Ženy

Hledám varianty 'ženy' [ ženy (200) ženu (131) ženou (62) ženo (11) ženě (37) ženami (18) ženám (13) žena (212) žen (48) ]. Nalezen 681 verš.
Genesis 1:27...obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako mužeženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte...
Genesis 2:22... které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl: "To je...
Genesis 2:25...a stali se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. Nejchytřejší ze všech...
Genesis 3:1... která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v...
Genesis 3:2..."Ovoce stromů v zahradě jíst smíme," odpověděla žena hadovi. "Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh...
Genesis 3:4...se ho nedotýkejte, jinak zemřete.'" Na to had ženě řekl: "Určitě nezemřete! Bůh ale , že jakmile pojíte...
Genesis 3:6...jako Bůh: budete znát dobro i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na...
Genesis 3:8...zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady....
Genesis 3:12... z něhož jsem ti zakázal jíst?" Adam odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z...
Genesis 3:13...jsem jedl." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla....
Genesis 3:15...prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebouženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a...
Genesis 3:16... On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu." Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti...
Genesis 3:17...poroučet." Adamovi řekl: "Protožes poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě...
Genesis 3:20...jsi a v prach se obrátíš!" Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech...
Genesis 3:21...všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl:...
Genesis 4:1...cestu ke stromu života. Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla:...
Genesis 4:17...Nód na východ od Edenu. Kain se miloval se svou ženou a ta počala a porodila Chanocha. Postavil město a...
Genesis 4:19...a Metušael zplodil Lámecha. Lámech si vzal dvě ženy: jedna se jmenovala Ada, druhá Cila. Ada porodila...
Genesis 4:23...sestra byla Naama. Lámech řekl svým ženám: "Ado a Cilo, poslouchejte , ženy Lámechovy, slyšte...
Genesis 4:25...Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest...
Genesis 5:2...jej podle své podoby. Stvořil je jako mužeženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal...
Genesis 6:2... jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin...
Genesis 6:18...vejdeš do archy - ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Ze všeho živého, z veškerého...
Genesis 7:7...vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Ze všech čistých i nečistých zvířat,...
Genesis 7:13... Noe, jeho synové Sem, Cham a Jáfet, Noemova žena a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archy. Oni i...
Genesis 8:16..."Vyjdi z archy - ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno živé, co máš...
Genesis 8:18..." Noe tedy vyšel ven a s ním i jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Všechna zvěř, všechna havěť, každý...
Genesis 11:29... dříve než jeho otec Terach. Abram a Náchor se oženili. Abramova žena se jmenovala Saraj a Náchorova žena...
Genesis 11:31...Abrama, Háranova syna Lota a svou snachu Sarajženu svého syna Abrama, a vydali se spolu na cestu z...
Genesis 12:5...sedmdesát pět let. Abram s sebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce Lota a všechen majetek, jehož...
Genesis 12:11...hlad. Cestou, když se blížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj: "Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena. ...
Genesis 12:12...žena. Egypťané uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí , ale tebe nechají naživu. Říkej prosím,...
Genesis 12:14...přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděli faraonovi hodnostáři,...
Genesis 12:19...‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš svou manželku, vezmi si ji a jdi!" Farao pak...
Genesis 14:16...i svého příbuzného Lota a jeho majetek a také ženy a lid. Když se pak vracel od porážky Kedor-laomera a...
Genesis 16:3...Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. Spal tedy s Hagar a ona počala. A když uviděla, že je...
Genesis 19:15... andělé na Lota naléhali: "Vstaň, vezmi svou ženu a své dvě dcery, které tu jsou, aby nesmetl trest...
Genesis 19:16...otálel, vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť se nad ním Hospodin smiloval....
Genesis 19:26...vším, co roste ze země, propadla zkáze. Lotova žena se však ohlédla zpět a proměnila se v solný sloup....
Genesis 20:3...Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného...
Genesis 20:7... a nedovolil jsem ti dotknout se . Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe...
Genesis 20:11...místě určitě chybí Boží bázeň; třeba kvůli  ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu sestra. Je...
Genesis 20:12...mého otce, ale ne matky, a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu...
Genesis 20:17...modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimelecha i jeho ženu a jeho děvečky, aby mohly rodit děti. Hospodin totiž...
Genesis 21:21...Bydlel v Paranské poušti a jeho matka mu vybrala ženu z Egypta. Někdy v době Abimelech s velitelem svého...
Genesis 24:5..." Služebník mu na to řekl: "Kdyby snad ta žena nechtěla následovat do této země, mám tvého syna...
Genesis 24:8...mému synovi vybral manželku. Kdyby ta žena nechtěla následovat, budeš této přísahy zproštěn; jen...
Genesis 24:11...u studny s vodou (bylo to navečer, v době, kdy ženy chodívají pro vodu) a řekl: "Hospodine, Bože mého pána...
Genesis 24:39...' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby ta žena nechtěla následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před...
Genesis 24:67...matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji miloval. Tak Izák našel útěchu po smrti své...
Genesis 25:1...po smrti své matky. Abraham si vzal ještě další ženu jménem Ketura. Ta mu porodila Zimrana, Jokšana, Medána...
Genesis 25:10...od Chetejců. Tam je pochován Abraham i jeho žena Sára. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu...
Genesis 25:21... sestrou Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho...
Genesis 26:7... Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to sestra." Bál se totiž říci: "Je...
Genesis 26:8...z okna a uviděl, jak se Izák mazlí se svou ženou Rebekou. Abimelech si tedy Izáka zavolal a řekl:...
Genesis 26:9...Izáka zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to sestra'?" "Myslel jsem...
Genesis 26:10...nám to udělal? Někdo z lidu mohl snadno s tvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl vinu!" Potom Abimelech...
Genesis 26:34... Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Juditu, dceru Chetejce Beerího, a Basematu, dceru...
Genesis 27:46...se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou domorodou Chetejku, jako jsou tyto, proč bych...
Genesis 28:9...kanaánské dcery, a tak šel k Izmaelovi a kromě žen, které měl, si vzal za manželku Machalat, dceru...
Genesis 29:21...Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu, chci být s ." Lában tedy shromáždil všechny místní...
Genesis 29:28...svatební týden s Leou a Lában mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. (Také Lában daroval děvečku -...
Genesis 30:4...skrze ni." A tak mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s spal a Bilha počala a porodila mu syna...
Genesis 30:9... vzala svou otrokyni Zilpu a dala ji Jákobovi za ženu. Její otrokyně Zilpa potom Jákobovi porodila syna...
Genesis 30:13...druhého syna, Léa řekla: "To je pro blahoŽeny mi budou blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer, Blažený....
Genesis 30:26..., se vrátím domů do své země. Dej mi  ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a nech odejít....
Genesis 31:17...Bůh řekl." A tak Jákob vstal, naložil své dětiženy na velbloudy a shromáždil všechna svá stáda. Se vším...
Genesis 31:50...nebo vezmeš-li si kromě mých dcer další ženy - ačkoli s námi není žádný člověk, hle, Bůh je mým i...
Genesis 32:23...na noc v táboře. V noci pak vstal a vzal své dvě ženy, své dvě otrokyně a svých jedenáct synů a přebrodil...
Genesis 33:5...ho. Oba plakali. Když potom pozvedl oči, spatřil ženy s dětmi a řekl: "Kdo je to s tebou?" Jákob odpověděl:...
Genesis 34:4...svého otce Chamora: "Vezmi mi tu dívenku za ženu!" Když Jákob uslyšel, že Šechem poskvrnil jeho dceru...
Genesis 34:8...vaší dceři celou duší; dejte mu ji, prosím, za ženu. Spřízněte se s námi - dávejte nám své dcery a berte...
Genesis 34:12...dám, kolik mi řeknete, jen mi tu dívku dejte za ženu!" Jákobovi synové odpověděli Šechemovi a Chamorovi...
Genesis 34:21...i pro ; berme si tedy jejich dcery za ženy a své dcery dávejme jim. Vyhoví nám ovšem a budou s...
Genesis 34:29...všechno jejich bohatství. Všechny jejich dětiženy zajali a vše, co bylo v domech, vyplenili. Jákob pak...
Genesis 36:6...mu narodili v kanaánské zemi. Ezau pak vzal své ženy, své syny a dcery a všechny, kdo žili v jeho domě,...
Genesis 36:39...místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredova, vnučka Me-zahabova....
Genesis 38:20...to kůzle po svém adulamském příteli. Měl od  ženy vyzvednout zástavu, ale nemohl ji najít. Vyptával se...
Genesis 39:9...neodepřel mi nic kromě tebe, poněvadž jsi jeho žena! Jak bych mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit...
Genesis 39:19...a utekl ven." Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a když řekla: "Takto se ke mně zachoval tvůj otrok,"...
Genesis 45:19...jej: Vezměte si z Egypta povozy pro své dětiženy, přijďte a přivezte i svého otce. A neohlížejte se s...
Genesis 46:5...synové posadili svého otce Jákoba i své dětiženy na povozy, které farao poslal, aby je přivezli, vzali...
Genesis 46:10... Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn kanaánské ženy. Synové Leviho: Geršon, Kehat a Merari...
Genesis 49:31...pohřebiště. Tam pochovali Abrahama i jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka i jeho ženu Rebeku a tam...
Exodus 1:19...odpověděly: "Hebrejky nejsou jako egyptské ženy - kypí životem! Než k nim porodní bába dorazí, mají...
Exodus 2:7...jeho sestra s otázkou: "Mám ti z hebrejských žen přivést chůvu, aby ti to děťátko odkojila?" "Ano,...
Exodus 2:9...si to děťátko, odkoj mi je, a ti zaplatím." Žena tedy vzala dítě k sobě a kojila je. A když chlapec...
Exodus 3:22...půjdete, rozhodně neodejdete s prázdnou. Každá žena požádá svou sousedku i její návštěvu o stříbrné a...
Exodus 6:15... Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn kanaánské ženy - to jsou Šimeonovy rodiny. Toto jsou jména synů...
Exodus 6:20...rodiny podle svého pořadí. Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila Árona a Mojžíše....
Exodus 6:23...Mišael, Elcafan a Sitri. Áron si vzal za ženu Elišebu, dceru Aminadabovu a sestru Nachšonovu, a ta...
Exodus 6:25...rodiny. Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových dcer a ta mu porodila Pinchase. To...
Exodus 11:2...lidu, každý muž požádá svého souseda a každá žena svou sousedku o stříbrné a zlaté šperky." A Hospodin...
Exodus 12:37...Sukotu - jen pěších mužů bylo asi 600 000, kromě žen a dětí. Vyšlo s nimi také množství přimíšeného lidu a...
Exodus 15:20...Miriam, tehdy vzala do ruky tamburínu a všechny ženy s tamburínami šly za a tančily. Miriam jim...
Exodus 18:2...Izrael z Egypta. Poté, co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě spolu s jejími...
Exodus 21:3... Jestliže přijde sám, odejde sám; jestliže měl ženu, odejde s ním i jeho žena. Jestliže mu jeho pán dal...
Exodus 21:4...s ním i jeho žena. Jestliže mu jeho pán dal ženu a ta mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena s dětmi...
Exodus 21:5...ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého pána, svou ženu a své syny, nechci odejít na svobodu,' pak ho jeho pán...
Exodus 21:10... chovat jako k dceři. Jestliže si vezme další ženu, nesmí tu první zkrátit na stravě, oděvu ani na...
Exodus 21:22... Když se budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z vyjde plod, ale k dalšímu ublížení...
Exodus 21:28...na svobodu za ten zub. Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten býk ukamenován a jeho...
Exodus 21:29... ale nehlídal ho a ten býk zabije muže nebo ženu, bude býk ukamenován a zemře i jeho majitel. Jestliže...
Exodus 22:15...s , musí za ni zaplatit věno a vzít si ji za ženu. Jestliže mu ji dívčin otec odmítne dát, musí mu...
Exodus 22:23...hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich dětí sirotci. Jestliže půjčíš...
Exodus 23:26... Z tvého středu odejmu nemoc. Ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo byla neplodná. Obdařím ...
Exodus 32:2...vyvedl z Egypta." Áron jim řekl: "Strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté náušnice a přineste je ke mně."...
Exodus 35:22...v něm i na svatá roucha. Přicházeli mužiženy, každý s ochotným srdcem, a přinášeli spínadla,...
Exodus 35:25...akáciové dřevo k jakémukoli dílu služby. Všechny ženy zručné v tkaní přinášely, co utkaly: modrou,...
Exodus 35:26... purpurovou a šarlatovou látku a kment. Všechny ženy, které cítily nutkání, také zručně spřádaly kozí srst....
Exodus 35:29...vonného kadidla. A tak všichni Izraelité, mužiženy, kteří měli ochotné srdce, přinášeli Hospodinu...
Exodus 36:6..." Mojžíš tedy nechal v táboře vyhlásit: "Mužiženy, přestaňte přispívat na stavbu svatyně!" Tak bylo...
Exodus 38:8...a jeho bronzový podstavec vyrobil ze zrcadel žen shromážděných ke konání služby u vchodu do Stanu...
Leviticus 12:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když žena počne a porodí chlapce, bude po sedm dní nečistá,...
Leviticus 12:7...bude očištěna od svého krvácení. Toto je zákonženě, která porodila chlapce nebo dívku. Nemůže-li si...
Leviticus 13:29...to jizva po spálenině. Když bude nějaký muž nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě, kněz ránu prohlédne:...
Leviticus 13:38...jej prohlásí za čistého. Když bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny, kněz je prohlédne: Jsou-li skvrny...
Leviticus 15:18...nečisté do večera. Když bude muž spát se ženou a vyjde z něj semeno, oba se omyjí vodou a budou...
Leviticus 15:19...vodou a budou nečistí do večera. Trpí-li žena výtokem krve z těla, bude kvůli svému krvácení...
Leviticus 15:25...lůžko, na němž by ležel, bude nečisté. Trpí-li žena dlouhodobým výtokem krve mimo své pravidelné krvácení...
Leviticus 15:33...majícím výron semene, který jej znečišťuje, a o ženě při jejím krvácení. Platí pro každého, kdo trpí...
Leviticus 18:17...bratra. Zostudil bys svého bratra! Neobcuj se ženou a její dcerou. Neber si ani její vnučku, abys s ...
Leviticus 18:18...si pokrevně příbuzné, je to zvrhlost! Neber si ženu i s její sestrou. Trápil bys jednu, když bys za jejího...
Leviticus 18:19...obcoval s tou druhou. Nesmíš pohlavně obcovat se ženou během nečistoty jejího krvácení. Nesmíš obcovat s...
Leviticus 18:22... jsem Hospodin. Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je to ohavnost! Nesmíš obcovat se žádným zvířetem, a...
Leviticus 18:23...žádným zvířetem, a tak se jím poskvrňovat. Ani žena se nepoddá zvířeti, aby se s pářilo. Je to...
Leviticus 20:13...padne na ! Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít - jejich krev...
Leviticus 20:14...- jejich krev padne na ! Kdokoli by si vzal ženu i její matku, je to zvrhlost. ho spolu s nimi upálí...
Leviticus 20:16... musí zemřít. Rovněž to zvíře zabijte. Kdyby žena přistoupila ke zvířeti, aby se s pářilo, pak tu...
Leviticus 20:18...sestrou - ponese za to vinu. Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s , takový obnažil...
Leviticus 20:27...národů, abyste byli moji. Kdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní, musí zemřít....
Leviticus 21:7...pokrm svého Boha; proto jsou svatí. Nesmí se oženit s nevěstkou ani se zneuctěnou nebo zapuzenou ženou,...
Leviticus 21:14...se jen s pannou. Nesmí se oženit s žádnou ovdovělou, zapuzenou či zneuctěnou ženou...
Leviticus 24:10... Je to věčné ustanovení." Syn jisté izraelské ženy a jednoho Egypťana jednou vyšel mezi syny Izraele a...
Leviticus 24:11...v táboře s jedním Izraelcem. Onen syn izraelské ženy se přitom rouhal Božímu jménu a klel, a tak ho...
Leviticus 26:26...rukou nepřítele. vás odříznu od chleba, deset žen bude péci chléb v jedné peci a odváží vám jej na příděl...
Leviticus 27:4...stříbra (měřeno šekelem svatyně). Bude-li to žena, její cena bude 30 šekelů. Ve věku od pěti do dvaceti...
Leviticus 27:5...do dvaceti let bude cena za muže 20 šekelů a za ženu 10 šekelů. Ve věku od jednoho měsíce do pěti let bude...
Leviticus 27:7...od šedesáti let výše bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li však dotyčný na určenou cenu příliš...
Numeri 5:3...se poskvrnil při mrtvém. Vykažte jak muže, tak ženu, vykažte je z tábora ven, aby neposkvrnili tábor těch,...
Numeri 5:6..."Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena dopustí kteréhokoli hříchu vůči člověku, a tak se...
Numeri 5:18...podlahy Příbytku a hodí jej do vody. Když tu ženu postaví před Hospodina, rozpustí vlasy a do rukou...
Numeri 5:19...pak bude mít v ruce hořkou vodu prokletí a bude ženu zapřísahat: ‚Jestliže s tebou žádný muž nespal a...
Numeri 5:21...jiný muž než tvůj manžel' - tehdy kněz bude tu ženu zapřísahat přísežnou kletbou a řekne - ‚pak ...
Numeri 5:22...útrob, aby tvé lůno oteklo a tvůj klín zvadl!' A žena odpoví: ‚Amen, se tak stane.' Kněz pak tyto kletby...
Numeri 5:24...je do hořké vody. Hořkou vodu prokletí  ženě vypít, aby se v obrátila v hořkost. Potom kněz...
Numeri 5:26...díl a nechá jej dýmat na oltáři. Potom  ženě vypít tu vodu. Pokud se poskvrnila a dopustila se vůči...
Numeri 5:27... její lůno oteče a její klín zvadne, a tak se ta žena stane ve svém lidu kletbou. Pokud se však neposkvrnila...
Numeri 5:29...je zákon žárlivosti. Platí v případech, kdy se žena odklonila od svého manžela, a tak se poskvrnila, nebo...
Numeri 5:31...podle tohoto předpisu. Manžel bude prost vinyžena však svou vinu ponese." Hospodin promluvil k...
Numeri 6:2..."Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena rozhodne složit zvláštní nazírský slib, aby se...
Numeri 12:1...pak s Áronem pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženě, kterou si vzal: "Vzal si za ženu Kúšanku!" Říkali...
Numeri 14:3...do země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí? Není pro nás lepší vrátit se do...
Numeri 16:27...vyšli a stáli u vchodu do svých stanů se svými ženami, syny i malými dětmi. Mojžíš řekl: "Takto poznáte,...
Numeri 25:8...stanu a oba je probodl - onoho Izraelce i tu ženu k jejímu podbřišku. Tehdy se rána mezi syny Izraele...
Numeri 25:15...rodu z pokolení Šimeonova. Ona midiánská žena se jmenovala Kozbi, dcera Curova. Ten byl hlavou svého...
Numeri 26:59... rod korachovský. Kehat zplodil Amrama. Amramova žena jménem Jochebed byla levitská dcera narozená Levimu v...
Numeri 30:4...učiní přesně to, co slíbil. Když se mladá žena, dosud žijící v domě svého otce, zaváže Hospodinu...
Numeri 30:10... (Každý slib, jímž se zavázala vdova či zapuzená žena ovšem platí.) Složí-li žena slib nebo se zaváže...
Numeri 30:11...vdova či zapuzená žena ovšem platí.) Složí-li žena slib nebo se zaváže přísahou v domě svého muže, pak,...
Numeri 30:17...Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně muže a jeho ženy a ohledně otce a jeho mladé dcery, která ještě žije v...
Numeri 31:9...Balaáma, syna Beorova, zabili mečem. Midiánské ženy i jejich děti ale Izraelci zajali. Ukořistili také...
Numeri 31:15...tažení, rozhněval: "Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny...
Numeri 31:17...Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která spala s mužem. Všechny dívky, které ještě...
Numeri 31:35...000 oslů, 32 000 žen, které ještě nepoznaly muže. Polovina podílu těch,...
Numeri 32:26... jak jim náš pán přikazuje. Naše děti, naše ženy, náš dobytek a všechna naše zvířata zůstanou v...
Deuteronomium 2:34...z nich jsme vyhladili jako proklaté včetně mužůžen i dětí. Nikoho jsme nenechali naživu. Z dobytých měst...
Deuteronomium 3:6...Sichonovi, vyhladili jsme každé město - mužeženy i děti. Všechen dobytek a kořist z těch měst jsme si...
Deuteronomium 3:19...předvoj svých bratrů, synů Izraele. Pouze vaše ženy, vaše děti a váš dobytek (vím, že máte množství...
Deuteronomium 4:16...podobě, by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka...
Deuteronomium 17:2... tvůj Bůh, , by se mohl objevit muž nebo žena, kteří by v očích Hospodina, tvého Boha, spáchali tu...
Deuteronomium 17:5...byla spáchána taková ohavnost, vyvedeš muže nebo ženu, kteří tu špatnost spáchali, ke svým branám a...
Deuteronomium 17:17...cestou se nikdy nevrátíte." nemá mnoho žen, aby snad jeho srdce nezabloudilo. Také nemá příliš...
Deuteronomium 20:7...ovoce neokusil někdo jiný. Kdo se zasnoubil se ženou, ale ještě si ji nevzal? se vrátí domů, aby snad...
Deuteronomium 20:14...všechny, kdo tam budou mužského pohlaví. Avšak ženy, děti, dobytek a všechnu kořist z toho města si...
Deuteronomium 21:11...brát do zajetí. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po , smíš si ji vzít za ženu. si ji...
Deuteronomium 21:13...s spojíš a staneš se jejím mužem a ona tvou ženou. Pokud se ti však znelíbí, propustíš ji na svobodu....
Deuteronomium 21:15... neboť jsi ji zneuctil. Když někdo bude mít dvě ženy, z nichž jednu bude milovat a druhou ne, a obě mu...
Deuteronomium 22:5... nebuď lhostejný. Ochotně mu jej pomoz zvednoutŽena se nesmí oblékat jako muž ani muž jako žena. Kdokoli...
Deuteronomium 22:14...začne očerňovat a pomlouvat: "Vzal jsem si tuto ženu, ale když jsem se s spojil, zjistil jsem, že není...
Deuteronomium 22:16... stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru za ženu tomuto muži. On si ji ale zprotivil a teď ji očerňuje....
Deuteronomium 22:22...ze svého středu zlo! Když někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, oba zemřou - muž, který s...
Deuteronomium 24:5... tvůj Bůh, dává za dědictví! Kdo se nedávno oženil, nechodí do boje a není povoláván k žádné službě....
Deuteronomium 25:5...z nich zemře, aniž by měl syna, neprovdá se žena zesnulého ven z rodiny, za cizího muže. se s ...
Deuteronomium 28:30...a nebude, kdo by zachránil. Zasnoubíš seženou a jiný muž ji zneuctí; postavíš si dům, a nebudeš v...
Deuteronomium 29:10...a správcové, všichni izraelští muži, vaše dětiženy i cizinci žijící ve vašem táboře, od dřevařů po nosiče...
Deuteronomium 29:17...se drží. se mezi vámi nevyskytne muž ani žena, rodina ani kmen, jenž by se dnes v srdci odvrátil od...
Deuteronomium 31:12... tak aby jej slyšeli. Shromážděte lid - mužeženy, děti i přistěhovalce žijící ve vašich branách - aby...
Jozue 1:14...odpočinek již zde a věnuje vám tuto zem. Vaše ženy, vaše děti i vaše stáda zůstanou v zemi, kterou vám...
Jozue 2:4...k tobě do domu! Přišli proslídit celou zem!" Ta žena ale oba muže odvedla a ukryla. Proto odpověděla: "Ano,...
Jozue 6:21...ve městě, pak vyhladili jako proklaté: mužeženy, mladé i staré, skot, ovce i osly. Těm dvěma mužům,...
Jozue 8:25...Všech padlých toho dne bylo dvanáct tisíc mužůžen - všichni obyvatelé Aje. Jozue totiž nespustil ruku s...
Jozue 8:35... Předčítal je celému shromáždění Izraele včetně žen a dětí i včetně cizinců pobývajících mezi nimi. Když...
Jozue 15:16...udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova bratra...
Jozue 15:17...Kenaze, a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho, jejího otce...
Soudců 1:12...udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova...
Soudců 1:13...bratra Kenaze, a tak mu dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho, jejího otce...
Soudců 4:9...neproslavíš. Hospodin totiž vydá Siseru do rukou ženy." Potom Debora vstala a odešla s Barákem do Kedeše,...
Soudců 4:17...jediný. Sisera zatím pěšky prchal ke stanu Jaelženy Kenijce Chebera. Mezi chacorským králem Jabínem a...
Soudců 4:21...'" Když pak vyčerpáním tvrdě usnul, Cheberova žena Jael vzala stanový kolík, sáhla pro kladivo, přikradla...
Soudců 5:24...pomoc Hospodinu proti udatným!" Požehnaná mezi ženami buď Jael, manželka Kenijce Chebera, požehnaná buď...
Soudců 8:30... kteří vzešli z jeho beder - měl totiž mnoho žen. Jedna jeho družka mu v Šechemu porodila syna, kterému...
Soudců 9:49...lidé v Šechemské věži zahynuli - na tisíc mužůžen. Potom Abimelech táhl k Tebecu, oblehl jej a dobyl...
Soudců 9:51...města byla pevná věž, kam utekli všichni mužiženy, všichni obyvatelé města. Zavřeli za sebou a...
Soudců 9:53...ke vchodu do věže, aby ji zapálil, nějaká žena mu shodila mlýnský kámen na hlavu a rozbila mu lebku....
Soudců 9:54..."Vytas meč a zabij ! se o mně neříkáŽena ho zabila!" Zbrojnoš ho tedy probodl a on zemřel. Když...
Soudců 11:2...nemáš co dědit!" řekli mu. "Jsi přece syn cizí ženy!" Jiftach tedy od svých bratrů utekl a bydlel v kraji...
Soudců 13:2... z Danova rodu, a jmenoval se Manoach. Jeho žena byla neplodná a neměla děti. ženě se ukázal...
Soudců 13:3... Jeho žena byla neplodná a neměla děti.  ženě se ukázal Hospodinův anděl a řekl : "Hle, byla jsi...
Soudců 13:6... On začne zachraňovat Izrael z rukou Filištínů." Žena šla a vyprávěla svému muži: "Přišel za mnou Boží muž,...
Soudců 13:9..." Bůh Manoacha vyslyšel a Boží anděl jeho ženu znovu navštívil, když byla na poli. Její muž Manoach s...
Soudců 13:11...předtím navštívil!" Manoach vstal a šel za svou ženou. Když došel k onomu muži, zeptal se ho: "Ty jsi ten...
Soudců 13:13...anděl Manoachovi odpověděl: " se tvá žena zdržuje všeho, o čem jsem řekl: neokusí nic...
Soudců 13:19...Hospodinu. Tu se před zraky Manoacha a jeho ženy stala podivuhodná věc: Když se z oltáře vznesl k nebi...
Soudců 13:20...anděl, přímo před zraky Manoacha a jeho ženy. Ti ihned padli tváří k zemi. Manoach ani jeho žena...
Soudců 13:21... Ti ihned padli tváří k zemi. Manoach ani jeho žena pak Hospodinova anděla neviděli. Tehdy si Manoach...
Soudců 13:22...byl Hospodinův anděl. "Určitě zemřeme!" řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin chtěl...
Soudců 13:23...nás Hospodin chtěl zabít," odpověděla mu jeho žena, "nepřijal by od nás zápalnou a moučnou oběť. Neukázal...
Soudců 13:24...nám to všechno a neoznámil nám to, co teď." Ta žena potom porodila syna a dala mu jméno Samson. Chlapec...
Soudců 14:1...a mezi filištínskými dívkami si tam vyhlédl ženu. Když se vrátil, oznámil svému otci a matce: "Vyhlédl...
Soudců 14:3..." Otec a matka mu ale řekli: "Copak se nenajde žena ve tvém příbuzenstvu ani v celém našem lidu? Proč by...
Soudců 14:7... Samson šel dál do Timny, promluvil s tou ženou a líbila se mu. Po nějaké době tam šel znovu, aby si...
Soudců 14:10...ze lví zdechliny. Jeho otec pak zašel za tou ženou, zatímco Samson chystal hostinu, jak se na ženicha...
Soudců 14:15...odpovědět. Čtvrtého dne požádali Samsonovu ženu: "Vytáhni ze svého muže řešení hádanky. Jinak i...
Soudců 14:16...nás sem pozvali, abyste nás obrali?" Samsonova žena tedy na něj s pláčem dotírala: "Ty vůbec nemáš rád!...
Soudců 14:20...se pak vrátil do domu svého otce. Samsonovu ženu pak dostal jeden z jeho družbů, který se s ním...
Soudců 15:1...době pšeničné sklizně, šel Samson navštívit svou ženu a nesl kůzle. "Jdu za svou ženou do ložnice," řekl....
Soudců 15:6...z Timny," doslechli se. "Prý za to, že mu vzal ženu a dal ji jeho družbovi." A tak Filištíni šli a tu ženu...
Soudců 16:4...před Hebronem. Jednou se pak zamiloval do jedné ženy v údolí Sorek. Jmenovala se Dalila. Přišli za ...
Soudců 16:27... Chci se o opřít." Chrám byl plný mužůžen. Byli tam i všichni filištínští vládci. I na střeše...
Soudců 19:26... Pustili ji, když začalo svítat. Nad ránem se žena vrátila. do rozednění zůstala ležet u dveří domu,...
Soudců 20:4...věc stala." Onen levita, manžel zavražděné ženy, odpověděl: "Přišel jsem se svou družkou přenocovat do...
Soudců 21:1...Micpě přísahali: "Nikdo z nás nedá svou dceru za ženu Benjamínci!" Potom se odebrali do Bet-elu a seděli tam...
Soudců 21:7...si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy? Vždyť jsme přísahali při Hospodinu, že jim nikdo...
Soudců 21:10...obyvatele Jábeš-gileádu ostřím meče, včetně žen a dětí. Toto je úkol, který splníte: Každého muže i...
Soudců 21:11...je úkol, který splníte: Každého muže i každou ženu, která poznala muže, pobijte." Mezi obyvateli...
Soudců 21:14... Benjamín se tenkrát vrátil a Izraelci jim dali ženy, které nechali z Jábeš-gileádu naživu. Nebylo jich ale...
Soudců 21:16...si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy? Benjamínské ženy byly přece vyhlazeny." Říkali také:...
Soudců 21:18...nevymizel celý kmen. Naše dcery jim ale za ženy dát nemůžeme, protože Izraelci přísahali: Zlořečený,...
Soudců 21:22...slitování, vždyť jsme v boji neukořistili dost žen pro všechny! Vy sami jste jim dcery nedali, takže jste...
Růt 1:2...kraji. Ten muž se jmenoval Elimelech, jeho žena Noemi a jeho dva synové Machlon a Kiljon; byli to...
Růt 1:4...zůstala sama se dvěma syny. Ti si vzali moábské ženy; jedna se jmenovala Orpa a druhá Rút. Když tam bydleli...
Růt 1:5...let, zemřeli také Machlon a Kiljon. A tak ta žena zůstala sama, bez svých dvou synů a bez muže. Když se...
Růt 1:19...celém městě rozruch. "To je přece Noemi!" říkaly ženy. Ona však odpověděla: "Neříkejte mi Noemi, Rozkoš ,...
Růt 3:8...muž trhl, převalil se - a hle, po boku mu leží žena! "Kdo jsi?" zeptal se. "Tvá služebnice Rút,"...
Růt 3:11... Každý v mém městě přece , že jsi znamenitá žena. Ano, je pravda, že jsem příbuzný; je tu ale ještě...
Růt 3:14...řekl: " se nikdo nedozví, že na mlat přišla žena." Řekl také: "Nastav pláštěnku a podrž ji." A když...
Růt 4:10...Kiljonovi a Machlonovi. Ano, i Moábku Rútženu po Machlonovi, jsem získal za manželku, abych mrtvému...
Růt 4:11...odpověděli: "Jsme svědkové. Kéž Hospodin , aby žena přicházející do tvého domu byla jako Ráchel a Léa,...
Růt 4:13...Judovi!" Boáz si tedy Rút vzal a stala se jeho ženou. Miloval se s a Hospodin dal, že počala a porodila...
Růt 4:14...s a Hospodin dal, že počala a porodila synaŽeny tehdy řekly Noemi: "Požehnán buď Hospodin, který ...
1. Samuel 1:2... syna Tochuova, syna Efraimce Cufa. Měl dvě ženy; jedna se jmenovala Hana a druhá Penina. Penina měla...
1. Samuel 1:4... Vždy, když přišel čas oběti, Elkána dal své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám porce masa, ale...
1. Samuel 1:16... Nepokládej svou služebnici za ničemnou ženu. Modlila jsem se tu z velikého zármutku a rozrušení."...
1. Samuel 1:19...se zpátky domů do Rámy. Elkána se pak se svou ženou Hanou miloval a Hospodin na ni nezapomněl. Než se rok...
1. Samuel 1:23...Hospodin přivede tvůj slib k naplnění." A tak ta žena zůstala se svým synkem a pečovala o něj, dokud ho...
1. Samuel 1:26...prosím. Jakože jsi, můj pane, živ, jsem ta žena, která tu poblíž tebe stála a modlila se k Hospodinu....
1. Samuel 2:20...přinést výroční oběť. Elí žehnal Elkánovi i jeho ženě se slovy: "Kéž Hospodin , abys měl s touto ženou...
1. Samuel 2:22...synové celému Izraeli, i o tom, jak spali se ženami sloužícími u vchodu do Stanu setkávání. "Co to...
1. Samuel 4:20...se a porodila, neboť ji přemohly bolestiŽeny, které pomáhaly, ve chvíli, kdy umírala, řekly:...
1. Samuel 15:3...vyhlaďte jako proklaté. Nešetři je; pobij mužeženy, děti i nemluvňata, skot i brav, velbloudy i osly!"...
1. Samuel 15:33...Samuel tehdy prohlásil: "Za to, že tvůj meč bral ženám děti, bude tvá matka bezdětná nad jiné ženy!" A...
1. Samuel 18:6...co David zabil Filištína, vojáci vraceli z boježeny ze všech izraelských měst vyšly králi Saulovi naproti...
1. Samuel 18:17..."Tady je starší dcera Merab, dám ti ji za ženu. Jen buď mým vojevůdcem a veď Hospodinovy boje." (Saul...
1. Samuel 18:27...jeho zetěm. Saul mu tedy dal svou dceru Míkal za ženu. Když si Saul uvědomil, že Hospodin je s Davidem a že...
1. Samuel 19:11...ho hlídali. Ráno ho chtěl nechat zabít. Davidova žena Míkal ho ale varovala: "Zachraň si život a ještě dnes...
1. Samuel 21:5...svatý chléb - pokud ale mládenci neměli nic se ženami." David mu odpověděl: "Žen jsme se opravdu ani...
1. Samuel 21:6...neměli nic se ženami." David mu odpověděl: "Žen jsme se opravdu ani nedotkli - jako obvykle, když jsem...
1. Samuel 22:19...kněžské město Nob pobil ostřím meče - mužeženy, děti i nemluvňata, dobytek, osly i ovce, vše pobil...
1. Samuel 25:3...své ovce. Tento muž se jmenoval Nábal a jeho žena se jmenovala Abigail. Byla to velmi chytrá a...
1. Samuel 25:14...z Nábalových mládenců mezitím řekl Nábalově ženě Abigail: "Víš, že David poslal z pouště k našemu...
1. Samuel 25:39...pro Abigail a nabídl , že si ji vezme za ženu. Davidovi služebníci přišli za Abigail do Karmelu a...
1. Samuel 25:40...nás za tebou posílá, že si chce vzít za ženu." Hned se poklonila tváří k zemi se slovy: "Hle, tvá...
1. Samuel 25:42...odešla s Davidovými posly a stala se jeho ženou. David si vzal také Achinoam z Jizreelu a obě byly...
1. Samuel 27:3...měl s sebou svoji rodinu, David pak obě své ženy, Achinoam Jizreelskou a Abigail, vdovu po Nábalovi...
1. Samuel 27:9...na celý ten kraj a nenechával naživu muže ani ženy, zabíral brav i skot, osly, velbloudy i oděvy. Potom...
1. Samuel 27:11...Negevu." David nenechával naživu muže ani ženy, aby je nemusel vodit do Gatu. Říkal si: "Aby na nás...
1. Samuel 28:8...do jiných šatů, vydal se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím skrze duchy," požádal ji, "a...
1. Samuel 28:9..."Copak nevíš, co udělal Saul?" řekla mu na to ta žena. "Vymýtil věštce a duchaře ze země! To chceš...
1. Samuel 28:12..."Vyvolej mi Samuela," odpověděl. Když ta žena spatřila Samuela, najednou hlasitě vykřikla: "Proč jsi...
1. Samuel 28:13..."Vidím ze země vystupovat jakési božstvo," řekla žena. "Jak vypadá?" ptal se."Zvedá se nějaký stařec...
1. Samuel 28:21...sil. Celý den a noc totiž nic nejedl. Když ta žena přistoupila k Saulovi a viděla, jak je vyděšený, řekla...
1. Samuel 28:23...ale odmítal: "Nebudu jíst!" Jeho služebníci i ta žena ale naléhali, je nakonec poslechl, vstal ze země a...
1. Samuel 28:24...poslechl, vstal ze země a posadil se na lůžkoŽena rychle porazila vykrmené tele, které měla doma, vzala...
1. Samuel 30:2...dobyli a vypálili. Všechny, kdo tam zůstaliženy, děti i starce, zajali. Nikoho nezabili, ale odvedli...
1. Samuel 30:3...dorazil do města, hle - bylo vypálené a jejich ženy, synové i dcery odvlečeni do zajetí! David i jeho muži...
1. Samuel 30:5...sílu plakat dál. Byly zajaty i obě Davidovy ženy, Achinoam Jizreelská a Abigail, vdova po Nábalovi...
1. Samuel 30:18... co Amalekovci pobrali, a osvobodil i obě své ženy. Neztratili nikoho, mladé ani staré, syny ani dcery,...
1. Samuel 30:22... kterou jsme získali. si každý vezme svou ženu a děti a jdou!" David ale prohlásil: "Bratři, takhle...
2. Samuel 1:26...láska ke mně byla úžasná, vzácnější nežli láska žen. Jak padli hrdinové, jak zmařena zbroj válečná!...
2. Samuel 3:5... syn Abitaly; šestý Jitream, syn Davidovy ženy Egly. Tito synové se Davidovi narodili v Hebronu....
2. Samuel 3:8...rukou. A ty dnes budeš obviňovat kvůli téhle ženě? Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se k...
2. Samuel 3:14...posly k Saulovu synu Iš-bošetovi: "Vrať mi mou ženu Míkal, kterou jsem si zasnoubil za stovku...
2. Samuel 6:19...všechen lid, všechno množství Izraele, mužeženy, každého jedním pecnem chleba, jedním datlovým a...
2. Samuel 11:2...královského paláce, zahlédl ze střechy nějakou ženu, jak se koupe. Ta žena byla překrásná. David někoho...
2. Samuel 11:5...svého krvácení). Potom se vrátila domů. Když ta žena zjistila, že otěhotněla, poslala Davidovi vzkaz: "Jsem...
2. Samuel 11:21...Jerub-baalova? Copak nezemřel, když na něj ta žena v Tebecu shodila z hradeb mlýnský kámen? Proč jste šli...
2. Samuel 11:27...a nechal si ji přivést domů. Stala se jeho ženou a porodila mu syna. To, co David provedl, ale bylo v...
2. Samuel 12:8...Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána. I ženy svého pána jsi dostal do klína. Dal jsem ti dům...
2. Samuel 12:9...zlé. Uriáše Chetejského jsi zabil mečem a jeho ženu sis vzal za manželku. Zavraždil jsi ho mečem Amonců!...
2. Samuel 12:10...Amonců! Proto, že jsi mnou pohrdl a vzal sis za ženu manželku Uriáše Chetejského, se od tvého domu od...
2. Samuel 12:11...tvého vlastního domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tvému bližnímu, aby s nimi spal všem na očích...
2. Samuel 14:2...proto do Tekoje a přivedl odtud jednu moudrou ženu, které řekl: "Budeš dělat, že máš smutek. Oblékni si...
2. Samuel 14:4...A Joáb ji naučil, co říkat. A tak ta tekojská žena šla za králem. Padla tváří k zemi, poklonila se a...
2. Samuel 14:9...o tvé věci rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská žena ale králi řekla: "Všechna vina, pane králi, padne...
2. Samuel 14:12...povědět panu králi ještě něco?" zeptala se žena. "Mluv," přivolil. Tehdy mu řekla: "Proč ty sám...
2. Samuel 14:27...dcera jménem Támar; vyrostla z překrásná žena. Abšalom byl v Jeruzalémě dva roky, ale stále ještě...
2. Samuel 17:19...měl na dvoře studnu, a spustili se do . Jeho žena zakryla otvor studny plachtou a navrch nasypala zrní,...
2. Samuel 17:20...nic poznat. Abšalomovi služebníci přišli za ženou do domu a ptali se: "Kde je Achimaac a Jonatan?" "...
2. Samuel 20:16...vojsko začalo bořit hradbu, jakási moudrá žena z toho města náhle zavolala: "Slyšte! Slyšte! Řekněte...
2. Samuel 20:17...s tebou promluvím." "Ty jsi Joáb?" zeptala se ta žena, když k přišel blíž. "Ano," odpověděl. "Vyslechni,...
2. Samuel 20:21...ho, a od města odejdu." "Dobrá," odpověděla žena Joábovi, "hodíme ti jeho hlavu přes hradbu." Ta žena...
2. Samuel 20:22...Joábovi, "hodíme ti jeho hlavu přes hradbu." Ta žena se ve své moudrosti obrátila na svůj lid. Ti Šebovi,...
1. Královská 2:17...Šalomouna - tebe přece neodmítne - mi za ženu Šunemitku Abišag." "Dobrá," odpověděla Batšeba,...
1. Královská 2:21...řekla: "Mohl by tvůj bratr Adoniáš dostat za ženu Šunemitku Abišag?" "Proč žádáš pro Adoniáše Šunemitku...
1. Královská 3:17... pane můj!" promluvila jedna z nich. " a tahle žena bydlíme v jednom domě. A když jsme byly spolu doma,...
1. Královská 3:19...nás tam nebyl nikdo cizí. V noci ale syn téhle ženy umřel, protože ho zalehla. A tak ještě tu noc vstala a...
1. Královská 3:22...není můj syn; tohohle jsem neporodila!" Ta druhá žena ale tvrdila: "Ne, ne! Ten živý syn je můj a ten mrtvý...
1. Královská 3:26...dejte jedné a polovinu druhé." Vtom ale žena, které patřil ten živý syn, zvolala ke králi: "Prosím,...
1. Královská 3:27..."Nezabíjejte ho! Dejte to živé dítě první ženě - to je jeho matka." Když se v celém Izraeli doslechli...
1. Královská 4:11...Socho a kraj Chefer; Ben-abinadab (který měl za ženu Šalomounovu dceru Táfat) spravoval celý Náfot-dor;...
1. Královská 4:15... spravoval Machanajim; Achimaac (který měl za ženu Šalomounovu dceru Basemat) spravoval kraj Neftalí;...
1. Královská 7:8...palác pro faraonovu dceru, kterou si vzal za ženu. To vše bylo ze samých ušlechtilých kamenů, na míru...
1. Královská 11:1...faraonovy dcery miloval mnoho dalších cizích žen - Moábky, Amonky, Edomky, Sidoňanky, Chetejky - z...
1. Královská 11:3...urozených manželek a tři sta konkubín. A jeho ženy mu odvrátily srdce. Když zestárl, odvrátily mu srdce k...
1. Královská 11:8...Molochovi. Totéž udělal pro všechny své cizí ženy, které uctívaly své bohy kadidlem a oběťmi. Hospodin...
1. Královská 11:19...natolik, že mu dal za manželku sestru své ženy, sestru Jejího Veličenstva Tachpenes. Tachpenesina...
1. Královská 14:2...Jeroboámův syn Abiáš. Jeroboám řekl své ženě: "Jdi, převlékni se, aby nepoznali, že jsi moje žena,...
1. Královská 14:4... On ti oznámí, co bude s chlapcem." Jeroboámova žena udělala, jak řekl. Vypravila se do Šíla a přišla k...
1. Královská 14:5...Hospodin mu ale řekl: "Hle, přichází Jeroboámova žena, aby se u tebe vyptala na svého syna. Je nemocný....
1. Královská 14:6...zvuk jejích kroků u dveří, řekl: "Pojď dálženo Jeroboámova. Proč se vydáváš za někoho jiného? Mám pro...
1. Královská 14:17...Jeroboám a ke kterým svedl Izrael." Jeroboámova žena tedy vstala a vrátila se do Tirsy. Jakmile vkročila na...
1. Královská 16:31...se hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, vzal si za ženu Jezábel, dceru sidonského krále Et-baala. Odešel...
1. Královská 17:17...skrze proroka Eliáše. Po nějaké době syn  ženy, paní domu, onemocněl. Byl tak těžce nemocný, že...
1. Královská 17:24...řekl . "Teď vím, že jsi Boží muž," odpověděla žena Eliášovi. "Opravdu máš v ústech slovo Hospodinovo!" ...
1. Královská 20:3...Tvé stříbro i zlato patří mně. Také tvé ženy a nejlepší děti patří mně." Izraelský král mu...
1. Královská 20:5...jsem ti: ‚Dáš mi své stříbro a zlato i své ženy a děti.' Zítra touto dobou k tobě navíc pošlu své...
1. Královská 20:7...chce jen škodit. Když si ke mně poslal pro  ženy a děti i pro stříbro a zlato, neodmítl jsem mu to."...
1. Královská 21:5...nechtěl ani jíst. Když za ním přišla za ním jeho žena Jezábel, ptala se ho: "Co že jsi tak mrzutý? Ani jsi...
1. Královská 21:7...' Jenže on na to: ‚Tu vinici ti nedám!'" Jeho žena Jezábel mu řekla: "No tak, jsi přece král Izraele....
1. Královská 21:25...očích zlé, jak ho k tomu ponoukala jeho žena Jezábel. Páchal hrozné ohavnosti. Následoval hnusné...
2. Královská 4:8...Elíša procházel Šunemem, jedna místní zámožná žena ho pozvala k jídlu. Od doby se pokaždé, když tudy...
2. Královská 4:9... když tudy procházel, zastavil u na jídlo. Ta žena řekla svému manželovi: "Podívej se, ten muž, co tudy...
2. Královská 4:17... "Jsi Boží muž, nepodváděj svou služebnici!" Ta žena pak ale opravdu počala a za rok tou dobou porodila...
2. Královská 4:28...a nic mi o tom neřekl." "Pane," řekla pak ta žena, "chtěla jsem snad od tebe syna? Neříkala jsem ti, ...
2. Královská 6:26... když izraelský král obcházel hradby, nějaká žena na něj vykřikla: "Pomoz, pane můj, králi!" "Když ti...
2. Královská 6:28..."Tak co chceš?" Začala mu vyprávět: "Tahle žena mi řekla: ‚Dej sem svého syna. Dnes ho sníme a zítra...
2. Královská 6:30...svého syna schovala!" Když král uslyšel slova  ženy, roztrhl své roucho. Jak obcházel hradby, lidé si...
2. Královská 8:1...dav ho v bráně ušlapal k smrti. Elíša řekl  ženě, jejíhož syna vzkřísil: "Ihned se s celou rodinou...
2. Královská 8:2...této země přivolal hlad a ten potrvá sedm let." Žena se zařídila, jak Boží muž řekl. Odstěhovala se s celou...
2. Královská 8:5... jak Elíša vzkřísil mrtvého, když vtom vešla ta žena, jejíhož syna vzkřísil, a domáhala se u krále svého...
2. Královská 14:9...cedru v Libanonu: Dej svou dceru mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu šlo okolo a ten bodlák...
2. Královská 22:14... Šafan i Asajáš tedy šli za prorokyní Chuldouženou Šaluma, syna Tikvy, syna Charchasova, strážce rouch....
2. Královská 23:7...modlářské prostituce v Hospodinově chrámu, kde ženy tkaly roucha pro Ašeru. Dal také přivést všechny kněze...
2. Královská 24:15...do Babylonu spolu s královnou matkou, s jeho ženami, komorníky a s mocnými země. Ty všechny odvedl z...
1. Letopisů 1:50...místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredova, vnučka Me-zahabova....
1. Letopisů 2:18...Jeter Izmaelský. Káleb, syn Checronův, se svou ženou Azubou zplodil Jeriot. Toto jsou její synové: Jeter,...
1. Letopisů 2:24... Po Checronově smrti se Káleb spojil se ženou svého otce Efratou, a ta mu porodila Ašchura, otce...
1. Letopisů 2:35...jménem Jarcha a tomu dal Šešan svou dceru za ženu. Ta mu pak porodila Ataje. Ataj zplodil Nátana a Nátan...
1. Letopisů 3:3...Šefatiáš, syn Abitaly; šestý Jitream, syn jeho ženy Egly. Těchto šest se mu narodilo v Hebronu, kde...
1. Letopisů 4:17...Ezry: Jeter, Mered, Efer a Jalon. Meredova žena Bitja mu porodila Mirjama, Šamaje a Jišbacha, otce...
1. Letopisů 4:18... Šamaje a Jišbacha, otce Eštemoy. (Jeho judská žena porodila Jereda, otce Gedoru, Hebera, otce Socha, a...
1. Letopisů 4:19...Bitji, kterou si Mered vzal. Synové Hodiášovy ženy, sestry Nachama, byli otcové garmijské Keíly a...
1. Letopisů 7:4...rod 36 000 vojáků ve zbrani, neboť měli mnoho žen a synů. Také jejich bratři z ostatních Isacharových...
1. Letopisů 7:15...také Machira, otce Gileádova. Machir si vzal ženu jménem Maaka, sestru Šupima a Chupima. Manasesův...
1. Letopisů 7:16...Celofchad a ten měl samé dcery. Machirova žena Maaka porodila syna, jehož pojmenovala Pereš. Jeho...
1. Letopisů 7:23...ho přišli utěšovat. Potom se miloval se svou ženou, ta počala, porodila syna a on mu dal jméno Beria,...
1. Letopisů 8:8...Uzu a Achichuda. Poté, co Šachrajim zapudil své ženy Chušimu a Baaru, narodili se mu v moábském kraji...
1. Letopisů 8:9... narodili se mu v moábském kraji synové. Se svou ženou Chodeší zplodil Jobaba, Cibju, Mešu, Malkama, Jeuca,...
1. Letopisů 8:29... V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel se svojí ženou jménem Maaka. Jejich prvorozený byl Abdon, dále Cur,...
1. Letopisů 9:35... V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel, jeho žena jménem Maaka, jeho prvorozený Abdon a dále Cur, Kíš,...
1. Letopisů 14:3...jeho lidu, Izraele. V Jeruzalémě si vzal další ženy a zplodil další syny a dcery. Toto jsou jména těch,...
1. Letopisů 16:3...jménu. Podělil také všechny Izraelce, mužeženy, každého bochníkem chleba, datlovým a rozinkovým...
2. Letopisů 2:13...a zkušeného člověka, Churam-abiho, syna jedné ženy z pokolení Dan. Jeho otec byl z Týru. Umí pracovat se...
2. Letopisů 8:11... který pro ni postavil. Prohlásil totiž: " žena nemůže bydlet v domě izraelského krále Davida, neboť...
2. Letopisů 11:23...poskytl štědrou podporu a obstaral pro mnoho žen. Když ale Rechoboám pevně uchopil královskou moc a...
2. Letopisů 15:13... byl malý nebo velký, to byl muž nebo žena. S hlasitým voláním to přísahali Hospodinu za zvuku...
2. Letopisů 20:13...hledí k tobě!" Celý Juda stál i s nemluvňatyženami a dětmi před Hospodinem. Vtom uprostřed shromáždění...
2. Letopisů 21:14... pohleď: Hospodin zasáhne tvůj lid, tvé synyženy i všechno tvé jmění velikou ranou. Ty sám těžce...
2. Letopisů 21:17...našli v králově paláci, stejně jako jeho synyženy. Jediný, kdo mu zůstal, byl nejmladší syn Achaziáš. Po...
2. Letopisů 25:18...cedru v Libanonu: Dej svou dceru mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu šlo okolo a ten bodlák...
2. Letopisů 28:8... Synové Izraele zajali svým bratrům 200 000 žen a dětí a pobrali jim spoustu kořisti, kterou si odnesli...
2. Letopisů 29:9...naši otcové padli mečem a naši synové, dceryženy jsou v zajetí. Teď jsem ale rozhodnut uzavřít s...
2. Letopisů 34:22...Nového města, kde bydlela prorokyně Chuldažena Šaluma, syna Tokhatova, syna Chasry, strážce rouch....
Ezdráš 10:1... sešlo se k němu veliké množství Izraelců, mužůžen i dětí a všichni usedavě plakali. Tu k Ezdrášovi...
Ezdráš 10:3... Zavážeme se teď před naším Bohem, že všechny ty ženy i s jejich dětmi propustíme. Zachováme se, jak nám...
Ezdráš 10:19... Jarib, Gedaliáš. (Ti všichni slíbili, že své ženy propustí a na odškodnění své viny obětují berana.) Ze...
Nehemiáš 4:8... Bojujte za své bratry, syny a dcery, za své ženy a své domy!" Když se naši nepřátelé dozvěděli, že o...
Nehemiáš 5:1...zbraň ani u vody. Prostí lidé a zvláště ženy tehdy velmi naříkali na své židovské bratry. Jedni...
Nehemiáš 8:2...kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné mužeženy a vůbec každého, kdo mohl slyšenému rozumět. Četl z...
Nehemiáš 8:3...brány od svítání do poledne všem mužůmženám, každému, kdo mohl rozumět. Všechen lid pozorně...
Nehemiáš 10:29...od okolních národů pro Boží zákon, jejich ženy, synové a dcery, každý, kdo byl schopen rozumět, ti...
Nehemiáš 12:43...je Bůh rozveselil velikou radostí. Radovaly seženy a děti a jeruzalémské veselí se rozléhalo široko...
Nehemiáš 13:23... V době jsem také viděl, jak si Židé berou ženy z Ašdodu a také Amonky a Moábky. Jejich děti místo...
Nehemiáš 13:26...králem celého Izraele. I jeho zavedly cizí ženy do hříchu. Co teprve vás? Je neslýchané, abyste...
Ester 1:9...Xerxově královském paláci uspořádala hostinu pro ženy. Sedmého dne si král Xerxes, rozjařen vínem, zavolal...
Ester 1:17...Xerxe. Když se ta zpráva o královně donese všem ženám, přestanou si vážit svých manželů! Budou říkat: ‚Král...
Ester 2:3... bude pečovat královský eunuch Hegaj, strážce žen, a nechá je krášlit. Dívka, která se králi zalíbí,...
Ester 2:8...vzali do královských komnat pod dohled strážce žen Hegaje. Ta dívka se mu líbila a získala si jeho přízeň....
Ester 2:12...pořadí po uplynutí dvanácti měsíců, předepsaných ženám. Po šest měsíců byly denně ošetřovány myrhovým olejem...
Ester 2:15...nic než to, co řekl králův eunuch Hegaj, strážce žen. Každý, kdo Ester viděl, si ji oblíbil. Sedmého roku...
Ester 2:17...komnat. Král si Ester zamiloval nade všechny ženy; ze všech panen získala jeho přízeň a lásku právě ona....
Ester 3:13...poslové s listy: Všechny Židy, mladé i staréženy i nemluvňata, je třeba zničit, pobít a vyhladit, a to...
Ester 4:11...za Mordechajem s odpovědí: "Kdokoli, muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřní dvorany,...
Ester 5:10...se a šel domů. Sezval své přátele, také svou ženu Zereš, a vykládal jim, jaký je proslulý boháč a kolik...
Ester 5:14...Žid Mordechaj sedí na královském dvoře!" Jeho žena i všichni přátelé mu tedy poradili: "Nech postavit kůl...
Ester 6:13...a s hlavou zahalenou. Když Haman vypravoval své ženě Zereš a všem přátelům, co všechno ho postihlo,...
Ester 8:11...či provincie, kteří by napadli je nebo jejich ženy a děti. Co kdo po nich ukořistí, si ponechá. Tak se...
Job 14:1... jako když roucho žere mol. Smrtelníkženy zrozený jen pár dnů - a plných trápení. Jako květ...
Job 15:14...Může snad být čistý? Může být v právu, kdo ježeny zrozený? Ani na své anděly se Bůh nespoléhá, ani nebe...
Job 25:4...být v právu před Bohem? Může být čistý, kdoženy zrodil se? Vždyť ani měsíc dost světla nedává, ani...
Job 31:9...vykořeněny! Jestli jsem se v srdci dal něčí ženou svést, jestli jsem číhal u dveří přítele - pak ...
Job 31:10... jestli jsem číhal u dveří přítele - pak  žena pro jiného mele, s jdou jiní do postele! Byl by...
Job 42:15...Keren-hapuch. V celé zemi nebyly tak krásné ženy jako dcery Jobovy. A otec jim dal dědictví mezi jejich...
Žalmy 68:12...Když Pán vyslovil svůj rozkaz, veliký průvod žen to zvěstoval: "Králové s vojsky prchají, prchají,...
Žalmy 109:9...převezme! jeho děti zůstanou sirotky, jeho žena ovdoví! jeho synové po žebrotě chodí, vyhnáni ze...
Přísloví 2:16...a jejichž kroky z cesty scházejí. Před cizí ženou moudrost zachrání , před vábivými slovy svůdkyně,...
Přísloví 5:20...věčně utápěj! Proč by ses, synu, utápěl v cizí ženě, proč bys měl spočívat v náručí svůdkyně? Hospodin...
Přísloví 6:24...poučné domluvy jsou cesta k životu. Před špatnou ženou budou chránit, před lichotným jazykem svůdkyně....
Přísloví 6:29... aniž si spálí chodidla? Stejně tak ten, kdoženou bližního spí - kdo se dotkne, trestu neujde!...
Přísloví 6:34... nikdy nesmaže. Žárlivost rozzuří manžela  ženy, nelítostný bude v den pomsty své; nevezme ohled na...
Přísloví 7:5...nazvi svou příbuznou. Bude chránit před cizí ženou, před svůdnicí a její řečí vábivou. Jednou jsem z...
Přísloví 7:10...setmění, když přišla noc a padla tma. Vtom náhle žena v ústrety mu míří v nevěstčím hávu, v srdci protřelost...
Přísloví 11:16... slibům se vyhýbat je vždycky jistější. Půvabná žena dosáhne pocty, hrubiáni dosáhnou bohatství. Laskavý...
Přísloví 11:22... Zlatá ozdoba na sviňském rypáku je krásná žena bez špetky rozumu. Touhy spravedlivých vedou jen k...
Přísloví 12:4...spravedlivých však nikdo nevyrve. Znamenitá žena je korunou svého muže, hanebná je ale jako kostižer....
Přísloví 14:1...sytosti, břicho ničemů zůstane o hladu. Moudrá žena buduje svůj domov, hloupá jej boří svýma rukama....
Přísloví 19:13... Tupý syn je neštěstím svého otce, hašteřivá žena pak crčení bez konce! Dům a majetek bývá po rodičích,...
Přísloví 19:14...konce! Dům a majetek bývá po rodičích, rozumnou ženu však dává Hospodin. Lenost ukolébá člověka k spánku;...
Přísloví 21:9...stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům. Darebák tíhne ke zlu celou svou duší,...
Přísloví 21:19...Lepší je bydlet někde v pustině než s hašteřivou ženou hádat se. Moudrý doma olej a vzácné poklady, tupec...
Přísloví 25:24...stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům. Chladivá voda pro hrdlo vyprahlé je dobrá...
Přísloví 27:15... Věčnému crčení v období dešťů se hašteřivá žena podobá. Kdo ji chce zkrotit, chce zkrotit vítr, do...
Přísloví 30:20...a cesta muže s pannou. Taková je cesta cizoložné ženy - pojí, otře si ústa a řekne: "Neprovedla jsem nic...
Přísloví 30:23...se hlupák může jídlem cpát, když se nepříjemná žena vdá a když služka svou paní vystřídá. Tito čtyři jsou...
Přísloví 31:3...mého lůna? Co říci, synu zaslíbený? Nemarniženami svoji sílu, nepokaz cestu, jež králům náleží....
Přísloví 31:10... zastaň se chudých a ubohých! Znamenitá žena - ta je k pohledání, mnohem vzácnější je nad perly!...
Přísloví 31:29...manžel ji takto velebí: "Je mnoho znamenitých žen, ty ale všechny převyšuješ je!" Klamný je půvab a krása...
Přísloví 31:30...převyšuješ je!" Klamný je půvab a krása pomíjížena, jež Hospodina ctí, si chválu zaslouží. Dejte ...
Kazatel 7:26...jsem nalezl něco trpčího než smrt - svůdnou ženu, jejíž srdce je past a jejíž paže jsou pouta. Boží...
Kazatel 7:28...jsem jej. Mezi tisícem jsem našel jediného mužeženu jsem ale mezi tolika nenašel. Pohleď, došel jsem pouze...
Kazatel 9:9... nikdy nechybí. Užívej život se svou milovanou ženou po všechny marné dny svého života, jenž ti byl...
Píseň 1:8...a jejich stád? Nevíš-li sama, ty nejkrásnějšížen, jen vyjdi v patách ovečkám a svoje kůzlátka nech pást...
Píseň 5:9...Čím je tvůj miláček zvláštní, ty nejkrásnějšížen? Čím je tvůj miláček zvláštní, že nutíš nás k přísaze?...
Píseň 6:1... Kam odešel tvůj miláček, ty nejkrásnějšížen? Kam se obrátil tvůj miláček, abychom jej s tebou...
Izaiáš 3:12...dílo dostane. Ach, můj lid! Odírají ho dětiženy nad ním panují. Ach, můj lide! Tví vůdci jsou svůdci,...
Izaiáš 4:1...se. Jednoho muže se v ten den chopí sedm žen: "Budeme jíst svůj vlastní chléb a oblékat se vlastním...
Izaiáš 5:11...míru zrna. Běda těm, kdo ráno vstávají a hned se ženou za pitím, kdo vysedávají dlouho do noci, než se vínem...
Izaiáš 13:16...před jejich očima, jejich domy vyloupeny, jejich ženy znásilněny. Hle, proti nim poštvu Médy, kteří si...
Izaiáš 19:16...ani rákosem! V ten den budou Egypťané slabí jako ženy - budou se třást strachy před zdviženou rukou...
Izaiáš 27:11...jeho větvičky. jeho větve uschnou a upadnouženy je přijdou sbírat na oheň. A že ten lid nemá špetku...
Izaiáš 32:9...ušlechtilé úmysly a v ušlechtilosti obstojíŽeny bezstarostné, vstaňte a slyšte ! Vy dcery, jež si v...
Izaiáš 45:10...Běda tomu, kdo říká otci: "Cos to zplodil?" A ženě: "Na cos měla bolesti?" Toto praví Hospodin, Izraelův...
Izaiáš 49:15...opustil, zapomněl na Panovník." Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem?...
Izaiáš 54:6...zavolá jako opuštěnou, ztrápenou manželkuženu, jež byla v mládí provdána a potom zavržena, říká tvůj...
Jeremiáš 3:20... Vy jste mi ale, dome Izraele, byli nevěrní jako žena nevěrná svému druhovi, praví Hospodin." Na holých...
Jeremiáš 4:31... chystají se zavraždit! Slyším křik jakoby ženy v bolestech, jako když matka rodí poprvé - křik...
Jeremiáš 6:11...baví mládenci. Vždyť budou zachváceni muži i s ženami, ba i starci, kteří dožili své dny. Jejich domy pak...
Jeremiáš 6:12... Jejich domy pak připadnou jiným spolu s poliženami, vztáhnu ruku na všechny, kdo žijí v této zemi,...
Jeremiáš 6:23...a soucit neznají, burácejí jak mořské vlnyženou se na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje,...
Jeremiáš 7:18...Děti sbírají dříví, otcové zapalují oheňženy zadělávají těsto na koláče pro Královnu nebes. Také...
Jeremiáš 8:10...- to si snad počínali moudře? Proto dám jejich ženy jiným a jejich pole uchvatitelům. Vždyť od nejmenších...
Jeremiáš 9:19...zemi, naše příbytky jsou zbořeny! Proto slyšteženy, slovo Hospodinovo, slovům z jeho úst uši otevřete....
Jeremiáš 13:21...jako spojence? Nepřepadnou bolesti jako ženu, když rodí? Ptáš-li se sama sebe: "Proč to...
Jeremiáš 14:16... pak bude ležet v ulicích Jeruzaléma poražen hladem a mečem a nikdo je nepohřbí - je ani jejich ženy...
Jeremiáš 16:2...jsem slovo Hospodinovo: "Neber si ženu a neměj na tomto místě syny ani dcery. Neboť toto...
Jeremiáš 18:21...dopusť hlad, vydej je meči napospas! jejich ženy ovdoví a přijdou o děti, jejich muži propadnou...
Jeremiáš 29:6... sázejte zahrady a jezte jejich plody. Berte si ženy a ploďte děti. Vybírejte nevěsty pro své syny a...
Jeremiáš 29:23...Páchali totiž v Izraeli hanebnosti. Cizoložiliženami svých bližních a mým jménem říkali lživá slova,...
Jeremiáš 31:8...shromáždím. Mezi nimi i slepce a mrzáky, těhotné ženy a rodičky - vrátí se jich sem celé zástupy! Budou...
Jeremiáš 31:22...nevěrná? Hospodin stvoří na zemi novou věcžena se bude ucházet o muže." Tak praví Hospodin zástupů,...
Jeremiáš 35:8... takže po celý život nepijeme víno my ani naše ženy ani naši synové a dcery. Nestavíme si obytné domy,...
Jeremiáš 38:22... stane se, co mi Hospodin ukázal: Hle, všechny ženy, které zůstaly v paláci judského krále, budou vyvedeny...
Jeremiáš 38:23...uvázl v blátě, odvrátili se od tebe! Všechny tvé ženy i tvé děti vyvedou k Babyloňanům a neunikneš jim ani...
Jeremiáš 40:7... zemským správcem a že mu svěřil mužeženy a děti ze zemské chudiny, která nebyla odvlečena do...
Jeremiáš 41:16... syna Achikamova. Všechny ty bojovníky, mužeženy, děti i dvořany přivedli z Gibeonu zpět a vydali se s...
Jeremiáš 43:6... synem Achikama, syna Šafanova - mužeženy, děti, královské dcery a také proroka Jeremiáše a...
Jeremiáš 44:7...hrozné neštěstí? To chcete z Judy vyhladit mužeženy, děti i kojence, takže z vás nezůstane ani poslední...
Jeremiáš 44:9... na zločiny judských králů, na zločiny jejich žen i na své vlastní zločiny a zločiny svých žen - na to,...
Jeremiáš 44:15...Nato všichni muži (kteří věděli, že jejich ženy pálí kadidlo cizím bohům) i všechny přítomné ženy -...
Jeremiáš 44:19...všeho nedostatek a hyneme mečem a hladem." A ženy dodaly: "Jistěže budeme pálit kadidlo Královně nebes a...
Jeremiáš 44:20...manželů?" Jeremiáš tedy všemu lidu, všem mužůmženám, kteří mu takto odmlouvali, řekl: "A co ty kadidlové...
Jeremiáš 44:24... dodnes." Potom Jeremiáš všemu lidu i všem ženám řekl: "Slyšte slovo Hospodinovo, všichni Židé v...
Jeremiáš 44:25...praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Vy a vaše ženy jste dělali, k čemu jste se sami zavázali. Prý:...
Jeremiáš 48:41...moábských hrdinů bude v onen den jako srdce ženy v porodních bolestech. Moáb bude zničen, aby nebyl...
Jeremiáš 49:22...edomských hrdinů bude v onen den jako srdce ženy v porodních bolestech. O Damašku: "Chamát i Arpád leží...
Jeremiáš 50:37...cizince, kteří se k nim přidali - jsou jako ženy! Meč na jeho poklady, jsou vypleněny! Meč na jeho...
Jeremiáš 50:42...a soucit neznají, burácejí jako mořské vlnyženou se na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje,...
Jeremiáš 51:22... tebou drtím vozy s vozataji, tebou drtím mužeženy, tebou drtím starce i mladíky, tebou drtím mládence i...
Jeremiáš 51:30...ve svých opevněních. Síly je opustily, jsou jako ženy. Jejich domovy zapáleny, závory zlomeny. Běžec...
Pláč 2:20... jen pohlédni, koho jsi takto ranil! To mají ženy jíst své děti, své miláčky, jež právě zrodily? To mají...
Pláč 4:10...ti, kdo nemají co sklidit na poli. Soucitné ruce žen vařily vlastní děti - ty byly jejich pokrmem, když byl...
Pláč 5:11...nám hoří jako pec horečkou z hladovění. Sionské ženy byly znásilněny tak jako panny ve městech Judových....
Ezechiel 8:14...brány Hospodinova domu, a hle - seděly tam ženy oplakávající boha Tamúze. "Vidíš to, synu člověčí?"...
Ezechiel 9:6...slitování, nešetřete je. Staré i mladé, dívkyženy i děti - všechny pobijte! K žádnému z těch, kdo nesou...
Ezechiel 16:41...meči. Tvé domy vypálí a před očima mnoha žen popraví. Tak skoncuji s tvým smilněním - žádní...
Ezechiel 18:6...svého bližního nezneuctí, nepřiblíží seženě, dokud krvácí, nikomu nechce ublížit, vrací dlužníkovi...
Ezechiel 22:10... Synové v tobě obcují s manželkou svého otceženy v době svého krvácení jsou v tobě znásilňovány. Kdekdo...
Ezechiel 23:10... Kvůli popravě se stala pověstnou mezi všemi ženami. Její sestra Oholíba to všechno viděla, ale ve svém...
Ezechiel 23:42...přiváděli ještě ožralce z pouště, kteří těm ženám navlékali náramky a skvostné čelenky. Tenkrát jsem si...
Ezechiel 23:48...skoncuji se zvrhlostí v zemi. Všechny ostatní ženy se tím poučí, aby nebyly zvrhlé jako vy. Za vaši...
Ezechiel 24:18...Ráno jsem o tom říkal lidem - a večer mi zemřela žena. Druhý den jsem udělal, co mi bylo přikázáno. Lidé mi...
Ezechiel 44:22... nesmí žádný z kněží pít víno. Nesmějí se oženit s vdovou ani zapuzenou ženou; mohou si vzít jen pannu...
Daniel 6:25...napadli, a hodili je do lví jámy i s jejich ženami a dětmi. Ještě než dopadli na dno, lvi se na ...
Daniel 11:17...dohodu. Na její stvrzení mu svou dceru za ženu, ale jen proto, aby mu skrze ni škodil. To se mu však...
Daniel 11:37... Nebude uznávat boha svých otců ani miláčka žen, ani žádného jiného boha nebude uznávat, protože nade...
Ozeáš 1:2...Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: "Jdi, vezmi si ženu oddanou smilstvu a budeš s mít děti ze smilstva....
Ozeáš 3:1...ty!" Hospodin mi řekl: "Jdi a znovu miluj svou ženu, která milence a je ti nevěrná. Právě tak Hospodin...
Ozeáš 12:13...utekl na pláně Aramu, Izrael tam sloužil za ženu, za ženu dělal pastuchu. Skrze proroka Hospodin vyvedl...
Amos 7:17...Izákovu neřečni!' Nuže, toto praví Hospodin: Tvá žena bude smilnit ve městě a tví synové i dcery padnou...
Micheáš 2:9... kdo bezelstně jdou kolem a nejednají bojovněŽeny v mém lidu vyháníte z útulných domovů a jejich děti...
Micheáš 7:5...ani příteli, chraň se svá ústa otevřít i před ženou, co máš v náručí! Syn pohrdá svým otcem, dcera se...
Nahum 2:5...hotoví, kdy se les kopí zavlní. Vozy se zběsile ženou v ulicích, řítí se přes náměstí, podobají se...
Nahum 3:13...je sní! Jen se podívej na své vojáky - jsou jako ženy! Brány tvé země jsou nepřátelům otevřeny, oheň pohltil...
Abakuk 1:8... Jejich jízda uhání střemhlav, jejich jezdci se ženou zdaleka, letí jak orel, jako když kořist napadá....
Zachariáš 5:7...olověné víko a hle - v tom koši seděla jakási žena! "To je Ničemnost," řekl anděl. Zatlačil ji zpět do...
Zachariáš 5:9...oči a hle - uviděl jsem, jak se objevují dvě ženy s větrem v křídlech! (Měly totiž křídla jako čápi.)...
Zachariáš 12:12...rod zvlášť: rod domu Davidova zvlášť a jejich ženy zvlášť; rod Nátanova domu zvlášť a jejich ženy zvlášť;...
Zachariáš 12:13...ženy zvlášť; rod domu Levi zvlášť a jejich ženy zvlášť; rod domu Šimei zvlášť a jejich ženy zvlášť i...
Zachariáš 12:14...i všechny ostatní rody každý zvlášť a jejich ženy zvlášť. V onen den vytryskne domu Davidovu a...
Zachariáš 14:2...Jeruzalém. Město bude dobyto, domy vypleněnyženy znásilněny. Polovina města půjde do vyhnanství, zbytek...
Matouš 5:28...říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, s zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tvé...
Matouš 9:20...a jeho učedníci také. Náhle se zezadu přiblížila žena, která dvanáct let trpěla krvácením, a dotkla se cípu...
Matouš 11:11...tvou cestu před tebou.' Amen, říkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele, ale kdo je...
Matouš 13:33..."Nebeské království je jako kvas, který žena vzala a zadělala do tří měřic mouky, nakonec...
Matouš 14:21... Jedlo tam tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě žen a dětí. Hned potom přiměl učedníky, nastoupí na loď...
Matouš 15:22...se do okolí Týru a Sidonu. Jedna kananejská žena z toho kraje šla za ním a křičela: "Pane, Synu Davidův...
Matouš 15:28...ze stolu svých pánů." "Jak velikou máš víruženo!" odpověděl na to Ježíš. " se ti stane, jak...
Matouš 15:38...košů. Jedlo tam tehdy čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí. A když propustil zástupy, nastoupil na loď a...
Matouš 18:25...zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím aby se zaplatil...
Matouš 19:4... "že Stvořitel je od počátkuučinil jako mužeženu' a řekl: ‚Proto muž opustí otce i matku, přilne ke své...
Matouš 19:10...si jinou, cizoloží." "Jestli je to mezi mužemženou takhle, je lepší se neženit!" řekli mu na to učedníci...
Matouš 22:24...a zeptali se ho: "Mistře, Mojžíš řekl, že když žena muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr,...
Matouš 22:25...potomka. U nás bylo sedm bratrů. První se oženil, ale zemřel bez potomků, a tak zanechal svou ženu...
Matouš 22:27...bratrem po sedmého. Nakonec pak zemřela i ta žena. Kdo z těch sedmi ji tedy bude mít za manželku, ...
Matouš 26:7...v domě Šimona Malomocného, přistoupila k němu žena s alabastrovou nádobkou velmi vzácné masti a vylila mu...
Matouš 26:10...a rozdat chudým!" Ježíš si toho všiml. "Proč tu ženu trápíte?" řekl jim. "Udělala pro něco krásného....
Matouš 26:12... ale vždycky mít nebudete. Když mi tato žena polila tělo mastí, připravila na pohřeb. Amen,...
Matouš 27:19...zášti.) Zatímco Pilát předsedal soudu, jeho žena mu poslala vzkaz: "Neměj nic do činění s tím...
Matouš 27:55...to byl Boží Syn!" Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které Ježíše doprovázely z Galileje a pomáhaly mu....
Matouš 28:5...a zůstali jako mrtví. "Nebojte se," řekl anděl ženám. "Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tu, vstal...
Matouš 28:11... jdou do Galileje. Tam spatří." Zatímco ženy odcházely, někteří ze stráže dorazili do města a...
Marek 5:25...šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct let krvácela. Mnoho vytrpěla od...
Marek 5:33...ale rozhlížel, aby viděl, kdo to udělal. Když ta žena poznala, co se s stalo, přistoupila, v posvátné...
Marek 7:25...to utajit. Hned se totiž o něm doslechla jedna žena, která měla dcerku s nečistým duchem. Přišla, padla mu...
Marek 7:26...a prosila ho, aby z její dcery vyhnal démona. Ta žena byla Řekyně, rodem Syroféničanka, a tak řekl:...
Marek 10:6...počátku stvoření je ale Bůhučinil jako mužeženu'. ‚Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke...
Marek 10:12...a vezme si jinou, cizoloží proti . Také žena, která opustí svého muže a vdá se za jiného, cizoloží...
Marek 12:19...ptali se ho: "Mistře, Mojžíš nám napsal, že když žena muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr,...
Marek 12:22...nezanechal potomka. Nakonec pak zemřela i ta žena. tedy při vzkříšení vstanou z mrtvých, kdo z nich...
Marek 12:44...Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla, celé své...
Marek 14:3...a stoloval v domě Šimona Malomocného, přišla žena s alabastrovou nádobkou velmi drahé masti z pravého...
Marek 15:40..."Ten člověk byl opravdu Boží Syn!" Byly tam také ženy, které přihlížely zpovzdálí; mezi nimi i Marie...
Lukáš 1:42...svatým a hlasitě zvolala: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna! Jaká čest, že ke mně...
Lukáš 7:28...tvou cestu před tebou.' Říkám vám, že žádné ženě se nenarodil nikdo větší než Jan, ale kdo je nejmenší...
Lukáš 7:39...si: "Kdyby to byl prorok, věděl by, co je to za ženu, která se ho dotýká. Copak neví, jaká je to...
Lukáš 7:44...Šimon. "Správně," řekl Ježíš. Otočil se k  ženě a zeptal se Šimona: "Vidíš tu ženu? Když jsem přišel...
Lukáš 7:50...to vůbec je, že i hříchy odpouští?" On ale  ženě řekl: "Tvá víra zachránila. Jdi v pokoji." Potom...
Lukáš 8:2... Bylo s ním jeho Dvanáct a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie...
Lukáš 8:43...a davy ho tiskly ze všech stran. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením. Utratila...
Lukáš 8:47...dotknout. Cítil jsem, jak ze vyšla moc." Žena viděla, že se to neutají. S rozechvěním přistoupila,...
Lukáš 10:38...do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se posadila k Pánovým...
Lukáš 11:27...bude hůře než na začátku." Během jeho řeči jedna žena ze zástupu vykřikla: "Blaze lůnu, které nosilo, a...
Lukáš 13:11...pak učil v jedné synagoze. A hle, byla tam žena postižená osmnáct let duchem nemoci; byla sehnutá...
Lukáš 13:12... Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji k sobě. "Ženo, tvá nemoc je pryč," řekl . Vložil na ni ruce, a ona...
Lukáš 13:21...království?" opakoval. "Je podobné kvasu, který žena vzala a zadělala do tří měřic mouky, nakonec...
Lukáš 14:26...mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matceženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním...
Lukáš 15:8... kteří pokání nepotřebují." "Kdyby nějaká žena měla deset mincí a jednu minci ztratila, nerozsvítí...
Lukáš 17:32...na poli, se nevrací zpět. Pamatujte na Lotovu ženu! Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí....
Lukáš 18:29...Ježíš, "že není nikdo, kdo by opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti kvůli Božímu...
Lukáš 20:28...se ho: "Mistře, Mojžíš nám napsal, že když žena muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr,...
Lukáš 20:32...aniž by zanechali děti. Nakonec pak zemřela i ta žena. Kdo z nich ji tedy bude mít za manželku, přijde...
Lukáš 21:4...totiž přispívali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla - celé své...
Lukáš 22:57...také s ním." On to ale zapřel: " ho neznámženo!" Po chvilce si ho všiml jiný a řekl: "Ty jsi také...
Lukáš 23:27...Ježíšem. Šlo za ním veliké množství lidu i mnoho žen, které nad ním plakaly a naříkaly. Ježíš se k nim...
Lukáš 23:49...prsou a odcházeli pryč. Všichni jeho přátelé, i ženy, které ho doprovázely z Galileje, stáli opodál a...
Lukáš 23:55...a blížil se začátek soboty. Přidaly se k němuženy, které s Ježíšem přišly z Galileje. Viděly hrob i to,...
Lukáš 24:1...připravené vonné masti a vydaly se s dalšími ženami ke hrobu. Našly však kámen odvalený od hrobu...
Lukáš 24:5...nimi stanuli dva muži v zářícím rouchu. Vylekané ženy sklonily tváře k zemi, ale oni jim řekli: "Proč...
Lukáš 24:22...stalo. Také nás překvapily některé z našich žen. Ráno byly u hrobu a nenašly jeho tělo. Pak přišly a...
Lukáš 24:24...našich šli ke hrobu a našli všechno tak, jak to ženy vyprávěly, ale jeho neviděli." Tehdy jim řekl: "Jak...
Jan 2:4...víno, Ježíšova matka mu řekla: "Nemají víno." "Ženo, co ode chceš?" odpověděl Ježíš. " chvíle...
Jan 4:7... se u posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal: "Dej...
Jan 4:9...totiž odešli do města nakoupit jídlo.) Samařská žena se ho zeptala: "Jak to, že ty, Žid, žádáš ,...
Jan 4:11..." "Pane, nemáš ani, čím bys čerpal," namítla žena, "a studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi...
Jan 4:15...k věčnému životu." "Pane, dej mi tu vodu," řekla žena, " nežízním a nemusím sem chodit čerpat." "Jdi,...
Jan 4:17...sem," řekl Ježíš. "Nemám muže," odpověděla žena. "To jsi řekla pravdu, že nemáš muže," řekl Ježíš....
Jan 4:19..." "Pane, vidím, že jsi prorok," odpověděla žena. "Naši otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale...
Jan 4:21... že místo, kde se uctívat, je v Jeruzalémě." "Ženo," řekl Ježíš, "věř mi, že přichází chvíle, kdy...
Jan 4:25...uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě." Žena odpověděla: "Vím, že přijde Mesiáš" (který je nazýván...
Jan 4:27...přišli jeho učedníci. Překvapilo je, že mluví se ženou, ale žádný neřekl: "Co chceš?" anebo: "Proč s ...
Jan 4:28..."Co chceš?" anebo: "Proč s mluvíš?" Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem:...
Jan 4:39...jste vstoupili do jejich práce." Díky slovům  ženy, která svědčila: "Řekl mi všechno, co jsem udělala," v...
Jan 4:42...jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více.  ženě pak řekli: " nevěříme jen díky tvým slovům; sami...
Jan 8:3...učil je. Znalci Písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed...
Jan 8:4... Postavili ji doprostřed se slovy: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám...
Jan 8:9...nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se :...
Jan 8:10...zvedl a zeptal se : "Kde jsou tvoji žalobciženo? Nikdo neodsoudil?" "Nikdo, Pane," odpověděla. "Ani...
Jan 16:21...trápit, ale vaše úzkost se obrátí v radost. Když žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její chvilka....
Jan 19:26...kterého miloval, jak tam stojí, řekl své matce: "Ženo, hle, tvůj syn." Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá...
Jan 20:13...jednoho u hlavy a druhého u nohou. "Proč pláčešženo?" zeptali se . "Vzali mého Pána a nevím, kam ho dali...
Jan 20:15...(nevěděla ale, že je to on). "Proč pláčešženo?" zeptal se Ježíš. "Koho hledáš?" V domnění, že je...
Skutky 1:14...svorně setrvávali v modlitbách společněženami i s Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci. V ...
Skutky 5:7... Asi po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Petr řekl: "Pověz mi,...
Skutky 5:14... ale lid si jich velmi vážil. Množství mužůžen se přidávalo k Pánu a věřících stále přibývalo. Dokonce...
Skutky 8:3...církev. Vcházel do domů, odvlékal mužeženy a zavíral je do vězení. Ti, kdo se rozprchli, ovšem...
Skutky 8:12...a o jménu Ježíše Krista, dávali se mužiženy pokřtít. Uvěřil dokonce i sám Šimon a po svém křtu se...
Skutky 9:2...synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat přívržence Cesty - jak muže, tak ženy - a přivést je v...
Skutky 13:50...kraji. Židovští vůdci ale poštvali bohabojné a žené ženy i přední muže města, aby proti Pavlovi a...
Skutky 16:13...se modlit. Posadili jsme se tam a mluviliženám, které se tam shromáždily. Naslouchala nám také jedna...
Skutky 16:14... Naslouchala nám také jedna bohabojná žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir....
Skutky 17:4...množství bohabojných Řeků i nemálo předních žen. Ostatních Židů se ale zmocnila žárlivost. Sehnali...
Skutky 17:12... Mnozí z nich pak uvěřili, stejně jako nemálo žených řeckých žen a mužů. Když se ale Židé z Tesaloniky...
Skutky 17:34...a uvěřili; mimo jiné i Dionýsios Areopagitažena jménem Damaris a ještě další. Potom se Pavel vydal z...
Skutky 21:5...týdnu měli pokračovat v cestě, všichni nás i s ženami a dětmi vyprovodili za město, kde jsme na břehu...
Skutky 22:4...pronásledoval k smrti. Zatýkal jsem mužeženy a dával je do vězení, jak může dosvědčit i velekněz a...
Římanům 1:26...Amen. Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnily přirozené obcování za to, které je proti...
Římanům 1:27... Stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají...
1. Korintským 7:1...jak jste psali: "Pro muže je lepší obejít se bez ženy" - budiž, ale abyste se vyvarovali smilstva, ...
1. Korintským 7:2...smilstva, každý muž manželku a každá žena manžela. Muž své ženě plní manželskou povinnost,...
1. Korintským 7:3...muž manželku a každá žena manžela. Muž své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži...
1. Korintským 7:13... ji neopouští. Stejně tak, má-li některá žena nevěřícího manžela a ten je ochoten s zůstat, ho...
1. Korintským 7:14... Nevěřící manžel je totiž posvěcen svou ženou; stejně tak nevěřící manželka je posvěcena svým...
1. Korintským 7:16...vázáni. Bůh vás povolal k pokoji. Copak víšženo, zda zachráníš manžela? Copak víš, muži, zda zachráníš...
1. Korintským 7:27...se o rozvod. Jsi rozveden? Nesnaž se najít ženu. I když se ale oženíš anebo když se dívka vdá, není to...
1. Korintským 7:33...stará o věci svého Pána, aby se líbil Pánu, ale žena se stará o věci světa, aby se líbil své ženě, a tak...
1. Korintským 7:34...se líbil své ženě, a tak je rozpolcen. Nevdaná žena a svobodná dívka se stará o věci svého Pána, aby byla...
1. Korintským 7:39... dělá dobře, a kdo se nežení, dělá ještě lépeŽena je vázána zákonem, dokud její muž žije. Pokud její muž...
1. Korintským 11:3... že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh. Každý muž, který se...
1. Korintským 11:5...Tomu, který je mu hlavou. Stejně tak každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavou,...
1. Korintským 11:6...to úplně stejné, jako kdyby se oholila. Pokud se žena nechce zahalovat, pak se rovnou ostříhá. Pokud se...
1. Korintským 11:7...zahalovat hlavu, neboť je obrazem a slávou BožíŽena je ale slávou svého muže. Muž přece nebyl stvořen z...
1. Korintským 11:8...ale slávou svého muže. Muž přece nebyl stvořenženy, ale žena z muže. Muž také nebyl stvořen kvůli ženě,...
1. Korintským 11:9... ale žena z muže. Muž také nebyl stvořen kvůli ženě, ale žena kvůli muži. Proto si žena zahaluje hlavu...
1. Korintským 11:10...kvůli ženě, ale žena kvůli muži. Proto si žena zahaluje hlavu na znamení autority kvůli andělům. V...
1. Korintským 11:11...autority kvůli andělům. V Pánu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy. Vždyť jako je žena z muže,...
1. Korintským 11:12...žena bez muže ani muž bez ženy. Vždyť jako je žena z muže, tak je zas muž skrze ženu - a všechno společně...
1. Korintským 11:13...je z Boha. Posuďte sami: je vhodné, aby se žena modlila k Bohu nezahalená? Copak vás neučí sama...
1. Korintským 11:15... že pro muže jsou dlouhé vlasy ostudou? Pro ženu jsou však dlouhé vlasy slávou; jsou totiž dány jako...
1. Korintským 14:34...je tomu všude, kde se shromažďují svatí. (Vaše ženy při shromážděních zůstávají tiše. Nemají povídat,...
1. Korintským 14:35...doma svých manželů. Je to přece ostuda, když žena při shromáždění povídá.) Vyšlo snad Boží slovo od vás?...
Galatským 3:28...je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena - všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste...
Galatským 4:4...čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozenéhoženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod...
Galatským 4:24...ze svobodné skrze zaslíbení. Je to jinotaj; ty ženy jsou dvě smlouvy. Jedna je z hory Sinaj a tak jako...
Efeským 5:23...se svým mužům jako Pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a...
Efeským 5:25...vždy poddávají svým mužům. Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za...
Efeským 5:28...a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje...
Efeským 5:33...z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena svého manžela v úctě. Děti, poslouchejte své...
Filipským 3:12...bych toho dosáhl anebo byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl...
Filipským 3:14...za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnouŽenu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání...
Koloským 3:18...jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu OtciŽeny, poddávejte se svým mužům, jak se v Pánu sluší. Muži,...
Koloským 3:19...mužům, jak se v Pánu sluší. Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí. Děti, poslouchejte vždy své...
1. Timoteus 2:9...ve svatosti, bez hněvu a dohadování. Pokud jdeženy, se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumně, ne...
1. Timoteus 2:10...róbami, ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti. Žena přijímá...
1. Timoteus 2:11...se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnostiŽena přijímá vyučování tiše a s veškerou poslušností....
1. Timoteus 2:12...tiše a s veškerou poslušností. Nestrpím, aby žena poučovala nebo sekýrovala manžela. je raději tiše,...
1. Timoteus 2:14... A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho žena byla svedena a padla do hříchu. V jejím mateřství je...
1. Timoteus 3:11... a když se osvědčí, potom slouží. Jejich ženy jsou právě tak ušlechtilé, ne klevetivé, ale...
1. Timoteus 5:2...mu jako otci, mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, ve vší čistotě....
Titus 2:3...zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Také starší ženy se chovají, jak se sluší na svaté: nepomlouvají...
Titus 2:4...opilství, ale jsou vzorem dobroty. učí mladé ženy milovat své muže a děti, být zdrženlivé a cudné,...
Židům 11:35...v boji a obraceli na útěk vojska cizincůŽenám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní šli na...
1. Petr 3:1...se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší. Vyženy, se podřizujte svým manželům. Někteří z nich odmítají...
1. Petr 3:5...velmi vzácný. Tuto krásu mívaly kdysi ony svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým manželům,...
Zjevení 2:20...dřívějších. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla...
Zjevení 9:8...byly jako tváře lidí. Měly vlasy jako vlasy žen a jejich zuby byly jako lví. Také měly pancíře jako...
Zjevení 12:1...krupobití. Na nebi se ukázalo veliké znamenížena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla...
Zjevení 12:4...a svrhl je na zem. Tento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho...
Zjevení 12:6... byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu. A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo,...
Zjevení 12:13... že málo času." Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat tu ženu, která porodila...
Zjevení 12:14...pronásledovat tu ženu, která porodila toho mužeŽena však dostala dvě mocná orlí křídla, aby před tím hadem...
Zjevení 12:15...a půl času. Had ze své tlamy vychrlil za tou ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proud. Země však ženě...
Zjevení 12:16...vodu jako řeku, aby ji strhl proud. Země však ženě pomohla: otevřela ústa a pohltila řeku, kterou ze své...
Zjevení 12:17...ze své tlamy vychrlil drak. Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího...
Zjevení 14:4...ze země. To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, neboť jsou panicové. To jsou ti, kteří následují...
Zjevení 17:3...A odnesl v Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a...
Zjevení 17:4...jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem,...
Zjevení 17:6...NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ. Takto jsem viděl tu ženu opilou krví svatých a krví Ježíšových mučedníků. Když...
Zjevení 17:7...divíš?" řekl mi anděl. " ti povím tajemství  ženy i šelmy, která ji nese, jež sedm hlav a deset rohů....
Zjevení 17:9...mysli: Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí. Je také sedm králů. Pět jich padlo, jeden je a...
Zjevení 17:18...království šelmě, dokud se nenaplní Boží slovaŽena, kterou jsi spatřil, je to veliké město, které kraluje...

Slova obsahující ženy: položeny (2) rozráženy (1) sníženy (1) sraženy (1) strženy (2) uvrženy (1) zadrženy (1) ženy (200)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |