Žijícího

Hledám varianty 'žijícího' [ žijícímu (2) žijícím (2) žijících (6) žijícího (5) žijící (13) ]. Nalezeno 27 veršù.
Exodus 12:48...Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe, je u něj obřezán každý mužského pohlaví....
Exodus 12:49...ho však jíst nesmí. Pro domácího i hosta žijícího u vás bude platit stejný zákon." A všichni synové...
Leviticus 19:34... nesmíte mu ubližovat. K přistěhovalci žijícímu mezi vámi se budete chovat jako k vlastnímu. Miluj...
Leviticus 20:2...Kdokoli, Izraelita nebo přistěhovalec žijící v Izraeli, by daroval své dítě Molochovi, musí...
Leviticus 22:18...Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců žijících v Izraeli přinese Hospodinu zápalnou oběť, aby...
Leviticus 25:47...nikdo nesmí krutě panovat. Když se přistěhovalec žijící u tebe vzmůže a tvůj bratr vedle něj zchudne, takže...
Numeri 9:14...Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u vás, jej slaví podle ustanovení a pravidel pro...
Numeri 15:15...jako vy. Pro shromáždění i pro přistěhovalce žijícího u vás budou platit stejná pravidla. Toto je věčné...
Numeri 15:16...přistěhovalec rovni. Pro vás i pro přistěhovalce žijícího u vás bude platit stejný zákon a stejný řád."...
Numeri 15:26...obci bude odpuštěno, stejně jako přistěhovalci žijícímu u vás, neboť se to celé obci přihodilo neúmyslně....
Numeri 15:29... Pro rodilého Izraelitu i pro přistěhovalce žijícího u vás budete mít stejný zákon o neúmyslném hříchu....
Numeri 30:4...přesně to, co slíbil. Když se mladá žena, dosud žijící v domě svého otce, zaváže Hospodinu nějakým slibem...
Deuteronomium 29:10...izraelští muži, vaše děti a ženy i cizinci žijící ve vašem táboře, od dřevařů po nosiče vody - abyste...
Deuteronomium 31:12...lid - muže, ženy, děti i přistěhovalce žijící ve vašich branách - aby jej slyšeli a učili se ctít...
1. Letopisů 4:14...Ofry. Serajáš zplodil Joába, otce řemeslníků žijících v Ge-charašim. Synové Káleba, syna Jefunova: Iru,...
1. Letopisů 4:23... (Jsou to pradávné záznamy.) Byli to hrnčíři žijící v Netaimu a Gedeře, kde pracovali pro krále. Synové...
1. Letopisů 22:2...oběti." Potom David nechal shromáždit cizince žijící v izraelské zemi a vybral z nich lamače a kameníky...
2. Letopisů 26:7... Bůh mu pomáhal proti Filištínům i proti Arabům žijícím v Gur-baalu a proti Meunitům. Také Amonci...
2. Letopisů 31:19...rozdělovali příděly kněžím ze synů Áronovýchžijícím na obecní půdě na předměstích. Přidělovali je...
Žalmy 145:16...potřeby. Otevíráš ruku, abys nasytil touhy všech žijících. Hospodin je spravedlivý ve všech cestách svých,...
Izaiáš 33:24...- i chromí se toho lupu zúčastní! Nikdo tam žijící neřekne: "Jsem nemocný." Lid, který tam bydlí, bude...
Jeremiáš 10:17...své dědictví, Hospodin zástupů se jmenuje. Lide žijící v obleženém městě, seber si ranec, půjdeš ze země! ...
Jeremiáš 25:24...krále Arábie; všechny krále směsice národů žijících na poušti; všechny krále Zimri; všechny krále...
Ezechiel 14:7...z domu Izraele nebo z přistěhovalců v Izraeli žijících by se ode oddělil, takže by v srdci choval...
Ezechiel 31:17...k mečem pobitým, stejně jako jeho spojenci žijící v jeho stínu mezi národy. Který strom v Edenu se ti...
Ezechiel 44:9...vstoupit do svatyně, včetně všech cizinců žijících uprostřed synů Izraele. Ovšem levité, kteří se ode...
Ezechiel 47:22...na dědičné podíly pro sebe i pro přistěhovalce žijící mezi vámi, kteří u vás zplodili děti. Ti pro vás...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |