Ženili

Hledám varianty 'ženili' [ ženit (4) ženili (4) žení (5) ženě (37) žeň (9) ]. Nalezeno 58 veršù.
Genesis 3:1... která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v...
Genesis 3:4...se ho nedotýkejte, jinak zemřete.'" Na to had ženě řekl: "Určitě nezemřete! Bůh ale , že jakmile pojíte...
Genesis 3:13...jsem jedl." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla....
Genesis 3:16... On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu." Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti...
Genesis 3:20...jsi a v prach se obrátíš!" Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech...
Genesis 3:21...všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl:...
Genesis 8:22... Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setbažeň, chlad a horko, léto, zima ani noc a den." Bůh tehdy...
Genesis 12:11...hlad. Cestou, když se blížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj: "Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena. ...
Genesis 20:3...Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného...
Genesis 20:11...místě určitě chybí Boží bázeň; třeba kvůli  ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu sestra. Je...
Leviticus 12:7...bude očištěna od svého krvácení. Toto je zákonženě, která porodila chlapce nebo dívku. Nemůže-li si...
Leviticus 15:33...majícím výron semene, který jej znečišťuje, a o ženě při jejím krvácení. Platí pro každého, kdo trpí...
Numeri 5:24...je do hořké vody. Hořkou vodu prokletí  ženě vypít, aby se v obrátila v hořkost. Potom kněz...
Numeri 5:26...díl a nechá jej dýmat na oltáři. Potom  ženě vypít tu vodu. Pokud se poskvrnila a dopustila se vůči...
Numeri 12:1...pak s Áronem pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženě, kterou si vzal: "Vzal si za ženu Kúšanku!" Říkali...
Soudců 13:3... Jeho žena byla neplodná a neměla děti.  ženě se ukázal Hospodinův anděl a řekl : "Hle, byla jsi...
Soudců 13:22...byl Hospodinův anděl. "Určitě zemřeme!" řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin chtěl...
Soudců 14:3...ani v celém našem lidu? Proč by ses chodil ženit k těm neobřezaným Filištínům?" "Tuhle chci,"...
1. Samuel 1:4... Vždy, když přišel čas oběti, Elkána dal své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám porce masa, ale...
1. Samuel 2:20...přinést výroční oběť. Elí žehnal Elkánovi i jeho ženě se slovy: "Kéž Hospodin , abys měl s touto ženou...
1. Samuel 25:14...z Nábalových mládenců mezitím řekl Nábalově ženě Abigail: "Víš, že David poslal z pouště k našemu...
2. Samuel 3:8...rukou. A ty dnes budeš obviňovat kvůli téhle ženě? Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se k...
1. Královská 3:27..."Nezabíjejte ho! Dejte to živé dítě první ženě - to je jeho matka." Když se v celém Izraeli doslechli...
1. Královská 14:2...Jeroboámův syn Abiáš. Jeroboám řekl své ženě: "Jdi, převlékni se, aby nepoznali, že jsi moje žena,...
2. Královská 4:24... Osedlala oslici a svému mládenci řekla: "Jen ji žeň! Kvůli mně nezpomaluj, dokud ti neřeknu." A tak jela,...
2. Královská 8:1...dav ho v bráně ušlapal k smrti. Elíša řekl  ženě, jejíhož syna vzkřísil: "Ihned se s celou rodinou...
Ezdráš 9:2...a Emorejců. Přejímají jejich ohavnostižení sebe i své syny s jejich dcerami. Svaté símě se mísí s...
Ezdráš 10:2..."Zradili jsme svého Boha, když jsme se ženili s cizinkami z okolních národů. Přesto však Izrael...
Nehemiáš 10:31...do cizích národů a s jejich dcerami nebudeme ženit své syny. Když k nám z okolních národů přivezou zboží...
Nehemiáš 13:27...takovou hanebnost, zrazovali našeho Bohaženili se s cizinkami!" Jeden ze synů Jojady, syna...
Ester 6:13...a s hlavou zahalenou. Když Haman vypravoval své ženě Zereš a všem přátelům, co všechno ho postihlo,...
Přísloví 5:20...věčně utápěj! Proč by ses, synu, utápěl v cizí ženě, proč bys měl spočívat v náručí svůdkyně? Hospodin...
Izaiáš 45:10...Běda tomu, kdo říká otci: "Cos to zplodil?" A ženě: "Na cos měla bolesti?" Toto praví Hospodin, Izraelův...
Izaiáš 62:5... tvá země znovu bude manželkou! Jako se mládenec žení s pannou, tak se tvůj Stavitel ožení s tebou;...
Ezechiel 18:6...svého bližního nezneuctí, nepřiblíží seženě, dokud krvácí, nikomu nechce ublížit, vrací dlužníkovi...
Ozeáš 6:11... poskvrňuje se Izrael. Ale i tebe, Judo, čeká žeň. Kdykoli úděl svého lidu obrátím, kdykoli Izraele...
Malachiáš 2:11...poskvrňuje svatyni, kterou Hospodin miluje, a žení se s dcerou cizího boha. Hospodin vyhladí z...
Matouš 9:37...ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proste Pána žně, ...
Matouš 9:38...málo. Proste Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň." Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc...
Matouš 11:11...tvou cestu před tebou.' Amen, říkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele, ale kdo je...
Matouš 13:39...zlého. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábelžeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy...
Matouš 24:38... Stejně jako ve dnech před potopou jedli a piliženili se a vdávaly se do dne, kdy Noe vešel do archy, a...
Marek 4:29...dozraje, ihned se chopí srpu, protože nastala žeň." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království? Jakým...
Marek 12:25...Boží moc? lidé vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi. A ohledně...
Lukáš 7:28...tvou cestu před tebou.' Říkám vám, že žádné ženě se nenarodil nikdo větší než Jan, ale kdo je nejmenší...
Lukáš 7:44...Šimon. "Správně," řekl Ježíš. Otočil se k  ženě a zeptal se Šimona: "Vidíš tu ženu? Když jsem přišel...
Lukáš 7:50...to vůbec je, že i hříchy odpouští?" On ale  ženě řekl: "Tvá víra zachránila. Jdi v pokoji." Potom...
Lukáš 10:2...města a místa, kam měl sám přijít. Řekl jim: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně,...
Lukáš 14:26...mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matceženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním...
Lukáš 17:27... tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a piliženili se a vdávaly se do dne, kdy Noe vešel do archy....
Lukáš 20:34...Ježíš jim odpověděl: "Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku...
Lukáš 20:35...příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se ale ženit a vdávat nebudou. Také nebudou moci zemřít - budou...
Jan 4:42...jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více.  ženě pak řekli: " nevěříme jen díky tvým slovům; sami...
1. Korintským 7:3...muž manželku a každá žena manžela. Muž své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži...
1. Korintským 7:33...ženatý se stará o věci světa, aby se líbil své ženě, a tak je rozpolcen. Nevdaná žena a svobodná dívka se...
1. Korintským 7:38...dívku nevezme, je to v pořádku. Zkrátka, kdo se žení, dělá dobře, a kdo se nežení, dělá ještě lépe. Žena je...
1. Korintským 11:9... ale žena z muže. Muž také nebyl stvořen kvůli ženě, ale žena kvůli muži. Proto si žena zahaluje hlavu...
Zjevení 12:16...vodu jako řeku, aby ji strhl proud. Země však ženě pomohla: otevřela ústa a pohltila řeku, kterou ze své...

Slova obsahující ženili: oženili (3) ženili (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |