Židovské

Hledám varianty 'židovské' [ židovští (16) židovskými (2) židovským (8) židovských (7) židovský (21) židovskou (2) židovskému (2) židovského (7) židovské (8) židovská (3) ]. Nalezeny 73 verše.
Ezdráš 5:5...jména stavitelů chrámu. Boží oko však bdělo nad židovskými stařešiny, a tak je nechali, dokud o tom nebude...
Ezdráš 6:7...Nevměšujte se! Nerušte práci na Božím doměŽidovský správce a židovští stařešinové nechť budují Boží...
Ezdráš 6:8...dům na původním místě. Tímto nařizuji, abyste židovským stařešinům byli při stavbě Božího domu nápomocni:...
Ezdráš 6:14...bezodkladně zařídili podle dopisu krále DareiaŽidovští stařešinové stavěli a dílo rostlo, jak prorokoval...
Nehemiáš 5:1...lidé a zvláště ženy tehdy velmi naříkali na své židovské bratry. Jedni říkali: "Máme tolik synů a dcer, že...
Nehemiáš 5:8...řekl: "Kdykoli jsme mohli, vykoupili jsme své židovské bratry, kteří se museli prodat pohanům. A vy jim...
Nehemiáš 5:17...se zapojili do díla. U mého stolu sedávalo 150 židovských hodnostářů a k tomu všichni návštěvníci z...
Jeremiáš 34:9...na svobodu; nikdo neměl zotročovat svého židovského bratra. Všichni velmoži i všechen lid, kteří tu...
Daniel 5:13...přivedli před krále. "Ty jsi ten Danielžidovských vyhnanců, které můj královský otec přivedl z...
Daniel 6:14...Médů a Peršanů." Na to králi řekli: "Daniel, ten židovský vyhnanec, si z tebe, králi, ani z ediktu, který...
Matouš 2:2...přišli mudrcové z Východu. "Kde je ten narozený židovský král?" ptali se. "Spatřili jsme na Východě jeho...
Matouš 27:11...před prokurátorem. Ten se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl mu Ježíš. Na...
Matouš 27:29...Pak před ním klekali a posmívali se mu: " žije židovský král!" Plivali na něj a vzali tu hůl a bili ho do...
Matouš 27:37...mu dali nápis s jeho proviněním: TOTO JE JEŽÍŠŽIDOVSKÝ KRÁL. Spolu s ním byli ukřižováni dva zločinci,...
Marek 15:2...vydali Pilátovi. Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Vrchní...
Marek 15:9...se jich zeptal: "Chcete, abych vám propustil židovského krále?" (Věděl totiž, že mu ho vrchní kněží...
Marek 15:12... "A co mám udělat s tím, kterého nazýváte židovským králem?" ptal se jich Pilát. "Ukřižuj ho!"...
Marek 15:18...z trní. Pak ho začali zdravit: " žije židovský král!" Bili ho holí do hlavy, plivali na něj,...
Marek 15:26...hodin ráno. Na nápisu s jeho proviněním stáloŽIDOVSKÝ KRÁL. [28] Spolu s ním ukřižovali dva zločince,...
Lukáš 7:3...cenil. Když uslyšel o Ježíši, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a jeho služebníka...
Lukáš 23:3... Mesiášem." Pilát se ho zeptal: "Tak ty jsi židovský král?" "Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Nato Pilát...
Lukáš 23:37...mu ocet a říkali: "Zachraň se, jestli jsi židovský král!" Visel nad ním totiž nápis: TOTO JE JEŽÍŠ,...
Lukáš 23:38...král!" Visel nad ním totiž nápis: TOTO JE JEŽÍŠŽIDOVSKÝ KRÁL. Jeden ze zločinců, kteří tam viseli, se mu...
Jan 1:19... ten jej vylíčil. Toto je Janovo svědectví, když židovští představení poslali z Jeruzaléma kněze a levity s...
Jan 2:6...řekne." Stálo tam šest kamenných nádob na vodužidovskému očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří měr....
Jan 2:13... kde se několik dní zdrželi. Blížily se židovské Velikonoce, a tak se Ježíš vydal na cestu do...
Jan 3:1... Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodémžidovský hodnostář. Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu:...
Jan 5:1...v Galileji druhý zázrak. Potom byl další židovský svátek, a tak se Ježíš vydal do Jeruzaléma. V...
Jan 5:10...a začal chodit. Ten den však byla sobotaŽidovští představení tedy uzdraveného napomínali: "Je...
Jan 5:15...něco horšího." Ten člověk pak odešel a oznámil židovským představeným, že ho uzdravil Ježíš. Židovští...
Jan 5:16...židovským představeným, že ho uzdravil JežíšŽidovští představení tedy začali Ježíše pronásledovat,...
Jan 6:4...a posadil se tam se svými učedníky. Blížily se židovské svátky Velikonoc. Ježíš pozvedl oči, a když uviděl...
Jan 7:1... Nechtěl se totiž zdržovat v Judsku, protože ho židovští představení chtěli zabít. Blížila se židovská...
Jan 7:2...ho židovští představení chtěli zabít. Blížila se židovská Slavnost stánků, a tak mu jeho bratři řekli:...
Jan 7:11...na slavnost i on, ale ne zjevně, spíše potajíŽidovští představení ho na slavnosti hledali. "Kde je?"...
Jan 9:18... že ti otevřel oči?" "Je to prorok," odpovědělŽidovští představení mu ale nechtěli věřit, že býval slepý...
Jan 9:22...za sebe." (Jeho rodiče to řekli, protože se báli židovských představených. Ti se totiž dohodli, že...
Jan 11:55...Efraim, a tam pobýval s učedníky. Blížily se židovské Velikonoce. Mnozí z toho kraje putovali na...
Jan 18:12... který mi dal Otec?" Oddíl s velitelem a s židovskou stráží tehdy Ježíše zatkli a spoutali. Přivedli...
Jan 18:14...toho roku veleknězem. (To byl ten Kaifáš, který židovským představeným poradil, že je lepší, aby jeden...
Jan 18:31..." "My nesmíme nikoho popravit," odpověděli židovští představení. (Tak se naplnila Ježíšova slova,...
Jan 18:33...do paláce a zavolal si Ježíše. "Tak ty jsi židovský král?" zeptal se ho. Ježíš odpověděl: "Říkáš to...
Jan 18:36... moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židovským vůdcům. království ale není odsud." "Takže jsi...
Jan 18:39...propustit jednoho vězně. Chcete, abych propustil židovského krále?" Tehdy začali křičet: "Toho ne! Pusť...
Jan 19:3...mu purpurový plášť a s voláním: " žije židovský král!" jej tloukli holemi. Pilát pak znovu vyšel...
Jan 19:19...na kříž nápis tohoto znění: JEŽÍŠ NAZARETSKÝŽIDOVSKÝ KRÁL. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde...
Jan 19:21... A bylo to napsáno hebrejsky, řecky a latinskyŽidovští vrchní kněží Pilátovi namítali: "NepišŽidovský...
Jan 19:31...to v den příprav na obzvlášť významnou sobotuŽidovští představení nechtěli, aby těla zůstala na křížích...
Jan 19:38...byl Ježíšův učedník, ale tajný, kvůli strachužidovských představených) pak požádal Piláta, aby mohl...
Jan 19:40... okolo sta liber. Vzali Ježíšovo tělo a podle židovského pohřebního zvyku je zavinuli do pláten s těmi...
Jan 19:42...v němž ještě nebyl nikdo pochován. A protože byl židovský den příprav, pochovali Ježíše do toho hrobu, neboť...
Jan 20:19...prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachužidovských představených sešli za zavřenými dveřmi. Vtom...
Skutky 4:5...pěti tisíc mužů. Nazítří se v Jeruzalémě sešli židovští hodnostáři, starší a znalci Písma, velekněz Annáš...
Skutky 10:22...a bohabojný muž, který dobrou pověst u celého židovského národa, dostal od svatého anděla pokyn, že ...
Skutky 12:11...a vytrhl z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekával." Když to pochopil, šel do domu Marie...
Skutky 13:5... Když dorazili do Salaminy, kázali Boží slovožidovských synagogách; také Jan byl s nimi, aby jim pomáhal...
Skutky 13:6... do Páfu, kde narazili na jednoho čaroděježidovského falešného proroka jménem Bar-Jesus, který se...
Skutky 13:50...slovo se pak šířilo po celém krajiŽidovští vůdci ale poštvali bohabojné a vážené ženy i...
Skutky 14:1...radosti a Ducha svatého. Také v Ikoniu šli do židovské synagogy a mluvili tak, že uvěřilo veliké množství...
Skutky 17:1...a Apolonii pak přišli do Tesaloniky, kde byla židovská synagoga. Pavel tam podle svého zvyku šel a po tři...
Skutky 17:10...do Beroje. Také tam po svém příchodu navštívili židovskou synagogu. Tito Židé však byli ušlechtilejší než...
Skutky 19:13...a zlí duchové vycházeli. Nějací potulní židovští zaklínači se pak pokusili vzývat jméno Pána Ježíše...
Skutky 19:14... kterého káže Pavel!" Tak to dělalo sedm synů židovského vrchního kněze Skévy. Zlý duch jim odpověděl:...
Skutky 20:3... Potom se chystal odplout do Sýrie, ale kvůli židovským úkladům se rozhodl vrátit přes Makedonii....
Skutky 20:19...uprostřed mnoha zkoušek, které potkaly kvůli židovským úkladům; jak jsem vám nezamlčel nic užitečného,...
Skutky 21:11...Muže, jemuž patří tento pás, takto spoutají židovští vůdci v Jeruzalémě a vydají ho do rukou pohanů."...
Skutky 25:8...však nemohli dokázat. Pavel se hájil: "Ani proti židovskému Zákonu ani proti chrámu ani proti císaři jsem se...
Skutky 25:15... Když jsem byl v Jeruzalémě, vrchní kněžížidovští starší mi o něm řekli a žádali jeho odsouzení....
Skutky 25:24...muže, o něhož v Jeruzalémě i zde žádala celá židovská obec s křikem, že nesmí zůstat naživu. Shledal...
Skutky 26:2... králi Agrippo, že se dnes mám hájit proti všem židovským obviněním právě před tebou, zejména proto, že jsi...
Skutky 26:3...před tebou, zejména proto, že jsi znalcem všech židovských zvyků a záležitostí. Proto prosím, vyslechni...
Skutky 28:17...ho hlídal. Po třech dnech Pavel svolal místní židovské představené. Když se sešli, řekl jim: "Bratři,...
Titus 1:14... jsou zdraví ve víře a nezabývají se židovskými bájemi a příkazy lidí, kteří se odvracejí od...

Slova obsahující židovské: židovské (8) židovského (7) židovskému (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |