistěte, jaký hřích byl dnes spáchán. Jakože je živ Hospodin, zachránce Izraele, i kdyby šlo o mého syna...
1. Samuel 14:45...to veliké vítězství? To tedy ne! Jakože je živ Hospodin, ani vlas mu z hlavy nespadne. Vždyť mu dnes...
1. Samuel 15:8...hranicí. Agaga, krále Amalekovců, dopadli živého, ale všechen lid vyhubili mečem jako proklatý. Saul...
1. Samuel 17:26...je tenhle filištínský neobřezanec, že uráží šiky živého Boha?" Muži mu tedy pověděli stejně jako předtím, co...
1. Samuel 17:36...neobřezanec dopadne stejně, protože urážel šiky živého Boha," pokračoval David. "Hospodin, který ...
1. Samuel 17:55..."Čí syn je ten chlapec, Abnere?" "Jakože jsi živ, králi, nevím," odpověděl Abner. "Vyptej se na toho...
1. Samuel 19:6...tedy Jonatana poslechl a přísahal: "Jakože je živ Hospodin, nebude zabit!" Jonatan pak Davida zavolal a...
1. Samuel 20:3...Jonatan neví, aby se netrápil.' Ale jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, od smrti dělí jen krok!"...
1. Samuel 20:14...s tebou, jako býval s mým otcem. Pokud budu živ, i ty mi prokazuj Hospodinovu laskavost. A pokud zemřu,...
1. Samuel 20:21... neboť jsi v bezpečí a nic ti nehrozí, jakože je živ Hospodin. Pokud ale tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se,...
1. Samuel 25:26... můj pane, poslal. Teď ale, pane můj, jakože je živ Hospodin a živ jsi ty - protože ti Hospodin zabránil...
1. Samuel 25:29...někdo rozhodl pronásledovat a usilovat tiživot, tvůj život, můj pane, zůstane pevně ve svazku živých...
1. Samuel 25:34...krev a nevzal pomstu do svých rukou. Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, který mi zabránil ublížit ti,...
1. Samuel 26:10...ruku na Hospodinova pomazaného? Jakože je živ Hospodin," pokračoval David, "sám Hospodin ho raní. Buď...
1. Samuel 26:16...přišel ublížit! Moc ses nevyznamenal. Jakože je živ Hospodin, zasloužíte si zemřít, protože jste...
1. Samuel 28:10...Saul ale přísahal při Hospodinu: "Jakože je živ Hospodin, žádný trest za to nečeká." Nakonec se ho...
1. Samuel 29:6...si tedy Davida zavolal a řekl mu: "Jakože je živ Hospodin, jsi spolehlivý a líbí se mi, jak si v mém...
2. Samuel 2:27...své bratry?" Joáb mu odpověděl: "Jako že je živ Hospodin, kdybys nepromluvil, muži by nepřestali...
2. Samuel 4:9... synům Rimona Beerotského, řekl: "Jakože je živ Hospodin, který vykoupil z každého soužení: Muž,...
2. Samuel 12:5...se na toho muže hrozně rozhněval. "Jakože je živ Hospodin," řekl Nátanovi, "muž, který to spáchal, musí...
2. Samuel 14:11...zabitím mého syna." Na to prohlásil: "Jakože je živ Hospodin, tvému synovi nespadne z hlavy ani vlas!" "Smí...
2. Samuel 14:19...tom všem prsty Joáb?" zeptal se . "Jakože jsi živ, pane králi!" zvolala. "Před slovy pana krále člověk...
2. Samuel 15:21...a věrnost." Itaj ale králi namítl: "Jakože je živ Hospodin a živ je můj pán a král - kdekoli bude můj...
2. Samuel 22:47...mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých norŽiv buď Hospodin, skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen,...
1. Královská 1:29...se před ním, král přísahal: "Jakože je živ Hospodin, který vykoupil můj život z každého soužení,...
1. Královská 2:24...Adoniáš za ta slova nezaplatí životem! Jakože je živ Hospodin, který pevně usadil na trůnu mého otce...
1. Královská 3:22...Ta druhá žena ale tvrdila: "Ne, ne! Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj!" "Ne, ne," bránila se ta...
1. Královská 3:23... Král je přerušil: "Takže jedna tvrdí: ‚Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj,' a druhá tvrdí: ‚Ne, ne,...
1. Královská 3:25...mi meč." Přinesli mu tedy meč. "Rozsekněte to živé dítě vedví," řekl král. "Polovinu dejte jedné a...
1. Královská 3:26...polovinu druhé." Vtom ale žena, které patřil ten živý syn, zvolala ke králi: "Prosím, pane můj! Dejte to...
1. Královská 3:27...Král tehdy rozhodl: "Nezabíjejte ho! Dejte to živé dítě první ženě - to je jeho matka." Když se v...
1. Královská 15:29...celý dům Jeroboámův. Neponechal z Jeroboáma živou duši, vyhladil je úplně všechny, jak to Hospodin řekl...
1. Královská 17:1...z Gileádu, řekl Achabovi: "Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v...
1. Královská 17:4...budeš pít a havranům jsem přikázal, aby tam živili." Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova slova:...
1. Královská 17:9... Hle, přikázal jsem jedné tamější vdově, aby  živila." Vstal tedy a vydal se do Sarepty. Přišel k městské...
1. Královská 17:12...kousek chleba." Na to mu odpověděla: "Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám ani kousek. Mouky je ve...
1. Královská 18:10...do rukou Achabovi? Vždyť zabije! Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, není národ ani království, kde ...
1. Královská 18:15...Vždyť zabije!" Eliáš mu odpověděl: "Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím, dnes se mu...
1. Královská 20:18... že ze Samaří vyrazili nějací muži. "Zajměte je živé," rozkázal, " jdou vyjednávat nebo bojovat!" Za...
1. Královská 22:14...jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co...
2. Královská 2:2...do Bet-elu."Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli do...
2. Královská 2:4...posílá do Jericha." On ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli do...
2. Královská 2:6...posílá k Jordánu." On ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, neopustím !" A tak šli dál...
2. Královská 3:14...rukou Moábcům." Elíša mu na to řekl: "Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím - kdybych si...
2. Královská 4:30..." Chlapcova matka ale prohlásila: "Jakože je živ Hospodin a živ jsi ty, nepustím se !" A tak vstal a...
2. Královská 5:16...tyto dary." Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ Hospodin, před jehož tváří stojím, nic si nevezmu!" A i...
2. Královská 5:20...vzít, co ten Aramejec Náman přinesl. Jakože je živ Hospodin, poběžím za ním a něco si od něj vezmu!" A tak...
2. Královská 7:12...poli. Říkají si: ‚ vyjdou z města, zajmeme je živé a vpadneme dovnitř!'" Na to mu jeden z jeho dvořanů...
2. Královská 10:14...syny krále a syny královny matky." "Zajměte je živé!" rozkázal Jehu. Zajali je tedy živé a všech...
2. Královská 19:4...vyslaný svým pánem, asyrským králem, aby urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal za ta slova, která Hospodin...
2. Královská 19:16... Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel živého Boha? Je to tak, Hospodine, asyrští králové ty...
2. Letopisů 18:13...jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože je živ Hospodin," odpověděl Michajáš, "budu mluvit jen to, co...
2. Letopisů 25:12...Seíru. Dalších 10 000 zajali judští vojáci živých a odvedli je na vrchol skály, odkud je svrhli dolů a...
Job 27:2...Job pokračoval ve své promluvě: "Při Bohu živém, který mi upřel právo, při Všemohoucím, jenž naplnil...
Job 28:13...netuší, kudy k ; nenajde ji na zemi mezi živými. Propast praví: "Ve mně není." Moře říká: "Nemám ji...
Job 28:21...A rozumnost kde přebývá? Skrytá je očím všech živých na zemi i ptákům na nebi je tajemstvím. Záhuba i...
Job 30:23... na smrt, to jistě vím - do domu určeného všem živým. Na zhrouceného přece nikdo ruku nevztáhne, když volá...
Job 33:30... aby jeho duši odvrátil od jámy, ve světle živých aby mohl žít. Dej pozor, Jobe, naslouchej mi, mlč a...
Job 34:15...napadlo svůj dech, svého ducha odejmout, všechno živé by rázem pomřelo, lidstvo by se bylo do prachu...
Job 40:15...podívej, stejně jako tebe jsem stvořil jejživí se trávou jako dobytče. Jen se podívej, jakou sílu...
Žalmy 18:47...mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých norŽiv buď Hospodin, skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen,...
Žalmy 27:13...obviňují ! Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živými uvidím, jak dobrý je Hospodin! Spoléhej na Hospodina...
Žalmy 33:19...doufají, aby je vysvobozoval od smrti, aby je živil v dobách hladových. Naše duše po Hospodinu touží - on...
Žalmy 42:3...vodě, duše prahne, Bože, po tobě! Po Bohu, po živém Bohu, žízní duše : Kdy půjdu a spatřím Boží...
Žalmy 50:13...- mně patří svět i všechno v něm! Cožpak se živím masem hovězím, cožpak ho krví kozlů zapíjím? Přinášej...
Žalmy 52:7...porazí, chytne , z domova uchvátí, ze země živých vyhladí! séla Spravedliví užasnou, to uvidí,...
Žalmy 56:14...směl před Bohem stále choditve světle, mezi živými! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Nevyhlazuj!"...
Žalmy 84:3...k Hospodinovým nádvořím. srdce i tělo volají živému Bohu vstříc! Vždyť i ten vrabec domov , hnízdo si...
Žalmy 116:9... Před Hospodinem stále chodit smím na zemi mezi živými! Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil, i když svíral...
Žalmy 142:6... Hospodine, jsi skrýš, můj úděl na zemi mezi živými! Vyslechni prosím moje volání - jsem úplně...
Žalmy 143:2...Jsem tvůj služebník, nevoď na soud - nikdoživých není v právu před tebou! Pronásleduje nepřítel,...
Přísloví 4:17...než někoho podrazí. Takoví se chlebem darebáctví živí, opájejí se vínem násilí! Stezka spravedlivých jak...
Kazatel 5:10... nemá nikdy dost. I to je marnost. Větší majetek živí víc lidí, co z něj tedy jeho majitel? Je to jen...
Kazatel 9:4...musejí zemřít, bude snad někdo ušetřen? Všichni živí však mají naději, vždyť: "Živý pes je na tom lépe než...
Kazatel 9:5... vždyť: "Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev." Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec...
Píseň 4:15...balzámy. Jsi pramen zahradní, studnice živých vod, bystřina proudící z libanonských hor! Zvedni se...
Izaiáš 8:19...nemá ptát svého Boha? To se ptát mrtvých na živé? K Zákonu a svědectví! Pokud však nechtějí, pak si...
Izaiáš 37:4...vyslaný svým pánem, asyrským králem, aby urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal za ta slova, která Hospodin...
Izaiáš 37:17... Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel živého Boha? Je to tak, Hospodine, asyrští králové ty...
Izaiáš 38:11...jsem si: Hospodina nespatřím na zemi mezi živými; neuvidím se s žádným člověkem, s nikým, kdo žije na...
Izaiáš 38:19...kteří padli do jámy, nevzhlížejí k tvé věrnostiŽivý, jen živý může velebit tak jako v dnešním dni;...
Izaiáš 49:18...se shromáždili, aby k tobě šli. Jakože jsem živ, praví Hospodin, všechny si je připneš jako ozdoby,...
Izaiáš 53:8...na to pomyslel? Byl totiž vyťat ze země živých, proviněním mého lidu raněn byl. měl být pohřben...
Izaiáš 53:10...sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho živ a Hospodinova vůle skrze něj se zdárně naplní. Po svém...
Izaiáš 55:3... Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejteživi budete. Věčnou smlouvu chci s vámi uzavřít, potvrdit...
Jeremiáš 2:13...totiž spáchal dvojí zlo: Opustili mne, pramen živých vod, a vykopali si své rozpukané nádrže, ze kterých...
Jeremiáš 10:10...zručného umělce. Ale Hospodin je pravý Bůh, je živý Bůh a věčný Král! Země se třese před jeho zlobou,...
Jeremiáš 11:19... chystají: "Porazme strom i s ovocem, ze země živých ho vytněme, si na jeho jméno nikdo...
Jeremiáš 17:13... protože Hospodina opustili, ten pramen vody živé. Uzdrav , Hospodine, a budu zdráv, zachraň , a...
Jeremiáš 22:24...rodička se budeš svíjet bolestí!" "Jakože jsem živ, praví Hospodin, i kdybys byl, judský králi Jekoniáši,...
Jeremiáš 23:7...Hospodin, kdy nebudete říkat: ‚Jakože je živ Hospodin, který vyvedl syny Izraele z Egypta,' ale:...
Jeremiáš 23:8...vyvedl syny Izraele z Egypta,' ale: ‚Jakože je živ Hospodin, který vyvedl potomstvo domu Izraele zpět ze...
Jeremiáš 23:36...každý svá vlastní slova. Takhle převracíte slova živého Boha, Hospodina zástupů, našeho Boha! Máte se ptát...
Jeremiáš 35:7...své dny bydlete ve stanech, abyste byli dlouho živi na zemi, na níž jste poutníky.' Posloucháme svého otce...
Jeremiáš 38:16...ale Jeremiášovi potají odpřisáhl: "Jakože je živ Hospodin, který nám dal život, nezabiji ani ...
Jeremiáš 44:26...Egyptě; nikdo z nich neřekne: ‚Jakože je živ Panovník Hospodin!' Hle, budu nad nimi bdít, avšak ne v...
Jeremiáš 46:18...‚Rámusil, co propásl svůj čas.' Jakože jsem živ, praví Král, který jméno Hospodin zástupů: Jako se...
Pláč 4:5... a nikdo se s nimi nedělí. Ti, kdo se lahůdkami živili, teď živoří v ulicích. Ti, kdo si šarlat oblékali,...
Ezechiel 3:21...aby nehřešil, a on hřešit přestane - pak zůstane živ, protože přijal varování, a i ty se zachráníš." Tehdy...
Ezechiel 5:11...rozptýlím na všechny strany. Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, protože jsi poskvrnil mou...
Ezechiel 14:16...by kvůli zvěři nikdo nechodil, pak - jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři...
Ezechiel 14:18...z vyhladil lidi i dobytek, pak - jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli tito tři...
Ezechiel 14:20...z vyhladil lidi i dobytek, pak - jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - i kdyby v byli Noe,...
Ezechiel 16:48...v každém ohledu ještě víc než ony! Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, ani tvá sestra Sodoma se...
Ezechiel 17:16...Když porušil smlouvu, copak unikne? Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, zemře v Babylonu, v zemi toho...
Ezechiel 17:19... Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ, obrátím na jeho hlavu, že pohrdl mou přísahou a...
Ezechiel 18:3...trpké hrozny a dětem trnou zuby'? Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, to přísloví v Izraeli...
Ezechiel 20:3...- Vy že se přicházíte se mnou radit? Jakože jsem živ, nebudu odpovídat na vaše modlitby, praví Panovník...
Ezechiel 20:31...na vaše modlitby, dome izraelský? Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, vás nevyslyším!" "Říkáte:...
Ezechiel 20:33...si usmyslili, se ale nikdy nestane. Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, budu vám kralovat v kypícím...
Ezechiel 26:20... Nebudeš obydleno, neobstojíš na zemi mezi živými! Učiním odstrašujícím znamením a zanikneš. Budou...
Ezechiel 32:23...leží její armáda. Ti, kdo šířili hrůzu v zemi živých, padli, mečem pobiti. Bude tam Elam a celá jeho...
Ezechiel 32:24...do podsvětí. Ti, kdo šířili hrůzu v zemi živých, teď snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy....
Ezechiel 32:25...byli mečem pobiti, protože šířili hrůzu v zemi živých, a tak teď snášejí hanbu s těmi, kdo klesli do jámy....
Ezechiel 32:26...byli mečem pobiti, protože šířili hrůzu v zemi živých. Neleží ale mezi dávnými hrdiny, kteří sestoupili do...
Ezechiel 32:27...přikrýval jejich kosti tenkrát, když se země živých děsila před těmi hrdiny. Ty však budeš ležet...
Ezechiel 32:32...Hospodin. Pustím totiž svou hrůzu do země živých a farao se všemi svými hordami bude položen mezi...
Ezechiel 33:11... Jak bychom mohli žít?' Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, nemám zalíbení ve smrti...
Ezechiel 33:27...jim - Tak praví Panovník Hospodin: Jakože jsem živ, ti, kdo jsou v rozvalinách, padnou mečem; ty, kdo jsou...
Ezechiel 34:8... pastýři, slyšte slovo Hospodinovo: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin - Protože se ovce bez...
Ezechiel 34:10...sebe. Vyrvu jim své ovce ze chřtánu; se jimi živit nebudou! Ano, tak praví Panovník Hospodin: Hle - ...
Ezechiel 35:6...zúčtování s jejich vinami. Proto, jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, vydám krveprolití a krev...
Ezechiel 35:11...- jenže tam bydlí Hospodin! Proto, jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, tvůj nenávistný hněv a závist...
Daniel 4:14...posly, rozsudek vydaný svatými, aby všichni živí poznali, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a...
Daniel 4:24...laskavostí k trpícím. Kéž bys byl dlouho šťastně živ!" To vše se potom králi Nabukadnezarovi stalo...
Daniel 4:31...Nejvyššímu a chválil jsem a velebil Věčně živého: Jeho vláda trvá navěky, jeho království nad všemi...
Daniel 6:21...sevřeným hlasem na Daniela: "Danieli, služebníku živého Boha! Dokázal tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš,...
Daniel 6:27...a chvěním ctili Danielova Boha. Neboť on je Bůh živý, on trvá navěky. Jeho království se nezhroutí a jeho...
Daniel 12:7...k nebi a slyšel jsem, jak přísahá při Věčně živém: "Po času a časech a polovině času, se dovrší...
Ozeáš 2:1..."Nejste můj lid," jim budou říkat: "Synové živého Boha." Synové Judy a synové Izraele se sjednotí pod...
Ozeáš 4:8...mně hřešili; svou Slávu nahradili mrzkostíŽiví se oběťmi mého lidu za hřích, dychtivě baží po jejich...
Ozeáš 10:13...jste však pěstovali podlost a sklízeli jste zloživili jste se přetvářkou! Protožes spoléhal na vlastní...
Amos 8:14...na hřích Samaří. Prý: "Jakože je tvůj Bůh, Daneživ! Jakože žije pouť do Beer-šeby!" - takoví padnou, aby...
Sofoniáš 2:9...a roztahují se na jeho území. Proto, jakože jsem živ, praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, Moáb dopadne jako...
Zachariáš 14:8...i v čas večera. V onen den potečou z Jeruzaléma živé vody, polovina k Mrtvému moři na východě a polovina ke...
Matouš 4:4...odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.'" Tehdy...
Matouš 6:26...neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší? Copak si někdo z vás...
Matouš 16:16...koho máte vy?" zeptal se. "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!" odpověděl mu Šimon Petr. "Blaze tobě, Šimone,...
Matouš 22:32...a Bůh Jákobův'? On není Bohem mrtvých, ale živých!" A když to zástupy uslyšely, žasly nad jeho učením...
Matouš 26:63...těch mužů?" Ježíš ale mlčel. "Zapřísahám při živém Bohu, abys nám řekl, zda jsi Mesiáš, Boží Syn!"...
Marek 12:27...a Bůh Jákobův'? On přece není Bohem mrtvých, ale živých! Velice se mýlíte." Jeden ze znalců Písma slyšel...
Lukáš 4:4...odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.'" Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu...
Lukáš 12:24...ani nežnou, nemají spíže ani stodoly, ale Bůh je živí. Čím větší cenu máte vy než ptáci! Copak si někdo z...
Lukáš 15:27... Tvůj otec porazil tučné tele, že ho zpátky živého a zdravého.' Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít...
Lukáš 20:38...a Bohem Jákoba. On přece není Bohem mrtvých, ale živých - pro něj jsou živí všichni!" "Mistře, to jsi řekl...
Lukáš 24:5...tváře k zemi, ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tu, vstal! Vzpomeňte si, jak vám...
Jan 4:10...‚Dej mi napít,' žádala bys ty jeho, a dal by ti živou vodu." "Pane, nemáš ani, čím bys čerpal," namítla...
Jan 4:11...žena, "a studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu...
Jan 6:51... aby ten, kdo z něj , nezemřel. jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdokoli by ten chléb...
Jan 6:57...krev, zůstává ve mně a v něm. Jako poslal živý Otec a žiji skrze Otce, tak ten, kdo mne, bude...
Jan 7:38...pij! Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo." (A to řekl o Duchu, kterého...
Skutky 1:3...umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po čtyřicet dní ukazoval a mluvil o Božím...
Skutky 7:38...na hoře Sinaj, a našimi otci. To on přijal živá slova, aby je předal nám. Naši otcové ho ale nechtěli...
Skutky 9:41... Potom zavolal svaté i vdovy a ukázal jim ji živou. Rozneslo se to po celé Joppě a mnozí uvěřili v Pána...
Skutky 10:42... že on je ten, koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých. Jemu vydávají svědectví všichni proroci:...
Skutky 14:15... abyste se obrátili od těchto marnostíživému Bohu, který stvořil nebe, zemi i moře a všechno v...
Skutky 20:12...do rána, kdy odešel. Toho chlapce pak přivedli živého a byli nesmírně potěšeni. My ostatní jsme vyrazili...
Římanům 6:11... Stejně tak se i vy považujte za mrtvé hříchuživé Bohu v Kristu Ježíši. Nenechte proto ve svých...
Římanům 9:26..."Na místě, kde slýchali: ‚Nejste můj lid,' syny živého Boha se budou jmenovat." Izaiáš pak volá ohledně...
Římanům 12:1...vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť; to bude...
Římanům 14:9...Kristus zemřel a znovu ožil - aby byl Pánem živých i mrtvých. Proč tedy soudíš svého bratra? Anebo ty,...
Římanům 14:11...před Božím trůnem. Jak je psáno: "Jakože jsem živ, praví Hospodin, každé koleno přede mnou poklekne a...
1. Korintským 15:45... Jak je psáno: "První člověk, Adam, se stal živou duší," ale ten poslední Adam se stal obživujícím...
2. Korintským 3:3...naší službou, napsaný ne inkoustem, ale Duchem živého Boha, ne na kamenných deskách, ale na deskách...
2. Korintským 4:11...byl na našem těle zjeven také Ježíšův život. My živí jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na...
2. Korintským 6:16...Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: "Budu v nich přebývat a...
Galatským 2:19... Díky Zákonu jsem ale pro Zákon mrtvý, abych byl živý pro Boha. Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji -...
Efeským 4:28... přestane krást a začne pracovat. se slušně živí vlastníma rukama, aby se měl podělit s tím, kdo ...
Efeským 5:29...neměl své vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živí a opatruje, tak jako Kristus svou církev. Jsme přece...
1. Tesalonickým 1:9...obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a pravému a očekávali z nebe jeho Syna, jehož...
1. Tesalonickým 4:17...a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu;...
1. Timoteus 3:15...je třeba si počínat v Božím domě, což je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy. Tajemství zbožnosti...
1. Timoteus 4:10...namáháme a svádíme takový boj, že máme nadějiživém Bohu, který je Spasitelem všech lidí, a zvláště...
2. Timoteus 4:1...Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, přijde nastolit své království: Hlásej...
Židům 3:12...zlé a nevěrné srdce, které by se odvracelo od živého Boha. Raději se navzájem denně povzbuzujte, dokud...
Židům 4:12...nepadl kvůli neposlušnosti. Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká ...
Židům 5:13...potřebujete mléko, a ne hutný pokrm. Kdokoli se živí mlékem, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je...
Židům 7:25... kdo skrze něj přistupují k Bohu, neboť je stále živ, aby se za přimlouval. Přesně takového velekněze...
Židům 9:14... očistí naše svědomí od mrtvých skutků ke službě živému Bohu? Kristus zemřel, aby vykoupil hříchy spáchané...
Židům 10:20...svobodný přístup do pravé svatyně tou novouživou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest jeho...
Židům 10:31...svůj lid." Jak hrozné je upadnout do rukou živého Boha! Rozpomeňte se na dřívější dny - kolik zápasů a...
Židům 12:22...") Přistoupili jste ale k hoře Sion a k městu živého Boha - nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu...
Jakub 4:15...pak mizí. Raději máte říci: "Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono." Vy se ale chlubíte ve své...
1. Petr 1:3...nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k...
1. Petr 1:23...z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé Boží slovo. Vždyť: "Každý člověk je jako...
1. Petr 2:4... jak laskavý je Pán. Když přicházíte k němu, k živému kameni zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému...
1. Petr 2:5...a vzácnému před Bohem, sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým...
1. Petr 4:5...musí složit účty Tomu, který je připraven soudit živé i mrtvé. Proto bylo evangelium zvěstováno i těm, kdo...
1. Petr 4:6...byli jako lidé v těle odsouzeni, v Duchu jsou živí u Boha. Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a...
Zjevení 1:18..."Neboj se. jsem Ten první i poslední, ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, jsem živý na věky věků. mám...
Zjevení 3:1...sedm hvězd: Znám tvé skutky - podle jména jsi živý, ale jsi mrtvý. Probuď se a posilni umírající zbytek,...
Zjevení 4:9...vzdají slávu, čest a díky Sedícímu na trůnuŽivému na věky věků, padne těch čtyřiadvacet starců před...
Zjevení 4:10...před obličejem Sedícího na trůnu, klanějí se Živému na věky věků a hází své koruny před trůn se slovy:...
Zjevení 7:2...vystupoval od východu slunce a měl pečetidlo živého Boha. Ten zavolal mocným hlasem na ty čtyři anděly,...
Zjevení 7:17... který je uprostřed trůnu. Povede je k pramenům živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí." Když pak...
Zjevení 10:6...zemi, pozvedl pravou ruku k nebi a přísahal při Živém na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v něm,...
Zjevení 12:6... kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. V nebi nastal boj:...
Zjevení 12:14...hadem uletěla na poušť, na své místo, kde bude živena čas a časy a půl času. Had ze své tlamy vychrlil za...
Zjevení 15:7...andělům sedm zlatých číší plných hněvu Boha živého na věky věků. Chrám se naplnil dýmem od Boží slávy a...
Zjevení 16:3... To se obrátilo jakoby v krev mrtvého a veškerá živá duše v moři zemřela. Třetí pak vylil svou číši na řeky...

Slova obsahující živ: jaktěživ (1) jakživ (1) lživá (6) lživé (5) lživě (2) lživého (2) lživí (1) lživou (1) lživých (1) lživým (4) lživými (3) naživu (74) neduživá (1) neduživý (1) neuživí (1) nevraživost (2) nevraživosti (3) neživými (1) obživ (10) obživí (1) obživil (3) obživu (2) obživujícím (1) odjakživa (3) oživ (2) oživil (5) oživuje (2) oživuješ (1) přeživší (1) přeživších (3) přeživším (1) uživíš (1) zaživa (8) živ (92) živa (1) živá (3) živáčka (3) živé (38) živého (39) živém (6) živému (7) živena (1) živi (5) živí (17) živil (1) živila (1) živili (4) živím (1) živit (2) živly (2) živobytí (7) živočich (1) živočicha (1) živočichem (1) živočichů (7) živočichy (2) živoří (1) živořil (1) život (332) života (148) životě (35) životech (1) životem (37) životní (1) životního (1) životodárnými (1) životu (26) životů (4) životy (12) živou (13) živý (19) živých (23) živým (7) živými (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |