Žily

Hledám varianty 'žily' [ žít (138) žily (5) žilo (4) žili (35) žila (6) žil (83) žijte (15) žijme (1) žijí (56) žiji (7) žijete (10) žiješ (14) žijeme (15) žije (89) žij (5) ]. Nalezeno 465 veršù.
Genesis 4:20...porodila Jábala, jenž se stal otcem těch, kdo žijí ve stanech a pasou stáda. Jeho bratr jménem Jubal se...
Genesis 5:4...obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. Adam žil...
Genesis 5:5...Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. Adam žil celkem 930 let a potom zemřel. Když bylo Setovi 105 let...
Genesis 5:7...Setovi 105 let, zplodil Enoše. Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. Set žil celkem...
Genesis 5:8...žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. Set žil celkem 912 let a potom zemřel. Když bylo Enošovi 90 let...
Genesis 5:10...90 let, zplodil Kénana. Po zplození Kénana žil Enoš ještě 815 let a plodil syny a dcery. Enoš žil...
Genesis 5:11...Enoš ještě 815 let a plodil syny a dcery. Enoš žil celkem 905 let a potom zemřel. Když bylo Kénanovi 70...
Genesis 5:13...let, zplodil Mahalalela. Po zplození Mahalalela žil Kénan ještě 840 let a plodil syny a dcery. Kénan žil...
Genesis 5:14...Kénan ještě 840 let a plodil syny a dcery. Kénan žil celkem 910 let a potom zemřel. Když bylo Mahalalelovi...
Genesis 5:16...65 let, zplodil Járeda. Po zplození Járeda žil Mahalalel ještě 830 let a plodil syny a dcery....
Genesis 5:17...ještě 830 let a plodil syny a dcery. Mahalalel žil celkem 895 let a potom zemřel. Když bylo Járedovi 162...
Genesis 5:19...162 let, zplodil Enocha. Po zplození Enocha žil Járed ještě 800 let a plodil syny a dcery. Járed žil...
Genesis 5:20...Járed ještě 800 let a plodil syny a dcery. Járed žil celkem 962 let a potom zemřel. Když bylo Enochovi 65...
Genesis 5:22...let, zplodil Metuzaléma. Po zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery....
Genesis 5:23...Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem 365 let. Enoch žil s Bohem, jednou zmizel,...
Genesis 5:24...žil celkem 365 let. Enoch žil s Bohem, jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Když bylo...
Genesis 5:26...187 let, zplodil Lámecha. Po zplození Lámecha žil Metuzalém 782 let a plodil syny a dcery. Metuzalém žil...
Genesis 5:27...782 let a plodil syny a dcery. Metuzalém žil celkem 969 let a potom zemřel. Když bylo Lámechovi 182...
Genesis 5:30...zemí, jíž Hospodin zlořečil." Po zplození Noema žil Lámech 595 let a plodil syny a dcery. Lámech žil celkem...
Genesis 5:31...žil Lámech 595 let a plodil syny a dcery. Lámech žil celkem 777 let a potom zemřel. A když bylo Noemovi 500...
Genesis 6:9...současníky spravedlivý a poctivý člověk. Noe žil s Bohem. Noe zplodil tři syny: Sema, Chama a Jáfeta...
Genesis 6:12...a hle, byla zkažená! Každý smrtelník na zemi žil zkaženě. Bůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je...
Genesis 7:22...lidé. Vše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo. Bůh smetl všechny živé tvory z...
Genesis 9:28...Semových, jemuž bude Kanaán otročit!" Po potopě žil Noe ještě 350 let. Noe žil celkem 950 let a potom...
Genesis 9:29...potopě žil Noe ještě 350 let. Noe žil celkem 950 let a potom zemřel. Toto jsou rody...
Genesis 11:11...zplodil Sem ve věku 100 let Arpakšada. Sem žil po zplození Arpakšada ještě 500 let a plodil syny a...
Genesis 11:13...věku 35 let zplodil Šelacha. Po zplození Šelacha žil Arpakšad ještě 403 let a plodil syny a dcery. Šelach ve...
Genesis 11:15...věku 30 let zplodil Hebera. Po zplození Hebera žil Šelach ještě 403 let a plodil syny a dcery. Heber ve...
Genesis 11:17...věku 34 let zplodil Pelega. Po zplození Pelega žil Heber ještě 430 let a plodil syny a dcery. Peleg ve...
Genesis 11:19...ve věku 30 let zplodil Reúa. Po zplození Reúa žil Peleg ještě 209 let a plodil syny a dcery. Reú ve věku...
Genesis 11:21...věku 32 let zplodil Seruga. Po zplození Seruga žil Reú ještě 207 let a plodil syny a dcery. Serug ve věku...
Genesis 11:23...věku 30 let zplodil Náchora. Po zplození Náchora žil Serug ještě 200 let a plodil syny a dcery. Náchor ve...
Genesis 11:25...věku 29 let zplodil Teracha. Po zplození Teracha žil Náchor ještě 119 let a plodil syny a dcery. Terach ve...
Genesis 11:32...však přišli do Cháranu, usadili se tam. Terach žil 205 let a zemřel v Cháranu. Hospodin Bůh řekl...
Genesis 12:6...zvanému Šechem, k dubu More. (V zemi tenkrát žili Kananejci.) Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl:...
Genesis 16:12...proti němu; v neshodě se všemi bratry bude žít." Hospodina, jenž k promluvil, pak nazvala "Ty jsi...
Genesis 23:1...děti: Tebacha, Gachama, Tachaše a Maaku. Sára žila 127 let; tak dlouhý byl Sářin život. Sára zemřela v...
Genesis 25:7...od svého syna Izáka, do východní země. Abraham žil 175 let. V utěšeném věku, stár a spokojen pak Abraham...
Genesis 27:46...Chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal...
Genesis 36:6...vzal své ženy, své syny a dcery a všechny, kdo žili v jeho domě, svůj dobytek a všechna svá zvířata -...
Genesis 42:18...bohabojný člověk. Když uděláte, co říkám, budete žít. Když jste tak slušní, zůstane v tomto vězení jen jeden...
Genesis 43:7...se podrobně vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije ještě váš otec? Máte ještě dalšího bratra?' Podle toho...
Genesis 43:27...daří vašemu starému otci, o němž jste vyprávěliŽije ještě?" Odpověděli: "Našemu otci, tvému služebníku, se...
Genesis 43:28...otci, tvému služebníku, se daří dobře, ještě žije." Tehdy padli na kolena a klaněli se mu. On pozvedl...
Genesis 45:3...) " jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj otec?" Bratři oněměli hrůzou, jak se ho...
Genesis 45:26...otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!" Jeho srdce...
Genesis 45:28...okřál a Izrael řekl: "To stačí! Můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho spatřil, než umřu!" A tak se Izrael...
Genesis 46:30...mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvář - ty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé rodině svého...
Genesis 47:22...stanovené dávky a z těch dávek od faraona žili. Proto své pozemky neprodávali. Josef tenkrát lidu...
Genesis 47:28...a velice se rozplodili a rozmnožili. Jákob žil v egyptské zemi sedmnáct let a dožil se věku 147 let....
Exodus 1:16...syn, zabijte ho, když to bude dcera, nechte ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly,...
Exodus 1:22... hoďte do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!" Jeden muž z rodu Levi se oženil s jednou levitskou...
Exodus 4:18...za svými bratry do Egypta podívat se, zda ještě žijí." "Jdi v pokoji," odpověděl mu Jetro. Hospodin totiž...
Exodus 16:4...kolik potřebují na ten den. Vyzkouším, zda budou žít podle mých pokynů, či nikoli. budou šestého dne...
Exodus 23:9...přece poznali život přistěhovalců, když jste žili v Egyptě!" "Šest let osívej svou zem a shromažďuj její...
Leviticus 16:29...žádnou práci - domácí ani přistěhovalec, který žije u vás. V tento den za vás bude vykonáno smíření a...
Leviticus 17:8...z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by obětoval zápal nebo jinou oběť, aniž to...
Leviticus 17:10...z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by jedl jakoukoli krev, proti takovému člověku...
Leviticus 17:12...z vás nebude jíst krev. Ani přistěhovalec, který žije u vás, nebude jíst krev. Kdokoli ze synů Izraele nebo...
Leviticus 17:13...ze synů Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by ulovil zvíře nebo ptáka, který se smí jíst,...
Leviticus 18:5...a zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. jsem Hospodin. Nikdo nesmí pohlavně obcovat s...
Leviticus 18:26...z těchto ohavností - domácí ani host, který žije u vás. Všechny tyto ohavnosti páchali lidé, kteří byli...
Leviticus 19:33... jsem Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude žít přistěhovalec, nesmíte mu ubližovat. K přistěhovalci...
Leviticus 25:35...ujmi se jej jako hosta a přistěhovalce, aby mohl žít u tebe. Neber od něj úrok ani přirážku - boj se svého...
Leviticus 25:36...- boj se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Nechtěj úrok na peníze ani přirážku na...
Numeri 13:22...vystoupili do Negevu, vydali se k Hebronu, kde žili Achiman, Šešaj a Talmaj, potomci Anakovi. (Hebron byl...
Numeri 13:29...jsme tam viděli syny Anakovy. V negevském kraji žije Amalek; v horách bydlí Chetejci, Jebusejci a Emorejci;...
Numeri 15:14...některý přistěhovalec nebo kdokoli u vás bude žít chtěl přinést ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu,...
Numeri 19:10...pro syny Izraele i pro přistěhovalce, který žije u nich: Kdo by se dotkl mrtvoly kteréhokoli člověka,...
Numeri 21:8...ho na kůl. Každý, kdo se na něj podívá, bude žít." Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na...
Numeri 22:33...neuhnula, bych zabil, ale ji bych nechal žít!" Balaám Hospodinovu andělu odpověděl: "Zhřešil jsem!...
Numeri 30:17...a ohledně otce a jeho mladé dcery, která ještě žije v jeho domě. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:...
Deuteronomium 5:3...s námi, kteří tu dnes jsme, s námi všemi, kteří žijeme. Hospodin s vámi na oné hoře mluvil z prostředku...
Deuteronomium 7:23...zvěř. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, a budou žít v naprosté hrůze, dokud nebudou vyhlazeni. Vydá do...
Deuteronomium 11:21...i na svých branách. Pak budete vy i vaši synové žít dlouho v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že...
Deuteronomium 12:19...Měj se na pozoru, abys po všechny dny, kdy budeš žít ve své zemi, nezanedbával levity. Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 14:21...žádnou zdechlinu. Dej ji přistěhovalci, který žije ve tvých branách, ji sní, nebo ji prodej cizinci....
Deuteronomium 16:20... o skutečnou spravedlnost! Pak teprve budeš žít a ovládneš zem, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. U...
Deuteronomium 18:1... nebudou mít podíl ani dědictví v Izraeli. Budou žít z ohnivých obětí Hospodinu, z jeho dědictví. Nebudou...
Deuteronomium 23:8...se ani Egypťanů - vždyť jsi v jejich zemi žil jako přistěhovalec. Potomci, kteří se jim narodí ve...
Deuteronomium 29:15... kdo tu dnes s námi nejsou. Sami víte, jak jsme žili v Egyptě a jak jsme cestou sem prošli územím různých...
Deuteronomium 30:16...jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žít a růst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi,...
Deuteronomium 30:20...tvůj život a délka tvých dnů! Pak budeš moci žít v zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, Abrahamovi,...
Deuteronomium 32:40...Svou ruku pozvedám k nebia přísahám: Jakože žiji navěky, jakmile čepel svého meče zostřím, ruka...
Deuteronomium 33:6...když sešli se společně s kmeny Izraele. Ruben  žije, nikdy nevymře, jeho mužů jen hrstka je!" O...
Deuteronomium 33:25...a bronzu jsou tvé závory, po všechny své dny žij v bezpečí. Nikdo není jako Bůh, Ješurune! Na pomoc tobě...
Jozue 9:22..."Jak to, že jste nás podvedli?! Tvrdili jste: ‚Žijeme od vás velmi daleko.' A přitom bydlíte uprostřed...
Jozue 13:13...synové Izraele nevyhnali, a tak Gešur a Maachat žijí uprostřed Izraele dodnes. Kmenu Levi však Mojžíš...
Soudců 1:21...Jebusejce bydlící v Jeruzalémě, a tak Jebusejci žijí v Jeruzalémě spolu s Benjamínci dodnes. Také...
Soudců 18:7...dál, přišli do Laiše. Viděli, že tamní lid žije v bezpečí jako Sidonci, v klidu a bezstarostně, a že...
Růt 1:7... Noemi se svými snachami odešla z místa, kde žila, aby se vydala na cestu zpět do judské země. "Jděte,"...
1. Samuel 10:24...mu není rovného." Nato všechen lid zvolal: " žije král!" Samuel tehdy lidu vysvětlil pravidla kralování,...
1. Samuel 25:2...se pak rozhodl odejít na poušť Paran. V Maonu žil jeden člověk a ten měl hospodářství v Karmelu. Byl to...
2. Samuel 12:1... Ten k němu přišel a řekl mu: "V jednom městě žili dva muži, jeden bohatý a jeden chudý. Bohatý měl...
2. Samuel 12:18...chlapcovu smrt báli oznámit. "Když ještě chlapec žil," říkali si, "domlouvali jsme mu, ale nechtěl nás...
2. Samuel 12:21...děláš?" řekli mu jeho služebníci. "Dokud chlapec žil, postil ses a plakal, ale jakmile zemřel, vstal jsi a...
2. Samuel 12:22... vstal jsi a dal ses do jídla!" "Dokud chlapec žil," odpověděl jim, "postil jsem se a plakal, protože jsem...
2. Samuel 16:16...i Davidův důvěrník Chušaj Arkijský a zvolal: " žije král! žije král!" "Takhle se odvděčuješ svému...
2. Samuel 19:7...neznamenají. Dnes je mi jasné, že kdyby Abšalom žil a my všichni dnes byli mrtví, byl bys spokojen. Tak se...
2. Samuel 20:3...nimi nic neměl. do smrti zůstaly v ústranížily jako vdovy. Potom král přikázal Amasovi: "Svolej mi...
1. Královská 1:25...Abiatara. Ti s ním hodují, pijí a volají: ‚ žije král Adoniáš!' , tvého služebníka, ani kněze Sádoka,...
1. Královská 1:31...k zemi se slovy: "David, můj pán a král,  žije navěky!" Král David potom řekl: "Zavolejte mi kněze...
1. Královská 1:34... Potom trubte na beraní roh a volejte: ‚ žije král Šalomoun!' Pak ho doprovodíte zpět. přijde,...
1. Královská 1:39...na beraní roh a všichni přítomní zvolali: " žije král Šalomoun!" Celý ten zástup ho pak doprovázel zpět...
1. Královská 2:4...a budou-li věrně, z celého srdce a ze vší duše žít přede mnou, pak na izraelském trůnu nikdy nebude chybět...
1. Královská 3:6...jsi mému otci Davidovi velikou přízeň, neboť žil před tebou věrně a spravedlivě a s upřímným srdcem stál...
1. Královská 5:4...od Tifsachu po Gazu a se všemi okolními zeměmi žil v míru. Po celý Šalomounův život žil Juda a Izrael od...
1. Královská 5:5...zeměmi žil v míru. Po celý Šalomounův život žil Juda a Izrael od Danu po Beer-šebu v bezpečí, každý...
1. Královská 8:23...milosrdenství svým služebníkům, kteří před tebou žijí s oddaným srdcem. Svému služebníku Davidovi, mému otci...
1. Královská 8:25... budou-li jen tví synové dbát na svou cestužít přede mnou, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy,...
1. Královská 8:61...srdce cele patří Hospodinu, našemu Bohu, abyste žili podle jeho ustanovení a dodržovali jeho přikázání tak...
1. Královská 9:4... oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj otec...
1. Královská 11:20...ho odchovala ve faraonově paláci. Genubat tedy žil ve faraonově paláci mezi faraonovými syny. Pak ale...
1. Královská 12:6...ve službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil: "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se dnes...
1. Královská 17:23...do domu a předal ho matce. "Podívej se, tvůj syn žije," řekl . "Teď vím, že jsi Boží muž," odpověděla žena...
1. Královská 20:32...Ben-hadad prosí: Daruj mi život!" "On ještě žije?" podivil se Achab. "Vždyť je to můj spojenec!" Ti...
2. Královská 4:7...dluh. Z toho, co zbude, pak budeš se svými syny žít." Když jednou Elíša procházel Šunemem, jedna místní...
2. Královská 5:3..."Kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi, který žije v Samaří. Ten by ho jistě malomocenství zbavil." Náman...
2. Královská 11:12... Potom k nim Jojada přivedl králova syna, vložil mu na hlavu korunu, dali mu opis smlouvy a prohlásili...
2. Královská 13:5...se synové Izraele z moci Aramu vymanili a mohli žít ve svém vlastním tak jako kdysi. Neodvrátili se ale od...
2. Královská 14:17...syn Jeroboám. Judský král Amaciáš, syn Joašůvžil po smrti izraelského krále Jehoaše, syna Joachazova,...
2. Královská 17:25...se v izraelských městech. Když tam začali žít, nesloužili Hospodinu, a tak na poslal lvy, kteří je...
2. Královská 17:27... které jste odtud vyhnali. Smí se tam vrátitžít tam, aby je vyučoval způsobům Boha země." Jeden z...
2. Královská 18:32...a moštu, země chleba a vinic, země oliv a meduŽijte, neumírejte! Neposlouchejte Ezechiáše! Jenom vás...
2. Královská 20:3...Hospodine, pamatuj prosím, že jsem před tebou žil oddaně a s upřímným srdcem a že jsem dělal, co je v...
1. Letopisů 4:41...na jejich příbytky i na Meunity, kteří tam žili. Vyhladili je jako proklaté (jak je tomu dodnes) a...
2. Letopisů 6:14...milosrdenství svým služebníkům, kteří před tebou žijí s oddaným srdcem. Svému služebníku Davidovi, mému otci...
2. Letopisů 6:16... budou-li jen tví synové dbát na svou cestužít podle tvého Zákona, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní...
2. Letopisů 7:17... oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše, co jsem ti...
2. Letopisů 10:6...ve službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil. "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se k...
2. Letopisů 14:5... Království v jeho době zažívalo mír. Země žila v míru, a tak mohl Asa v Judsku budovat opevněná města...
2. Letopisů 20:30...na hrůza z Boha. Jošafatovo království pak žilo v míru, protože jeho Bůh mu dopřál odpočinutí ze všech...
2. Letopisů 23:11...a jeho synové pak přivedli králova syna, vložili mu na hlavu korunu, dali mu opis smlouvy a prohlásili...
2. Letopisů 27:6...a třetí rok. Tak Jotam upevnil svou moc, neboť žil důsledně před Hospodinem, svým Bohem. Ostatní Jotamovy...
2. Letopisů 34:33...ze všech izraelských území. Každého, kdo žil v Izraeli, zavázal ke službě Hospodinu, jejich Bohu. Po...
Nehemiáš 2:3...velikém úleku jsem králi odpověděl: "Král nechť žije navěky! Jak nemám mít ztrápenou tvář, když město, v...
Nehemiáš 5:9... není správné," pokračoval jsem. "Nemáte raději žít v bázni před naším Bohem, aby nás nepřátelské národy...
Nehemiáš 9:29...proti tvým řádům, z nichž ten, kdo je plní, bude žít. Zády se obraceli, zatvrzovali šíji, slyšet nechtěli....
Nehemiáš 10:30...bratřím a skládali přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze Božího služebníka...
Ester 4:11...ten, na koho by král ukázal zlatým žezlem, smí žít. A jsem ke králi nebyla pozvána třicet dní!" Když...
Job 1:1...se o rozkvět všeho jejich potomstva. V zemi Úc žil muž jménem Job. Ten muž byl bezúhonný a poctivý,...
Job 4:19...i na andělích najde kaz. Co potom s těmi, kdo žijí v domech hliněných, jež mají v prachu základy?...
Job 7:1...zemi jen samou robotu? Den za dnem jak nádeník žije tu. Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká odměnu...
Job 7:16... než takhle živořil! Mám toho dost. Nebudu přece žít navěky! Nech být. Jen pouhá pára jsou dny! Co je...
Job 9:21... co ale na tom záleží - se mi nechce žít! Všechno je jedno, proto řekl jsem: On hubí bezúhonného...
Job 10:1...strach, se mnou to ale není tak! se mi hnusí žít, proto teď svému nářku povolím, z hořkosti duše...
Job 16:12... dal napospas ničemům, předhodil zlosynůmŽil jsem v poklidu - vtom na udeřil, chytil za krk a...
Job 19:25...by je navždy vytesali do skály! Můj Vykupitel žije, to jedno vím, a že nakonec se nad prachem postaví. I...
Job 22:3...Copak tvá spravedlnost Všemohoucího zajímáŽiješ-li bezúhonně, co z toho ? Že by se o tvou zbožnost...
Job 29:25... Sedal jsem v jejich čele a udával jim směržil jsem jako král ve své družině, jako ten, kdo těší...
Job 33:28... abych nešel do jámy, uvidím světlo a budu žít!' Toto vše tedy dělá Bůh dvakrát i třikrát při člověku...
Job 33:30...duši odvrátil od jámy, ve světle živých aby mohl žít. Dej pozor, Jobe, naslouchej mi, mlč a promluvím...
Job 36:6...mocný a v srdci rozhodný. Ničemy jistě nenechává žít, k právu pomáhá ubohým. Neodvrací zrak od poctivých, na...
Job 42:16...jim dal dědictví mezi jejich bratry. Potom Job žil ještě sto čtyřicet let a viděl své děti a děti svých...
Žalmy 15:2...bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře? Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze...
Žalmy 22:27...Hospodina budou, kdo jej hledají: vaše srdce žije navěky! Všechny zemské končiny se rozpomenou a k...
Žalmy 26:1...soužení! Žalm Davidův. Suď , Hospodine, vždyť žiji poctivě, v Hospodina doufám, nedám se odradit. Zkoumej...
Žalmy 26:11... v pravici mají samé úplatky! ale chci žít poctivě, smiluj se nade mnou, vykup ! Nohama stojím...
Žalmy 37:3...na Hospodina, konej dobro, obývej zemižij v bezpečí. V Hospodinu měj svoji rozkoš - on touhy...
Žalmy 37:14...napadají chudáky ubohé, aby pobili ty, kdo žijí poctivě. Ten jejich meč je však bodne do srdce, ten...
Žalmy 68:22...Bůh ale rozdrtí lebku, serve kštici těch, kdo žijí ve hříchu! Pán praví: "Tvé soky přivedu zpátky z...
Žalmy 72:5... ochrání a jejich utlačovatele rozdrtí!  žije dál po všechna pokolení, dokud slunce a měsíc trvají....
Žalmy 72:15...a vydírání, jejich krev totiž draze cení si!  žije král, zlato ze Sáby mu dávají! se za něho stále...
Žalmy 89:16...velebit; ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny, tvá spravedlnost jim...
Žalmy 89:49...K jaké marnosti lidstvo stvořil jsi? Kdo může žít, smrt nikdy nespatřit? Kdo zachrání svůj život z moci...
Žalmy 90:15...jak dřívější soužení, jako ta léta, kdy jsme žili v neštěstí. Tvým služebníkům je zjevné dílo tvé,...
Žalmy 98:7...se vším, co je v něm, stejně tak všichni, kdo žijí na světě! Řeky, tleskejte radostí, hory k tomu...
Žalmy 101:2...- kdy navštívíš? Ve vlastním domě chci žít tak, jak srdci velí poctivost. Nikdy nepřijde před můj...
Žalmy 101:6...si v celé zemi vyhlížím, takoví u mne budou žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový bude můj služebník...
Žalmy 102:29...- tvá léta neskončí. Děti tvých služebníků budou žít dál, jejich símě bude před tebou rozkvétat! Žalm...
Žalmy 106:3...plně vypoví? Blaze těm, kteří se drží práva, kdo žijí spravedlivě v každý čas! Pamatuj na , Hospodine, ...
Žalmy 107:10...duši lačnou, bohatě nasytí toho, kdo hladovíŽili v temnotě, ve stínu smrti, ve svém neštěstí sevřeni...
Žalmy 107:34...zemi v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tam. Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve...
Žalmy 118:17...pravice mocně zasáhla!" Neumřu, ale budu žít, vyprávět budu, co Hospodin učinil! Hospodin přísně...
Žalmy 119:1...dobrý! Jeho láska trvá navěky! Blaze těm, kdo žijí bezúhonně, těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonem!...
Žalmy 119:17...z paměti! Dopřej svému služebníku, abych žil, tvé slovo abych naplnil! oči otevři, abych uviděl...
Žalmy 119:45...stále plnit chci, navždy a navěky! Svobodně budu žít stále dál, neboť jsem vyhledal tvá pravidla. Hovořit...
Žalmy 119:77...zaslíbil. Kéž tvůj soucit navštíví, abych žil, tvůj Zákon je mi přece rozkoší! Kéž jsou zahanbeni...
Žalmy 119:84... nezapomínám na tvé zákony. Jak dlouho bude žít tvůj služebník? Kdy pronásledovatele odsoudíš?...
Žalmy 119:116...chci! Podpírej , jak jsi zaslíbil, abych žil, nedej, abych byl zklamán ve své naději! Podpoř ,...
Žalmy 119:144...jsou tvá svědectví - dej mi porozumění, abych žil! Celým srdcem volám, Hospodine, slyš: Chci zachovávat...
Žalmy 119:175...spasení, tvůj Zákon je mi rozkoší! Kéž mohu žít, abych oslavil, kéž jsou mi pomocí tvé pokyny. Jak...
Žalmy 122:6...Jeruzaléma se modlete: "Ti, kdo milují,  žijí pokojně! Pokoj vládne ve tvých zdech, v tvých...
Žalmy 123:4... jsme přesyceni nadmíru urážkami těch, kdo žijí v poklidu, a posměchem těch nadutců! Davidova poutní...
Žalmy 128:5...Jeruzaléma kéž uvidíš po všechny dny, kdy budeš žít. Kéž uvidíš i děti dětí svých! Pokoj Izraeli!...
Žalmy 133:1... Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě! Jak vzácný olej na hlavě, stékající...
Žalmy 140:14...tvé jméno oslaví, před tvojí tváří budou žít poctiví! Žalm Davidův. Volám , Hospodine, ke mně...
Přísloví 1:33...záhuba. Kdo však poslouchá, ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou všeho zla." Přijmi prosím ...
Přísloví 2:7...on pro upřímné chová, štítem je pro ty, kdo žijí poctivě. Drží stráž nad stezkami práva, ochraňuje...
Přísloví 4:4...si vezmi k srdci, dbej na příkazy a budeš žít. Získej moudrost, rozumnost získej, slova nezapomeň,...
Přísloví 5:10...svá léta ukrutníku odevzdáš. Z tvého úsilí budou žít jiní, tvá dřina skončí v domě cizího. Nakonec bolestí...
Přísloví 9:6... jež jsem nalila. Opusťte hloupost a konečně žijte, cestou rozumnosti se vydejte!" Kdo poučuje drzouna,...
Přísloví 10:9...přikázání, žvanivý hlupák špatně dopadne. Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu,...
Přísloví 11:20...ke smrti. Zvrhlé povahy se Hospodinu hnusí, kdo žijí bezúhonně, ti jej potěší. Zlý zcela jistě neunikne...
Přísloví 12:20... Zlomyslní mají v srdci jen faleš, mírumilovní žijí v radosti. Spravedlivým nic neublíží, darebáky stíhá...
Přísloví 12:22...neštěstí. Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší. Rozvážný člověk umí své...
Přísloví 14:2...hloupá jej boří svýma rukama. Hospodina ctí, kdo žije v poctivosti, kdo jedná křivě, ten jím pohrdá....
Přísloví 15:27...domov boří, kdo nenávidí úplatky, ten bude žít. Srdce spravedlivého promýšlí odpovědi, ústa darebáků...
Přísloví 16:31...špinavost. Korunou krásy jsou šediny - kdo žijí spravedlivě, ti ji obdrží. Je lepší být trpělivý než...
Přísloví 19:16... dbá na vlastní duši; komu je lhostejné, jak žije, zahyne. Kdo pomáhá chudým, půjčuje Hospodinu; on sám...
Přísloví 20:7...muže však aby pohledal. Spravedlivý je, kdo žije v poctivosti; šťastní budou jeho potomci! Král sedí na...
Přísloví 23:17...k hříšníkům v srdci nechovej, v úctě k Hospodinu žij každý den. Budoucnost totiž patří tobě - tvá naděje ...
Přísloví 28:18...se řítí do jámy, od takového ruce pryč! Kdo žije poctivě, ten zachován bude, kdo jde křivolakou cestou,...
Přísloví 28:26... Na vlastní rozum spoléhá jen tupec, kdo ale žije moudře, bude zachráněn. Kdo dává chudému, nebude trpět...
Přísloví 29:25...nakonec ochromí, kdo doufá v Hospodina, však žije v bezpečí. Kdekdo si touží mocné naklonit, soudcem...
Kazatel 4:15...král zase chudákem. Viděl jsem, že všichni, kdo žili pod sluncem, drželi s oním mladíkem, který nastoupil...
Kazatel 6:6... narozdíl od něj ale klid. Kdyby ten člověk žil dvakrát tisíc let, kdyby však štěstí nezažil - což...
Kazatel 7:15...Spravedlivý umírá i se svou spravedlností, zlý žije dlouho i se svou špatností. Nebývej příliš spravedlivý...
Kazatel 8:12...páchat zlo. Hříšník páchá zlo třeba nastokrátžije však stále dál a dál. Ano, vím: Dobře se povede...
Kazatel 8:15...spravedlivě. Říkám: I to je marnost. Proto,  žijí radovánky! Vždyť člověk nemá pod sluncem jiné štěstí...
Kazatel 9:9...darován pod sluncem. Všechny své marné dny si užij - vždyť to je tvou odměnou, dokud žiješ, ve všem tom...
Kazatel 11:8...slunce je tak příjemné! Jakkoli dlouho člověk žije, ze všech těch let se raduje - ale přitom...
Izaiáš 1:21...Kdysi je naplňovalo právo a spravedlnost žila v něm - teď však jen vrahové. Tvé stříbro se proměnilo...
Izaiáš 6:5...mi - teď zahynu! Jsem člověk s nečistými rtyžiji uprostřed lidu s nečistými rty, a přitom jsem na...
Izaiáš 9:1...v temnotách, veliké světlo uvidí, těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Rozmnožil jsi tento...
Izaiáš 13:20...- jako Sodoma a Gomora! Nebude se v něm nikdy žít, žádné pokolení jej neobydlí; neutáboří se tam beduín,...
Izaiáš 18:3...řeči, do země protkané řekami. Všichni, kdo žijete na světě, vy, kteří obýváte zem, vizte na horách...
Izaiáš 21:14...pustině, žíznivým vodu přineste! Vy, kteří žijete v Temě, vítejte uprchlíky chlebem! Prchají přece...
Izaiáš 23:18...hromaděn ani ukládán, ale připadne těm, kdo žijí před Hospodinovou tváří, aby mohli jíst do sytosti a...
Izaiáš 32:9... vstaňte a slyšte ! Vy dcery, jež si v klidu žijete, řeči ucho nakloňte! Do roka a do dne třást se...
Izaiáš 32:10...a do dne třást se budete, vy, jež si v klidu žijete. Vinobraní totiž přestane a sklizeň nepřijde. Vy...
Izaiáš 32:18... navěky. V pokojných příbytcích bude můj lid žít, v domovech plných bezpečí, v odpočinutí bez starostí....
Izaiáš 33:15...z nás obstojí před věčným plamenem?" Ten, kdo žije poctivě a mluví upřímně, kdo zavrhuje zisk z vydírání...
Izaiáš 33:16...plány a odmítá přihlížet neštěstí. Takový bude žít na výšinách a skálopevný bude jeho hrad, takový bude...
Izaiáš 34:17...tu zemi rozměří, aby ji navždy ovládli, aby v  žili navěky. se raduje poušť a suchopár, s jásotem ...
Izaiáš 38:3...Hospodine, pamatuj prosím, že jsem před tebou žil oddaně a s upřímným srdcem a že jsem dělal, co je v...
Izaiáš 38:11...neuvidím se s žádným člověkem, s nikým, kdo žije na světě. je strženo obydlí, jako stan kočovníků...
Izaiáš 38:16...plnou hořkosti. Člověk však přesto, Pane, může žít, pořád mi zůstal život a dýchání - ty jsi uzdravil a...
Izaiáš 38:20...a hrajme na strunné nástroje po všechny dny, kdy žijeme, v Domě Hospodinově! (Izaiáš tenkrát řekl: "Přineste...
Izaiáš 51:13...svého Tvůrce, na Toho, jenž nebe rozestřel a položil základy země. Denně žiješ v stálé hrůze před hněvem...
Izaiáš 54:14...na spravedlnosti: Zbavena násilí bez obav budeš žít, nepřiblíží se k tobě žádné neštěstí. Kdyby snad...
Izaiáš 57:15...Toto praví ten Vznešený a Vyvýšený, jenž žije ve věčnosti a jméno Svatý: Žiji vysoko a ve...
Izaiáš 58:12...zbořenin a obnovitelem cest, aby se dalo žít. Když se tvá noha vyhne sobotě, aby sis v můj svatý den...
Izaiáš 64:4... kdo čekají na něj. Zastáváš se těch, kdo rádi žijí správně, kdo na tvých cestách myslí na tebe. Hle,...
Izaiáš 65:9...vyvolení je obsadí, moji služebníci v nich budou žít. Můj lid - ti kdo hledají - budou mít v Šáronu ovčí...
Izaiáš 65:22...nebudou sázet, aby to jiní zhltali. Můj lid bude žít, tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si vyvolení...
Jeremiáš 4:2...pravdě, soudu a spravedlnosti přísahal: ‚Jakože žije Hospodin!' Pak by si jeho jménem žehnaly národy a jím...
Jeremiáš 4:10...tento lid a Jeruzalém tak podvést? Prý: ‚Budete žít v pokoji,' a přitom nám na hrdlo sahá meč!" V ten čas...
Jeremiáš 5:2...prominu. I když říkají: ‚Jakože Hospodin žije,' stejně přísahají křivě!" Ty ale, Hospodine, přece...
Jeremiáš 6:12...s poli a ženami, vztáhnu ruku na všechny, kdo žijí v této zemi, praví Hospodin. Vždyť od nejmenších po...
Jeremiáš 7:3...své cesty a své jednání, a vás tu nechám žít. Přestaňte spoléhat na klamné řeči - prý: ‚Hospodinův...
Jeremiáš 7:7...škodě následovat cizí bohy - pak vás tu nechám žít, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům od věků na...
Jeremiáš 8:3... tam všude budou chtít raději zemřít, než aby žili, praví Hospodin zástupů." "Řekni jim - Tak praví...
Jeremiáš 9:5...mluvit lži, pro zvrácenost by se ztrhaliŽiješ uprostřed lsti a kvůli lsti znát odmítli, praví...
Jeremiáš 9:10...zvěř. "Obrátím Jeruzalém v hromady sutin, kde žijí jen šakali, obrátím judská města v trosky, kde nikdo...
Jeremiáš 10:22...vřava! Judská města se obrátí v trosky, kde žijí jen šakali. Hospodine, vím, že nikdo nemá svou cestu v...
Jeremiáš 11:5...Bohem. Tehdy splním přísahu, kterou jsem složil vašim otcům, že jim dám zemi oplývající mlékem a medem'...
Jeremiáš 12:1...je úspěšná cesta ničemů? Proč všichni zrádci žijí v poklidu? Zasadil jsi je, zakořenili, rostou a...
Jeremiáš 12:16...mého lidu a začnou přísahat v mém jménu: ‚Jakože žije Hospodin' (tak jako předtím sami učili můj lid...
Jeremiáš 15:15...Ve své trpělivosti mi ještě dovol žít - považ, jaké kvůli tobě snáším urážky! Jakmile tvá...
Jeremiáš 16:14...Hospodin, kdy se nebude přísahat: ‚Jakože žije Hospodin, který vyvedl syny Izraele z Egypta,' ale:...
Jeremiáš 16:15...vyvedl syny Izraele z Egypta,' ale: ‚Jakože žije Hospodin, který vyvedl syny Izraele ze země na severu...
Jeremiáš 17:6...někde na poušti - necítí, když dobro přicházíŽije ve vyprahlých koutech pustiny, v solném kraji, kde se...
Jeremiáš 18:12...' Oni však na to řekli: ‚Marné řeči! Budeme žít podle svých vlastních plánů, každý se budeme řídit svým...
Jeremiáš 19:12...s tímto místem, praví Hospodin, i s těmi, kdo tu žijí. Způsobím, že toto město bude vypadat jako Tofet....
Jeremiáš 21:6...hněvu a rozlícení a v hrozném zuření. Ty, kdo žijí v tomto městě, jak lidi, tak dobytek, raním těžkým...
Jeremiáš 23:6... Za jeho dnů bude Juda zachráněn a Izrael bude žít v bezpečí. A toto je jméno, jímž bude nazýván: HOSPODIN...
Jeremiáš 23:17...pohrdají, stále tvrdí: ‚Hospodin praví: Budete žít v pokoji!' Všem, kdo se řídí svým zarputilým srdcem,...
Jeremiáš 25:5...své zlé cesty a svého zlého jednání, můžete žít v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků...
Jeremiáš 25:30... křičí jako ti, kdo víno lisují, na všechny, kdo žijí na zemi. Po celém světě se šíří hluk boje, neboť...
Jeremiáš 29:5...vystěhoval do Babylonu: Stavějte domyžijte v nich, sázejte zahrady a jezte jejich plody. Berte...
Jeremiáš 29:28...vzkaz: Bude to trvat dlouho. Stavějte domyžijte v nich, sázejte zahrady a jezte jejich plody.'" Kněz...
Jeremiáš 31:24...spravedlnosti, horo svatosti!' Znovu tam bude žít všechen lid Judy - měšťané, rolníci i kočovníci se...
Jeremiáš 32:37... Přivedu je zpět na toto místo a způsobím, aby žili v bezpečí. Budou mým lidem a budu jejich Bohem...
Jeremiáš 33:16...těch dnech bude Juda zachráněn a Jeruzalém bude žít v bezpečí. A takto jej budou nazývat: HOSPODIN - NAŠE...
Jeremiáš 35:15...Nenásledujte cizí bohy a neslužte jim, můžete žít v zemi, kterou jsem dal vám i vašim otcům.' Vy ale...
Jeremiáš 44:14...se přišli usadit v Egyptě, nikdo neunikne a nepřežije, aby se vrátil do judské země. Ačkoli v duši prahnou,...
Jeremiáš 48:11... kdo zdržuje svůj meč od krve! Moáb si odmalička žil v pohodlí, jak víno nad sedlinou měl svůj klid. Z...
Jeremiáš 49:11...ho oslovil: ‚Nech tu své sirotky, je nechám žít, tvé vdovy ve mne doufají.'" Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 49:18...okolí, praví Hospodin, ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník. Jako když lev vyráží z...
Jeremiáš 49:31...svůj plán. Vzhůru! Do boje proti národu, jenž žije v pohodlí a poklidu! praví Hospodin. Nemají vrata ani...
Jeremiáš 49:33...šakalů, věčnou pustinou. Nebude zde nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník." Slovo Hospodinovo,...
Jeremiáš 50:39... pro ty příšery se zbláznili! Proto tam bude žít jen pouštní zvěř, pštrosi a hyeny. se tam nikdy...
Jeremiáš 50:40...okolí, praví Hospodin, ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník. Hle, od severu vojsko...
Jeremiáš 51:1...proti Babylonu zhoubný vichr, proti těm, kdo žijí v Leb-kamaji. Pošlu na Babylon cizince, provanou a...
Jeremiáš 51:37...pramen. Babylon se obrátí v hromady sutin, kde žijí jen šakali, bude vzbuzovat děs a posměch, zůstane bez...
Pláč 4:20...a my jsme mysleli, že nám stín, v němž budeme žít mezi národy! Raduj se a vesel, Dcero edomská, jež...
Ezechiel 2:6...slov, i když jsi obklopen trním a bodláčímžiješ mezi štíry. Neboj se jejich slov a nelekej se jejich...
Ezechiel 13:19...lži, a tak zabíjíte ty, kdo neměli zemřít, a držíte naživu ty, kdo neměli žít. Nuže, tak praví Panovník...
Ezechiel 13:22... aby se neodvrátili od své zlé cesty a mohli žít, proto nebudete mít falešná vidění a nebudete...
Ezechiel 16:6...jsi tam ležela ve vlastní krvi, řekl jsem ti: ‚Žij!' Jak jsi tam ležela ve vlastní krvi, řekl jsem ti:...
Ezechiel 18:9... Takový člověk je spravedlivý, takový jistě bude žít, praví Panovník Hospodin. Zplodí však třeba zločince a...
Ezechiel 18:13...jako lichváři a vymáhá si úroky. Takový snad žít? Nikoli! Za všechny ohavnosti, které prováděl, jistě...
Ezechiel 18:17...dává šaty nahým, vyhýbá se tomu, aby chudým ublížil, nepůjčuje jako lichváři a nevymáhá úroky, plní ...
Ezechiel 18:19... pravidla a plnil je, takový jistě bude žít. Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy...
Ezechiel 18:21...spravedlivě - takový nezemře, takový jistě bude žít! Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou...
Ezechiel 18:22...připomínány. Protože jednal spravedlivě, bude žít. Mám snad zalíbení ve smrti ničemy? praví Panovník...
Ezechiel 18:23...snad raději, aby se od svých cest odvrátilžil? Když se však spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti...
Ezechiel 18:24...bezpráví a provádět všemožné ohavnosti - snad žít? Žádné spravedlivé skutky, které konal, nebudou...
Ezechiel 18:27...jedná poctivě a spravedlivě, zachrání se a bude žít. Prohlédl a odvrátil se ode všech hříchů, jichž se...
Ezechiel 18:28...se dopustil - takový nezemře, takový jistě bude žít. Dům Izraele však říká: ‚Hospodin je ve svém jednání...
Ezechiel 18:32... praví Panovník Hospodin. Obraťte sežijte!" "Zpívej žalozpěv nad izraelskými vládci...
Ezechiel 19:7...a pustošil jejich města. Země i všichni, kdo žili v , se děsili, když řval. Z národů se pak na něj...
Ezechiel 20:11...jim své zákony (které kdo plní, díky nim bude žít). Dal jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi...
Ezechiel 20:13...zavrhli zákony (které kdo plní, díky nim bude žít) a velmi znesvěcovali soboty. Řekl jsem si tedy, že...
Ezechiel 20:21...podle nich (ačkoli kdo je plní, díky nim bude žít) a znesvěcovali soboty. Řekl jsem si tedy, že na ...
Ezechiel 22:9...tím, co je mi svaté, a znesvěcuješ sobotyŽijí v tobě krvelační pomlouvači, hodují v tobě na...
Ezechiel 23:3... byly jednou dvě sestry, dcery jedné matkyŽily v Egyptě jako smilnice. Smilnily od mládí. Nechaly...
Ezechiel 23:37...a Oholíbu! Jen jim vyjmenuj jejich ohavnostiŽily jako cizoložnice a ruce mají od krve. Cizoložily se...
Ezechiel 28:26... budou si stavět domy a sázet vinice. Budou žít v bezpečí, vykonám své rozsudky nad všemi...
Ezechiel 31:6...jeho větvemi rodila všechna zvěř, v jeho stínu žily všechny mocné národy. Svou velikostí byl nádherný a...
Ezechiel 33:10...doléhají a skomíráme kvůli nim. Jak bychom mohli žít?' Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin,...
Ezechiel 33:11...raději, aby se ničema od své cesty odvrátilžil! Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč...
Ezechiel 33:12...Jakmile spravedlivý začne hřešit, nebude moci žít ze své spravedlnosti. Řeknu-li spravedlivému: ‚Jistěže...
Ezechiel 33:13... Řeknu-li spravedlivému: ‚Jistěže budeš žít,' a on začne spoléhat na svou spravedlnost a páchat...
Ezechiel 33:15...bezpráví - takový nezemře, takový jistě bude žít. Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou...
Ezechiel 33:16... Jednal poctivě a spravedlivě - jistěže bude žít. Tví krajané ale říkají: ‚Hospodin je ve svém jednání...
Ezechiel 33:19...a jedná poctivě a spravedlivě, smí díky tomu žít. Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.'...
Ezechiel 34:27...v sadu vydají ovoce, země vydá úrodu a budou žít ve své vlasti v bezpečí. Tehdy poznají, že jsem...
Ezechiel 34:28...pro pohany, nebudou potravou divé zvěři. Budou žít v bezpečí a nikdo je nevyděsí. Způsobím, že jejich...
Ezechiel 36:17..."Synu člověčí, když dům Izraele ještě žil ve vlastní zemi, svými způsoby a skutky ji poskvrnil....
Ezechiel 37:23...ostatními hříchy. Zachráním je odevšad, kde žili a hřešili, a očistím je. Budou mým lidem a budu...
Ezechiel 38:11...zemi s nechráněnými vesnicemi, napadnu ty, kdo žijí v klidu a bezpečí - vždyť její obyvatelé vůbec nemají...
Ezechiel 39:6... Pošlu oheň i proti Magogovi a těm, kdo si žijí v bezpečí na pobřežích. Tehdy poznají, že jsem...
Ezechiel 39:26...nevěru, jíž se vůči mně dopouštěli, když ještě žili v bezpečí ve své zemi a nikdo je neděsil. je...
Ezechiel 47:23...Izraele i jim. Na území kmene, kde přistěhovalec žije, tam mu přidělíte dědictví, praví Panovník Hospodin. ...
Daniel 2:4..." Mágové králi odpověděli: (aramejsky) " žiješ, králi, navěky! Rač nám prosím ten sen vyprávět a my...
Daniel 3:9...přišli jistí mágové s obviněním proti Židům. " žiješ, králi, navěky!" pozdravili krále Nabukadnezara. "Sám...
Daniel 4:1...nad všemi pokoleními! , Nabukadnezar, jsem žil šťastně a spokojeně doma ve svém paláci. Vtom se mi ale...
Daniel 4:34...jeho cesty spravedlivé; on umí pokořit ty, kteří žijí v pýše! Král Belšasar jednou vystrojil velikou...
Daniel 5:10...krále a velmožů, vešla do hodovní síně. " žiješ, králi, navěky!" řekla. "Neděs se tolik a nebuď bledý...
Daniel 5:21...Byl odehnán pryč od lidí a dostal rozum zvířecíŽil mezi divokými osly, jedl trávu jako býk a tělo měl...
Daniel 6:7...a satrapové nahrnuli ke králi a zvolali: " žiješ, králi Darjaveši, navěky! Všichni královští vezíři,...
Daniel 6:22... jemuž věrně sloužíš, zachránit před lvy?" " žiješ, králi, navěky!" odpověděl mu Daniel. "Můj Bůh poslal...
Ozeáš 4:15...do Bet-avenu, zdržte se přísahy: "Jakože žije Hospodin!" Izrael se umíněně vzpírá jako umíněná kráva...
Ozeáš 6:2...dne nás znovu postaví, abychom před ním mohli žít, abychom Hospodina znali a znát ho chtěli stále víc. On...
Amos 5:4...praví Hospodin domu Izraele: Hledejte mne,  žijete! Nehledejte Bet-el, do Gilgalu nechoďte, do...
Amos 5:6...a z Bet-elu nic nezbude. Hledejte Hospodina,  žijete! se na dům Josefův nevrhne jak oheň, který...
Amos 5:14...ty časy budou zlé. Hledejte dobré, a ne zlé,  žijete! Hospodin, Bůh zástupů, pak s vámi bude, jak říkáte....
Amos 8:14... Prý: "Jakože je tvůj Bůh, Dane, živ! Jakože žije pouť do Beer-šeby!" - takoví padnou, aby nevstali. ...
Amos 9:14...města, jež museli opustit, a budou v nich znovu žít. Budou sázet vinice a jejich víno pít, zakládat zahrady...
Abdiáš 1:7...spojenci poženou k hranicím; ti, s kterými žiješ v pokoji, podvedou a porazí; ti, kteří tvůj chléb...
Jonáš 4:3... rovnou zabij! To radši zemřu, než abych žil!" Hospodin mu odpověděl: "Myslíš, že se zlobíš...
Jonáš 4:8... aby od východu přivanul horký vítr. Slunce pražilo Jonášovi na hlavu, omdléval. Bylo mu na umření....
Jonáš 4:11...líto Ninive, toho velikého města? Vždyť v něm žije více než sto dvacet tisíc lidí, kteří ani nerozeznají...
Micheáš 2:7...Nepřinesou snad slova užitek těm, kteří žijí poctivě? Vy ale jako nepřítel proti mému lidu stojíte....
Micheáš 2:8...mému lidu stojíte. Strháváte pláště těm, kdo žijí pokojně, kdo bezelstně jdou kolem a nejednají bojovně....
Micheáš 5:3... svého Boha, které je vznešené. Tehdy budou žít v bezpečí, neboť on bude veliký po nejzazší zemské...
Micheáš 7:14...pas svůj lid, stádo, jež je tvým dědictvím.  žijí sami v zarostlé krajině, uprostřed země podobné...
Abakuk 2:4... nemá poctivou duši. Spravedlivý však bude žít díky své věrnosti. Zrádné je totiž bohatství; nadutec...
Ageus 1:4...Hospodinovo: "Podle vás je tedy čas, abyste si žili ve svých vyzdobených domech, zatímco tento chrám je v...
Zachariáš 1:5... Kde jsou teď vaši otcové? A ti prorocižijí snad navěky? Ale slova a výnosy, které jsem...
Zachariáš 1:11...hlásili: "Prošli jsme zemí a hle - celá zem žije v klidu a pokoji." Nato Hospodinův anděl zvolal:...
Zachariáš 2:8..."Běž a pověz tomu mladíkovi: ‚V Jeruzalémě bude žít tolik lidí a dobytka, že se stane městem bez hradeb. ...
Zachariáš 7:7...skrze dávné proroky, když se ještě v Jeruzalémě žilo v klidu a pokoji a stejně tak ve městech v jeho okolí,...
Malachiáš 2:5...ním byla smlouvou života a pokoje. Jemu jsem uložil, aby žil v bázni, a on ctil a před mým jménem se...
Malachiáš 2:6... na rtech se mu neobjevilo žádné bezprávíŽil se mnou v pokoji a v poctivosti a mnohé odvrátil od...
Matouš 9:18...právě zemřela. Pojď ale, vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš tedy vstal a šel za ním a jeho učedníci také...
Matouš 23:30...náhrobky spravedlivých a říkáte: ‚Kdybychom žili za dnů našich otců, neprolévali bychom s nimi krev...
Matouš 27:29...hůl. Pak před ním klekali a posmívali se mu: " žije židovský král!" Plivali na něj a vzali tu hůl a bili...
Matouš 27:63...mu, "vzpomněli jsme si, že když ten bludař ještě žil, řekl: ‚Po třech dnech vstanu.' Nařiď tedy, je hrob...
Marek 5:23...Pojď, vlož na ni ruce, je uzdravená a může žít." A tak šel s ním. Veliký zástup šel za ním a tlačili...
Marek 9:50...být slaná, čím ji osolíte? Mějte v sobě sůlžijte spolu v pokoji." Potom vstal, odešel odtud a přes...
Marek 15:18...upletenou z trní. Pak ho začali zdravit: " žije židovský král!" Bili ho holí do hlavy, plivali na něj...
Marek 16:11...ním a nyní truchlili a plakali. Když slyšeli, že žije a že ho viděla, neuvěřili. Potom se dvěma z nich...
Lukáš 1:6... Ačkoli byli oba v Božích očích spravedlivížili bezúhonně podle všech Hospodinových přikázání a...
Lukáš 1:80...pokoje." Chlapec pak rostl a sílil v duchužil na poušti do dne, kdy vystoupil před Izrael. V těch...
Lukáš 2:36...velmi pokročilém věku. Když se jako dívka vdalažila sedm let se svým mužem a potom byla vdovou do svých...
Lukáš 7:25...šatech? Pohleďte, ti, kdo nosí skvostné šatyžijí v přepychu, jsou k vidění v královských domech. Na co...
Lukáš 10:28...jsi odpověděl," řekl mu Ježíš. "Dělej to a budeš žít." On se ale chtěl nějak ospravedlnit, a tak se Ježíše...
Lukáš 21:35...překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli...
Lukáš 24:23...že dokonce měly vidění. Andělé jim prý řekli, že žije. Někteří z našich šli ke hrobu a našli všechno tak,...
Jan 1:14... ale z Boha. To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou od...
Jan 4:50...královský úředník. Ježíš mu řekl: "Jdi, tvůj syn žije." Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel....
Jan 4:51...jeho služebníci a oznamovali mu: "Tvůj syn žije!" Vyptal se jich tedy, odkdy se mu udělalo lépe....
Jan 4:53...to bylo ve chvíli, kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj syn žije." Tehdy uvěřil on i celý jeho dům. Tak Ježíš po svém...
Jan 5:25...hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jako Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl...
Jan 6:51...z nebe. Kdokoli by ten chléb jedl, bude žít navěky. Chléb, který dám , je tělo, které dám za...
Jan 6:57...ve mně a v něm. Jako poslal živý Otec a  žiji skrze Otce, tak ten, kdo mne, bude žít skrze ....
Jan 6:58...jedli manu, a zemřeli. Kdo tento chléb, bude žít navěky." Toto vše řekl, když učil v synagoze v...
Jan 11:25... Ježíš. "Kdo věří ve , i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve , nezemře navěky. Věříš...
Jan 11:26...ve , i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve , nezemře navěky. Věříš tomu?" "Ano, Pane...
Jan 12:13... jenž přichází v Hospodinově jménu!" " žije král Izraele!" Ježíš nalezl oslátko a vsedl na , jak...
Jan 14:17...neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Nenechám vás jako sirotky, přijdu...
Jan 14:19...a svět neuvidí, ale vy uvidíte. Protože  žiji, budete žít i vy. V ten den poznáte, že jsem ve...
Jan 14:23...Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním. Kdo nemiluje, nezachová moje slova. A slovo,...
Jan 14:25... Otcovo. To vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás. Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec...
Jan 19:3... Navlékli mu purpurový plášť a s voláním: " žije židovský král!" jej tloukli holemi. Pilát pak znovu...
Skutky 7:6...bezdětný, Bůh mu řekl: ‚Tvoji potomci budou žít jako přistěhovalci v cizí zemi. Budou zotročeni a...
Skutky 7:29...Egypťana?' Kvůli těm slovům pak Mojžíš uteklžil jako přistěhovalec v midiánské zemi, kde zplodil dva...
Skutky 8:9...město zažívalo velikou radost. V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. dlouho ohromoval samařský...
Skutky 9:10...tři dny neviděl, nejedl ani nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil:...
Skutky 9:31... Galileji i Samaří pak zakoušely klid a sílilyžily v Hospodinově bázni a povzbuzovány Duchem svatým se...
Skutky 9:36...kteří ho viděli, se obrátili k Pánu. V Joppě pak žila jedna učednice jménem Tabita (což je v překladu...
Skutky 10:1...delší čas u jistého Šimona koželuha. V Cesareji žil jeden muž jménem Kornelius, setník praporu zvaného...
Skutky 17:26... Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a...
Skutky 17:28...ačkoli není daleko od žádného z nás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.' Jak řekli někteří z vašich...
Skutky 21:24... že na těch zprávách o tobě nic není a že naopak žiješ řádně a zachováváš Zákon. Pokud jde o věřící z pohanů...
Skutky 22:22...začali křičet: "Pryč s ním ze světa! Nemá právo žít!" Když takto křičeli, rvali si pláště a házeli do...
Skutky 25:19...nějakém mrtvém Ježíši, o kterém Pavel tvrdil, že žije. Protože se v těch věcech nevyznám, navrhl jsem mu,...
Skutky 26:5...a kdyby chtěli, mohou dosvědčit, že jsem žil podle nejpřísnějšího proudu v našem náboženství jako...
Římanům 1:17...víry k víře, jak je psáno: "Spravedlivý pak bude žít z víry." Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé...
Římanům 6:2...V žádném případě! Jak bychom mohli nadále žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeli? Nevíte snad, že když...
Římanům 6:8...s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít. Víme, že Kristus vstal z mrtvých a nikdy nezemře -...
Římanům 6:10...Svou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď žije a jeho život patří Bohu. Stejně tak se i vy považujte...
Římanům 7:2...zákonem vázána ke svému muži, jen dokud dotyčný žije. Jakmile manžel zemře, je manželského zákona zproštěna...
Římanům 7:3... Oddá-li se jinému muži, dokud její manžel žije, bude označena za cizoložnici. Pokud však její muž...
Římanům 7:5... Konečně tedy můžeme nést ovoce Bohu. Dokud jsme žili tělesně, Zákon v nás probouzel hříšné vášně, které...
Římanům 7:9... Bez Zákona je ovšem hřích mrtvý. Sám jsem kdysi žil bez Zákona, ale jakmile přišlo přikázání, hřích ožil a...
Římanům 8:8...a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. Přebývá-li však ve...
Římanům 8:10... pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti. Přebývá-li ve vás Duch Toho, který...
Římanům 8:12...přebývá. Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete;...
Římanům 8:13... bratři, nejsme nikterak povinni žít podle tělaŽijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla...
Římanům 10:5...takto: "Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít." Spravedlnost z víry však mluví takto: "Neříkej si v...
Římanům 13:13...Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světlaŽijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne...
Římanům 14:8...totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumíráŽijeme-li, žijeme Pánu; umíráme-li, umíráme Pánu. ...
1. Korintským 5:1... jaké se nenajde ani mezi pohany - někdo prý žije s manželkou vlastního otce! A vy jste ještě pyšní!...
1. Korintským 7:10...manželství než být spalován touhou. Pro ty, kdo žijí v manželství, mám nikoli své, ale Pánovo přikázání:...
1. Korintským 7:17...víš, muži, zda zachráníš manželku? tedy každý žije, jak mu Pán určil a jak ho Bůh povolal. Toto pravidlo...
1. Korintským 7:39...lépe. Žena je vázána zákonem, dokud její muž žije. Pokud její muž zemře, je svobodná; může si vzít, koho...
1. Korintským 9:14...Právě tak Pán určil, že kazatelé evangelia mají žít z evangelia. jsem však nic z toho nevyužil. Nepíšu o...
1. Korintským 15:6...(někteří zesnuli, ale většina z nich ještě žije), poté se ukázal Jakubovi, potom všem...
2. Korintským 1:12...našeho svědomí, že jsme na světě a zvláště u vás žili v ryzosti a upřímnosti Boží, ne v tělesné moudrosti,...
2. Korintským 5:7...jsme doma v tomto těle, nejsme doma u PánaŽijeme totiž vírou, a ne viděním. S touto smělou důvěrou...
2. Korintským 5:15...všichni. On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za...
2. Korintským 6:9... a přitom dobře známí, jako umírající, a hležijeme, jako trestaní, smrti však unikající, jako...
2. Korintským 10:2...směle si mohu troufnout na ty, kdo si myslí, že žijeme podle těla. Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle...
2. Korintským 10:3...na ty, kdo si myslí, že žijeme podle tělaŽijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla. Zbraně...
2. Korintským 13:4...mocný! Byl sice ukřižován jako slabý, ale teď žije Boží mocí; i my jsme v něm slabí, ale pro vás s ním...
2. Korintským 13:11...k dokonalosti, povzbuzujte se, buďte svornížijte v pokoji, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte...
Galatským 2:20...byl živý pro Boha. Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji - Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle...
Galatským 3:11... je zřejmé z toho, že "Spravedlivý bude žít z víry." V Zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky:...
Galatským 3:12... ale o skutky: "Ten, kdo je plní, z nich bude žít." Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal...
Galatským 5:16... pozor, se navzájem nerozsápete! Říkám vámŽijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné...
Galatským 5:25...svou tělesnost s jejími vášněmi a sklonyŽijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní...
Efeským 5:2...milované děti se řiďte Božím příklademžijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám...
Efeským 5:8...jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlemŽijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v...
Efeským 5:15...a zazáří ti Kristus!" Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé....
Efeským 6:3...se zaslíbením: "aby se ti vedlo dobře a abys žil dlouho na zemi." Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale...
Filipským 1:21...oslaven Kristus, skrze život anebo smrtŽít - to je pro Kristus, a umřít - to je zisk!...
Filipským 2:3...vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. si každý...
Filipským 3:17...společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. Mnozí totiž žijí jako nepřátelé...
Filipským 3:18...těch, kdo žijí podle našeho vzoru. Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich...
Koloským 2:6...přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte...
Koloským 2:20... proč si necháváte předpisovat, jako byste ještě žili ve světě: "Toho se nedotýkej, to neokoušej, na to...
Koloským 3:7...I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili. Teď ale to všechno - zuřivost, hněv, zášť, urážky i...
1. Tesalonickým 1:5...a v plné jistotě. Sami víte, jak jsme u vás žili pro vás. A vy jste následovali náš i Pánův příklad;...
1. Tesalonickým 3:8...a soužení vaše víra povzbudila! Teď znovu žijeme, když pevně stojíte v Pánu! Jak máme Bohu dost...
1. Tesalonickým 4:1...v tom, co jste od nás přijali a co dělátežijte tak, abyste se líbili Bohu. Víte přece, jaká...
1. Tesalonickým 4:11...vás, abyste v tom stále rostli. Snažte se žít pokojně, starejte se o své věci a pracujte vlastníma...
1. Tesalonickým 5:10...nás zemřel, abychom - bdíme nebo spímežili společně s ním. Povzbuzujte se tedy a posilujte se...
2. Tesalonickým 3:6...Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás...
2. Tesalonickým 3:11... nejí! Teď se ale doslýcháme, že někteří z vás žijí v zahálce; na práci nesáhnou, ale do všeho se pletou....
2. Timoteus 2:11...pravda: Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít. Jestli vytrváme, budeme s ním kralovat. Jestli jej...
2. Timoteus 3:12...tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši. Se zlými lidmi a šarlatány to...
Titus 1:1...Božím vyvoleným víru, aby poznali pravdužili zbožně v naději věčného života. Bůh, který nikdy nelže...
Titus 2:12...se zřekli bezbožnosti a světských žádostížili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v...
Titus 3:3...a oklamaní. Otročili jsme vášním a rozkošímžili jsme v zášti a závisti, byli jsme odporní a plní...
Židům 7:8...smrtelní lidé, ale tam někdo, o kom se tvrdí, že žije. Dalo by se dokonce říci, že skrze Abrahama dal...
Židům 7:24...v úřadu, ale jeho kněžství je trvalé, protože žije navěky. Proto také může dokonale spasit ty, kdo skrze...
Židům 9:17... pouze závěť zemřelých; dokud zůstavitel žije, závěť nenabývá platnosti. Proto ani ta první smlouva...
Židům 10:38... přijít, a neopozdí se. Můj spravedlivý bude žít z víry, odpadlík je mi však z duše protivný." My ovšem...
Jakub 5:5...Volání ženců došlo sluchu Hospodina zástupůŽili jste na zemi v rozkoši a v požitcích; vykrmili jste se...
1. Petr 2:16...jednáním umlčovali hloupé řeči nevědomýchŽijte jako svobodní lidé, ne ovšem jako ti, kdo údajnou...
2. Petr 3:11...takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa...
1. Jan 1:6... Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. Žijeme-li však ve...
1. Jan 1:7...přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravděŽijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme...
1. Jan 2:6...zda jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít, jako žil on. Nepíšu vám, milovaní, žádné nové...
1. Jan 2:29... že on je spravedlivý. Vězte také, že každý, kdo žije spravedlivě, se narodil z něj. Pohleďte, jakou láskou...
1. Jan 3:7...nepoznal. Nenechte se nikým oklamat, drazí. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, jako je spravedlivý on....
1. Jan 3:17...musíme pokládat život za bratry. Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu...
2. Jan 1:4... když jsem zjistil, jak některé z tvých dětí žijí v pravdě, podle přikázání, které jsme dostali od Otce....
2. Jan 1:6...Milujme jedni druhé. V tom je láska, abychom žili podle jeho přikázání. To přikázání jste slyšeli od...
3. Jan 1:3...svědectví o tvé opravdovosti a o tom, jak žiješ v pravdě. Nemám větší radost než slyšet, že děti...
3. Jan 1:4... Nemám větší radost než slyšet, že děti žijí v pravdě! Milovaný, prokazuješ svou věrnost v tom, jak...

Slova obsahující žily: blížily (3) cizoložily (1) množily (1) nepoužily (1) nerozmnožily (1) nesloužily (2) ožily (2) přiblížily (1) rozmnožily (1) sloužily (6) složily (2) tížily (2) vážily (2) zahemžily (1) založily (1) zježily (1) žily (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |