Žijeme

Hledám varianty 'žijeme' [ žít (138) žily (5) žilo (4) žili (35) žila (6) žil (83) žijte (15) žijme (1) žijí (56) žiji (7) žijete (10) žiješ (14) žijeme (15) žije (89) žij (5) ]. Nalezeno 465 veršù.
Genesis 4:20...porodila Jábala, jenž se stal otcem těch, kdo žijí ve stanech a pasou stáda. Jeho bratr jménem Jubal se...
Genesis 5:4...obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. Adam žil...
Genesis 5:5...Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. Adam žil celkem 930 let a potom zemřel. Když bylo Setovi 105 let...
Genesis 5:7...Setovi 105 let, zplodil Enoše. Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. Set žil celkem...
Genesis 5:8...žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. Set žil celkem 912 let a potom zemřel. Když bylo Enošovi 90 let...
Genesis 5:10...90 let, zplodil Kénana. Po zplození Kénana žil Enoš ještě 815 let a plodil syny a dcery. Enoš žil...
Genesis 5:11...Enoš ještě 815 let a plodil syny a dcery. Enoš žil celkem 905 let a potom zemřel. Když bylo Kénanovi 70...
Genesis 5:13...let, zplodil Mahalalela. Po zplození Mahalalela žil Kénan ještě 840 let a plodil syny a dcery. Kénan žil...
Genesis 5:14...Kénan ještě 840 let a plodil syny a dcery. Kénan žil celkem 910 let a potom zemřel. Když bylo Mahalalelovi...
Genesis 5:16...65 let, zplodil Járeda. Po zplození Járeda žil Mahalalel ještě 830 let a plodil syny a dcery....
Genesis 5:17...ještě 830 let a plodil syny a dcery. Mahalalel žil celkem 895 let a potom zemřel. Když bylo Járedovi 162...
Genesis 5:19...162 let, zplodil Enocha. Po zplození Enocha žil Járed ještě 800 let a plodil syny a dcery. Járed žil...
Genesis 5:20...Járed ještě 800 let a plodil syny a dcery. Járed žil celkem 962 let a potom zemřel. Když bylo Enochovi 65...
Genesis 5:22...let, zplodil Metuzaléma. Po zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery....
Genesis 5:23...Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem 365 let. Enoch žil s Bohem, jednou zmizel,...
Genesis 5:24...žil celkem 365 let. Enoch žil s Bohem, jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Když bylo...
Genesis 5:26...187 let, zplodil Lámecha. Po zplození Lámecha žil Metuzalém 782 let a plodil syny a dcery. Metuzalém žil...
Genesis 5:27...782 let a plodil syny a dcery. Metuzalém žil celkem 969 let a potom zemřel. Když bylo Lámechovi 182...
Genesis 5:30...zemí, jíž Hospodin zlořečil." Po zplození Noema žil Lámech 595 let a plodil syny a dcery. Lámech žil celkem...
Genesis 5:31...žil Lámech 595 let a plodil syny a dcery. Lámech žil celkem 777 let a potom zemřel. A když bylo Noemovi 500...
Genesis 6:9...současníky spravedlivý a poctivý člověk. Noe žil s Bohem. Noe zplodil tři syny: Sema, Chama a Jáfeta...
Genesis 6:12...a hle, byla zkažená! Každý smrtelník na zemi žil zkaženě. Bůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je...
Genesis 7:22...lidé. Vše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo. Bůh smetl všechny živé tvory z...
Genesis 9:28...Semových, jemuž bude Kanaán otročit!" Po potopě žil Noe ještě 350 let. Noe žil celkem 950 let a potom...
Genesis 9:29...potopě žil Noe ještě 350 let. Noe žil celkem 950 let a potom zemřel. Toto jsou rody...
Genesis 11:11...zplodil Sem ve věku 100 let Arpakšada. Sem žil po zplození Arpakšada ještě 500 let a plodil syny a...
Genesis 11:13...věku 35 let zplodil Šelacha. Po zplození Šelacha žil Arpakšad ještě 403 let a plodil syny a dcery. Šelach ve...
Genesis 11:15...věku 30 let zplodil Hebera. Po zplození Hebera žil Šelach ještě 403 let a plodil syny a dcery. Heber ve...
Genesis 11:17...věku 34 let zplodil Pelega. Po zplození Pelega žil Heber ještě 430 let a plodil syny a dcery. Peleg ve...
Genesis 11:19...ve věku 30 let zplodil Reúa. Po zplození Reúa žil Peleg ještě 209 let a plodil syny a dcery. Reú ve věku...
Genesis 11:21...věku 32 let zplodil Seruga. Po zplození Seruga žil Reú ještě 207 let a plodil syny a dcery. Serug ve věku...
Genesis 11:23...věku 30 let zplodil Náchora. Po zplození Náchora žil Serug ještě 200 let a plodil syny a dcery. Náchor ve...
Genesis 11:25...věku 29 let zplodil Teracha. Po zplození Teracha žil Náchor ještě 119 let a plodil syny a dcery. Terach ve...
Genesis 11:32...však přišli do Cháranu, usadili se tam. Terach žil 205 let a zemřel v Cháranu. Hospodin Bůh řekl...
Genesis 12:6...zvanému Šechem, k dubu More. (V zemi tenkrát žili Kananejci.) Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl:...
Genesis 16:12...proti němu; v neshodě se všemi bratry bude žít." Hospodina, jenž k promluvil, pak nazvala "Ty jsi...
Genesis 23:1...děti: Tebacha, Gachama, Tachaše a Maaku. Sára žila 127 let; tak dlouhý byl Sářin život. Sára zemřela v...
Genesis 25:7...od svého syna Izáka, do východní země. Abraham žil 175 let. V utěšeném věku, stár a spokojen pak Abraham...
Genesis 27:46...Chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal...
Genesis 36:6...vzal své ženy, své syny a dcery a všechny, kdo žili v jeho domě, svůj dobytek a všechna svá zvířata -...
Genesis 42:18...bohabojný člověk. Když uděláte, co říkám, budete žít. Když jste tak slušní, zůstane v tomto vězení jen jeden...
Genesis 43:7...se podrobně vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije ještě váš otec? Máte ještě dalšího bratra?' Podle toho...
Genesis 43:27...daří vašemu starému otci, o němž jste vyprávěliŽije ještě?" Odpověděli: "Našemu otci, tvému služebníku, se...
Genesis 43:28...otci, tvému služebníku, se daří dobře, ještě žije." Tehdy padli na kolena a klaněli se mu. On pozvedl...
Genesis 45:3...) " jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj otec?" Bratři oněměli hrůzou, jak se ho...
Genesis 45:26...otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!" Jeho srdce...
Genesis 45:28...okřál a Izrael řekl: "To stačí! Můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho spatřil, než umřu!" A tak se Izrael...
Genesis 46:30...mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvář - ty opravdu žiješ!" Josef pak řekl svým bratrům a celé rodině svého...
Genesis 47:22...stanovené dávky a z těch dávek od faraona žili. Proto své pozemky neprodávali. Josef tenkrát lidu...
Genesis 47:28...a velice se rozplodili a rozmnožili. Jákob žil v egyptské zemi sedmnáct let a dožil se věku 147 let....
Exodus 1:16...syn, zabijte ho, když to bude dcera, nechte ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly,...
Exodus 1:22... hoďte do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!" Jeden muž z rodu Levi se oženil s jednou levitskou...
Exodus 4:18...za svými bratry do Egypta podívat se, zda ještě žijí." "Jdi v pokoji," odpověděl mu Jetro. Hospodin totiž...
Exodus 16:4...kolik potřebují na ten den. Vyzkouším, zda budou žít podle mých pokynů, či nikoli. budou šestého dne...
Exodus 23:9...přece poznali život přistěhovalců, když jste žili v Egyptě!" "Šest let osívej svou zem a shromažďuj její...
Leviticus 16:29...žádnou práci - domácí ani přistěhovalec, který žije u vás. V tento den za vás bude vykonáno smíření a...
Leviticus 17:8...z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by obětoval zápal nebo jinou oběť, aniž to...
Leviticus 17:10...z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by jedl jakoukoli krev, proti takovému člověku...
Leviticus 17:12...z vás nebude jíst krev. Ani přistěhovalec, který žije u vás, nebude jíst krev. Kdokoli ze synů Izraele nebo...
Leviticus 17:13...ze synů Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by ulovil zvíře nebo ptáka, který se smí jíst,...
Leviticus 18:5...a zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. jsem Hospodin. Nikdo nesmí pohlavně obcovat s...
Leviticus 18:26...z těchto ohavností - domácí ani host, který žije u vás. Všechny tyto ohavnosti páchali lidé, kteří byli...
Leviticus 19:33... jsem Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude žít přistěhovalec, nesmíte mu ubližovat. K přistěhovalci...
Leviticus 25:35...ujmi se jej jako hosta a přistěhovalce, aby mohl žít u tebe. Neber od něj úrok ani přirážku - boj se svého...
Leviticus 25:36...- boj se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Nechtěj úrok na peníze ani přirážku na...
Numeri 13:22...vystoupili do Negevu, vydali se k Hebronu, kde žili Achiman, Šešaj a Talmaj, potomci Anakovi. (Hebron byl...
Numeri 13:29...jsme tam viděli syny Anakovy. V negevském kraji žije Amalek; v horách bydlí Chetejci, Jebusejci a Emorejci;...
Numeri 15:14...některý přistěhovalec nebo kdokoli u vás bude žít chtěl přinést ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu,...
Numeri 19:10...pro syny Izraele i pro přistěhovalce, který žije u nich: Kdo by se dotkl mrtvoly kteréhokoli člověka,...
Numeri 21:8...ho na kůl. Každý, kdo se na něj podívá, bude žít." Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na...
Numeri 22:33...neuhnula, bych zabil, ale ji bych nechal žít!" Balaám Hospodinovu andělu odpověděl: "Zhřešil jsem!...
Numeri 30:17...a ohledně otce a jeho mladé dcery, která ještě žije v jeho domě. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:...
Deuteronomium 5:3...s námi, kteří tu dnes jsme, s námi všemi, kteří žijeme. Hospodin s vámi na oné hoře mluvil z prostředku...
Deuteronomium 7:23...zvěř. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, a budou žít v naprosté hrůze, dokud nebudou vyhlazeni. Vydá do...
Deuteronomium 11:21...i na svých branách. Pak budete vy i vaši synové žít dlouho v zemi, o níž Hospodin přísahal vašim otcům, že...
Deuteronomium 12:19...Měj se na pozoru, abys po všechny dny, kdy budeš žít ve své zemi, nezanedbával levity. Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 14:21...žádnou zdechlinu. Dej ji přistěhovalci, který žije ve tvých branách, ji sní, nebo ji prodej cizinci....
Deuteronomium 16:20... o skutečnou spravedlnost! Pak teprve budeš žít a ovládneš zem, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. U...
Deuteronomium 18:1... nebudou mít podíl ani dědictví v Izraeli. Budou žít z ohnivých obětí Hospodinu, z jeho dědictví. Nebudou...
Deuteronomium 23:8...se ani Egypťanů - vždyť jsi v jejich zemi žil jako přistěhovalec. Potomci, kteří se jim narodí ve...
Deuteronomium 29:15... kdo tu dnes s námi nejsou. Sami víte, jak jsme žili v Egyptě a jak jsme cestou sem prošli územím různých...
Deuteronomium 30:16...jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žít a růst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi,...
Deuteronomium 30:20...tvůj život a délka tvých dnů! Pak budeš moci žít v zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům, Abrahamovi,...
Deuteronomium 32:40...Svou ruku pozvedám k nebia přísahám: Jakože žiji navěky, jakmile čepel svého meče zostřím, ruka...
Deuteronomium 33:6...když sešli se společně s kmeny Izraele. Ruben  žije, nikdy nevymře, jeho mužů jen hrstka je!" O...
Deuteronomium 33:25...a bronzu jsou tvé závory, po všechny své dny žij v bezpečí. Nikdo není jako Bůh, Ješurune! Na pomoc tobě...
Jozue 9:22..."Jak to, že jste nás podvedli?! Tvrdili jste: ‚Žijeme od vás velmi daleko.' A přitom bydlíte uprostřed...
Jozue 13:13...synové Izraele nevyhnali, a tak Gešur a Maachat žijí uprostřed Izraele dodnes. Kmenu Levi však Mojžíš...
Soudců 1:21...Jebusejce bydlící v Jeruzalémě, a tak Jebusejci žijí v Jeruzalémě spolu s Benjamínci dodnes. Také...
Soudců 18:7...dál, přišli do Laiše. Viděli, že tamní lid žije v bezpečí jako Sidonci, v klidu a bezstarostně, a že...
Růt 1:7... Noemi se svými snachami odešla z místa, kde žila, aby se vydala na cestu zpět do judské země. "Jděte,"...
1. Samuel 10:24...mu není rovného." Nato všechen lid zvolal: " žije král!" Samuel tehdy lidu vysvětlil pravidla kralování,...
1. Samuel 25:2...se pak rozhodl odejít na poušť Paran. V Maonu žil jeden člověk a ten měl hospodářství v Karmelu. Byl to...
2. Samuel 12:1... Ten k němu přišel a řekl mu: "V jednom městě žili dva muži, jeden bohatý a jeden chudý. Bohatý měl...
2. Samuel 12:18...chlapcovu smrt báli oznámit. "Když ještě chlapec žil," říkali si, "domlouvali jsme mu, ale nechtěl nás...
2. Samuel 12:21...děláš?" řekli mu jeho služebníci. "Dokud chlapec žil, postil ses a plakal, ale jakmile zemřel, vstal jsi a...
2. Samuel 12:22... vstal jsi a dal ses do jídla!" "Dokud chlapec žil," odpověděl jim, "postil jsem se a plakal, protože jsem...
2. Samuel 16:16...i Davidův důvěrník Chušaj Arkijský a zvolal: " žije král! žije král!" "Takhle se odvděčuješ svému...
2. Samuel 19:7...neznamenají. Dnes je mi jasné, že kdyby Abšalom žil a my všichni dnes byli mrtví, byl bys spokojen. Tak se...
2. Samuel 20:3...nimi nic neměl. do smrti zůstaly v ústranížily jako vdovy. Potom král přikázal Amasovi: "Svolej mi...
1. Královská 1:25...Abiatara. Ti s ním hodují, pijí a volají: ‚ žije král Adoniáš!' , tvého služebníka, ani kněze Sádoka,...
1. Královská 1:31...k zemi se slovy: "David, můj pán a král,  žije navěky!" Král David potom řekl: "Zavolejte mi kněze...
1. Královská 1:34... Potom trubte na beraní roh a volejte: ‚ žije král Šalomoun!' Pak ho doprovodíte zpět. přijde,...
1. Královská 1:39...na beraní roh a všichni přítomní zvolali: " žije král Šalomoun!" Celý ten zástup ho pak doprovázel zpět...
1. Královská 2:4...a budou-li věrně, z celého srdce a ze vší duše žít přede mnou, pak na izraelském trůnu nikdy nebude chybět...
1. Královská 3:6...jsi mému otci Davidovi velikou přízeň, neboť žil před tebou věrně a spravedlivě a s upřímným srdcem stál...
1. Královská 5:4...od Tifsachu po Gazu a se všemi okolními zeměmi žil v míru. Po celý Šalomounův život žil Juda a Izrael od...
1. Královská 5:5...zeměmi žil v míru. Po celý Šalomounův život žil Juda a Izrael od Danu po Beer-šebu v bezpečí, každý...
1. Královská 8:23...milosrdenství svým služebníkům, kteří před tebou žijí s oddaným srdcem. Svému služebníku Davidovi, mému otci...
1. Královská 8:25... budou-li jen tví synové dbát na svou cestužít přede mnou, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy,...
1. Královská 8:61...srdce cele patří Hospodinu, našemu Bohu, abyste žili podle jeho ustanovení a dodržovali jeho přikázání tak...
1. Královská 9:4... oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj otec...
1. Královská 11:20...ho odchovala ve faraonově paláci. Genubat tedy žil ve faraonově paláci mezi faraonovými syny. Pak ale...
1. Královská 12:6...ve službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil: "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se dnes...
1. Královská 17:23...do domu a předal ho matce. "Podívej se, tvůj syn žije," řekl . "Teď vím, že jsi Boží muž," odpověděla žena...
1. Královská 20:32...Ben-hadad prosí: Daruj mi život!" "On ještě žije?" podivil se Achab. "Vždyť je to můj spojenec!" Ti...
2. Královská 4:7...dluh. Z toho, co zbude, pak budeš se svými syny žít." Když jednou Elíša procházel Šunemem, jedna místní...
2. Královská 5:3..."Kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi, který žije v Samaří. Ten by ho jistě malomocenství zbavil." Náman...
2. Královská 11:12... Potom k nim Jojada přivedl králova syna, vložil mu na hlavu korunu, dali mu opis smlouvy a prohlásili...
2. Královská 13:5...se synové Izraele z moci Aramu vymanili a mohli žít ve svém vlastním tak jako kdysi. Neodvrátili se ale od...
2. Královská 14:17...syn Jeroboám. Judský král Amaciáš, syn Joašůvžil po smrti izraelského krále Jehoaše, syna Joachazova,...
2. Královská 17:25...se v izraelských městech. Když tam začali žít, nesloužili Hospodinu, a tak na poslal lvy, kteří je...
2. Královská 17:27... které jste odtud vyhnali. Smí se tam vrátitžít tam, aby je vyučoval způsobům Boha země." Jeden z...
2. Královská 18:32...a moštu, země chleba a vinic, země oliv a meduŽijte, neumírejte! Neposlouchejte Ezechiáše! Jenom vás...
2. Královská 20:3...Hospodine, pamatuj prosím, že jsem před tebou žil oddaně a s upřímným srdcem a že jsem dělal, co je v...
1. Letopisů 4:41...na jejich příbytky i na Meunity, kteří tam žili. Vyhladili je jako proklaté (jak je tomu dodnes) a...
2. Letopisů 6:14...milosrdenství svým služebníkům, kteří před tebou žijí s oddaným srdcem. Svému služebníku Davidovi, mému otci...
2. Letopisů 6:16... budou-li jen tví synové dbát na svou cestužít podle tvého Zákona, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní...
2. Letopisů 7:17... oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou jako tvůj otec David a konat vše, co jsem ti...
2. Letopisů 10:6...ve službách jeho otce Šalomouna, dokud ještě žil. "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se k...
2. Letopisů 14:5... Království v jeho době zažívalo mír. Země žila v míru, a tak mohl Asa v Judsku budovat opevněná města...
2. Letopisů 20:30...na hrůza z Boha. Jošafatovo království pak žilo v míru, protože jeho Bůh mu dopřál odpočinutí ze všech...
2. Letopisů 23:11...a jeho synové pak přivedli králova syna, vložili mu na hlavu korunu, dali mu opis smlouvy a prohlásili...
2. Letopisů 27:6...a třetí rok. Tak Jotam upevnil svou moc, neboť žil důsledně před Hospodinem, svým Bohem. Ostatní Jotamovy...
2. Letopisů 34:33...ze všech izraelských území. Každého, kdo žil v Izraeli, zavázal ke službě Hospodinu, jejich Bohu. Po...
Nehemiáš 2:3...velikém úleku jsem králi odpověděl: "Král nechť žije navěky! Jak nemám mít ztrápenou tvář, když město, v...
Nehemiáš 5:9... není správné," pokračoval jsem. "Nemáte raději žít v bázni před naším Bohem, aby nás nepřátelské národy...
Nehemiáš 9:29...proti tvým řádům, z nichž ten, kdo je plní, bude žít. Zády se obraceli, zatvrzovali šíji, slyšet nechtěli....
Nehemiáš 10:30...bratřím a skládali přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze Božího služebníka...
Ester 4:11...ten, na koho by král ukázal zlatým žezlem, smí žít. A jsem ke králi nebyla pozvána třicet dní!" Když...
Job 1:1...se o rozkvět všeho jejich potomstva. V zemi Úc žil muž jménem Job. Ten muž byl bezúhonný a poctivý,...
Job 4:19...i na andělích najde kaz. Co potom s těmi, kdo žijí v domech hliněných, jež mají v prachu základy?...
Job 7:1...zemi jen samou robotu? Den za dnem jak nádeník žije tu. Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká odměnu...
Job 7:16... než takhle živořil! Mám toho dost. Nebudu přece žít navěky! Nech být. Jen pouhá pára jsou dny! Co je...
Job 9:21... co ale na tom záleží - se mi nechce žít! Všechno je jedno, proto řekl jsem: On hubí bezúhonného...
Job 10:1...strach, se mnou to ale není tak! se mi hnusí žít, proto teď svému nářku povolím, z hořkosti duše...
Job 16:12... dal napospas ničemům, předhodil zlosynůmŽil jsem v poklidu - vtom na udeřil, chytil za krk a...
Job 19:25...by je navždy vytesali do skály! Můj Vykupitel žije, to jedno vím, a že nakonec se nad prachem postaví. I...
Job 22:3...Copak tvá spravedlnost Všemohoucího zajímáŽiješ-li bezúhonně, co z toho ? Že by se o tvou zbožnost...
Job 29:25... Sedal jsem v jejich čele a udával jim směržil jsem jako král ve své družině, jako ten, kdo těší...
Job 33:28... abych nešel do jámy, uvidím světlo a budu žít!' Toto vše tedy dělá Bůh dvakrát i třikrát při člověku...
Job 33:30...duši odvrátil od jámy, ve světle živých aby mohl žít. Dej pozor, Jobe, naslouchej mi, mlč a promluvím...
Job 36:6...mocný a v srdci rozhodný. Ničemy jistě nenechává žít, k právu pomáhá ubohým. Neodvrací zrak od poctivých, na...
Job 42:16...jim dal dědictví mezi jejich bratry. Potom Job žil ještě sto čtyřicet let a viděl své děti a děti svých...
Žalmy 15:2...bude? Kdo bydlet smí na tvé svaté hoře? Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze...
Žalmy 22:27...Hospodina budou, kdo jej hledají: vaše srdce žije navěky! Všechny zemské končiny se rozpomenou a k...
Žalmy 26:1...soužení! Žalm Davidův. Suď , Hospodine, vždyť žiji poctivě, v Hospodina doufám, nedám se odradit. Zkoumej...
Žalmy 26:11... v pravici mají samé úplatky! ale chci žít poctivě, smiluj se nade mnou, vykup ! Nohama stojím...
Žalmy 37:3...na Hospodina, konej dobro, obývej zemižij v bezpečí. V Hospodinu měj svoji rozkoš - on touhy...
Žalmy 37:14...napadají chudáky ubohé, aby pobili ty, kdo žijí poctivě. Ten jejich meč je však bodne do srdce, ten...
Žalmy 68:22...Bůh ale rozdrtí lebku, serve kštici těch, kdo žijí ve hříchu! Pán praví: "Tvé soky přivedu zpátky z...
Žalmy 72:5... ochrání a jejich utlačovatele rozdrtí!  žije dál po všechna pokolení, dokud slunce a měsíc trvají....
Žalmy 72:15...a vydírání, jejich krev totiž draze cení si!  žije král, zlato ze Sáby mu dávají! se za něho stále...
Žalmy 89:16...velebit; ve světle tvé tváře takoví smějí žít. Ve tvém jménu radují se celé dny, tvá spravedlnost jim...
Žalmy 89:49...K jaké marnosti lidstvo stvořil jsi? Kdo může žít, smrt nikdy nespatřit? Kdo zachrání svůj život z moci...
Žalmy 90:15...jak dřívější soužení, jako ta léta, kdy jsme žili v neštěstí. Tvým služebníkům je zjevné dílo tvé,...
Žalmy 98:7...se vším, co je v něm, stejně tak všichni, kdo žijí na světě! Řeky, tleskejte radostí, hory k tomu...
Žalmy 101:2...- kdy navštívíš? Ve vlastním domě chci žít tak, jak srdci velí poctivost. Nikdy nepřijde před můj...
Žalmy 101:6...si v celé zemi vyhlížím, takoví u mne budou žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový bude můj služebník...
Žalmy 102:29...- tvá léta neskončí. Děti tvých služebníků budou žít dál, jejich símě bude před tebou rozkvétat! Žalm...
Žalmy 106:3...plně vypoví? Blaze těm, kteří se drží práva, kdo žijí spravedlivě v každý čas! Pamatuj na , Hospodine, ...
Žalmy 107:10...duši lačnou, bohatě nasytí toho, kdo hladovíŽili v temnotě, ve stínu smrti, ve svém neštěstí sevřeni...
Žalmy 107:34...zemi v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tam. Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve...
Žalmy 118:17...pravice mocně zasáhla!" Neumřu, ale budu žít, vyprávět budu, co Hospodin učinil! Hospodin přísně...
Žalmy 119:1...dobrý! Jeho láska trvá navěky! Blaze těm, kdo žijí bezúhonně, těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonem!...
Žalmy 119:17...z paměti! Dopřej svému služebníku, abych žil, tvé slovo abych naplnil! oči otevři, abych uviděl...
Žalmy 119:45...stále plnit chci, navždy a navěky! Svobodně budu žít stále dál, neboť jsem vyhledal tvá pravidla. Hovořit...
Žalmy 119:77...zaslíbil. Kéž tvůj soucit navštíví, abych žil, tvůj Zákon je mi přece rozkoší! Kéž jsou zahanbeni...
Žalmy 119:84... nezapomínám na tvé zákony. Jak dlouho bude žít tvůj služebník? Kdy pronásledovatele odsoudíš?...
Žalmy 119:116...chci! Podpírej , jak jsi zaslíbil, abych žil, nedej, abych byl zklamán ve své naději! Podpoř ,...
Žalmy 119:144...jsou tvá svědectví - dej mi porozumění, abych žil! Celým srdcem volám, Hospodine, slyš: Chci zachovávat...
Žalmy 119:175...spasení, tvůj Zákon je mi rozkoší! Kéž mohu žít, abych oslavil, kéž jsou mi pomocí tvé pokyny. Jak...
Žalmy 122:6...Jeruzaléma se modlete: "Ti, kdo milují,  žijí pokojně! Pokoj vládne ve tvých zdech, v tvých...
Žalmy 123:4... jsme přesyceni nadmíru urážkami těch, kdo žijí v poklidu, a posměchem těch nadutců! Davidova poutní...
Žalmy 128:5...Jeruzaléma kéž uvidíš po všechny dny, kdy budeš žít. Kéž uvidíš i děti dětí svých! Pokoj Izraeli!...
Žalmy 133:1... Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí spolu v jednotě! Jak vzácný olej na hlavě, stékající...
Žalmy 140:14...tvé jméno oslaví, před tvojí tváří budou žít poctiví! Žalm Davidův. Volám , Hospodine, ke mně...
Přísloví 1:33...záhuba. Kdo však poslouchá, ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou všeho zla." Přijmi prosím ...
Přísloví 2:7...on pro upřímné chová, štítem je pro ty, kdo žijí poctivě. Drží stráž nad stezkami práva, ochraňuje...
Přísloví 4:4...si vezmi k srdci, dbej na příkazy a budeš žít. Získej moudrost, rozumnost získej, slova nezapomeň,...
Přísloví 5:10...svá léta ukrutníku odevzdáš. Z tvého úsilí budou žít jiní, tvá dřina skončí v domě cizího. Nakonec bolestí...
Přísloví 9:6... jež jsem nalila. Opusťte hloupost a konečně žijte, cestou rozumnosti se vydejte!" Kdo poučuje drzouna,...
Přísloví 10:9...přikázání, žvanivý hlupák špatně dopadne. Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu,...
Přísloví 11:20...ke smrti. Zvrhlé povahy se Hospodinu hnusí, kdo žijí bezúhonně, ti jej potěší. Zlý zcela jistě neunikne...
Přísloví 12:20... Zlomyslní mají v srdci jen faleš, mírumilovní žijí v radosti. Spravedlivým nic neublíží, darebáky stíhá...
Přísloví 12:22...neštěstí. Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší. Rozvážný člověk umí své...
Přísloví 14:2...hloupá jej boří svýma rukama. Hospodina ctí, kdo žije v poctivosti, kdo jedná křivě, ten jím pohrdá....
Přísloví 15:27...domov boří, kdo nenávidí úplatky, ten bude žít. Srdce spravedlivého promýšlí odpovědi, ústa darebáků...
Přísloví 16:31...špinavost. Korunou krásy jsou šediny - kdo žijí spravedlivě, ti ji obdrží. Je lepší být trpělivý než...
Přísloví 19:16... dbá na vlastní duši; komu je lhostejné, jak žije, zahyne. Kdo pomáhá chudým, půjčuje Hospodinu; on sám...
Přísloví 20:7...muže však aby pohledal. Spravedlivý je, kdo žije v poctivosti; šťastní budou jeho potomci! Král sedí na...
Přísloví 23:17...k hříšníkům v srdci nechovej, v úctě k Hospodinu žij každý den. Budoucnost totiž patří tobě - tvá naděje ...
Přísloví 28:18...se řítí do jámy, od takového ruce pryč! Kdo žije poctivě, ten zachován bude, kdo jde křivolakou cestou,...
Přísloví 28:26... Na vlastní rozum spoléhá jen tupec, kdo ale žije moudře, bude zachráněn. Kdo dává chudému, nebude trpět...
Přísloví 29:25...nakonec ochromí, kdo doufá v Hospodina, však žije v bezpečí. Kdekdo si touží mocné naklonit, soudcem...
Kazatel 4:15...král zase chudákem. Viděl jsem, že všichni, kdo žili pod sluncem, drželi s oním mladíkem, který nastoupil...
Kazatel 6:6... narozdíl od něj ale klid. Kdyby ten člověk žil dvakrát tisíc let, kdyby však štěstí nezažil - což...
Kazatel 7:15...Spravedlivý umírá i se svou spravedlností, zlý žije dlouho i se svou špatností. Nebývej příliš spravedlivý...
Kazatel 8:12...páchat zlo. Hříšník páchá zlo třeba nastokrátžije však stále dál a dál. Ano, vím: Dobře se povede...
Kazatel 8:15...spravedlivě. Říkám: I to je marnost. Proto,  žijí radovánky! Vždyť člověk nemá pod sluncem jiné štěstí...
Kazatel 9:9...darován pod sluncem. Všechny své marné dny si užij - vždyť to je tvou odměnou, dokud žiješ, ve všem tom...
Kazatel 11:8...slunce je tak příjemné! Jakkoli dlouho člověk žije, ze všech těch let se raduje - ale přitom...
Izaiáš 1:21...Kdysi je naplňovalo právo a spravedlnost žila v něm - teď však jen vrahové. Tvé stříbro se proměnilo...
Izaiáš 6:5...mi - teď zahynu! Jsem člověk s nečistými rtyžiji uprostřed lidu s nečistými rty, a přitom jsem na...
Izaiáš 9:1...v temnotách, veliké světlo uvidí, těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Rozmnožil jsi tento...
Izaiáš 13:20...- jako Sodoma a Gomora! Nebude se v něm nikdy žít, žádné pokolení jej neobydlí; neutáboří se tam beduín,...
Izaiáš 18:3...řeči, do země protkané řekami. Všichni, kdo žijete na světě, vy, kteří obýváte zem, vizte na horách...
Izaiáš 21:14...pustině, žíznivým vodu přineste! Vy, kteří žijete v Temě, vítejte uprchlíky chlebem! Prchají přece...
Izaiáš 23:18...hromaděn ani ukládán, ale připadne těm, kdo žijí před Hospodinovou tváří, aby mohli jíst do sytosti a...
Izaiáš 32:9... vstaňte a slyšte ! Vy dcery, jež si v klidu žijete, řeči ucho nakloňte! Do roka a do dne třást se...
Izaiáš 32:10...a do dne třást se budete, vy, jež si v klidu žijete. Vinobraní totiž přestane a sklizeň nepřijde. Vy...
Izaiáš 32:18... navěky. V pokojných příbytcích bude můj lid žít, v domovech plných bezpečí, v odpočinutí bez starostí....
Izaiáš 33:15...z nás obstojí před věčným plamenem?" Ten, kdo žije poctivě a mluví upřímně, kdo zavrhuje zisk z vydírání...
Izaiáš 33:16...plány a odmítá přihlížet neštěstí. Takový bude žít na výšinách a skálopevný bude jeho hrad, takový bude...
Izaiáš 34:17...tu zemi rozměří, aby ji navždy ovládli, aby v  žili navěky. se raduje poušť a suchopár, s jásotem ...
Izaiáš 38:3...Hospodine, pamatuj prosím, že jsem před tebou žil oddaně a s upřímným srdcem a že jsem dělal, co je v...
Izaiáš 38:11...neuvidím se s žádným člověkem, s nikým, kdo žije na světě. je strženo obydlí, jako stan kočovníků...
Izaiáš 38:16...plnou hořkosti. Člověk však přesto, Pane, může žít, pořád mi zůstal život a dýchání - ty jsi uzdravil a...
Izaiáš 38:20...a hrajme na strunné nástroje po všechny dny, kdy žijeme, v Domě Hospodinově! (Izaiáš tenkrát řekl: "Přineste...
Izaiáš 51:13...svého Tvůrce, na Toho, jenž nebe rozestřel a položil základy země. Denně žiješ v stálé hrůze před hněvem...
Izaiáš 54:14...na spravedlnosti: Zbavena násilí bez obav budeš žít, nepřiblíží se k tobě žádné neštěstí. Kdyby snad...
Izaiáš 57:15...Toto praví ten Vznešený a Vyvýšený, jenž žije ve věčnosti a jméno Svatý: Žiji vysoko a ve...
Izaiáš 58:12...zbořenin a obnovitelem cest, aby se dalo žít. Když se tvá noha vyhne sobotě, aby sis v můj svatý den...
Izaiáš 64:4... kdo čekají na něj. Zastáváš se těch, kdo rádi žijí správně, kdo na tvých cestách myslí na tebe. Hle,...
Izaiáš 65:9...vyvolení je obsadí, moji služebníci v nich budou žít. Můj lid - ti kdo hledají - budou mít v Šáronu ovčí...
Izaiáš 65:22...nebudou sázet, aby to jiní zhltali. Můj lid bude žít, tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si vyvolení...
Jeremiáš 4:2...pravdě, soudu a spravedlnosti přísahal: ‚Jakože žije Hospodin!' Pak by si jeho jménem žehnaly národy a jím...
Jeremiáš 4:10...tento lid a Jeruzalém tak podvést? Prý: ‚Budete žít v pokoji,' a přitom nám na hrdlo sahá meč!" V ten čas...
Jeremiáš 5:2...prominu. I když říkají: ‚Jakože Hospodin žije,' stejně přísahají křivě!" Ty ale, Hospodine, přece...
Jeremiáš 6:12...s poli a ženami, vztáhnu ruku na všechny, kdo žijí v této zemi, praví Hospodin. Vždyť od nejmenších po...
Jeremiáš 7:3...své cesty a své jednání, a vás tu nechám žít. Přestaňte spoléhat na klamné řeči - prý: ‚Hospodinův...
Jeremiáš 7:7...škodě následovat cizí bohy - pak vás tu nechám žít, v zemi, kterou jsem dal vašim otcům od věků na...
Jeremiáš 8:3... tam všude budou chtít raději zemřít, než aby žili, praví Hospodin zástupů." "Řekni jim - Tak praví...
Jeremiáš 9:5...mluvit lži, pro zvrácenost by se ztrhaliŽiješ uprostřed lsti a kvůli lsti znát odmítli, praví...
Jeremiáš 9:10...zvěř. "Obrátím Jeruzalém v hromady sutin, kde žijí jen šakali, obrátím judská města v trosky, kde nikdo...
Jeremiáš 10:22...vřava! Judská města se obrátí v trosky, kde žijí jen šakali. Hospodine, vím, že nikdo nemá svou cestu v...
Jeremiáš 11:5...Bohem. Tehdy splním přísahu, kterou jsem složil vašim otcům, že jim dám zemi oplývající mlékem a medem'...
Jeremiáš 12:1...je úspěšná cesta ničemů? Proč všichni zrádci žijí v poklidu? Zasadil jsi je, zakořenili, rostou a...
Jeremiáš 12:16...mého lidu a začnou přísahat v mém jménu: ‚Jakože žije Hospodin' (tak jako předtím sami učili můj lid...
Jeremiáš 15:15...Ve své trpělivosti mi ještě dovol žít - považ, jaké kvůli tobě snáším urážky! Jakmile tvá...
Jeremiáš 16:14...Hospodin, kdy se nebude přísahat: ‚Jakože žije Hospodin, který vyvedl syny Izraele z Egypta,' ale:...
Jeremiáš 16:15...vyvedl syny Izraele z Egypta,' ale: ‚Jakože žije Hospodin, který vyvedl syny Izraele ze země na severu...
Jeremiáš 17:6...někde na poušti - necítí, když dobro přicházíŽije ve vyprahlých koutech pustiny, v solném kraji, kde se...
Jeremiáš 18:12...' Oni však na to řekli: ‚Marné řeči! Budeme žít podle svých vlastních plánů, každý se budeme řídit svým...
Jeremiáš 19:12...s tímto místem, praví Hospodin, i s těmi, kdo tu žijí. Způsobím, že toto město bude vypadat jako Tofet....
Jeremiáš 21:6...hněvu a rozlícení a v hrozném zuření. Ty, kdo žijí v tomto městě, jak lidi, tak dobytek, raním těžkým...
Jeremiáš 23:6... Za jeho dnů bude Juda zachráněn a Izrael bude žít v bezpečí. A toto je jméno, jímž bude nazýván: HOSPODIN...
Jeremiáš 23:17...pohrdají, stále tvrdí: ‚Hospodin praví: Budete žít v pokoji!' Všem, kdo se řídí svým zarputilým srdcem,...
Jeremiáš 25:5...své zlé cesty a svého zlého jednání, můžete žít v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků...
Jeremiáš 25:30... křičí jako ti, kdo víno lisují, na všechny, kdo žijí na zemi. Po celém světě se šíří hluk boje, neboť...
Jeremiáš 29:5...vystěhoval do Babylonu: Stavějte domyžijte v nich, sázejte zahrady a jezte jejich plody. Berte...
Jeremiáš 29:28...vzkaz: Bude to trvat dlouho. Stavějte domyžijte v nich, sázejte zahrady a jezte jejich plody.'" Kněz...
Jeremiáš 31:24...spravedlnosti, horo svatosti!' Znovu tam bude žít všechen lid Judy - měšťané, rolníci i kočovníci se...
Jeremiáš 32:37... Přivedu je zpět na toto místo a způsobím, aby žili v bezpečí. Budou mým lidem a budu jejich Bohem...
Jeremiáš 33:16...těch dnech bude Juda zachráněn a Jeruzalém bude žít v bezpečí. A takto jej budou nazývat: HOSPODIN - NAŠE...
Jeremiáš 35:15...Nenásledujte cizí bohy a neslužte jim, můžete žít v zemi, kterou jsem dal vám i vašim otcům.' Vy ale...
Jeremiáš 44:14...se přišli usadit v Egyptě, nikdo neunikne a nepřežije, aby se vrátil do judské země. Ačkoli v duši prahnou,...
Jeremiáš 48:11... kdo zdržuje svůj meč od krve! Moáb si odmalička žil v pohodlí, jak víno nad sedlinou měl svůj klid. Z...
Jeremiáš 49:11...ho oslovil: ‚Nech tu své sirotky, je nechám žít, tvé vdovy ve mne doufají.'" Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 49:18...okolí, praví Hospodin, ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník. Jako když lev vyráží z...
Jeremiáš 49:31...svůj plán. Vzhůru! Do boje proti národu, jenž žije v pohodlí a poklidu! praví Hospodin. Nemají vrata ani...
Jeremiáš 49:33...šakalů, věčnou pustinou. Nebude zde nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník." Slovo Hospodinovo,...
Jeremiáš 50:39... pro ty příšery se zbláznili! Proto tam bude žít jen pouštní zvěř, pštrosi a hyeny. se tam nikdy...
Jeremiáš 50:40...okolí, praví Hospodin, ani zde nebude nikdo žít, neusadí se tu žádný smrtelník. Hle, od severu vojsko...
Jeremiáš 51:1...proti Babylonu zhoubný vichr, proti těm, kdo žijí v Leb-kamaji. Pošlu na Babylon cizince, provanou a...
Jeremiáš 51:37...pramen. Babylon se obrátí v hromady sutin, kde žijí jen šakali, bude vzbuzovat děs a posměch, zůstane bez...
Pláč 4:20...a my jsme mysleli, že nám stín, v němž budeme žít mezi národy! Raduj se a vesel, Dcero edomská, jež...
Ezechiel 2:6...slov, i když jsi obklopen trním a bodláčímžiješ mezi štíry. Neboj se jejich slov a nelekej se jejich...
Ezechiel 13:19...lži, a tak zabíjíte ty, kdo neměli zemřít, a držíte naživu ty, kdo neměli žít. Nuže, tak praví Panovník...
Ezechiel 13:22... aby se neodvrátili od své zlé cesty a mohli žít, proto nebudete mít falešná vidění a nebudete...
Ezechiel 16:6...jsi tam ležela ve vlastní krvi, řekl jsem ti: ‚Žij!' Jak jsi tam ležela ve vlastní krvi, řekl jsem ti:...
Ezechiel 18:9... Takový člověk je spravedlivý, takový jistě bude žít, praví Panovník Hospodin. Zplodí však třeba zločince a...
Ezechiel 18:13...jako lichváři a vymáhá si úroky. Takový snad žít? Nikoli! Za všechny ohavnosti, které prováděl, jistě...
Ezechiel 18:17...dává šaty nahým, vyhýbá se tomu, aby chudým ublížil, nepůjčuje jako lichváři a nevymáhá úroky, plní ...
Ezechiel 18:19... pravidla a plnil je, takový jistě bude žít. Životem zaplatí ten, kdo hřeší. Syn neponese otcovy...
Ezechiel 18:21...spravedlivě - takový nezemře, takový jistě bude žít! Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou...
Ezechiel 18:22...připomínány. Protože jednal spravedlivě, bude žít. Mám snad zalíbení ve smrti ničemy? praví Panovník...
Ezechiel 18:23...snad raději, aby se od svých cest odvrátilžil? Když se však spravedlivý odvrátí od své spravedlnosti...
Ezechiel 18:24...bezpráví a provádět všemožné ohavnosti - snad žít? Žádné spravedlivé skutky, které konal, nebudou...
Ezechiel 18:27...jedná poctivě a spravedlivě, zachrání se a bude žít. Prohlédl a odvrátil se ode všech hříchů, jichž se...
Ezechiel 18:28...se dopustil - takový nezemře, takový jistě bude žít. Dům Izraele však říká: ‚Hospodin je ve svém jednání...
Ezechiel 18:32... praví Panovník Hospodin. Obraťte sežijte!" "Zpívej žalozpěv nad izraelskými vládci...
Ezechiel 19:7...a pustošil jejich města. Země i všichni, kdo žili v , se děsili, když řval. Z národů se pak na něj...
Ezechiel 20:11...jim své zákony (které kdo plní, díky nim bude žít). Dal jsem jim také své soboty, aby byly znamením mezi...
Ezechiel 20:13...zavrhli zákony (které kdo plní, díky nim bude žít) a velmi znesvěcovali soboty. Řekl jsem si tedy, že...
Ezechiel 20:21...podle nich (ačkoli kdo je plní, díky nim bude žít) a znesvěcovali soboty. Řekl jsem si tedy, že na ...
Ezechiel 22:9...tím, co je mi svaté, a znesvěcuješ sobotyŽijí v tobě krvelační pomlouvači, hodují v tobě na...
Ezechiel 23:3... byly jednou dvě sestry, dcery jedné matkyŽily v Egyptě jako smilnice. Smilnily od mládí. Nechaly...
Ezechiel 23:37...a Oholíbu! Jen jim vyjmenuj jejich ohavnostiŽily jako cizoložnice a ruce mají od krve. Cizoložily se...
Ezechiel 28:26... budou si stavět domy a sázet vinice. Budou žít v bezpečí, vykonám své rozsudky nad všemi...
Ezechiel 31:6...jeho větvemi rodila všechna zvěř, v jeho stínu žily všechny mocné národy. Svou velikostí byl nádherný a...
Ezechiel 33:10...doléhají a skomíráme kvůli nim. Jak bychom mohli žít?' Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin,...
Ezechiel 33:11...raději, aby se ničema od své cesty odvrátilžil! Odvraťte se, odvraťte se od svých zlých cest! Proč...
Ezechiel 33:12...Jakmile spravedlivý začne hřešit, nebude moci žít ze své spravedlnosti. Řeknu-li spravedlivému: ‚Jistěže...
Ezechiel 33:13... Řeknu-li spravedlivému: ‚Jistěže budeš žít,' a on začne spoléhat na svou spravedlnost a páchat...
Ezechiel 33:15...bezpráví - takový nezemře, takový jistě bude žít. Žádné hříchy, jichž se dopustil, mu nebudou...
Ezechiel 33:16... Jednal poctivě a spravedlivě - jistěže bude žít. Tví krajané ale říkají: ‚Hospodin je ve svém jednání...
Ezechiel 33:19...a jedná poctivě a spravedlivě, smí díky tomu žít. Vy ale říkáte: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.'...
Ezechiel 34:27...v sadu vydají ovoce, země vydá úrodu a budou žít ve své vlasti v bezpečí. Tehdy poznají, že jsem...
Ezechiel 34:28...pro pohany, nebudou potravou divé zvěři. Budou žít v bezpečí a nikdo je nevyděsí. Způsobím, že jejich...
Ezechiel 36:17..."Synu člověčí, když dům Izraele ještě žil ve vlastní zemi, svými způsoby a skutky ji poskvrnil....
Ezechiel 37:23...ostatními hříchy. Zachráním je odevšad, kde žili a hřešili, a očistím je. Budou mým lidem a budu...
Ezechiel 38:11...zemi s nechráněnými vesnicemi, napadnu ty, kdo žijí v klidu a bezpečí - vždyť její obyvatelé vůbec nemají...
Ezechiel 39:6... Pošlu oheň i proti Magogovi a těm, kdo si žijí v bezpečí na pobřežích. Tehdy poznají, že jsem...
Ezechiel 39:26...nevěru, jíž se vůči mně dopouštěli, když ještě žili v bezpečí ve své zemi a nikdo je neděsil. je...
Ezechiel 47:23...Izraele i jim. Na území kmene, kde přistěhovalec žije, tam mu přidělíte dědictví, praví Panovník Hospodin. ...
Daniel 2:4..." Mágové králi odpověděli: (aramejsky) " žiješ, králi, navěky! Rač nám prosím ten sen vyprávět a my...
Daniel 3:9...přišli jistí mágové s obviněním proti Židům. " žiješ, králi, navěky!" pozdravili krále Nabukadnezara. "Sám...
Daniel 4:1...nad všemi pokoleními! , Nabukadnezar, jsem žil šťastně a spokojeně doma ve svém paláci. Vtom se mi ale...
Daniel 4:34...jeho cesty spravedlivé; on umí pokořit ty, kteří žijí v pýše! Král Belšasar jednou vystrojil velikou...
Daniel 5:10...krále a velmožů, vešla do hodovní síně. " žiješ, králi, navěky!" řekla. "Neděs se tolik a nebuď bledý...
Daniel 5:21...Byl odehnán pryč od lidí a dostal rozum zvířecíŽil mezi divokými osly, jedl trávu jako býk a tělo měl...
Daniel 6:7...a satrapové nahrnuli ke králi a zvolali: " žiješ, králi Darjaveši, navěky! Všichni královští vezíři,...
Daniel 6:22... jemuž věrně sloužíš, zachránit před lvy?" " žiješ, králi, navěky!" odpověděl mu Daniel. "Můj Bůh poslal...
Ozeáš 4:15...do Bet-avenu, zdržte se přísahy: "Jakože žije Hospodin!" Izrael se umíněně vzpírá jako umíněná kráva...
Ozeáš 6:2...dne nás znovu postaví, abychom před ním mohli žít, abychom Hospodina znali a znát ho chtěli stále víc. On...
Amos 5:4...praví Hospodin domu Izraele: Hledejte mne,  žijete! Nehledejte Bet-el, do Gilgalu nechoďte, do...
Amos 5:6...a z Bet-elu nic nezbude. Hledejte Hospodina,  žijete! se na dům Josefův nevrhne jak oheň, který...
Amos 5:14...ty časy budou zlé. Hledejte dobré, a ne zlé,  žijete! Hospodin, Bůh zástupů, pak s vámi bude, jak říkáte....
Amos 8:14... Prý: "Jakože je tvůj Bůh, Dane, živ! Jakože žije pouť do Beer-šeby!" - takoví padnou, aby nevstali. ...
Amos 9:14...města, jež museli opustit, a budou v nich znovu žít. Budou sázet vinice a jejich víno pít, zakládat zahrady...
Abdiáš 1:7...spojenci poženou k hranicím; ti, s kterými žiješ v pokoji, podvedou a porazí; ti, kteří tvůj chléb...
Jonáš 4:3... rovnou zabij! To radši zemřu, než abych žil!" Hospodin mu odpověděl: "Myslíš, že se zlobíš...
Jonáš 4:8... aby od východu přivanul horký vítr. Slunce pražilo Jonášovi na hlavu, omdléval. Bylo mu na umření....
Jonáš 4:11...líto Ninive, toho velikého města? Vždyť v něm žije více než sto dvacet tisíc lidí, kteří ani nerozeznají...
Micheáš 2:7...Nepřinesou snad slova užitek těm, kteří žijí poctivě? Vy ale jako nepřítel proti mému lidu stojíte....
Micheáš 2:8...mému lidu stojíte. Strháváte pláště těm, kdo žijí pokojně, kdo bezelstně jdou kolem a nejednají bojovně....
Micheáš 5:3... svého Boha, které je vznešené. Tehdy budou žít v bezpečí, neboť on bude veliký po nejzazší zemské...
Micheáš 7:14...pas svůj lid, stádo, jež je tvým dědictvím.  žijí sami v zarostlé krajině, uprostřed země podobné...
Abakuk 2:4... nemá poctivou duši. Spravedlivý však bude žít díky své věrnosti. Zrádné je totiž bohatství; nadutec...
Ageus 1:4...Hospodinovo: "Podle vás je tedy čas, abyste si žili ve svých vyzdobených domech, zatímco tento chrám je v...
Zachariáš 1:5... Kde jsou teď vaši otcové? A ti prorocižijí snad navěky? Ale slova a výnosy, které jsem...
Zachariáš 1:11...hlásili: "Prošli jsme zemí a hle - celá zem žije v klidu a pokoji." Nato Hospodinův anděl zvolal:...
Zachariáš 2:8..."Běž a pověz tomu mladíkovi: ‚V Jeruzalémě bude žít tolik lidí a dobytka, že se stane městem bez hradeb. ...
Zachariáš 7:7...skrze dávné proroky, když se ještě v Jeruzalémě žilo v klidu a pokoji a stejně tak ve městech v jeho okolí,...
Malachiáš 2:5...ním byla smlouvou života a pokoje. Jemu jsem uložil, aby žil v bázni, a on ctil a před mým jménem se...
Malachiáš 2:6... na rtech se mu neobjevilo žádné bezprávíŽil se mnou v pokoji a v poctivosti a mnohé odvrátil od...
Matouš 9:18...právě zemřela. Pojď ale, vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš tedy vstal a šel za ním a jeho učedníci také...
Matouš 23:30...náhrobky spravedlivých a říkáte: ‚Kdybychom žili za dnů našich otců, neprolévali bychom s nimi krev...
Matouš 27:29...hůl. Pak před ním klekali a posmívali se mu: " žije židovský král!" Plivali na něj a vzali tu hůl a bili...
Matouš 27:63...mu, "vzpomněli jsme si, že když ten bludař ještě žil, řekl: ‚Po třech dnech vstanu.' Nařiď tedy, je hrob...
Marek 5:23...Pojď, vlož na ni ruce, je uzdravená a může žít." A tak šel s ním. Veliký zástup šel za ním a tlačili...
Marek 9:50...být slaná, čím ji osolíte? Mějte v sobě sůlžijte spolu v pokoji." Potom vstal, odešel odtud a přes...
Marek 15:18...upletenou z trní. Pak ho začali zdravit: " žije židovský král!" Bili ho holí do hlavy, plivali na něj...
Marek 16:11...ním a nyní truchlili a plakali. Když slyšeli, že žije a že ho viděla, neuvěřili. Potom se dvěma z nich...
Lukáš 1:6... Ačkoli byli oba v Božích očích spravedlivížili bezúhonně podle všech Hospodinových přikázání a...
Lukáš 1:80...pokoje." Chlapec pak rostl a sílil v duchužil na poušti do dne, kdy vystoupil před Izrael. V těch...
Lukáš 2:36...velmi pokročilém věku. Když se jako dívka vdalažila sedm let se svým mužem a potom byla vdovou do svých...
Lukáš 7:25...šatech? Pohleďte, ti, kdo nosí skvostné šatyžijí v přepychu, jsou k vidění v královských domech. Na co...
Lukáš 10:28...jsi odpověděl," řekl mu Ježíš. "Dělej to a budeš žít." On se ale chtěl nějak ospravedlnit, a tak se Ježíše...
Lukáš 21:35...překvapil jako past, neboť zastihne všechny, kdo žijí na zemi. Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli...
Lukáš 24:23...že dokonce měly vidění. Andělé jim prý řekli, že žije. Někteří z našich šli ke hrobu a našli všechno tak,...
Jan 1:14... ale z Boha. To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou od...
Jan 4:50...královský úředník. Ježíš mu řekl: "Jdi, tvůj syn žije." Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel....
Jan 4:51...jeho služebníci a oznamovali mu: "Tvůj syn žije!" Vyptal se jich tedy, odkdy se mu udělalo lépe....
Jan 4:53...to bylo ve chvíli, kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj syn žije." Tehdy uvěřil on i celý jeho dům. Tak Ježíš po svém...
Jan 5:25...hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jako Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl...
Jan 6:51...z nebe. Kdokoli by ten chléb jedl, bude žít navěky. Chléb, který dám , je tělo, které dám za...
Jan 6:57...ve mně a v něm. Jako poslal živý Otec a  žiji skrze Otce, tak ten, kdo mne, bude žít skrze ....
Jan 6:58...jedli manu, a zemřeli. Kdo tento chléb, bude žít navěky." Toto vše řekl, když učil v synagoze v...
Jan 11:25... Ježíš. "Kdo věří ve , i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve , nezemře navěky. Věříš...
Jan 11:26...ve , i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve , nezemře navěky. Věříš tomu?" "Ano, Pane...
Jan 12:13... jenž přichází v Hospodinově jménu!" " žije král Izraele!" Ježíš nalezl oslátko a vsedl na , jak...
Jan 14:17...neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Nenechám vás jako sirotky, přijdu...
Jan 14:19...a svět neuvidí, ale vy uvidíte. Protože  žiji, budete žít i vy. V ten den poznáte, že jsem ve...
Jan 14:23...Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a budeme žít s ním. Kdo nemiluje, nezachová moje slova. A slovo,...
Jan 14:25... Otcovo. To vše jsem vám říkal, dokud jsem žil u vás. Avšak Utěšitel, ten Duch svatý, kterého Otec...
Jan 19:3... Navlékli mu purpurový plášť a s voláním: " žije židovský král!" jej tloukli holemi. Pilát pak znovu...
Skutky 7:6...bezdětný, Bůh mu řekl: ‚Tvoji potomci budou žít jako přistěhovalci v cizí zemi. Budou zotročeni a...
Skutky 7:29...Egypťana?' Kvůli těm slovům pak Mojžíš uteklžil jako přistěhovalec v midiánské zemi, kde zplodil dva...
Skutky 8:9...město zažívalo velikou radost. V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. dlouho ohromoval samařský...
Skutky 9:10...tři dny neviděl, nejedl ani nepil. V Damašku žil jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil:...
Skutky 9:31... Galileji i Samaří pak zakoušely klid a sílilyžily v Hospodinově bázni a povzbuzovány Duchem svatým se...
Skutky 9:36...kteří ho viděli, se obrátili k Pánu. V Joppě pak žila jedna učednice jménem Tabita (což je v překladu...
Skutky 10:1...delší čas u jistého Šimona koželuha. V Cesareji žil jeden muž jménem Kornelius, setník praporu zvaného...
Skutky 17:26... Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a...
Skutky 17:28...ačkoli není daleko od žádného z nás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.' Jak řekli někteří z vašich...
Skutky 21:24... že na těch zprávách o tobě nic není a že naopak žiješ řádně a zachováváš Zákon. Pokud jde o věřící z pohanů...
Skutky 22:22...začali křičet: "Pryč s ním ze světa! Nemá právo žít!" Když takto křičeli, rvali si pláště a házeli do...
Skutky 25:19...nějakém mrtvém Ježíši, o kterém Pavel tvrdil, že žije. Protože se v těch věcech nevyznám, navrhl jsem mu,...
Skutky 26:5...a kdyby chtěli, mohou dosvědčit, že jsem žil podle nejpřísnějšího proudu v našem náboženství jako...
Římanům 1:17...víry k víře, jak je psáno: "Spravedlivý pak bude žít z víry." Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé...
Římanům 6:2...V žádném případě! Jak bychom mohli nadále žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeli? Nevíte snad, že když...
Římanům 6:8...s Kristem zemřeli, věříme, že s ním také budeme žít. Víme, že Kristus vstal z mrtvých a nikdy nezemře -...
Římanům 6:10...Svou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď žije a jeho život patří Bohu. Stejně tak se i vy považujte...
Římanům 7:2...zákonem vázána ke svému muži, jen dokud dotyčný žije. Jakmile manžel zemře, je manželského zákona zproštěna...
Římanům 7:3... Oddá-li se jinému muži, dokud její manžel žije, bude označena za cizoložnici. Pokud však její muž...
Římanům 7:5... Konečně tedy můžeme nést ovoce Bohu. Dokud jsme žili tělesně, Zákon v nás probouzel hříšné vášně, které...
Římanům 7:9... Bez Zákona je ovšem hřích mrtvý. Sám jsem kdysi žil bez Zákona, ale jakmile přišlo přikázání, hřích ožil a...
Římanům 8:8...a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. Přebývá-li však ve...
Římanům 8:10... pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti. Přebývá-li ve vás Duch Toho, který...
Římanům 8:12...přebývá. Nuže, bratři, nejsme nikterak povinni žít podle těla. Žijete-li podle těla, zemřete;...
Římanům 8:13... bratři, nejsme nikterak povinni žít podle tělaŽijete-li podle těla, zemřete; umrtvujete-li skutky těla...
Římanům 10:5...takto: "Člověk, který ty věci plní, z nich bude žít." Spravedlnost z víry však mluví takto: "Neříkej si v...
Římanům 13:13...Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světlaŽijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne...
Římanům 14:8...totiž nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumíráŽijeme-li, žijeme Pánu; umíráme-li, umíráme Pánu. ...
1. Korintským 5:1... jaké se nenajde ani mezi pohany - někdo prý žije s manželkou vlastního otce! A vy jste ještě pyšní!...
1. Korintským 7:10...manželství než být spalován touhou. Pro ty, kdo žijí v manželství, mám nikoli své, ale Pánovo přikázání:...
1. Korintským 7:17...víš, muži, zda zachráníš manželku? tedy každý žije, jak mu Pán určil a jak ho Bůh povolal. Toto pravidlo...
1. Korintským 7:39...lépe. Žena je vázána zákonem, dokud její muž žije. Pokud její muž zemře, je svobodná; může si vzít, koho...
1. Korintským 9:14...Právě tak Pán určil, že kazatelé evangelia mají žít z evangelia. jsem však nic z toho nevyužil. Nepíšu o...
1. Korintským 15:6...(někteří zesnuli, ale většina z nich ještě žije), poté se ukázal Jakubovi, potom všem...
2. Korintským 1:12...našeho svědomí, že jsme na světě a zvláště u vás žili v ryzosti a upřímnosti Boží, ne v tělesné moudrosti,...
2. Korintským 5:7...jsme doma v tomto těle, nejsme doma u PánaŽijeme totiž vírou, a ne viděním. S touto smělou důvěrou...
2. Korintským 5:15...všichni. On zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nadále nežili sami pro sebe, ale pro toho, který za...
2. Korintským 6:9... a přitom dobře známí, jako umírající, a hležijeme, jako trestaní, smrti však unikající, jako...
2. Korintským 10:2...směle si mohu troufnout na ty, kdo si myslí, že žijeme podle těla. Žijeme sice v těle, ale nebojujeme podle...
2. Korintským 10:3...na ty, kdo si myslí, že žijeme podle tělaŽijeme sice v těle, ale nebojujeme podle těla. Zbraně...
2. Korintským 13:4...mocný! Byl sice ukřižován jako slabý, ale teď žije Boží mocí; i my jsme v něm slabí, ale pro vás s ním...
2. Korintským 13:11...k dokonalosti, povzbuzujte se, buďte svornížijte v pokoji, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte...
Galatským 2:20...byl živý pro Boha. Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji - Kristus žije ve mně! Svůj život v tomto těle...
Galatským 3:11... je zřejmé z toho, že "Spravedlivý bude žít z víry." V Zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky:...
Galatským 3:12... ale o skutky: "Ten, kdo je plní, z nich bude žít." Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal...
Galatským 5:16... pozor, se navzájem nerozsápete! Říkám vámŽijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné...
Galatským 5:25...svou tělesnost s jejími vášněmi a sklonyŽijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme. Nebuďme ješitní...
Efeským 5:2...milované děti se řiďte Božím příklademžijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a vydal sám...
Efeským 5:8...jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlemŽijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v...
Efeským 5:15...a zazáří ti Kristus!" Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé....
Efeským 6:3...se zaslíbením: "aby se ti vedlo dobře a abys žil dlouho na zemi." Vy, otcové, nedrážděte své děti, ale...
Filipským 1:21...oslaven Kristus, skrze život anebo smrtŽít - to je pro Kristus, a umřít - to je zisk!...
Filipským 2:3...vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. si každý...
Filipským 3:17...společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. Mnozí totiž žijí jako nepřátelé...
Filipským 3:18...těch, kdo žijí podle našeho vzoru. Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich...
Koloským 2:6...přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte...
Koloským 2:20... proč si necháváte předpisovat, jako byste ještě žili ve světě: "Toho se nedotýkej, to neokoušej, na to...
Koloským 3:7...I vy jste se tak dříve chovali; kdysi jste takto žili. Teď ale to všechno - zuřivost, hněv, zášť, urážky i...
1. Tesalonickým 1:5...a v plné jistotě. Sami víte, jak jsme u vás žili pro vás. A vy jste následovali náš i Pánův příklad;...
1. Tesalonickým 3:8...a soužení vaše víra povzbudila! Teď znovu žijeme, když pevně stojíte v Pánu! Jak máme Bohu dost...
1. Tesalonickým 4:1...v tom, co jste od nás přijali a co dělátežijte tak, abyste se líbili Bohu. Víte přece, jaká...
1. Tesalonickým 4:11...vás, abyste v tom stále rostli. Snažte se žít pokojně, starejte se o své věci a pracujte vlastníma...
1. Tesalonickým 5:10...nás zemřel, abychom - bdíme nebo spímežili společně s ním. Povzbuzujte se tedy a posilujte se...
2. Tesalonickým 3:6...Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás...
2. Tesalonickým 3:11... nejí! Teď se ale doslýcháme, že někteří z vás žijí v zahálce; na práci nesáhnou, ale do všeho se pletou....
2. Timoteus 2:11...pravda: Jestli jsme s ním zemřeli, budeme s ním žít. Jestli vytrváme, budeme s ním kralovat. Jestli jej...
2. Timoteus 3:12...tak budou pronásledováni všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši. Se zlými lidmi a šarlatány to...
Titus 1:1...Božím vyvoleným víru, aby poznali pravdužili zbožně v naději věčného života. Bůh, který nikdy nelže...
Titus 2:12...se zřekli bezbožnosti a světských žádostížili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v...
Titus 3:3...a oklamaní. Otročili jsme vášním a rozkošímžili jsme v zášti a závisti, byli jsme odporní a plní...
Židům 7:8...smrtelní lidé, ale tam někdo, o kom se tvrdí, že žije. Dalo by se dokonce říci, že skrze Abrahama dal...
Židům 7:24...v úřadu, ale jeho kněžství je trvalé, protože žije navěky. Proto také může dokonale spasit ty, kdo skrze...
Židům 9:17... pouze závěť zemřelých; dokud zůstavitel žije, závěť nenabývá platnosti. Proto ani ta první smlouva...
Židům 10:38... přijít, a neopozdí se. Můj spravedlivý bude žít z víry, odpadlík je mi však z duše protivný." My ovšem...
Jakub 5:5...Volání ženců došlo sluchu Hospodina zástupůŽili jste na zemi v rozkoši a v požitcích; vykrmili jste se...
1. Petr 2:16...jednáním umlčovali hloupé řeči nevědomýchŽijte jako svobodní lidé, ne ovšem jako ti, kdo údajnou...
2. Petr 3:11...takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa...
1. Jan 1:6... Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě. Žijeme-li však ve...
1. Jan 1:7...přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravděŽijeme-li však ve světle, jako je on ve světle, máme...
1. Jan 2:6...zda jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít, jako žil on. Nepíšu vám, milovaní, žádné nové...
1. Jan 2:29... že on je spravedlivý. Vězte také, že každý, kdo žije spravedlivě, se narodil z něj. Pohleďte, jakou láskou...
1. Jan 3:7...nepoznal. Nenechte se nikým oklamat, drazí. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, jako je spravedlivý on....
1. Jan 3:17...musíme pokládat život za bratry. Když si někdo žije dobře a vidí svého bratra v nouzi, ale odepře mu...
2. Jan 1:4... když jsem zjistil, jak některé z tvých dětí žijí v pravdě, podle přikázání, které jsme dostali od Otce....
2. Jan 1:6...Milujme jedni druhé. V tom je láska, abychom žili podle jeho přikázání. To přikázání jste slyšeli od...
3. Jan 1:3...svědectví o tvé opravdovosti a o tom, jak žiješ v pravdě. Nemám větší radost než slyšet, že děti...
3. Jan 1:4... Nemám větší radost než slyšet, že děti žijí v pravdě! Milovaný, prokazuješ svou věrnost v tom, jak...

Slova obsahující žijeme: dožijeme (1) nežijeme (2) přežijeme (2) užijeme (2) žijeme (15)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |