Ženu

Hledám varianty 'ženu' [ ženy (200) ženu (131) ženou (62) ženo (11) ženě (37) žene (9) ženami (18) ženám (13) žena (212) žeň (9) žen (48) hnát (1) hnány (1) hnán (1) hnali (9) hnala (1) hnal (4) ]. Nalezeno 715 veršù.
Genesis 1:27...obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako mužeženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte...
Genesis 2:22... které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil ženu a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl: "To je...
Genesis 2:25...a stali se jedním tělem. Oba dva, muž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. Nejchytřejší ze všech...
Genesis 3:1... která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v...
Genesis 3:2..."Ovoce stromů v zahradě jíst smíme," odpověděla žena hadovi. "Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh...
Genesis 3:4...se ho nedotýkejte, jinak zemřete.'" Na to had ženě řekl: "Určitě nezemřete! Bůh ale , že jakmile pojíte...
Genesis 3:6...jako Bůh: budete znát dobro i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na...
Genesis 3:8...zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed stromů zahrady....
Genesis 3:12... z něhož jsem ti zakázal jíst?" Adam odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z...
Genesis 3:13...jsem jedl." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla....
Genesis 3:15...prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebouženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a...
Genesis 3:16... On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu." Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti...
Genesis 3:17...poroučet." Adamovi řekl: "Protožes poslechl svou ženu a jedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě...
Genesis 3:20...jsi a v prach se obrátíš!" Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech...
Genesis 3:21...všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl:...
Genesis 4:1...cestu ke stromu života. Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla:...
Genesis 4:17...Nód na východ od Edenu. Kain se miloval se svou ženou a ta počala a porodila Chanocha. Postavil město a...
Genesis 4:19...a Metušael zplodil Lámecha. Lámech si vzal dvě ženy: jedna se jmenovala Ada, druhá Cila. Ada porodila...
Genesis 4:23...sestra byla Naama. Lámech řekl svým ženám: "Ado a Cilo, poslouchejte , ženy Lámechovy, slyšte...
Genesis 4:25...Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest...
Genesis 5:2...jej podle své podoby. Stvořil je jako mužeženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal...
Genesis 6:2... jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin...
Genesis 6:18...vejdeš do archy - ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Ze všeho živého, z veškerého...
Genesis 7:7...vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Ze všech čistých i nečistých zvířat,...
Genesis 7:13... Noe, jeho synové Sem, Cham a Jáfet, Noemova žena a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archy. Oni i...
Genesis 8:16..."Vyjdi z archy - ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno živé, co máš...
Genesis 8:18..." Noe tedy vyšel ven a s ním i jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Všechna zvěř, všechna havěť, každý...
Genesis 8:22... Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setbažeň, chlad a horko, léto, zima ani noc a den." Bůh tehdy...
Genesis 11:29... dříve než jeho otec Terach. Abram a Náchor se oženili. Abramova žena se jmenovala Saraj a Náchorova žena...
Genesis 11:31...Abrama, Háranova syna Lota a svou snachu Sarajženu svého syna Abrama, a vydali se spolu na cestu z...
Genesis 12:5...sedmdesát pět let. Abram s sebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce Lota a všechen majetek, jehož...
Genesis 12:11...hlad. Cestou, když se blížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj: "Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena. ...
Genesis 12:12...žena. Egypťané uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí , ale tebe nechají naživu. Říkej prosím,...
Genesis 12:14...přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděli faraonovi hodnostáři,...
Genesis 12:19...‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš svou manželku, vezmi si ji a jdi!" Farao pak...
Genesis 14:16...i svého příbuzného Lota a jeho majetek a také ženy a lid. Když se pak vracel od porážky Kedor-laomera a...
Genesis 16:3...Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženu. Spal tedy s Hagar a ona počala. A když uviděla, že je...
Genesis 19:15... andělé na Lota naléhali: "Vstaň, vezmi svou ženu a své dvě dcery, které tu jsou, aby nesmetl trest...
Genesis 19:16...otálel, vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť se nad ním Hospodin smiloval....
Genesis 19:26...vším, co roste ze země, propadla zkáze. Lotova žena se však ohlédla zpět a proměnila se v solný sloup....
Genesis 20:3...Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného...
Genesis 20:7... a nedovolil jsem ti dotknout se . Nyní tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe...
Genesis 20:11...místě určitě chybí Boží bázeň; třeba kvůli  ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu sestra. Je...
Genesis 20:12...mého otce, ale ne matky, a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu...
Genesis 20:17...modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimelecha i jeho ženu a jeho děvečky, aby mohly rodit děti. Hospodin totiž...
Genesis 21:21...Bydlel v Paranské poušti a jeho matka mu vybrala ženu z Egypta. Někdy v době Abimelech s velitelem svého...
Genesis 24:5..." Služebník mu na to řekl: "Kdyby snad ta žena nechtěla následovat do této země, mám tvého syna...
Genesis 24:8...mému synovi vybral manželku. Kdyby ta žena nechtěla následovat, budeš této přísahy zproštěn; jen...
Genesis 24:11...u studny s vodou (bylo to navečer, v době, kdy ženy chodívají pro vodu) a řekl: "Hospodine, Bože mého pána...
Genesis 24:39...' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby ta žena nechtěla následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před...
Genesis 24:67...matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji miloval. Tak Izák našel útěchu po smrti své...
Genesis 25:1...po smrti své matky. Abraham si vzal ještě další ženu jménem Ketura. Ta mu porodila Zimrana, Jokšana, Medána...
Genesis 25:10...od Chetejců. Tam je pochován Abraham i jeho žena Sára. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu...
Genesis 25:21... sestrou Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho...
Genesis 26:7... Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to sestra." Bál se totiž říci: "Je...
Genesis 26:8...z okna a uviděl, jak se Izák mazlí se svou ženou Rebekou. Abimelech si tedy Izáka zavolal a řekl:...
Genesis 26:9...Izáka zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to sestra'?" "Myslel jsem...
Genesis 26:10...nám to udělal? Někdo z lidu mohl snadno s tvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl vinu!" Potom Abimelech...
Genesis 26:34... Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Juditu, dceru Chetejce Beerího, a Basematu, dceru...
Genesis 27:46...se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou domorodou Chetejku, jako jsou tyto, proč bych...
Genesis 28:9...kanaánské dcery, a tak šel k Izmaelovi a kromě žen, které měl, si vzal za manželku Machalat, dceru...
Genesis 29:21...Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu, chci být s ." Lában tedy shromáždil všechny místní...
Genesis 29:28...svatební týden s Leou a Lában mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. (Také Lában daroval děvečku -...
Genesis 30:4...skrze ni." A tak mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s spal a Bilha počala a porodila mu syna...
Genesis 30:9... vzala svou otrokyni Zilpu a dala ji Jákobovi za ženu. Její otrokyně Zilpa potom Jákobovi porodila syna...
Genesis 30:13...druhého syna, Léa řekla: "To je pro blahoŽeny mi budou blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer, Blažený....
Genesis 30:26..., se vrátím domů do své země. Dej mi  ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a nech odejít....
Genesis 31:17...Bůh řekl." A tak Jákob vstal, naložil své dětiženy na velbloudy a shromáždil všechna svá stáda. Se vším...
Genesis 31:23... třetího dne. Vzal tedy s sebou své druhyhnal se za ním sedm dní, než ho dostihl v gileádských...
Genesis 31:50...nebo vezmeš-li si kromě mých dcer další ženy - ačkoli s námi není žádný člověk, hle, Bůh je mým i...
Genesis 32:20...'" Také druhému, třetímu i všem ostatním, kteří hnali ta stáda, přikázal: "Takovým způsobem mluvte k...
Genesis 32:23...na noc v táboře. V noci pak vstal a vzal své dvě ženy, své dvě otrokyně a svých jedenáct synů a přebrodil...
Genesis 33:5...ho. Oba plakali. Když potom pozvedl oči, spatřil ženy s dětmi a řekl: "Kdo je to s tebou?" Jákob odpověděl:...
Genesis 33:13... Navíc mám s sebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den, všechen dobytek pomře. Nechť prosím můj...
Genesis 34:4...svého otce Chamora: "Vezmi mi tu dívenku za ženu!" Když Jákob uslyšel, že Šechem poskvrnil jeho dceru...
Genesis 34:8...vaší dceři celou duší; dejte mu ji, prosím, za ženu. Spřízněte se s námi - dávejte nám své dcery a berte...
Genesis 34:12...dám, kolik mi řeknete, jen mi tu dívku dejte za ženu!" Jákobovi synové odpověděli Šechemovi a Chamorovi...
Genesis 34:21...i pro ; berme si tedy jejich dcery za ženy a své dcery dávejme jim. Vyhoví nám ovšem a budou s...
Genesis 34:29...všechno jejich bohatství. Všechny jejich dětiženy zajali a vše, co bylo v domech, vyplenili. Jákob pak...
Genesis 36:6...mu narodili v kanaánské zemi. Ezau pak vzal své ženy, své syny a dcery a všechny, kdo žili v jeho domě,...
Genesis 36:39...místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredova, vnučka Me-zahabova....
Genesis 38:20...to kůzle po svém adulamském příteli. Měl od  ženy vyzvednout zástavu, ale nemohl ji najít. Vyptával se...
Genesis 39:9...neodepřel mi nic kromě tebe, poněvadž jsi jeho žena! Jak bych mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit...
Genesis 39:19...a utekl ven." Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a když řekla: "Takto se ke mně zachoval tvůj otrok,"...
Genesis 45:19...jej: Vezměte si z Egypta povozy pro své dětiženy, přijďte a přivezte i svého otce. A neohlížejte se s...
Genesis 46:5...synové posadili svého otce Jákoba i své dětiženy na povozy, které farao poslal, aby je přivezli, vzali...
Genesis 46:10... Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn kanaánské ženy. Synové Leviho: Geršon, Kehat a Merari...
Genesis 49:31...pohřebiště. Tam pochovali Abrahama i jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka i jeho ženu Rebeku a tam...
Exodus 1:19...odpověděly: "Hebrejky nejsou jako egyptské ženy - kypí životem! Než k nim porodní bába dorazí, mají...
Exodus 2:7...jeho sestra s otázkou: "Mám ti z hebrejských žen přivést chůvu, aby ti to děťátko odkojila?" "Ano,...
Exodus 2:9...si to děťátko, odkoj mi je, a ti zaplatím." Žena tedy vzala dítě k sobě a kojila je. A když chlapec...
Exodus 3:22...půjdete, rozhodně neodejdete s prázdnou. Každá žena požádá svou sousedku i její návštěvu o stříbrné a...
Exodus 6:15... Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn kanaánské ženy - to jsou Šimeonovy rodiny. Toto jsou jména synů...
Exodus 6:20...rodiny podle svého pořadí. Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila Árona a Mojžíše....
Exodus 6:23...Mišael, Elcafan a Sitri. Áron si vzal za ženu Elišebu, dceru Aminadabovu a sestru Nachšonovu, a ta...
Exodus 6:25...rodiny. Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových dcer a ta mu porodila Pinchase. To...
Exodus 11:2...lidu, každý muž požádá svého souseda a každá žena svou sousedku o stříbrné a zlaté šperky." A Hospodin...
Exodus 12:37...Sukotu - jen pěších mužů bylo asi 600 000, kromě žen a dětí. Vyšlo s nimi také množství přimíšeného lidu a...
Exodus 15:20...Miriam, tehdy vzala do ruky tamburínu a všechny ženy s tamburínami šly za a tančily. Miriam jim...
Exodus 18:2...Izrael z Egypta. Poté, co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě spolu s jejími...
Exodus 21:3... Jestliže přijde sám, odejde sám; jestliže měl ženu, odejde s ním i jeho žena. Jestliže mu jeho pán dal...
Exodus 21:4...s ním i jeho žena. Jestliže mu jeho pán dal ženu a ta mu porodila syny nebo dcery, zůstane žena s dětmi...
Exodus 21:5...ale otrok prohlásí: ‚Miluji svého pána, svou ženu a své syny, nechci odejít na svobodu,' pak ho jeho pán...
Exodus 21:10... chovat jako k dceři. Jestliže si vezme další ženu, nesmí tu první zkrátit na stravě, oděvu ani na...
Exodus 21:22... Když se budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z vyjde plod, ale k dalšímu ublížení...
Exodus 21:28...na svobodu za ten zub. Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten býk ukamenován a jeho...
Exodus 21:29... ale nehlídal ho a ten býk zabije muže nebo ženu, bude býk ukamenován a zemře i jeho majitel. Jestliže...
Exodus 22:15...s , musí za ni zaplatit věno a vzít si ji za ženu. Jestliže mu ji dívčin otec odmítne dát, musí mu...
Exodus 22:23...hněvem a pobiji vás mečem, takže z vašich žen budou vdovy a z vašich dětí sirotci. Jestliže půjčíš...
Exodus 23:26... Z tvého středu odejmu nemoc. Ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo byla neplodná. Obdařím ...
Exodus 32:2...vyvedl z Egypta." Áron jim řekl: "Strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté náušnice a přineste je ke mně."...
Exodus 35:22...v něm i na svatá roucha. Přicházeli mužiženy, každý s ochotným srdcem, a přinášeli spínadla,...
Exodus 35:25...akáciové dřevo k jakémukoli dílu služby. Všechny ženy zručné v tkaní přinášely, co utkaly: modrou,...
Exodus 35:26... purpurovou a šarlatovou látku a kment. Všechny ženy, které cítily nutkání, také zručně spřádaly kozí srst....
Exodus 35:29...vonného kadidla. A tak všichni Izraelité, mužiženy, kteří měli ochotné srdce, přinášeli Hospodinu...
Exodus 36:6..." Mojžíš tedy nechal v táboře vyhlásit: "Mužiženy, přestaňte přispívat na stavbu svatyně!" Tak bylo...
Exodus 38:8...a jeho bronzový podstavec vyrobil ze zrcadel žen shromážděných ke konání služby u vchodu do Stanu...
Leviticus 12:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když žena počne a porodí chlapce, bude po sedm dní nečistá,...
Leviticus 12:7...bude očištěna od svého krvácení. Toto je zákonženě, která porodila chlapce nebo dívku. Nemůže-li si...
Leviticus 13:29...to jizva po spálenině. Když bude nějaký muž nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě, kněz ránu prohlédne:...
Leviticus 13:38...jej prohlásí za čistého. Když bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny, kněz je prohlédne: Jsou-li skvrny...
Leviticus 15:18...nečisté do večera. Když bude muž spát se ženou a vyjde z něj semeno, oba se omyjí vodou a budou...
Leviticus 15:19...vodou a budou nečistí do večera. Trpí-li žena výtokem krve z těla, bude kvůli svému krvácení...
Leviticus 15:25...lůžko, na němž by ležel, bude nečisté. Trpí-li žena dlouhodobým výtokem krve mimo své pravidelné krvácení...
Leviticus 15:33...majícím výron semene, který jej znečišťuje, a o ženě při jejím krvácení. Platí pro každého, kdo trpí...
Leviticus 18:17...bratra. Zostudil bys svého bratra! Neobcuj se ženou a její dcerou. Neber si ani její vnučku, abys s ...
Leviticus 18:18...si pokrevně příbuzné, je to zvrhlost! Neber si ženu i s její sestrou. Trápil bys jednu, když bys za jejího...
Leviticus 18:19...obcoval s tou druhou. Nesmíš pohlavně obcovat se ženou během nečistoty jejího krvácení. Nesmíš obcovat s...
Leviticus 18:22... jsem Hospodin. Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je to ohavnost! Nesmíš obcovat se žádným zvířetem, a...
Leviticus 18:23...žádným zvířetem, a tak se jím poskvrňovat. Ani žena se nepoddá zvířeti, aby se s pářilo. Je to...
Leviticus 20:13...padne na ! Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít - jejich krev...
Leviticus 20:14...- jejich krev padne na ! Kdokoli by si vzal ženu i její matku, je to zvrhlost. ho spolu s nimi upálí...
Leviticus 20:16... musí zemřít. Rovněž to zvíře zabijte. Kdyby žena přistoupila ke zvířeti, aby se s pářilo, pak tu...
Leviticus 20:18...sestrou - ponese za to vinu. Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s , takový obnažil...
Leviticus 20:27...národů, abyste byli moji. Kdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo věštkyní, musí zemřít....
Leviticus 21:7...pokrm svého Boha; proto jsou svatí. Nesmí se oženit s nevěstkou ani se zneuctěnou nebo zapuzenou ženou,...
Leviticus 21:14...se jen s pannou. Nesmí se oženit s žádnou ovdovělou, zapuzenou či zneuctěnou ženou...
Leviticus 24:10... Je to věčné ustanovení." Syn jisté izraelské ženy a jednoho Egypťana jednou vyšel mezi syny Izraele a...
Leviticus 24:11...v táboře s jedním Izraelcem. Onen syn izraelské ženy se přitom rouhal Božímu jménu a klel, a tak ho...
Leviticus 26:26...rukou nepřítele. vás odříznu od chleba, deset žen bude péci chléb v jedné peci a odváží vám jej na příděl...
Leviticus 27:4...stříbra (měřeno šekelem svatyně). Bude-li to žena, její cena bude 30 šekelů. Ve věku od pěti do dvaceti...
Leviticus 27:5...do dvaceti let bude cena za muže 20 šekelů a za ženu 10 šekelů. Ve věku od jednoho měsíce do pěti let bude...
Leviticus 27:7...od šedesáti let výše bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li však dotyčný na určenou cenu příliš...
Numeri 5:3...se poskvrnil při mrtvém. Vykažte jak muže, tak ženu, vykažte je z tábora ven, aby neposkvrnili tábor těch,...
Numeri 5:6..."Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena dopustí kteréhokoli hříchu vůči člověku, a tak se...
Numeri 5:18...podlahy Příbytku a hodí jej do vody. Když tu ženu postaví před Hospodina, rozpustí vlasy a do rukou...
Numeri 5:19...pak bude mít v ruce hořkou vodu prokletí a bude ženu zapřísahat: ‚Jestliže s tebou žádný muž nespal a...
Numeri 5:21...jiný muž než tvůj manžel' - tehdy kněz bude tu ženu zapřísahat přísežnou kletbou a řekne - ‚pak ...
Numeri 5:22...útrob, aby tvé lůno oteklo a tvůj klín zvadl!' A žena odpoví: ‚Amen, se tak stane.' Kněz pak tyto kletby...
Numeri 5:24...je do hořké vody. Hořkou vodu prokletí  ženě vypít, aby se v obrátila v hořkost. Potom kněz...
Numeri 5:26...díl a nechá jej dýmat na oltáři. Potom  ženě vypít tu vodu. Pokud se poskvrnila a dopustila se vůči...
Numeri 5:27... její lůno oteče a její klín zvadne, a tak se ta žena stane ve svém lidu kletbou. Pokud se však neposkvrnila...
Numeri 5:29...je zákon žárlivosti. Platí v případech, kdy se žena odklonila od svého manžela, a tak se poskvrnila, nebo...
Numeri 5:31...podle tohoto předpisu. Manžel bude prost vinyžena však svou vinu ponese." Hospodin promluvil k...
Numeri 6:2..."Mluv k synům Izraele: Když se muž nebo žena rozhodne složit zvláštní nazírský slib, aby se...
Numeri 12:1...pak s Áronem pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženě, kterou si vzal: "Vzal si za ženu Kúšanku!" Říkali...
Numeri 14:3...do země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí? Není pro nás lepší vrátit se do...
Numeri 16:27...vyšli a stáli u vchodu do svých stanů se svými ženami, syny i malými dětmi. Mojžíš řekl: "Takto poznáte,...
Numeri 25:8...stanu a oba je probodl - onoho Izraelce i tu ženu k jejímu podbřišku. Tehdy se rána mezi syny Izraele...
Numeri 25:15...rodu z pokolení Šimeonova. Ona midiánská žena se jmenovala Kozbi, dcera Curova. Ten byl hlavou svého...
Numeri 26:59... rod korachovský. Kehat zplodil Amrama. Amramova žena jménem Jochebed byla levitská dcera narozená Levimu v...
Numeri 30:4...učiní přesně to, co slíbil. Když se mladá žena, dosud žijící v domě svého otce, zaváže Hospodinu...
Numeri 30:10... (Každý slib, jímž se zavázala vdova či zapuzená žena ovšem platí.) Složí-li žena slib nebo se zaváže...
Numeri 30:11...vdova či zapuzená žena ovšem platí.) Složí-li žena slib nebo se zaváže přísahou v domě svého muže, pak,...
Numeri 30:17...Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně muže a jeho ženy a ohledně otce a jeho mladé dcery, která ještě žije v...
Numeri 31:9...Balaáma, syna Beorova, zabili mečem. Midiánské ženy i jejich děti ale Izraelci zajali. Ukořistili také...
Numeri 31:15...tažení, rozhněval: "Vy jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny...
Numeri 31:17...Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která spala s mužem. Všechny dívky, které ještě...
Numeri 31:35...000 oslů, 32 000 žen, které ještě nepoznaly muže. Polovina podílu těch,...
Numeri 32:26... jak jim náš pán přikazuje. Naše děti, naše ženy, náš dobytek a všechna naše zvířata zůstanou v...
Deuteronomium 1:44... kteří v těch horách bydleli, vytáhli proti vámhnali se za vámi jako vosy a rozprášili vás po Seíru k...
Deuteronomium 2:34...z nich jsme vyhladili jako proklaté včetně mužůžen i dětí. Nikoho jsme nenechali naživu. Z dobytých měst...
Deuteronomium 3:6...Sichonovi, vyhladili jsme každé město - mužeženy i děti. Všechen dobytek a kořist z těch měst jsme si...
Deuteronomium 3:19...předvoj svých bratrů, synů Izraele. Pouze vaše ženy, vaše děti a váš dobytek (vím, že máte množství...
Deuteronomium 4:16...podobě, by to byla socha ve tvaru muže či ženy, jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka...
Deuteronomium 17:2... tvůj Bůh, , by se mohl objevit muž nebo žena, kteří by v očích Hospodina, tvého Boha, spáchali tu...
Deuteronomium 17:5...byla spáchána taková ohavnost, vyvedeš muže nebo ženu, kteří tu špatnost spáchali, ke svým branám a...
Deuteronomium 17:17...cestou se nikdy nevrátíte." nemá mnoho žen, aby snad jeho srdce nezabloudilo. Také nemá příliš...
Deuteronomium 20:7...ovoce neokusil někdo jiný. Kdo se zasnoubil se ženou, ale ještě si ji nevzal? se vrátí domů, aby snad...
Deuteronomium 20:14...všechny, kdo tam budou mužského pohlaví. Avšak ženy, děti, dobytek a všechnu kořist z toho města si...
Deuteronomium 21:11...brát do zajetí. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po , smíš si ji vzít za ženu. si ji...
Deuteronomium 21:13...s spojíš a staneš se jejím mužem a ona tvou ženou. Pokud se ti však znelíbí, propustíš ji na svobodu....
Deuteronomium 21:15... neboť jsi ji zneuctil. Když někdo bude mít dvě ženy, z nichž jednu bude milovat a druhou ne, a obě mu...
Deuteronomium 22:5... nebuď lhostejný. Ochotně mu jej pomoz zvednoutŽena se nesmí oblékat jako muž ani muž jako žena. Kdokoli...
Deuteronomium 22:14...začne očerňovat a pomlouvat: "Vzal jsem si tuto ženu, ale když jsem se s spojil, zjistil jsem, že není...
Deuteronomium 22:16... stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru za ženu tomuto muži. On si ji ale zprotivil a teď ji očerňuje....
Deuteronomium 22:22...ze svého středu zlo! Když někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, oba zemřou - muž, který s...
Deuteronomium 24:5... tvůj Bůh, dává za dědictví! Kdo se nedávno oženil, nechodí do boje a není povoláván k žádné službě....
Deuteronomium 25:5...z nich zemře, aniž by měl syna, neprovdá se žena zesnulého ven z rodiny, za cizího muže. se s ...
Deuteronomium 28:30...a nebude, kdo by zachránil. Zasnoubíš seženou a jiný muž ji zneuctí; postavíš si dům, a nebudeš v...
Deuteronomium 29:10...a správcové, všichni izraelští muži, vaše dětiženy i cizinci žijící ve vašem táboře, od dřevařů po nosiče...
Deuteronomium 29:17...se drží. se mezi vámi nevyskytne muž ani žena, rodina ani kmen, jenž by se dnes v srdci odvrátil od...
Deuteronomium 31:12... tak aby jej slyšeli. Shromážděte lid - mužeženy, děti i přistěhovalce žijící ve vašich branách - aby...
Deuteronomium 33:27...náručí podepře. Tvé nepřátele před tebou žene a říká: ‚Vyhlaď je!' Izrael proto bydlí v bezpečí,...
Jozue 1:14...odpočinek již zde a věnuje vám tuto zem. Vaše ženy, vaše děti i vaše stáda zůstanou v zemi, kterou vám...
Jozue 2:4...k tobě do domu! Přišli proslídit celou zem!" Ta žena ale oba muže odvedla a ukryla. Proto odpověděla: "Ano,...
Jozue 6:21...ve městě, pak vyhladili jako proklaté: mužeženy, mladé i staré, skot, ovce i osly. Těm dvěma mužům,...
Jozue 8:16...ve městě byl zburcován, aby je pronásledovaliHnali se za Jozuem, a tak se nechali odlákat od města. V...
Jozue 8:25...Všech padlých toho dne bylo dvanáct tisíc mužůžen - všichni obyvatelé Aje. Jozue totiž nespustil ruku s...
Jozue 8:35... Předčítal je celému shromáždění Izraele včetně žen a dětí i včetně cizinců pobývajících mezi nimi. Když...
Jozue 15:16...udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova bratra...
Jozue 15:17...Kenaze, a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho, jejího otce...
Soudců 1:12...udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova...
Soudců 1:13...bratra Kenaze, a tak mu dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho, jejího otce...
Soudců 4:9...neproslavíš. Hospodin totiž vydá Siseru do rukou ženy." Potom Debora vstala a odešla s Barákem do Kedeše,...
Soudců 4:17...jediný. Sisera zatím pěšky prchal ke stanu Jaelženy Kenijce Chebera. Mezi chacorským králem Jabínem a...
Soudců 4:21...'" Když pak vyčerpáním tvrdě usnul, Cheberova žena Jael vzala stanový kolík, sáhla pro kladivo, přikradla...
Soudců 5:24...pomoc Hospodinu proti udatným!" Požehnaná mezi ženami buď Jael, manželka Kenijce Chebera, požehnaná buď...
Soudců 8:30... kteří vzešli z jeho beder - měl totiž mnoho žen. Jedna jeho družka mu v Šechemu porodila syna, kterému...
Soudců 9:40... aby bojoval s Abimelechem. Abimelech ho ale hnal k městské bráně, a jak utíkali, padlo mnoho mrtvých...
Soudců 9:49...lidé v Šechemské věži zahynuli - na tisíc mužůžen. Potom Abimelech táhl k Tebecu, oblehl jej a dobyl...
Soudců 9:51...města byla pevná věž, kam utekli všichni mužiženy, všichni obyvatelé města. Zavřeli za sebou a...
Soudců 9:53...ke vchodu do věže, aby ji zapálil, nějaká žena mu shodila mlýnský kámen na hlavu a rozbila mu lebku....
Soudců 9:54..."Vytas meč a zabij ! se o mně neříkáŽena ho zabila!" Zbrojnoš ho tedy probodl a on zemřel. Když...
Soudců 11:2...manželkou. Když její synové vyrostli, Jiftacha vyhnali: "V domě našeho otce nemáš co dědit!" řekli mu. "Jsi...
Soudců 13:2... z Danova rodu, a jmenoval se Manoach. Jeho žena byla neplodná a neměla děti. ženě se ukázal...
Soudců 13:3... Jeho žena byla neplodná a neměla děti.  ženě se ukázal Hospodinův anděl a řekl : "Hle, byla jsi...
Soudců 13:6... On začne zachraňovat Izrael z rukou Filištínů." Žena šla a vyprávěla svému muži: "Přišel za mnou Boží muž,...
Soudců 13:9..." Bůh Manoacha vyslyšel a Boží anděl jeho ženu znovu navštívil, když byla na poli. Její muž Manoach s...
Soudců 13:11...předtím navštívil!" Manoach vstal a šel za svou ženou. Když došel k onomu muži, zeptal se ho: "Ty jsi ten...
Soudců 13:13...anděl Manoachovi odpověděl: " se tvá žena zdržuje všeho, o čem jsem řekl: neokusí nic...
Soudců 13:19...Hospodinu. Tu se před zraky Manoacha a jeho ženy stala podivuhodná věc: Když se z oltáře vznesl k nebi...
Soudců 13:20...anděl, přímo před zraky Manoacha a jeho ženy. Ti ihned padli tváří k zemi. Manoach ani jeho žena...
Soudců 13:21... Ti ihned padli tváří k zemi. Manoach ani jeho žena pak Hospodinova anděla neviděli. Tehdy si Manoach...
Soudců 13:22...byl Hospodinův anděl. "Určitě zemřeme!" řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin chtěl...
Soudců 13:23...nás Hospodin chtěl zabít," odpověděla mu jeho žena, "nepřijal by od nás zápalnou a moučnou oběť. Neukázal...
Soudců 13:24...nám to všechno a neoznámil nám to, co teď." Ta žena potom porodila syna a dala mu jméno Samson. Chlapec...
Soudců 14:1...a mezi filištínskými dívkami si tam vyhlédl ženu. Když se vrátil, oznámil svému otci a matce: "Vyhlédl...
Soudců 14:3..." Otec a matka mu ale řekli: "Copak se nenajde žena ve tvém příbuzenstvu ani v celém našem lidu? Proč by...
Soudců 14:7... Samson šel dál do Timny, promluvil s tou ženou a líbila se mu. Po nějaké době tam šel znovu, aby si...
Soudců 14:10...ze lví zdechliny. Jeho otec pak zašel za tou ženou, zatímco Samson chystal hostinu, jak se na ženicha...
Soudců 14:15...odpovědět. Čtvrtého dne požádali Samsonovu ženu: "Vytáhni ze svého muže řešení hádanky. Jinak i...
Soudců 14:16...nás sem pozvali, abyste nás obrali?" Samsonova žena tedy na něj s pláčem dotírala: "Ty vůbec nemáš rád!...
Soudců 14:20...se pak vrátil do domu svého otce. Samsonovu ženu pak dostal jeden z jeho družbů, který se s ním...
Soudců 15:1...době pšeničné sklizně, šel Samson navštívit svou ženu a nesl kůzle. "Jdu za svou ženou do ložnice," řekl....
Soudců 15:6...z Timny," doslechli se. "Prý za to, že mu vzal ženu a dal ji jeho družbovi." A tak Filištíni šli a tu ženu...
Soudců 16:4...před Hebronem. Jednou se pak zamiloval do jedné ženy v údolí Sorek. Jmenovala se Dalila. Přišli za ...
Soudců 16:27... Chci se o opřít." Chrám byl plný mužůžen. Byli tam i všichni filištínští vládci. I na střeše...
Soudců 19:26... Pustili ji, když začalo svítat. Nad ránem se žena vrátila. do rozednění zůstala ležet u dveří domu,...
Soudců 20:4...věc stala." Onen levita, manžel zavražděné ženy, odpověděl: "Přišel jsem se svou družkou přenocovat do...
Soudců 20:45...jich na silnicích dostihli ještě pět tisícHnali je ke Gidomu, kde z nich dva tisíce pobili. A tak...
Soudců 21:1...Micpě přísahali: "Nikdo z nás nedá svou dceru za ženu Benjamínci!" Potom se odebrali do Bet-elu a seděli tam...
Soudců 21:7...si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy? Vždyť jsme přísahali při Hospodinu, že jim nikdo...
Soudců 21:10...obyvatele Jábeš-gileádu ostřím meče, včetně žen a dětí. Toto je úkol, který splníte: Každého muže i...
Soudců 21:11...je úkol, který splníte: Každého muže i každou ženu, která poznala muže, pobijte." Mezi obyvateli...
Soudců 21:14... Benjamín se tenkrát vrátil a Izraelci jim dali ženy, které nechali z Jábeš-gileádu naživu. Nebylo jich ale...
Soudců 21:16...si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy? Benjamínské ženy byly přece vyhlazeny." Říkali také:...
Soudců 21:18...nevymizel celý kmen. Naše dcery jim ale za ženy dát nemůžeme, protože Izraelci přísahali: Zlořečený,...
Soudců 21:22...slitování, vždyť jsme v boji neukořistili dost žen pro všechny! Vy sami jste jim dcery nedali, takže jste...
Růt 1:2...kraji. Ten muž se jmenoval Elimelech, jeho žena Noemi a jeho dva synové Machlon a Kiljon; byli to...
Růt 1:4...zůstala sama se dvěma syny. Ti si vzali moábské ženy; jedna se jmenovala Orpa a druhá Rút. Když tam bydleli...
Růt 1:5...let, zemřeli také Machlon a Kiljon. A tak ta žena zůstala sama, bez svých dvou synů a bez muže. Když se...
Růt 1:19...celém městě rozruch. "To je přece Noemi!" říkaly ženy. Ona však odpověděla: "Neříkejte mi Noemi, Rozkoš ,...
Růt 3:8...muž trhl, převalil se - a hle, po boku mu leží žena! "Kdo jsi?" zeptal se. "Tvá služebnice Rút,"...
Růt 3:11... Každý v mém městě přece , že jsi znamenitá žena. Ano, je pravda, že jsem příbuzný; je tu ale ještě...
Růt 3:14...řekl: " se nikdo nedozví, že na mlat přišla žena." Řekl také: "Nastav pláštěnku a podrž ji." A když...
Růt 4:10...Kiljonovi a Machlonovi. Ano, i Moábku Rútženu po Machlonovi, jsem získal za manželku, abych mrtvému...
Růt 4:11...odpověděli: "Jsme svědkové. Kéž Hospodin , aby žena přicházející do tvého domu byla jako Ráchel a Léa,...
Růt 4:13...Judovi!" Boáz si tedy Rút vzal a stala se jeho ženou. Miloval se s a Hospodin dal, že počala a porodila...
Růt 4:14...s a Hospodin dal, že počala a porodila synaŽeny tehdy řekly Noemi: "Požehnán buď Hospodin, který ...
1. Samuel 1:2... syna Tochuova, syna Efraimce Cufa. Měl dvě ženy; jedna se jmenovala Hana a druhá Penina. Penina měla...
1. Samuel 1:4... Vždy, když přišel čas oběti, Elkána dal své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám porce masa, ale...
1. Samuel 1:16... Nepokládej svou služebnici za ničemnou ženu. Modlila jsem se tu z velikého zármutku a rozrušení."...
1. Samuel 1:19...se zpátky domů do Rámy. Elkána se pak se svou ženou Hanou miloval a Hospodin na ni nezapomněl. Než se rok...
1. Samuel 1:23...Hospodin přivede tvůj slib k naplnění." A tak ta žena zůstala se svým synkem a pečovala o něj, dokud ho...
1. Samuel 1:26...prosím. Jakože jsi, můj pane, živ, jsem ta žena, která tu poblíž tebe stála a modlila se k Hospodinu....
1. Samuel 2:20...se svým mužem přinést výroční oběť. Elí žehnal Elkánovi i jeho ženě se slovy: "Kéž Hospodin , abys...
1. Samuel 2:22...synové celému Izraeli, i o tom, jak spali se ženami sloužícími u vchodu do Stanu setkávání. "Co to...
1. Samuel 4:20...se a porodila, neboť ji přemohly bolestiŽeny, které pomáhaly, ve chvíli, kdy umírala, řekly:...
1. Samuel 15:3...vyhlaďte jako proklaté. Nešetři je; pobij mužeženy, děti i nemluvňata, skot i brav, velbloudy i osly!"...
1. Samuel 15:33...Samuel tehdy prohlásil: "Za to, že tvůj meč bral ženám děti, bude tvá matka bezdětná nad jiné ženy!" A...
1. Samuel 17:52...a judští muži vyrazili za nimi a s pokřikem hnali Filištíny ke vchodu do Gatu a k samým branám...
1. Samuel 18:6...co David zabil Filištína, vojáci vraceli z boježeny ze všech izraelských měst vyšly králi Saulovi naproti...
1. Samuel 18:17..."Tady je starší dcera Merab, dám ti ji za ženu. Jen buď mým vojevůdcem a veď Hospodinovy boje." (Saul...
1. Samuel 18:27...jeho zetěm. Saul mu tedy dal svou dceru Míkal za ženu. Když si Saul uvědomil, že Hospodin je s Davidem a že...
1. Samuel 19:11...ho hlídali. Ráno ho chtěl nechat zabít. Davidova žena Míkal ho ale varovala: "Zachraň si život a ještě dnes...
1. Samuel 21:5...svatý chléb - pokud ale mládenci neměli nic se ženami." David mu odpověděl: "Žen jsme se opravdu ani...
1. Samuel 21:6...neměli nic se ženami." David mu odpověděl: "Žen jsme se opravdu ani nedotkli - jako obvykle, když jsem...
1. Samuel 22:19...kněžské město Nob pobil ostřím meče - mužeženy, děti i nemluvňata, dobytek, osly i ovce, vše pobil...
1. Samuel 25:3...své ovce. Tento muž se jmenoval Nábal a jeho žena se jmenovala Abigail. Byla to velmi chytrá a...
1. Samuel 25:14...z Nábalových mládenců mezitím řekl Nábalově ženě Abigail: "Víš, že David poslal z pouště k našemu...
1. Samuel 25:39...se David doslechl o Nábalově smrti, řekl: "Požehnán buď Hospodin, že se zastal proti Nábalovým urážkám!...
1. Samuel 25:40...nás za tebou posílá, že si chce vzít za ženu." Hned se poklonila tváří k zemi se slovy: "Hle, tvá...
1. Samuel 25:42...odešla s Davidovými posly a stala se jeho ženou. David si vzal také Achinoam z Jizreelu a obě byly...
1. Samuel 27:3...měl s sebou svoji rodinu, David pak obě své ženy, Achinoam Jizreelskou a Abigail, vdovu po Nábalovi...
1. Samuel 27:9...na celý ten kraj a nenechával naživu muže ani ženy, zabíral brav i skot, osly, velbloudy i oděvy. Potom...
1. Samuel 27:11...Negevu." David nenechával naživu muže ani ženy, aby je nemusel vodit do Gatu. Říkal si: "Aby na nás...
1. Samuel 28:8...do jiných šatů, vydal se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím skrze duchy," požádal ji, "a...
1. Samuel 28:9..."Copak nevíš, co udělal Saul?" řekla mu na to ta žena. "Vymýtil věštce a duchaře ze země! To chceš...
1. Samuel 28:12..."Vyvolej mi Samuela," odpověděl. Když ta žena spatřila Samuela, najednou hlasitě vykřikla: "Proč jsi...
1. Samuel 28:13..."Vidím ze země vystupovat jakési božstvo," řekla žena. "Jak vypadá?" ptal se."Zvedá se nějaký stařec...
1. Samuel 28:21...sil. Celý den a noc totiž nic nejedl. Když ta žena přistoupila k Saulovi a viděla, jak je vyděšený, řekla...
1. Samuel 28:23...ale odmítal: "Nebudu jíst!" Jeho služebníci i ta žena ale naléhali, je nakonec poslechl, vstal ze země a...
1. Samuel 28:24...poslechl, vstal ze země a posadil se na lůžkoŽena rychle porazila vykrmené tele, které měla doma, vzala...
1. Samuel 30:2...dobyli a vypálili. Všechny, kdo tam zůstaliženy, děti i starce, zajali. Nikoho nezabili, ale odvedli...
1. Samuel 30:3...dorazil do města, hle - bylo vypálené a jejich ženy, synové i dcery odvlečeni do zajetí! David i jeho muži...
1. Samuel 30:5...sílu plakat dál. Byly zajaty i obě Davidovy ženy, Achinoam Jizreelská a Abigail, vdova po Nábalovi...
1. Samuel 30:18... co Amalekovci pobrali, a osvobodil i obě své ženy. Neztratili nikoho, mladé ani staré, syny ani dcery,...
1. Samuel 30:20...získal zpět. Pobral také všechen brav a skotHnali to stádo před sebou se slovy: "To je Davidova kořist...
1. Samuel 30:22... kterou jsme získali. si každý vezme svou ženu a děti a jdou!" David ale prohlásil: "Bratři, takhle...
2. Samuel 1:26...láska ke mně byla úžasná, vzácnější nežli láska žen. Jak padli hrdinové, jak zmařena zbroj válečná!...
2. Samuel 3:5... syn Abitaly; šestý Jitream, syn Davidovy ženy Egly. Tito synové se Davidovi narodili v Hebronu....
2. Samuel 3:8...rukou. A ty dnes budeš obviňovat kvůli téhle ženě? Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se k...
2. Samuel 3:14...posly k Saulovu synu Iš-bošetovi: "Vrať mi mou ženu Míkal, kterou jsem si zasnoubil za stovku...
2. Samuel 6:19...všechen lid, všechno množství Izraele, mužeženy, každého jedním pecnem chleba, jedním datlovým a...
2. Samuel 11:2...královského paláce, zahlédl ze střechy nějakou ženu, jak se koupe. Ta žena byla překrásná. David někoho...
2. Samuel 11:5...svého krvácení). Potom se vrátila domů. Když ta žena zjistila, že otěhotněla, poslala Davidovi vzkaz: "Jsem...
2. Samuel 11:21...Jerub-baalova? Copak nezemřel, když na něj ta žena v Tebecu shodila z hradeb mlýnský kámen? Proč jste šli...
2. Samuel 11:27...a nechal si ji přivést domů. Stala se jeho ženou a porodila mu syna. To, co David provedl, ale bylo v...
2. Samuel 12:8...Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána. I ženy svého pána jsi dostal do klína. Dal jsem ti dům...
2. Samuel 12:9...zlé. Uriáše Chetejského jsi zabil mečem a jeho ženu sis vzal za manželku. Zavraždil jsi ho mečem Amonců!...
2. Samuel 12:10...Amonců! Proto, že jsi mnou pohrdl a vzal sis za ženu manželku Uriáše Chetejského, se od tvého domu od...
2. Samuel 12:11...tvého vlastního domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tvému bližnímu, aby s nimi spal všem na očích...
2. Samuel 14:2...proto do Tekoje a přivedl odtud jednu moudrou ženu, které řekl: "Budeš dělat, že máš smutek. Oblékni si...
2. Samuel 14:4...A Joáb ji naučil, co říkat. A tak ta tekojská žena šla za králem. Padla tváří k zemi, poklonila se a...
2. Samuel 14:9...o tvé věci rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská žena ale králi řekla: "Všechna vina, pane králi, padne...
2. Samuel 14:12...povědět panu králi ještě něco?" zeptala se žena. "Mluv," přivolil. Tehdy mu řekla: "Proč ty sám...
2. Samuel 14:27...dcera jménem Támar; vyrostla z překrásná žena. Abšalom byl v Jeruzalémě dva roky, ale stále ještě...
2. Samuel 17:19...měl na dvoře studnu, a spustili se do . Jeho žena zakryla otvor studny plachtou a navrch nasypala zrní,...
2. Samuel 17:20...nic poznat. Abšalomovi služebníci přišli za ženou do domu a ptali se: "Kde je Achimaac a Jonatan?" "...
2. Samuel 20:16...vojsko začalo bořit hradbu, jakási moudrá žena z toho města náhle zavolala: "Slyšte! Slyšte! Řekněte...
2. Samuel 20:17...s tebou promluvím." "Ty jsi Joáb?" zeptala se ta žena, když k přišel blíž. "Ano," odpověděl. "Vyslechni,...
2. Samuel 20:21...ho, a od města odejdu." "Dobrá," odpověděla žena Joábovi, "hodíme ti jeho hlavu přes hradbu." Ta žena...
2. Samuel 20:22...Joábovi, "hodíme ti jeho hlavu přes hradbu." Ta žena se ve své moudrosti obrátila na svůj lid. Ti Šebovi,...
1. Královská 2:17...Šalomouna - tebe přece neodmítne - mi za ženu Šunemitku Abišag." "Dobrá," odpověděla Batšeba,...
1. Královská 2:21...řekla: "Mohl by tvůj bratr Adoniáš dostat za ženu Šunemitku Abišag?" "Proč žádáš pro Adoniáše Šunemitku...
1. Královská 3:17... pane můj!" promluvila jedna z nich. " a tahle žena bydlíme v jednom domě. A když jsme byly spolu doma,...
1. Královská 3:19...nás tam nebyl nikdo cizí. V noci ale syn téhle ženy umřel, protože ho zalehla. A tak ještě tu noc vstala a...
1. Královská 3:22...není můj syn; tohohle jsem neporodila!" Ta druhá žena ale tvrdila: "Ne, ne! Ten živý syn je můj a ten mrtvý...
1. Královská 3:26...dejte jedné a polovinu druhé." Vtom ale žena, které patřil ten živý syn, zvolala ke králi: "Prosím,...
1. Královská 3:27..."Nezabíjejte ho! Dejte to živé dítě první ženě - to je jeho matka." Když se v celém Izraeli doslechli...
1. Královská 4:11...Socho a kraj Chefer; Ben-abinadab (který měl za ženu Šalomounovu dceru Táfat) spravoval celý Náfot-dor;...
1. Královská 4:15... spravoval Machanajim; Achimaac (který měl za ženu Šalomounovu dceru Basemat) spravoval kraj Neftalí;...
1. Královská 7:8...palác pro faraonovu dceru, kterou si vzal za ženu. To vše bylo ze samých ušlechtilých kamenů, na míru...
1. Královská 11:1...faraonovy dcery miloval mnoho dalších cizích žen - Moábky, Amonky, Edomky, Sidoňanky, Chetejky - z...
1. Královská 11:3...urozených manželek a tři sta konkubín. A jeho ženy mu odvrátily srdce. Když zestárl, odvrátily mu srdce k...
1. Královská 11:8...Molochovi. Totéž udělal pro všechny své cizí ženy, které uctívaly své bohy kadidlem a oběťmi. Hospodin...
1. Královská 11:19...natolik, že mu dal za manželku sestru své ženy, sestru Jejího Veličenstva Tachpenes. Tachpenesina...
1. Královská 14:2...Jeroboámův syn Abiáš. Jeroboám řekl své ženě: "Jdi, převlékni se, aby nepoznali, že jsi moje žena,...
1. Královská 14:4... On ti oznámí, co bude s chlapcem." Jeroboámova žena udělala, jak řekl. Vypravila se do Šíla a přišla k...
1. Královská 14:5...Hospodin mu ale řekl: "Hle, přichází Jeroboámova žena, aby se u tebe vyptala na svého syna. Je nemocný....
1. Královská 14:6...zvuk jejích kroků u dveří, řekl: "Pojď dálženo Jeroboámova. Proč se vydáváš za někoho jiného? Mám pro...
1. Královská 14:17...Jeroboám a ke kterým svedl Izrael." Jeroboámova žena tedy vstala a vrátila se do Tirsy. Jakmile vkročila na...
1. Královská 16:31...se hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, vzal si za ženu Jezábel, dceru sidonského krále Et-baala. Odešel...
1. Královská 17:17...skrze proroka Eliáše. Po nějaké době syn  ženy, paní domu, onemocněl. Byl tak těžce nemocný, že...
1. Královská 17:24...řekl . "Teď vím, že jsi Boží muž," odpověděla žena Eliášovi. "Opravdu máš v ústech slovo Hospodinovo!" ...
1. Královská 20:3...Tvé stříbro i zlato patří mně. Také tvé ženy a nejlepší děti patří mně." Izraelský král mu...
1. Královská 20:5...jsem ti: ‚Dáš mi své stříbro a zlato i své ženy a děti.' Zítra touto dobou k tobě navíc pošlu své...
1. Královská 20:7...chce jen škodit. Když si ke mně poslal pro  ženy a děti i pro stříbro a zlato, neodmítl jsem mu to."...
1. Královská 21:5...nechtěl ani jíst. Když za ním přišla za ním jeho žena Jezábel, ptala se ho: "Co že jsi tak mrzutý? Ani jsi...
1. Královská 21:7...' Jenže on na to: ‚Tu vinici ti nedám!'" Jeho žena Jezábel mu řekla: "No tak, jsi přece král Izraele....
1. Královská 21:25...očích zlé, jak ho k tomu ponoukala jeho žena Jezábel. Páchal hrozné ohavnosti. Následoval hnusné...
2. Královská 4:8...Elíša procházel Šunemem, jedna místní zámožná žena ho pozvala k jídlu. Od doby se pokaždé, když tudy...
2. Královská 4:9... když tudy procházel, zastavil u na jídlo. Ta žena řekla svému manželovi: "Podívej se, ten muž, co tudy...
2. Královská 4:17... "Jsi Boží muž, nepodváděj svou služebnici!" Ta žena pak ale opravdu počala a za rok tou dobou porodila...
2. Královská 4:24... Osedlala oslici a svému mládenci řekla: "Jen ji žeň! Kvůli mně nezpomaluj, dokud ti neřeknu." A tak jela,...
2. Královská 4:28...a nic mi o tom neřekl." "Pane," řekla pak ta žena, "chtěla jsem snad od tebe syna? Neříkala jsem ti, ...
2. Královská 6:26... když izraelský král obcházel hradby, nějaká žena na něj vykřikla: "Pomoz, pane můj, králi!" "Když ti...
2. Královská 6:28..."Tak co chceš?" Začala mu vyprávět: "Tahle žena mi řekla: ‚Dej sem svého syna. Dnes ho sníme a zítra...
2. Královská 6:30...svého syna schovala!" Když král uslyšel slova  ženy, roztrhl své roucho. Jak obcházel hradby, lidé si...
2. Královská 8:1...dav ho v bráně ušlapal k smrti. Elíša řekl  ženě, jejíhož syna vzkřísil: "Ihned se s celou rodinou...
2. Královská 8:2...této země přivolal hlad a ten potrvá sedm let." Žena se zařídila, jak Boží muž řekl. Odstěhovala se s celou...
2. Královská 8:5... jak Elíša vzkřísil mrtvého, když vtom vešla ta žena, jejíhož syna vzkřísil, a domáhala se u krále svého...
2. Královská 14:9...cedru v Libanonu: Dej svou dceru mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu šlo okolo a ten bodlák...
2. Královská 22:14... Šafan i Asajáš tedy šli za prorokyní Chuldouženou Šaluma, syna Tikvy, syna Charchasova, strážce rouch....
2. Královská 23:7...modlářské prostituce v Hospodinově chrámu, kde ženy tkaly roucha pro Ašeru. Dal také přivést všechny kněze...
2. Královská 24:15...do Babylonu spolu s královnou matkou, s jeho ženami, komorníky a s mocnými země. Ty všechny odvedl z...
1. Letopisů 1:50...místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera Matredova, vnučka Me-zahabova....
1. Letopisů 2:18...Jeter Izmaelský. Káleb, syn Checronův, se svou ženou Azubou zplodil Jeriot. Toto jsou její synové: Jeter,...
1. Letopisů 2:24... Po Checronově smrti se Káleb spojil se ženou svého otce Efratou, a ta mu porodila Ašchura, otce...
1. Letopisů 2:35...jménem Jarcha a tomu dal Šešan svou dceru za ženu. Ta mu pak porodila Ataje. Ataj zplodil Nátana a Nátan...
1. Letopisů 3:3...Šefatiáš, syn Abitaly; šestý Jitream, syn jeho ženy Egly. Těchto šest se mu narodilo v Hebronu, kde...
1. Letopisů 4:17...Ezry: Jeter, Mered, Efer a Jalon. Meredova žena Bitja mu porodila Mirjama, Šamaje a Jišbacha, otce...
1. Letopisů 4:18... Šamaje a Jišbacha, otce Eštemoy. (Jeho judská žena porodila Jereda, otce Gedoru, Hebera, otce Socha, a...
1. Letopisů 4:19...Bitji, kterou si Mered vzal. Synové Hodiášovy ženy, sestry Nachama, byli otcové garmijské Keíly a...
1. Letopisů 7:4...rod 36 000 vojáků ve zbrani, neboť měli mnoho žen a synů. Také jejich bratři z ostatních Isacharových...
1. Letopisů 7:15...také Machira, otce Gileádova. Machir si vzal ženu jménem Maaka, sestru Šupima a Chupima. Manasesův...
1. Letopisů 7:16...Celofchad a ten měl samé dcery. Machirova žena Maaka porodila syna, jehož pojmenovala Pereš. Jeho...
1. Letopisů 7:23...ho přišli utěšovat. Potom se miloval se svou ženou, ta počala, porodila syna a on mu dal jméno Beria,...
1. Letopisů 8:8...Uzu a Achichuda. Poté, co Šachrajim zapudil své ženy Chušimu a Baaru, narodili se mu v moábském kraji...
1. Letopisů 8:9... narodili se mu v moábském kraji synové. Se svou ženou Chodeší zplodil Jobaba, Cibju, Mešu, Malkama, Jeuca,...
1. Letopisů 8:29... V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel se svojí ženou jménem Maaka. Jejich prvorozený byl Abdon, dále Cur,...
1. Letopisů 9:35... V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel, jeho žena jménem Maaka, jeho prvorozený Abdon a dále Cur, Kíš,...
1. Letopisů 14:3...jeho lidu, Izraele. V Jeruzalémě si vzal další ženy a zplodil další syny a dcery. Toto jsou jména těch,...
1. Letopisů 16:3...jménu. Podělil také všechny Izraelce, mužeženy, každého bochníkem chleba, datlovým a rozinkovým...
2. Letopisů 2:13...a zkušeného člověka, Churam-abiho, syna jedné ženy z pokolení Dan. Jeho otec byl z Týru. Umí pracovat se...
2. Letopisů 8:11... který pro ni postavil. Prohlásil totiž: " žena nemůže bydlet v domě izraelského krále Davida, neboť...
2. Letopisů 11:23...poskytl štědrou podporu a obstaral pro mnoho žen. Když ale Rechoboám pevně uchopil královskou moc a...
2. Letopisů 15:13... byl malý nebo velký, to byl muž nebo žena. S hlasitým voláním to přísahali Hospodinu za zvuku...
2. Letopisů 20:13...hledí k tobě!" Celý Juda stál i s nemluvňatyženami a dětmi před Hospodinem. Vtom uprostřed shromáždění...
2. Letopisů 21:14... pohleď: Hospodin zasáhne tvůj lid, tvé synyženy i všechno tvé jmění velikou ranou. Ty sám těžce...
2. Letopisů 21:17...našli v králově paláci, stejně jako jeho synyženy. Jediný, kdo mu zůstal, byl nejmladší syn Achaziáš. Po...
2. Letopisů 25:18...cedru v Libanonu: Dej svou dceru mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu šlo okolo a ten bodlák...
2. Letopisů 28:8... Synové Izraele zajali svým bratrům 200 000 žen a dětí a pobrali jim spoustu kořisti, kterou si odnesli...
2. Letopisů 29:9...naši otcové padli mečem a naši synové, dceryženy jsou v zajetí. Teď jsem ale rozhodnut uzavřít s...
2. Letopisů 34:22...Nového města, kde bydlela prorokyně Chuldažena Šaluma, syna Tokhatova, syna Chasry, strážce rouch....
Ezdráš 10:1... sešlo se k němu veliké množství Izraelců, mužůžen i dětí a všichni usedavě plakali. Tu k Ezdrášovi...
Ezdráš 10:3... Zavážeme se teď před naším Bohem, že všechny ty ženy i s jejich dětmi propustíme. Zachováme se, jak nám...
Ezdráš 10:19... Jarib, Gedaliáš. (Ti všichni slíbili, že své ženy propustí a na odškodnění své viny obětují berana.) Ze...
Nehemiáš 4:8... Bojujte za své bratry, syny a dcery, za své ženy a své domy!" Když se naši nepřátelé dozvěděli, že o...
Nehemiáš 5:1...zbraň ani u vody. Prostí lidé a zvláště ženy tehdy velmi naříkali na své židovské bratry. Jedni...
Nehemiáš 8:2...kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné mužeženy a vůbec každého, kdo mohl slyšenému rozumět. Četl z...
Nehemiáš 8:3...brány od svítání do poledne všem mužůmženám, každému, kdo mohl rozumět. Všechen lid pozorně...
Nehemiáš 10:29...od okolních národů pro Boží zákon, jejich ženy, synové a dcery, každý, kdo byl schopen rozumět, ti...
Nehemiáš 12:43...je Bůh rozveselil velikou radostí. Radovaly seženy a děti a jeruzalémské veselí se rozléhalo široko...
Nehemiáš 13:23... V době jsem také viděl, jak si Židé berou ženy z Ašdodu a také Amonky a Moábky. Jejich děti místo...
Nehemiáš 13:26...králem celého Izraele. I jeho zavedly cizí ženy do hříchu. Co teprve vás? Je neslýchané, abyste...
Ester 1:9...Xerxově královském paláci uspořádala hostinu pro ženy. Sedmého dne si král Xerxes, rozjařen vínem, zavolal...
Ester 1:17...Xerxe. Když se ta zpráva o královně donese všem ženám, přestanou si vážit svých manželů! Budou říkat: ‚Král...
Ester 2:3... bude pečovat královský eunuch Hegaj, strážce žen, a nechá je krášlit. Dívka, která se králi zalíbí,...
Ester 2:8...vzali do královských komnat pod dohled strážce žen Hegaje. Ta dívka se mu líbila a získala si jeho přízeň....
Ester 2:12...pořadí po uplynutí dvanácti měsíců, předepsaných ženám. Po šest měsíců byly denně ošetřovány myrhovým olejem...
Ester 2:15...nic než to, co řekl králův eunuch Hegaj, strážce žen. Každý, kdo Ester viděl, si ji oblíbil. Sedmého roku...
Ester 2:17...komnat. Král si Ester zamiloval nade všechny ženy; ze všech panen získala jeho přízeň a lásku právě ona....
Ester 3:13...poslové s listy: Všechny Židy, mladé i staréženy i nemluvňata, je třeba zničit, pobít a vyhladit, a to...
Ester 4:11...za Mordechajem s odpovědí: "Kdokoli, muž či žena, se bez pozvání přiblíží ke králi do vnitřní dvorany,...
Ester 5:10...se a šel domů. Sezval své přátele, také svou ženu Zereš, a vykládal jim, jaký je proslulý boháč a kolik...
Ester 5:14...Žid Mordechaj sedí na královském dvoře!" Jeho žena i všichni přátelé mu tedy poradili: "Nech postavit kůl...
Ester 6:13...a s hlavou zahalenou. Když Haman vypravoval své ženě Zereš a všem přátelům, co všechno ho postihlo,...
Ester 8:11...či provincie, kteří by napadli je nebo jejich ženy a děti. Co kdo po nich ukořistí, si ponechá. Tak se...
Job 13:25...zmítaný chceš vyděsit, za suchou plevou chceš se hnát, že na sepisuješ hořké žaloby a hříchy mládí že mi...
Job 14:1... jako když roucho žere mol. Smrtelníkženy zrozený jen pár dnů - a plných trápení. Jako květ...
Job 15:14...Může snad být čistý? Může být v právu, kdo ježeny zrozený? Ani na své anděly se Bůh nespoléhá, ani nebe...
Job 25:4...být v právu před Bohem? Může být čistý, kdoženy zrodil se? Vždyť ani měsíc dost světla nedává, ani...
Job 31:9...vykořeněny! Jestli jsem se v srdci dal něčí ženou svést, jestli jsem číhal u dveří přítele - pak ...
Job 31:10... jestli jsem číhal u dveří přítele - pak  žena pro jiného mele, s jdou jiní do postele! Byl by...
Job 38:13... aby uchopila zem za okraje a ničemy z  hnala ven? Tehdy se země tvaruje jak jíl pod pečetí, jak...
Job 38:24... kterou se štěpí blesky? Odkud se východní vítr žene na zemi? Kdo vyryl koryto vodní průtrži a dráhu pro...
Job 42:15...Keren-hapuch. V celé zemi nebyly tak krásné ženy jako dcery Jobovy. A otec jim dal dědictví mezi jejich...
Žalmy 68:12...Když Pán vyslovil svůj rozkaz, veliký průvod žen to zvěstoval: "Králové s vojsky prchají, prchají,...
Žalmy 78:26...vítr na nebi vát nechal, vítr od jihu svou mocí hnal. Masem jak prachem zasypal je, množstvím ptáků, jako...
Žalmy 109:9...převezme! jeho děti zůstanou sirotky, jeho žena ovdoví! jeho synové po žebrotě chodí, vyhnáni ze...
Přísloví 2:16...a jejichž kroky z cesty scházejí. Před cizí ženou moudrost zachrání , před vábivými slovy svůdkyně,...
Přísloví 5:20...věčně utápěj! Proč by ses, synu, utápěl v cizí ženě, proč bys měl spočívat v náručí svůdkyně? Hospodin...
Přísloví 6:24...poučné domluvy jsou cesta k životu. Před špatnou ženou budou chránit, před lichotným jazykem svůdkyně....
Přísloví 6:29... aniž si spálí chodidla? Stejně tak ten, kdoženou bližního spí - kdo se dotkne, trestu neujde!...
Přísloví 6:34... nikdy nesmaže. Žárlivost rozzuří manžela  ženy, nelítostný bude v den pomsty své; nevezme ohled na...
Přísloví 7:5...nazvi svou příbuznou. Bude chránit před cizí ženou, před svůdnicí a její řečí vábivou. Jednou jsem z...
Přísloví 7:10...setmění, když přišla noc a padla tma. Vtom náhle žena v ústrety mu míří v nevěstčím hávu, v srdci protřelost...
Přísloví 11:16... slibům se vyhýbat je vždycky jistější. Půvabná žena dosáhne pocty, hrubiáni dosáhnou bohatství. Laskavý...
Přísloví 11:22... Zlatá ozdoba na sviňském rypáku je krásná žena bez špetky rozumu. Touhy spravedlivých vedou jen k...
Přísloví 12:4...spravedlivých však nikdo nevyrve. Znamenitá žena je korunou svého muže, hanebná je ale jako kostižer....
Přísloví 14:1...sytosti, břicho ničemů zůstane o hladu. Moudrá žena buduje svůj domov, hloupá jej boří svýma rukama....
Přísloví 19:13... Tupý syn je neštěstím svého otce, hašteřivá žena pak crčení bez konce! Dům a majetek bývá po rodičích,...
Přísloví 19:14...konce! Dům a majetek bývá po rodičích, rozumnou ženu však dává Hospodin. Lenost ukolébá člověka k spánku;...
Přísloví 21:9...stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům. Darebák tíhne ke zlu celou svou duší,...
Přísloví 21:19...Lepší je bydlet někde v pustině než s hašteřivou ženou hádat se. Moudrý doma olej a vzácné poklady, tupec...
Přísloví 25:24...stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům. Chladivá voda pro hrdlo vyprahlé je dobrá...
Přísloví 27:15... Věčnému crčení v období dešťů se hašteřivá žena podobá. Kdo ji chce zkrotit, chce zkrotit vítr, do...
Přísloví 30:20...a cesta muže s pannou. Taková je cesta cizoložné ženy - pojí, otře si ústa a řekne: "Neprovedla jsem nic...
Přísloví 30:23...se hlupák může jídlem cpát, když se nepříjemná žena vdá a když služka svou paní vystřídá. Tito čtyři jsou...
Přísloví 31:3...mého lůna? Co říci, synu zaslíbený? Nemarniženami svoji sílu, nepokaz cestu, jež králům náleží....
Přísloví 31:10... zastaň se chudých a ubohých! Znamenitá žena - ta je k pohledání, mnohem vzácnější je nad perly!...
Přísloví 31:29...manžel ji takto velebí: "Je mnoho znamenitých žen, ty ale všechny převyšuješ je!" Klamný je půvab a krása...
Přísloví 31:30...převyšuješ je!" Klamný je půvab a krása pomíjížena, jež Hospodina ctí, si chválu zaslouží. Dejte ...
Kazatel 7:26...jsem nalezl něco trpčího než smrt - svůdnou ženu, jejíž srdce je past a jejíž paže jsou pouta. Boží...
Kazatel 7:28...jsem jej. Mezi tisícem jsem našel jediného mužeženu jsem ale mezi tolika nenašel. Pohleď, došel jsem pouze...
Kazatel 9:9... nikdy nechybí. Užívej život se svou milovanou ženou po všechny marné dny svého života, jenž ti byl...
Píseň 1:8...a jejich stád? Nevíš-li sama, ty nejkrásnějšížen, jen vyjdi v patách ovečkám a svoje kůzlátka nech pást...
Píseň 5:9...Čím je tvůj miláček zvláštní, ty nejkrásnějšížen? Čím je tvůj miláček zvláštní, že nutíš nás k přísaze?...
Píseň 6:1... Kam odešel tvůj miláček, ty nejkrásnějšížen? Kam se obrátil tvůj miláček, abychom jej s tebou...
Izaiáš 3:12...dílo dostane. Ach, můj lid! Odírají ho dětiženy nad ním panují. Ach, můj lide! Tví vůdci jsou svůdci,...
Izaiáš 4:1...se. Jednoho muže se v ten den chopí sedm žen: "Budeme jíst svůj vlastní chléb a oblékat se vlastním...
Izaiáš 5:11...míru zrna. Běda těm, kdo ráno vstávají a hned se ženou za pitím, kdo vysedávají dlouho do noci, než se vínem...
Izaiáš 13:16...před jejich očima, jejich domy vyloupeny, jejich ženy znásilněny. Hle, proti nim poštvu Médy, kteří si...
Izaiáš 19:1...zástupů. Ortel nad Egyptem: Hle - Hospodin žene se na rychlém oblaku, blíží se k Egyptu! Egyptské...
Izaiáš 19:16...ani rákosem! V ten den budou Egypťané slabí jako ženy - budou se třást strachy před zdviženou rukou...
Izaiáš 27:11...jeho větvičky. jeho větve uschnou a upadnouženy je přijdou sbírat na oheň. A že ten lid nemá špetku...
Izaiáš 32:9...ušlechtilé úmysly a v ušlechtilosti obstojíŽeny bezstarostné, vstaňte a slyšte ! Vy dcery, jež si v...
Izaiáš 41:3...mečem obrací, svým lukem je jak stébla rozháníŽene je, sám ale kráčí v bezpečí stezkou, na kterou dříve...
Izaiáš 45:10...Běda tomu, kdo říká otci: "Cos to zplodil?" A ženě: "Na cos měla bolesti?" Toto praví Hospodin, Izraelův...
Izaiáš 49:15...opustil, zapomněl na Panovník." Zapomene snad žena na své nemluvně? Nemá snad soucit s vlastním dítětem?...
Izaiáš 54:6...zavolá jako opuštěnou, ztrápenou manželkuženu, jež byla v mládí provdána a potom zavržena, říká tvůj...
Jeremiáš 3:20... Vy jste mi ale, dome Izraele, byli nevěrní jako žena nevěrná svému druhovi, praví Hospodin." Na holých...
Jeremiáš 4:11...Jeruzalému řečeno: "Od holých vrchů na poušti se žene žhavý vichr na můj lid. Ne aby převíval zrní a ne aby...
Jeremiáš 4:13.... To teď nad nimi vynesu rozsudek." se žene jako mraky, jeho vozy jako vichřice, koně rychlejší...
Jeremiáš 4:31... chystají se zavraždit! Slyším křik jakoby ženy v bolestech, jako když matka rodí poprvé - křik...
Jeremiáš 6:11...baví mládenci. Vždyť budou zachváceni muži i s ženami, ba i starci, kteří dožili své dny. Jejich domy pak...
Jeremiáš 6:12... Jejich domy pak připadnou jiným spolu s poliženami, vztáhnu ruku na všechny, kdo žijí v této zemi,...
Jeremiáš 6:23...a soucit neznají, burácejí jak mořské vlnyženou se na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje,...
Jeremiáš 7:18...Děti sbírají dříví, otcové zapalují oheňženy zadělávají těsto na koláče pro Královnu nebes. Také...
Jeremiáš 8:6...Každý se řítí střemhlav dál jako kůň, když se žene do bitvy. I ten čáp na nebi zná svá období, hrdlička,...
Jeremiáš 8:10...- to si snad počínali moudře? Proto dám jejich ženy jiným a jejich pole uchvatitelům. Vždyť od nejmenších...
Jeremiáš 9:19...zemi, naše příbytky jsou zbořeny! Proto slyšteženy, slovo Hospodinovo, slovům z jeho úst uši otevřete....
Jeremiáš 13:21...jako spojence? Nepřepadnou bolesti jako ženu, když rodí? Ptáš-li se sama sebe: "Proč to...
Jeremiáš 14:16... pak bude ležet v ulicích Jeruzaléma poražen hladem a mečem a nikdo je nepohřbí - je ani jejich ženy...
Jeremiáš 16:2...jsem slovo Hospodinovo: "Neber si ženu a neměj na tomto místě syny ani dcery. Neboť toto...
Jeremiáš 18:21...dopusť hlad, vydej je meči napospas! jejich ženy ovdoví a přijdou o děti, jejich muži propadnou...
Jeremiáš 29:6... sázejte zahrady a jezte jejich plody. Berte si ženy a ploďte děti. Vybírejte nevěsty pro své syny a...
Jeremiáš 29:23...Páchali totiž v Izraeli hanebnosti. Cizoložiliženami svých bližních a mým jménem říkali lživá slova,...
Jeremiáš 31:8...shromáždím. Mezi nimi i slepce a mrzáky, těhotné ženy a rodičky - vrátí se jich sem celé zástupy! Budou...
Jeremiáš 31:22...nevěrná? Hospodin stvoří na zemi novou věcžena se bude ucházet o muže." Tak praví Hospodin zástupů,...
Jeremiáš 35:8... takže po celý život nepijeme víno my ani naše ženy ani naši synové a dcery. Nestavíme si obytné domy,...
Jeremiáš 38:22... stane se, co mi Hospodin ukázal: Hle, všechny ženy, které zůstaly v paláci judského krále, budou vyvedeny...
Jeremiáš 38:23...uvázl v blátě, odvrátili se od tebe! Všechny tvé ženy i tvé děti vyvedou k Babyloňanům a neunikneš jim ani...
Jeremiáš 40:7... zemským správcem a že mu svěřil mužeženy a děti ze zemské chudiny, která nebyla odvlečena do...
Jeremiáš 41:16... syna Achikamova. Všechny ty bojovníky, mužeženy, děti i dvořany přivedli z Gibeonu zpět a vydali se s...
Jeremiáš 43:6... synem Achikama, syna Šafanova - mužeženy, děti, královské dcery a také proroka Jeremiáše a...
Jeremiáš 44:7...hrozné neštěstí? To chcete z Judy vyhladit mužeženy, děti i kojence, takže z vás nezůstane ani poslední...
Jeremiáš 44:9... na zločiny judských králů, na zločiny jejich žen i na své vlastní zločiny a zločiny svých žen - na to,...
Jeremiáš 44:15...Nato všichni muži (kteří věděli, že jejich ženy pálí kadidlo cizím bohům) i všechny přítomné ženy -...
Jeremiáš 44:19...všeho nedostatek a hyneme mečem a hladem." A ženy dodaly: "Jistěže budeme pálit kadidlo Královně nebes a...
Jeremiáš 44:20...manželů?" Jeremiáš tedy všemu lidu, všem mužůmženám, kteří mu takto odmlouvali, řekl: "A co ty kadidlové...
Jeremiáš 44:24... dodnes." Potom Jeremiáš všemu lidu i všem ženám řekl: "Slyšte slovo Hospodinovo, všichni Židé v...
Jeremiáš 44:25...praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Vy a vaše ženy jste dělali, k čemu jste se sami zavázali. Prý:...
Jeremiáš 48:41...moábských hrdinů bude v onen den jako srdce ženy v porodních bolestech. Moáb bude zničen, aby nebyl...
Jeremiáš 49:22...edomských hrdinů bude v onen den jako srdce ženy v porodních bolestech. O Damašku: "Chamát i Arpád leží...
Jeremiáš 50:37...cizince, kteří se k nim přidali - jsou jako ženy! Meč na jeho poklady, jsou vypleněny! Meč na jeho...
Jeremiáš 50:42...a soucit neznají, burácejí jako mořské vlnyženou se na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje,...
Jeremiáš 51:22... tebou drtím vozy s vozataji, tebou drtím mužeženy, tebou drtím starce i mladíky, tebou drtím mládence i...
Jeremiáš 51:30...ve svých opevněních. Síly je opustily, jsou jako ženy. Jejich domovy zapáleny, závory zlomeny. Běžec...
Pláč 2:20... jen pohlédni, koho jsi takto ranil! To mají ženy jíst své děti, své miláčky, jež právě zrodily? To mají...
Pláč 3:43...ty jsi přestal promíjet. Zahalen hněvem jsi nás hnal, pobíjel jsi bez milosti. Zahalil ses v oblaka,...
Pláč 4:10...ti, kdo nemají co sklidit na poli. Soucitné ruce žen vařily vlastní děti - ty byly jejich pokrmem, když byl...
Pláč 5:11...nám hoří jako pec horečkou z hladovění. Sionské ženy byly znásilněny tak jako panny ve městech Judových....
Ezechiel 1:4... Hle - spatřil jsem, jak se od severu žene větrná bouře: obrovitý mrak šlehající blesky,...
Ezechiel 8:14...brány Hospodinova domu, a hle - seděly tam ženy oplakávající boha Tamúze. "Vidíš to, synu člověčí?"...
Ezechiel 9:6...slitování, nešetřete je. Staré i mladé, dívkyženy i děti - všechny pobijte! K žádnému z těch, kdo nesou...
Ezechiel 16:41...meči. Tvé domy vypálí a před očima mnoha žen popraví. Tak skoncuji s tvým smilněním - žádní...
Ezechiel 18:6...svého bližního nezneuctí, nepřiblíží seženě, dokud krvácí, nikomu nechce ublížit, vrací dlužníkovi...
Ezechiel 22:10... Synové v tobě obcují s manželkou svého otceženy v době svého krvácení jsou v tobě znásilňovány. Kdekdo...
Ezechiel 23:10... Kvůli popravě se stala pověstnou mezi všemi ženami. Její sestra Oholíba to všechno viděla, ale ve svém...
Ezechiel 23:42...přiváděli ještě ožralce z pouště, kteří těm ženám navlékali náramky a skvostné čelenky. Tenkrát jsem si...
Ezechiel 23:48...skoncuji se zvrhlostí v zemi. Všechny ostatní ženy se tím poučí, aby nebyly zvrhlé jako vy. Za vaši...
Ezechiel 24:18...Ráno jsem o tom říkal lidem - a večer mi zemřela žena. Druhý den jsem udělal, co mi bylo přikázáno. Lidé mi...
Ezechiel 26:3...Hospodin: Týre, jsem proti tobě! Jako moře žene své vlny, přiženu na tebe mnohé národy. Hradby Týru...
Ezechiel 44:22... nesmí žádný z kněží pít víno. Nesmějí se oženit s vdovou ani zapuzenou ženou; mohou si vzít jen pannu...
Daniel 6:25...napadli, a hodili je do lví jámy i s jejich ženami a dětmi. Ještě než dopadli na dno, lvi se na ...
Daniel 11:17...dohodu. Na její stvrzení mu svou dceru za ženu, ale jen proto, aby mu skrze ni škodil. To se mu však...
Daniel 11:37... Nebude uznávat boha svých otců ani miláčka žen, ani žádného jiného boha nebude uznávat, protože nade...
Ozeáš 1:2...Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl: "Jdi, vezmi si ženu oddanou smilstvu a budeš s mít děti ze smilstva....
Ozeáš 3:1...ty!" Hospodin mi řekl: "Jdi a znovu miluj svou ženu, která milence a je ti nevěrná. Právě tak Hospodin...
Ozeáš 6:11... poskvrňuje se Izrael. Ale i tebe, Judo, čeká žeň. Kdykoli úděl svého lidu obrátím, kdykoli Izraele...
Ozeáš 12:13...utekl na pláně Aramu, Izrael tam sloužil za ženu, za ženu dělal pastuchu. Skrze proroka Hospodin vyvedl...
Amos 7:17...Izákovu neřečni!' Nuže, toto praví Hospodin: Tvá žena bude smilnit ve městě a tví synové i dcery padnou...
Micheáš 2:9... kdo bezelstně jdou kolem a nejednají bojovněŽeny v mém lidu vyháníte z útulných domovů a jejich děti...
Micheáš 7:5...ani příteli, chraň se svá ústa otevřít i před ženou, co máš v náručí! Syn pohrdá svým otcem, dcera se...
Nahum 2:5...hotoví, kdy se les kopí zavlní. Vozy se zběsile ženou v ulicích, řítí se přes náměstí, podobají se...
Nahum 3:13...je sní! Jen se podívej na své vojáky - jsou jako ženy! Brány tvé země jsou nepřátelům otevřeny, oheň pohltil...
Abakuk 1:8... Jejich jízda uhání střemhlav, jejich jezdci se ženou zdaleka, letí jak orel, jako když kořist napadá....
Abakuk 3:14...hlavu jeho oštěpy, když se nás jeho nájezdníci hnali rozprášit, když se těšili, jak pohltí ubožáky ve...
Zachariáš 5:7...olověné víko a hle - v tom koši seděla jakási žena! "To je Ničemnost," řekl anděl. Zatlačil ji zpět do...
Zachariáš 5:9...oči a hle - uviděl jsem, jak se objevují dvě ženy s větrem v křídlech! (Měly totiž křídla jako čápi.)...
Zachariáš 12:12...rod zvlášť: rod domu Davidova zvlášť a jejich ženy zvlášť; rod Nátanova domu zvlášť a jejich ženy zvlášť;...
Zachariáš 12:13...ženy zvlášť; rod domu Levi zvlášť a jejich ženy zvlášť; rod domu Šimei zvlášť a jejich ženy zvlášť i...
Zachariáš 12:14...i všechny ostatní rody každý zvlášť a jejich ženy zvlášť. V onen den vytryskne domu Davidovu a...
Zachariáš 14:2...Jeruzalém. Město bude dobyto, domy vypleněnyženy znásilněny. Polovina města půjde do vyhnanství, zbytek...
Matouš 5:28...říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, s zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tvé...
Matouš 9:20...a jeho učedníci také. Náhle se zezadu přiblížila žena, která dvanáct let trpěla krvácením, a dotkla se cípu...
Matouš 9:37...ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proste Pána žně, ...
Matouš 9:38...málo. Proste Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň." Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc...
Matouš 11:11...tvou cestu před tebou.' Amen, říkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele, ale kdo je...
Matouš 13:33..."Nebeské království je jako kvas, který žena vzala a zadělala do tří měřic mouky, nakonec...
Matouš 13:39...zlého. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábelžeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy...
Matouš 14:21... Jedlo tam tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě žen a dětí. Hned potom přiměl učedníky, nastoupí na loď...
Matouš 15:22...se do okolí Týru a Sidonu. Jedna kananejská žena z toho kraje šla za ním a křičela: "Pane, Synu Davidův...
Matouš 15:28...ze stolu svých pánů." "Jak velikou máš víruženo!" odpověděl na to Ježíš. " se ti stane, jak...
Matouš 15:38...košů. Jedlo tam tehdy čtyři tisíce mužů kromě žen a dětí. A když propustil zástupy, nastoupil na loď a...
Matouš 18:25...zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím aby se zaplatil...
Matouš 19:4... "že Stvořitel je od počátkuučinil jako mužeženu' a řekl: ‚Proto muž opustí otce i matku, přilne ke své...
Matouš 19:10...si jinou, cizoloží." "Jestli je to mezi mužemženou takhle, je lepší se neženit!" řekli mu na to učedníci...
Matouš 22:24...a zeptali se ho: "Mistře, Mojžíš řekl, že když žena muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr,...
Matouš 22:25...potomka. U nás bylo sedm bratrů. První se oženil, ale zemřel bez potomků, a tak zanechal svou ženu...
Matouš 22:27...bratrem po sedmého. Nakonec pak zemřela i ta žena. Kdo z těch sedmi ji tedy bude mít za manželku, ...
Matouš 26:7...v domě Šimona Malomocného, přistoupila k němu žena s alabastrovou nádobkou velmi vzácné masti a vylila mu...
Matouš 26:10...a rozdat chudým!" Ježíš si toho všiml. "Proč tu ženu trápíte?" řekl jim. "Udělala pro něco krásného....
Matouš 26:12... ale vždycky mít nebudete. Když mi tato žena polila tělo mastí, připravila na pohřeb. Amen,...
Matouš 27:19...zášti.) Zatímco Pilát předsedal soudu, jeho žena mu poslala vzkaz: "Neměj nic do činění s tím...
Matouš 27:55...to byl Boží Syn!" Zpovzdálí přihlíželo mnoho žen, které Ježíše doprovázely z Galileje a pomáhaly mu....
Matouš 28:5...a zůstali jako mrtví. "Nebojte se," řekl anděl ženám. "Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není tu, vstal...
Matouš 28:11... jdou do Galileje. Tam spatří." Zatímco ženy odcházely, někteří ze stráže dorazili do města a...
Marek 4:29...dozraje, ihned se chopí srpu, protože nastala žeň." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království? Jakým...
Marek 5:25...šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct let krvácela. Mnoho vytrpěla od...
Marek 5:33...ale rozhlížel, aby viděl, kdo to udělal. Když ta žena poznala, co se s stalo, přistoupila, v posvátné...
Marek 7:25...to utajit. Hned se totiž o něm doslechla jedna žena, která měla dcerku s nečistým duchem. Přišla, padla mu...
Marek 7:26...mu k nohám a prosila ho, aby z její dcery vyhnal démona. Ta žena byla Řekyně, rodem Syroféničanka, a...
Marek 10:6...počátku stvoření je ale Bůhučinil jako mužeženu'. ‚Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke...
Marek 10:12...a vezme si jinou, cizoloží proti . Také žena, která opustí svého muže a vdá se za jiného, cizoloží...
Marek 12:19...ptali se ho: "Mistře, Mojžíš nám napsal, že když žena muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr,...
Marek 12:22...nezanechal potomka. Nakonec pak zemřela i ta žena. tedy při vzkříšení vstanou z mrtvých, kdo z nich...
Marek 12:44...Všichni totiž dávali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla, celé své...
Marek 14:3...a stoloval v domě Šimona Malomocného, přišla žena s alabastrovou nádobkou velmi drahé masti z pravého...
Marek 15:40..."Ten člověk byl opravdu Boží Syn!" Byly tam také ženy, které přihlížely zpovzdálí; mezi nimi i Marie...
Lukáš 1:42...svatým a hlasitě zvolala: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna! Jaká čest, že ke mně...
Lukáš 4:29...v synagoze slyšeli, popadla zuřivost. Vstalihnali ho ven z města na okraj hory, na níž bylo jejich...
Lukáš 7:28...tvou cestu před tebou.' Říkám vám, že žádné ženě se nenarodil nikdo větší než Jan, ale kdo je nejmenší...
Lukáš 7:39...si: "Kdyby to byl prorok, věděl by, co je to za ženu, která se ho dotýká. Copak neví, jaká je to...
Lukáš 7:44...Šimon. "Správně," řekl Ježíš. Otočil se k  ženě a zeptal se Šimona: "Vidíš tu ženu? Když jsem přišel...
Lukáš 7:50...to vůbec je, že i hříchy odpouští?" On ale  ženě řekl: "Tvá víra zachránila. Jdi v pokoji." Potom...
Lukáš 8:2... Bylo s ním jeho Dvanáct a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie...
Lukáš 8:29...v okovech, ale on ta pouta trhal a býval démonem hnán do pouště.) "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho Ježíš....
Lukáš 8:43...a davy ho tiskly ze všech stran. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením. Utratila...
Lukáš 8:47...dotknout. Cítil jsem, jak ze vyšla moc." Žena viděla, že se to neutají. S rozechvěním přistoupila,...
Lukáš 10:2...města a místa, kam měl sám přijít. Řekl jim: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně,...
Lukáš 10:38...do jedné vesnice, kde ho k sobě přijala jistá žena jménem Marta. Její sestra Marie se posadila k Pánovým...
Lukáš 11:27...bude hůře než na začátku." Během jeho řeči jedna žena ze zástupu vykřikla: "Blaze lůnu, které nosilo, a...
Lukáš 13:11...pak učil v jedné synagoze. A hle, byla tam žena postižená osmnáct let duchem nemoci; byla sehnutá...
Lukáš 13:12... Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji k sobě. "Ženo, tvá nemoc je pryč," řekl . Vložil na ni ruce, a ona...
Lukáš 13:21...království?" opakoval. "Je podobné kvasu, který žena vzala a zadělala do tří měřic mouky, nakonec...
Lukáš 14:26...mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matceženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním...
Lukáš 15:8... kteří pokání nepotřebují." "Kdyby nějaká žena měla deset mincí a jednu minci ztratila, nerozsvítí...
Lukáš 17:32...na poli, se nevrací zpět. Pamatujte na Lotovu ženu! Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí....
Lukáš 18:29...Ježíš, "že není nikdo, kdo by opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti kvůli Božímu...
Lukáš 20:28...se ho: "Mistře, Mojžíš nám napsal, že když žena muž zemře bezdětný, si jeho ženu vzít jeho bratr,...
Lukáš 20:32...aniž by zanechali děti. Nakonec pak zemřela i ta žena. Kdo z nich ji tedy bude mít za manželku, přijde...
Lukáš 21:4...totiž přispívali ze svého nadbytku, ale tato žena dala ze svého nedostatku všechno, co měla - celé své...
Lukáš 22:57...také s ním." On to ale zapřel: " ho neznámženo!" Po chvilce si ho všiml jiný a řekl: "Ty jsi také...
Lukáš 23:27...Ježíšem. Šlo za ním veliké množství lidu i mnoho žen, které nad ním plakaly a naříkaly. Ježíš se k nim...
Lukáš 23:49...prsou a odcházeli pryč. Všichni jeho přátelé, i ženy, které ho doprovázely z Galileje, stáli opodál a...
Lukáš 23:55...a blížil se začátek soboty. Přidaly se k němuženy, které s Ježíšem přišly z Galileje. Viděly hrob i to,...
Lukáš 24:1...připravené vonné masti a vydaly se s dalšími ženami ke hrobu. Našly však kámen odvalený od hrobu...
Lukáš 24:5...nimi stanuli dva muži v zářícím rouchu. Vylekané ženy sklonily tváře k zemi, ale oni jim řekli: "Proč...
Lukáš 24:22...stalo. Také nás překvapily některé z našich žen. Ráno byly u hrobu a nenašly jeho tělo. Pak přišly a...
Lukáš 24:24...našich šli ke hrobu a našli všechno tak, jak to ženy vyprávěly, ale jeho neviděli." Tehdy jim řekl: "Jak...
Jan 2:4...víno, Ježíšova matka mu řekla: "Nemají víno." "Ženo, co ode chceš?" odpověděl Ježíš. " chvíle...
Jan 4:7... se u posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal: "Dej...
Jan 4:9...totiž odešli do města nakoupit jídlo.) Samařská žena se ho zeptala: "Jak to, že ty, Žid, žádáš ,...
Jan 4:11..." "Pane, nemáš ani, čím bys čerpal," namítla žena, "a studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi...
Jan 4:15...k věčnému životu." "Pane, dej mi tu vodu," řekla žena, " nežízním a nemusím sem chodit čerpat." "Jdi,...
Jan 4:17...sem," řekl Ježíš. "Nemám muže," odpověděla žena. "To jsi řekla pravdu, že nemáš muže," řekl Ježíš....
Jan 4:19..." "Pane, vidím, že jsi prorok," odpověděla žena. "Naši otcové uctívali Boha na této hoře, vy ale...
Jan 4:21... že místo, kde se uctívat, je v Jeruzalémě." "Ženo," řekl Ježíš, "věř mi, že přichází chvíle, kdy...
Jan 4:25...uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě." Žena odpověděla: "Vím, že přijde Mesiáš" (který je nazýván...
Jan 4:27...přišli jeho učedníci. Překvapilo je, že mluví se ženou, ale žádný neřekl: "Co chceš?" anebo: "Proč s ...
Jan 4:28..."Co chceš?" anebo: "Proč s mluvíš?" Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem:...
Jan 4:39...jste vstoupili do jejich práce." Díky slovům  ženy, která svědčila: "Řekl mi všechno, co jsem udělala," v...
Jan 4:42...jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více.  ženě pak řekli: " nevěříme jen díky tvým slovům; sami...
Jan 8:3...učil je. Znalci Písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed...
Jan 8:4... Postavili ji doprostřed se slovy: "Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám...
Jan 8:9...nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se :...
Jan 8:10...zvedl a zeptal se : "Kde jsou tvoji žalobciženo? Nikdo neodsoudil?" "Nikdo, Pane," odpověděla. "Ani...
Jan 16:21...trápit, ale vaše úzkost se obrátí v radost. Když žena rodí, zakouší úzkost, protože přišla její chvilka....
Jan 19:26...kterého miloval, jak tam stojí, řekl své matce: "Ženo, hle, tvůj syn." Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá...
Jan 20:13...jednoho u hlavy a druhého u nohou. "Proč pláčešženo?" zeptali se . "Vzali mého Pána a nevím, kam ho dali...
Jan 20:15...(nevěděla ale, že je to on). "Proč pláčešženo?" zeptal se Ježíš. "Koho hledáš?" V domnění, že je...
Skutky 1:14...svorně setrvávali v modlitbách společněženami i s Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci. V ...
Skutky 5:7... Asi po třech hodinách pak přišla i jeho žena, která nevěděla, co se stalo. Petr řekl: "Pověz mi,...
Skutky 5:14... ale lid si jich velmi vážil. Množství mužůžen se přidávalo k Pánu a věřících stále přibývalo. Dokonce...
Skutky 8:3...církev. Vcházel do domů, odvlékal mužeženy a zavíral je do vězení. Ti, kdo se rozprchli, ovšem...
Skutky 8:12...a o jménu Ježíše Krista, dávali se mužiženy pokřtít. Uvěřil dokonce i sám Šimon a po svém křtu se...
Skutky 9:2...synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat přívržence Cesty - jak muže, tak ženy - a přivést je v...
Skutky 13:50...kraji. Židovští vůdci ale poštvali bohabojné a žené ženy i přední muže města, aby proti Pavlovi a...
Skutky 16:13...se modlit. Posadili jsme se tam a mluviliženám, které se tam shromáždily. Naslouchala nám také jedna...
Skutky 16:14... Naslouchala nám také jedna bohabojná žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir....
Skutky 17:4...množství bohabojných Řeků i nemálo předních žen. Ostatních Židů se ale zmocnila žárlivost. Sehnali...
Skutky 17:12... Mnozí z nich pak uvěřili, stejně jako nemálo žených řeckých žen a mužů. Když se ale Židé z Tesaloniky...
Skutky 17:34...a uvěřili; mimo jiné i Dionýsios Areopagitažena jménem Damaris a ještě další. Potom se Pavel vydal z...
Skutky 19:29...Město zachvátil zmatek. Všichni se společně hnali do divadla a vlekli s sebou Pavlovy společníky na...
Skutky 21:5...týdnu měli pokračovat v cestě, všichni nás i s ženami a dětmi vyprovodili za město, kde jsme na břehu...
Skutky 22:4...pronásledoval k smrti. Zatýkal jsem mužeženy a dával je do vězení, jak může dosvědčit i velekněz a...
Římanům 1:26...Amen. Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnily přirozené obcování za to, které je proti...
Římanům 1:27... Stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají...
1. Korintským 7:1...jak jste psali: "Pro muže je lepší obejít se bez ženy" - budiž, ale abyste se vyvarovali smilstva, ...
1. Korintským 7:2...smilstva, každý muž manželku a každá žena manžela. Muž své ženě plní manželskou povinnost,...
1. Korintským 7:3...muž manželku a každá žena manžela. Muž své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži...
1. Korintským 7:13... ji neopouští. Stejně tak, má-li některá žena nevěřícího manžela a ten je ochoten s zůstat, ho...
1. Korintským 7:14... Nevěřící manžel je totiž posvěcen svou ženou; stejně tak nevěřící manželka je posvěcena svým...
1. Korintským 7:16...vázáni. Bůh vás povolal k pokoji. Copak víšženo, zda zachráníš manžela? Copak víš, muži, zda zachráníš...
1. Korintským 7:27...se o rozvod. Jsi rozveden? Nesnaž se najít ženu. I když se ale oženíš anebo když se dívka vdá, není to...
1. Korintským 7:33...stará o věci svého Pána, aby se líbil Pánu, ale žena se stará o věci světa, aby se líbil své ženě, a tak...
1. Korintským 7:34...se líbil své ženě, a tak je rozpolcen. Nevdaná žena a svobodná dívka se stará o věci svého Pána, aby byla...
1. Korintským 7:39... dělá dobře, a kdo se nežení, dělá ještě lépeŽena je vázána zákonem, dokud její muž žije. Pokud její muž...
1. Korintským 11:3... že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh. Každý muž, který se...
1. Korintským 11:5...Tomu, který je mu hlavou. Stejně tak každá žena, která se modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavou,...
1. Korintským 11:6...to úplně stejné, jako kdyby se oholila. Pokud se žena nechce zahalovat, pak se rovnou ostříhá. Pokud se...
1. Korintským 11:7...zahalovat hlavu, neboť je obrazem a slávou BožíŽena je ale slávou svého muže. Muž přece nebyl stvořen z...
1. Korintským 11:8...ale slávou svého muže. Muž přece nebyl stvořenženy, ale žena z muže. Muž také nebyl stvořen kvůli ženě,...
1. Korintským 11:9... ale žena z muže. Muž také nebyl stvořen kvůli ženě, ale žena kvůli muži. Proto si žena zahaluje hlavu...
1. Korintským 11:10...kvůli ženě, ale žena kvůli muži. Proto si žena zahaluje hlavu na znamení autority kvůli andělům. V...
1. Korintským 11:11...autority kvůli andělům. V Pánu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy. Vždyť jako je žena z muže,...
1. Korintským 11:12...žena bez muže ani muž bez ženy. Vždyť jako je žena z muže, tak je zas muž skrze ženu - a všechno společně...
1. Korintským 11:13...je z Boha. Posuďte sami: je vhodné, aby se žena modlila k Bohu nezahalená? Copak vás neučí sama...
1. Korintským 11:15... že pro muže jsou dlouhé vlasy ostudou? Pro ženu jsou však dlouhé vlasy slávou; jsou totiž dány jako...
1. Korintským 14:34...je tomu všude, kde se shromažďují svatí. (Vaše ženy při shromážděních zůstávají tiše. Nemají povídat,...
1. Korintským 14:35...doma svých manželů. Je to přece ostuda, když žena při shromáždění povídá.) Vyšlo snad Boží slovo od vás?...
Galatským 3:28...je Žid nebo Řek, otrok nebo svobodný, muž nebo žena - všichni jste jedno v Kristu Ježíši. A když jste...
Galatským 4:4...čas naplnil, Bůh poslal svého Syna, narozenéhoženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod...
Galatským 4:24...ze svobodné skrze zaslíbení. Je to jinotaj; ty ženy jsou dvě smlouvy. Jedna je z hory Sinaj a tak jako...
Efeským 5:23...se svým mužům jako Pánu. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve, která je jeho tělem a...
Efeským 5:25...vždy poddávají svým mužům. Muži, milujte své ženy, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za...
Efeským 5:28...a bez úhony. Stejně tak musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje...
Efeským 5:33...z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena svého manžela v úctě. Děti, poslouchejte své...
Filipským 3:12...bych toho dosáhl anebo byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl...
Filipským 3:14...za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnouŽenu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání...
Koloským 3:18...jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něj Bohu OtciŽeny, poddávejte se svým mužům, jak se v Pánu sluší. Muži,...
Koloským 3:19...mužům, jak se v Pánu sluší. Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí. Děti, poslouchejte vždy své...
1. Timoteus 2:9...ve svatosti, bez hněvu a dohadování. Pokud jdeženy, se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumně, ne...
1. Timoteus 2:10...róbami, ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti. Žena přijímá...
1. Timoteus 2:11...se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnostiŽena přijímá vyučování tiše a s veškerou poslušností....
1. Timoteus 2:12...tiše a s veškerou poslušností. Nestrpím, aby žena poučovala nebo sekýrovala manžela. je raději tiše,...
1. Timoteus 2:14... A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho žena byla svedena a padla do hříchu. V jejím mateřství je...
1. Timoteus 3:11... a když se osvědčí, potom slouží. Jejich ženy jsou právě tak ušlechtilé, ne klevetivé, ale...
1. Timoteus 5:2...mu jako otci, mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, ve vší čistotě....
Titus 2:3...zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Také starší ženy se chovají, jak se sluší na svaté: nepomlouvají...
Titus 2:4...opilství, ale jsou vzorem dobroty. učí mladé ženy milovat své muže a děti, být zdrženlivé a cudné,...
Židům 11:35...v boji a obraceli na útěk vojska cizincůŽenám se jejich mrtví vraceli vzkříšení. Jiní šli na...
1. Petr 3:1...se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší. Vyženy, se podřizujte svým manželům. Někteří z nich odmítají...
1. Petr 3:5...velmi vzácný. Tuto krásu mívaly kdysi ony svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým manželům,...
Zjevení 2:20...dřívějších. Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla...
Zjevení 9:8...byly jako tváře lidí. Měly vlasy jako vlasy žen a jejich zuby byly jako lví. Také měly pancíře jako...
Zjevení 12:1...krupobití. Na nebi se ukázalo veliké znamenížena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla...
Zjevení 12:4...a svrhl je na zem. Tento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho...
Zjevení 12:6... byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu. A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo,...
Zjevení 12:13... že málo času." Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat tu ženu, která porodila...
Zjevení 12:14...pronásledovat tu ženu, která porodila toho mužeŽena však dostala dvě mocná orlí křídla, aby před tím hadem...
Zjevení 12:15...a půl času. Had ze své tlamy vychrlil za tou ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proud. Země však ženě...
Zjevení 12:16...vodu jako řeku, aby ji strhl proud. Země však ženě pomohla: otevřela ústa a pohltila řeku, kterou ze své...
Zjevení 12:17...ze své tlamy vychrlil drak. Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího...
Zjevení 14:4...ze země. To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, neboť jsou panicové. To jsou ti, kteří následují...
Zjevení 17:3...A odnesl v Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a...
Zjevení 17:4...jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů. Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem,...
Zjevení 17:6...NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ. Takto jsem viděl tu ženu opilou krví svatých a krví Ježíšových mučedníků. Když...
Zjevení 17:7...divíš?" řekl mi anděl. " ti povím tajemství  ženy i šelmy, která ji nese, jež sedm hlav a deset rohů....
Zjevení 17:9...mysli: Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí. Je také sedm králů. Pět jich padlo, jeden je a...
Zjevení 17:18...království šelmě, dokud se nenaplní Boží slovaŽena, kterou jsi spatřil, je to veliké město, které kraluje...

Slova obsahující ženu: doženu (1) nevyženu (4) oženu (1) poženu (5) přiženu (1) rozeženu (1) vyženu (13) zaženu (4) ženu (131)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |