Žezlem

Hledám varianty 'žezlem' [ žezlo (16) žezlem (5) žezla (2) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 49:10...ho vstát? Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judyžezlo v jeho klíně zůstane, než přijde Ten, jemuž náleží a...
Numeri 21:18...kopali studnici, přední z lidu ji hloubili žezlem a svými holemi." Z pouště pak táhli do Matany, z...
Numeri 24:17...když ne zblízka: Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele; rozdrtí spánky Moábovy a temeno všech synů...
Ester 4:11... Jen ten, na koho by král ukázal zlatým žezlem, smí žít. A jsem ke králi nebyla pozvána ...
Ester 5:2... získala si jeho srdce. Ukázal na ni svým zlatým žezlem, Ester přistoupila a dotkla se jeho konce. "Copak...
Ester 8:4...zosnoval proti Židům. Král na ni ukázal zlatým žezlem, vstane. Ester se postavila před králem a řekla:...
Žalmy 45:7...zasáhnou! Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věkyžezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé. Miluješ...
Žalmy 60:9...Gileád, můj je Manases, Efraim je helma, Juda žezlo , Moáb za umyvadlo slouží mi, na Edom sandál...
Žalmy 108:9...Gileád, můj je Manases, Efraim je helma, Juda žezlo , Moáb za umyvadlo slouží mi, na Edom sandál...
Žalmy 110:2... než ti tvé nepřátele k nohám položím." Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne: "Vládni uprostřed...
Žalmy 125:3...jak nyní, tak i navěky! Jistěže nezůstane žezlo zlých nad spravedlivých dědictvím, aby spravedliví...
Izaiáš 14:5...skončila! Hospodin rozlámal hůl ničemůžezlo vladařů, jež zuřivě bilo národy neustálými ranami,...
Jeremiáš 48:17... kdo znáte jeho slovutnost: ‚Ach, jak mocné žezlo zlomeno, hůl, jež se skvěla nádherou!' Dolů ze slávy,...
Ezechiel 19:11...vody. Vyrostly na silné větve vhodné pro žezla vladařů, tyčila se vysoko nad porostem, nápadná...
Ezechiel 19:14... Nezůstala žádná silná větev vhodná pro žezlo vladaře. Toto je žalozpěv a je určen k truchlení." ...
Ezechiel 21:15...k porážce, lesk jako blesk! Nejásejme nad žezlemmého syna'. Ten meč se i všem stromům vysmívá. ...
Ezechiel 21:18...Ano, je to zkouška. Co když ale z toho směšného žezla nic nezbude? praví Panovník Hospodin. Prorokuj, synu...
Amos 1:5...odstraním trůnícího v Údolí hříchu, třímajícího žezlo v Bet-edenu. Aramejský lid bude vyhnán do Kíru, praví...
Amos 1:8... Odstraním toho, kdo trůní v Ašdodu, kdo třímá žezlo v Aškelonu. Obrátím svou ruku proti Ekronu a zbytky...
Zachariáš 10:11...i Nil a jeho hlubiny! Pýcha Asýrie bude svrženažezlo Egypta to tam! Učiním je mocnými v Hospodinu a budou...
Židům 1:8...Synu říká: "Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné věkyžezlo spravedlnosti je žezlo vlády tvé. Miluješ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |