Žení

Hledám varianty 'žení' [ ženit (4) ženili (4) žení (5) ženě (37) žeň (9) ]. Nalezeno 58 veršù.
Genesis 3:1... která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v...
Genesis 3:4...se ho nedotýkejte, jinak zemřete.'" Na to had ženě řekl: "Určitě nezemřete! Bůh ale , že jakmile pojíte...
Genesis 3:13...jsem jedl." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla....
Genesis 3:16... On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu." Ženě řekl: "Rozmnožím útrapy tvého těhotenství, své děti...
Genesis 3:20...jsi a v prach se obrátíš!" Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech...
Genesis 3:21...všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl:...
Genesis 8:22... Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setbažeň, chlad a horko, léto, zima ani noc a den." Bůh tehdy...
Genesis 12:11...hlad. Cestou, když se blížil k Egyptu, řekl své ženě Saraj: "Pohleď, vím, jak překrásná jsi žena. ...
Genesis 20:3...Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného...
Genesis 20:11...místě určitě chybí Boží bázeň; třeba kvůli  ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu sestra. Je...
Leviticus 12:7...bude očištěna od svého krvácení. Toto je zákonženě, která porodila chlapce nebo dívku. Nemůže-li si...
Leviticus 15:33...majícím výron semene, který jej znečišťuje, a o ženě při jejím krvácení. Platí pro každého, kdo trpí...
Numeri 5:24...je do hořké vody. Hořkou vodu prokletí  ženě vypít, aby se v obrátila v hořkost. Potom kněz...
Numeri 5:26...díl a nechá jej dýmat na oltáři. Potom  ženě vypít tu vodu. Pokud se poskvrnila a dopustila se vůči...
Numeri 12:1...pak s Áronem pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženě, kterou si vzal: "Vzal si za ženu Kúšanku!" Říkali...
Soudců 13:3... Jeho žena byla neplodná a neměla děti.  ženě se ukázal Hospodinův anděl a řekl : "Hle, byla jsi...
Soudců 13:22...byl Hospodinův anděl. "Určitě zemřeme!" řekl své ženě. "Vždyť jsme viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin chtěl...
Soudců 14:3...ani v celém našem lidu? Proč by ses chodil ženit k těm neobřezaným Filištínům?" "Tuhle chci,"...
1. Samuel 1:4... Vždy, když přišel čas oběti, Elkána dal své ženě Penině i všem jejím synům a dcerám porce masa, ale...
1. Samuel 2:20...přinést výroční oběť. Elí žehnal Elkánovi i jeho ženě se slovy: "Kéž Hospodin , abys měl s touto ženou...
1. Samuel 25:14...z Nábalových mládenců mezitím řekl Nábalově ženě Abigail: "Víš, že David poslal z pouště k našemu...
2. Samuel 3:8...rukou. A ty dnes budeš obviňovat kvůli téhle ženě? Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se k...
1. Královská 3:27..."Nezabíjejte ho! Dejte to živé dítě první ženě - to je jeho matka." Když se v celém Izraeli doslechli...
1. Královská 14:2...Jeroboámův syn Abiáš. Jeroboám řekl své ženě: "Jdi, převlékni se, aby nepoznali, že jsi moje žena,...
2. Královská 4:24... Osedlala oslici a svému mládenci řekla: "Jen ji žeň! Kvůli mně nezpomaluj, dokud ti neřeknu." A tak jela,...
2. Královská 8:1...dav ho v bráně ušlapal k smrti. Elíša řekl  ženě, jejíhož syna vzkřísil: "Ihned se s celou rodinou...
Ezdráš 9:2...a Emorejců. Přejímají jejich ohavnostižení sebe i své syny s jejich dcerami. Svaté símě se mísí s...
Ezdráš 10:2..."Zradili jsme svého Boha, když jsme se ženili s cizinkami z okolních národů. Přesto však Izrael...
Nehemiáš 10:31...do cizích národů a s jejich dcerami nebudeme ženit své syny. Když k nám z okolních národů přivezou zboží...
Nehemiáš 13:27...takovou hanebnost, zrazovali našeho Bohaženili se s cizinkami!" Jeden ze synů Jojady, syna...
Ester 6:13...a s hlavou zahalenou. Když Haman vypravoval své ženě Zereš a všem přátelům, co všechno ho postihlo,...
Přísloví 5:20...věčně utápěj! Proč by ses, synu, utápěl v cizí ženě, proč bys měl spočívat v náručí svůdkyně? Hospodin...
Izaiáš 45:10...Běda tomu, kdo říká otci: "Cos to zplodil?" A ženě: "Na cos měla bolesti?" Toto praví Hospodin, Izraelův...
Izaiáš 62:5... tvá země znovu bude manželkou! Jako se mládenec žení s pannou, tak se tvůj Stavitel ožení s tebou;...
Ezechiel 18:6...svého bližního nezneuctí, nepřiblíží seženě, dokud krvácí, nikomu nechce ublížit, vrací dlužníkovi...
Ozeáš 6:11... poskvrňuje se Izrael. Ale i tebe, Judo, čeká žeň. Kdykoli úděl svého lidu obrátím, kdykoli Izraele...
Malachiáš 2:11...poskvrňuje svatyni, kterou Hospodin miluje, a žení se s dcerou cizího boha. Hospodin vyhladí z...
Matouš 9:37...ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proste Pána žně, ...
Matouš 9:38...málo. Proste Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň." Potom svolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc...
Matouš 11:11...tvou cestu před tebou.' Amen, říkám vám, žádné ženě se nenarodil nikdo nad Jana Křtitele, ale kdo je...
Matouš 13:39...zlého. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábelžeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy...
Matouš 24:38... Stejně jako ve dnech před potopou jedli a piliženili se a vdávaly se do dne, kdy Noe vešel do archy, a...
Marek 4:29...dozraje, ihned se chopí srpu, protože nastala žeň." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království? Jakým...
Marek 12:25...Boží moc? lidé vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi. A ohledně...
Lukáš 7:28...tvou cestu před tebou.' Říkám vám, že žádné ženě se nenarodil nikdo větší než Jan, ale kdo je nejmenší...
Lukáš 7:44...Šimon. "Správně," řekl Ježíš. Otočil se k  ženě a zeptal se Šimona: "Vidíš tu ženu? Když jsem přišel...
Lukáš 7:50...to vůbec je, že i hříchy odpouští?" On ale  ženě řekl: "Tvá víra zachránila. Jdi v pokoji." Potom...
Lukáš 10:2...města a místa, kam měl sám přijít. Řekl jim: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně,...
Lukáš 14:26...mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matceženě a dětech, bratrech a sestrách, a dokonce na vlastním...
Lukáš 17:27... tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a piliženili se a vdávaly se do dne, kdy Noe vešel do archy....
Lukáš 20:34...Ježíš jim odpověděl: "Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku...
Lukáš 20:35...příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se ale ženit a vdávat nebudou. Také nebudou moci zemřít - budou...
Jan 4:42...jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více.  ženě pak řekli: " nevěříme jen díky tvým slovům; sami...
1. Korintským 7:3...muž manželku a každá žena manžela. Muž své ženě plní manželskou povinnost, stejně jako žena svému muži...
1. Korintským 7:33...ženatý se stará o věci světa, aby se líbil své ženě, a tak je rozpolcen. Nevdaná žena a svobodná dívka se...
1. Korintským 7:38...dívku nevezme, je to v pořádku. Zkrátka, kdo se žení, dělá dobře, a kdo se nežení, dělá ještě lépe. Žena je...
1. Korintským 11:9... ale žena z muže. Muž také nebyl stvořen kvůli ženě, ale žena kvůli muži. Proto si žena zahaluje hlavu...
Zjevení 12:16...vodu jako řeku, aby ji strhl proud. Země však ženě pomohla: otevřela ústa a pohltila řeku, kterou ze své...

Slova obsahující žení: cizoložení (1) držení (1) ležení (2) nezkažení (1) nežení (2) obležení (5) obložení (6) odložení (1) opovržení (8) opovrženíhodný (1) opovržením (1) ožení (4) oženíš (1) položení (2) ponížení (12) porážení (3) postižení (1) pozdvižení (3) protržení (1) předložení (16) rozhlížení (1) složení (5) snažení (2) soužení (91) souženích (2) soužením (7) souženími (2) spřežení (9) spřežením (1) tažení (13) taženích (2) ublížení (2) uvážení (1) vážení (2) vytržení (11) zadlužení (1) založení (2) zavržení (1) zkažení (5) zmožení (1) zubožení (1) žení (5)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |