Ženou

Hledám pøesnì 'ženou'. Nalezeno 60 veršù. Další varianty: ženy (200) ženu (131) ženou (62) ženo (11) ženě (37) žene (9) ženami (18) ženám (13) žena (212) žeň (9) žen (48) hnát (1) hnány (1) hnán (1) hnali (9) hnala (1) hnal (4)
Genesis 3:15...prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebouženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a...
Genesis 4:1...cestu ke stromu života. Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla:...
Genesis 4:17...Nód na východ od Edenu. Kain se miloval se svou ženou a ta počala a porodila Chanocha. Postavil město a...
Genesis 4:25...Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest...
Genesis 20:12...mého otce, ale ne matky, a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu...
Genesis 24:67...matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji miloval. Tak Izák našel útěchu po smrti své...
Genesis 26:8...z okna a uviděl, jak se Izák mazlí se svou ženou Rebekou. Abimelech si tedy Izáka zavolal a řekl:...
Genesis 26:10...nám to udělal? Někdo z lidu mohl snadno s tvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl vinu!" Potom Abimelech...
Leviticus 15:18...nečisté do večera. Když bude muž spát se ženou a vyjde z něj semeno, oba se omyjí vodou a budou...
Leviticus 18:17...bratra. Zostudil bys svého bratra! Neobcuj se ženou a její dcerou. Neber si ani její vnučku, abys s ...
Leviticus 18:19...obcoval s tou druhou. Nesmíš pohlavně obcovat se ženou během nečistoty jejího krvácení. Nesmíš obcovat s...
Leviticus 18:22... jsem Hospodin. Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je to ohavnost! Nesmíš obcovat se žádným zvířetem, a...
Leviticus 20:13...padne na ! Kdokoli by obcoval s mužem jako se ženou, oba spáchali ohavnost. Musejí zemřít - jejich krev...
Leviticus 20:18...sestrou - ponese za to vinu. Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s , takový obnažil...
Leviticus 21:7...pokrm svého Boha; proto jsou svatí. Nesmí se oženit s nevěstkou ani se zneuctěnou nebo zapuzenou ženou,...
Leviticus 21:14...se jen s pannou. Nesmí se oženit s žádnou ovdovělou, zapuzenou či zneuctěnou ženou...
Deuteronomium 20:7...ovoce neokusil někdo jiný. Kdo se zasnoubil se ženou, ale ještě si ji nevzal? se vrátí domů, aby snad...
Deuteronomium 21:13...s spojíš a staneš se jejím mužem a ona tvou ženou. Pokud se ti však znelíbí, propustíš ji na svobodu....
Deuteronomium 22:22...ze svého středu zlo! Když někdo bude přistižen, jak spí s vdanou ženou, oba zemřou - muž, který s...
Deuteronomium 28:30...a nebude, kdo by zachránil. Zasnoubíš seženou a jiný muž ji zneuctí; postavíš si dům, a nebudeš v...
Soudců 13:11...předtím navštívil!" Manoach vstal a šel za svou ženou. Když došel k onomu muži, zeptal se ho: "Ty jsi ten...
Soudců 14:7... Samson šel dál do Timny, promluvil s tou ženou a líbila se mu. Po nějaké době tam šel znovu, aby si...
Soudců 14:10...ze lví zdechliny. Jeho otec pak zašel za tou ženou, zatímco Samson chystal hostinu, jak se na ženicha...
Soudců 15:1...době pšeničné sklizně, šel Samson navštívit svou ženu a nesl kůzle. "Jdu za svou ženou do ložnice," řekl....
Růt 4:13...Judovi!" Boáz si tedy Rút vzal a stala se jeho ženou. Miloval se s a Hospodin dal, že počala a porodila...
1. Samuel 1:19...se zpátky domů do Rámy. Elkána se pak se svou ženou Hanou miloval a Hospodin na ni nezapomněl. Než se rok...
1. Samuel 2:20...se svým mužem přinést výroční oběť. Elí žehnal Elkánovi i jeho ženě se slovy: "Kéž Hospodin , abys...
1. Samuel 25:42...odešla s Davidovými posly a stala se jeho ženou. David si vzal také Achinoam z Jizreelu a obě byly...
1. Samuel 28:8...do jiných šatů, vydal se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím skrze duchy," požádal ji, "a...
2. Samuel 11:27...a nechal si ji přivést domů. Stala se jeho ženou a porodila mu syna. To, co David provedl, ale bylo v...
2. Samuel 17:20...nic poznat. Abšalomovi služebníci přišli za ženou do domu a ptali se: "Kde je Achimaac a Jonatan?" "...
2. Královská 22:14... Šafan i Asajáš tedy šli za prorokyní Chuldouženou Šaluma, syna Tikvy, syna Charchasova, strážce rouch....
1. Letopisů 2:18...Jeter Izmaelský. Káleb, syn Checronův, se svou ženou Azubou zplodil Jeriot. Toto jsou její synové: Jeter,...
1. Letopisů 2:24... Po Checronově smrti se Káleb spojil se ženou svého otce Efratou, a ta mu porodila Ašchura, otce...
1. Letopisů 7:23...ho přišli utěšovat. Potom se miloval se svou ženou, ta počala, porodila syna a on mu dal jméno Beria,...
1. Letopisů 8:9... narodili se mu v moábském kraji synové. Se svou ženou Chodeší zplodil Jobaba, Cibju, Mešu, Malkama, Jeuca,...
1. Letopisů 8:29... V Gibeonu bydlel otec Gibeonu Jehiel se svojí ženou jménem Maaka. Jejich prvorozený byl Abdon, dále Cur,...
Job 31:9...vykořeněny! Jestli jsem se v srdci dal něčí ženou svést, jestli jsem číhal u dveří přítele - pak ...
Přísloví 2:16...a jejichž kroky z cesty scházejí. Před cizí ženou moudrost zachrání , před vábivými slovy svůdkyně,...
Přísloví 6:24...poučné domluvy jsou cesta k životu. Před špatnou ženou budou chránit, před lichotným jazykem svůdkyně....
Přísloví 6:29... aniž si spálí chodidla? Stejně tak ten, kdoženou bližního spí - kdo se dotkne, trestu neujde!...
Přísloví 7:5...nazvi svou příbuznou. Bude chránit před cizí ženou, před svůdnicí a její řečí vábivou. Jednou jsem z...
Přísloví 21:9...stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům. Darebák tíhne ke zlu celou svou duší,...
Přísloví 21:19...Lepší je bydlet někde v pustině než s hašteřivou ženou hádat se. Moudrý doma olej a vzácné poklady, tupec...
Přísloví 25:24...stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům. Chladivá voda pro hrdlo vyprahlé je dobrá...
Kazatel 9:9... nikdy nechybí. Užívej život se svou milovanou ženou po všechny marné dny svého života, jenž ti byl...
Izaiáš 5:11...míru zrna. Běda těm, kdo ráno vstávají a hned se ženou za pitím, kdo vysedávají dlouho do noci, než se vínem...
Jeremiáš 6:23...a soucit neznají, burácejí jak mořské vlnyženou se na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje,...
Jeremiáš 50:42...a soucit neznají, burácejí jako mořské vlnyženou se na koních. Jak jeden muž jsou sšikovaní do boje,...
Ezechiel 44:22... nesmí žádný z kněží pít víno. Nesmějí se oženit s vdovou ani zapuzenou ženou; mohou si vzít jen pannu...
Micheáš 7:5...ani příteli, chraň se svá ústa otevřít i před ženou, co máš v náručí! Syn pohrdá svým otcem, dcera se...
Nahum 2:5...hotoví, kdy se les kopí zavlní. Vozy se zběsile ženou v ulicích, řítí se přes náměstí, podobají se...
Abakuk 1:8... Jejich jízda uhání střemhlav, jejich jezdci se ženou zdaleka, letí jak orel, jako když kořist napadá....
Matouš 18:25...zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl, a tím aby se zaplatil...
Matouš 19:10...si jinou, cizoloží." "Jestli je to mezi mužemženou takhle, je lepší se neženit!" řekli mu na to učedníci...
Jan 4:27...přišli jeho učedníci. Překvapilo je, že mluví se ženou, ale žádný neřekl: "Co chceš?" anebo: "Proč s ...
Jan 8:9...nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se :...
Římanům 1:27... Stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají...
1. Korintským 7:14... Nevěřící manžel je totiž posvěcen svou ženou; stejně tak nevěřící manželka je posvěcena svým...
Zjevení 12:15...a půl času. Had ze své tlamy vychrlil za tou ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proud. Země však ženě...

Slova obsahující ženou: napřaženou (3) nezaženou (1) obnaženou (2) položenou (1) poženou (2) předloženou (1) přistiženou (1) uloženou (1) vyženou (2) vztaženou (13) zaslouženou (1) zdviženou (2) zkaženou (1) ženou (62)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |