Železo

Hledám varianty 'železo' [ železy (2) železo (20) železem (9) železech (1) železa (17) ]. Nalezeny 43 verše.
Genesis 4:22... a to Tubal-kaina, mistra všech kovářů bronzuželeza. A Tubal-kainova sestra byla Naama. Lámech řekl svým...
Leviticus 26:19...způsobím, že nebe nad vámi bude jako železo a země pod vámi jako mosaz. Svou sílu spotřebujete...
Numeri 31:22...přikázal Mojžíšovi: Zlato, stříbro, bronzželezo, cín a olovo, vše, co snese oheň, přepálíte ohněm, a...
Deuteronomium 8:9...nebudeš mít nedostatek, do země, jejíž kamení je železo a z jejíchž hor budeš těžit měď. Tam budeš jíst do...
Deuteronomium 19:5...dříví, při kácení stromu se rozmáchne sekerouželezo sklouzne z topůrka a smrtelně zraní jeho druha, bude...
Deuteronomium 27:5... svému Bohu, oltář z kamenů neopracovaných železem. Hospodinu, svému Bohu, postavíš oltář z...
Deuteronomium 28:23...ti nad hlavou promění v bronz a země pod tebouželezo. Hospodin ti pro tvou zem místo deště prach; z...
Deuteronomium 33:25... je oblíben, své nohy smáčí olejem! Z železa a bronzu jsou tvé závory, po všechny své dny žij...
Jozue 8:31..."Oltář z netknutých kamenů, neopracovaných železem." Na něm pak přinesli zápalné oběti Hospodinu a...
Jozue 22:8...dobytka, se stříbrem a zlatem, s bronzemželezem a se spoustou vzácných oděvů. Rozdělte se o kořist...
2. Samuel 23:7...vyvržen bude, rukou se takového nikdo nedotkneželezo a tyč se na něj bere, oheň ho spálí tam, kde je! Zde...
1. Letopisů 22:3...ke stavbě Božího chrámu. Opatřil také spoustu železa na hřeby a vzpěry do křídel jeho brány. Opatřil...
1. Letopisů 22:14...talentů zlata a milion talentů stříbra, bronzuželeza tolik, že ani nejde zvážit, a také dřevo a kamení....
1. Letopisů 22:16...zkušené řemeslníky. Zlata, stříbra, bronzuželeza je bezpočet. Dej se tedy do práce. Hospodin buď s...
1. Letopisů 29:2...zlaté, stříbro pro stříbrné, bronz pro bronzovéželezo pro železné a dřevo pro dřevěné, onyx a jiné ozdobné...
1. Letopisů 29:7...stříbra, 18 000 talentů bronzu a 100 000 talentů železa. Kdokoli měl drahokamy, věnoval je do pokladnice...
2. Letopisů 2:6...by uměl pracovat se zlatem, stříbrem, bronzemželezem, se šarlatem, karmínem a modří a také dobře znal...
2. Letopisů 2:13... Umí pracovat se zlatem, stříbrem, bronzemželezem, s kamením i dřevem, se šarlatem, modří, kmentem i...
2. Letopisů 24:12...chrámu najímali kameníky, tesaře spolu s kováři železa i bronzu, aby opravovali Hospodinův chrám. Mistři...
Job 28:2... své naleziště, zlato místo, kde čistí seŽelezo lidé těží ze země a kámen taví v měď. Vytlačují tmu...
Job 41:19...zbytečné, stejně tak kopím, šípem či oštěpemŽelezo je pro něj slámě podobné, bronz považuje za dřevo...
Žalmy 105:18... Nohy měl sevřené v okovech, hrdlo uvězněnéželezech. Když se pak splnila jeho předpověď, když jej...
Žalmy 107:10... ve stínu smrti, ve svém neštěstí sevřeni železy, neboť se vzpírali výrokům Božím, záměry Nejvyššího...
Žalmy 149:8...aby svázali řetězy, jejich velmože aby sevřeli železy, zapsaný rozsudek aby nad nimi vykonali - to je ctí...
Přísloví 27:17...zkrotit vítr, do pravé ruky chce olej pochytatŽelezo se brousí železem, tak přítel brousí svého přítele....
Izaiáš 60:17...vykupitel. Místo bronzu přinesu ti zlato a místo železa stříbro; místo dřeva přinesu ti bronz a místo kamení...
Jeremiáš 6:28...to zatvrzelí buřiči, jako by byli z bronzu nebo železa; pomlouvají, kudy chodí, všichni jsou zvrhlost sama....
Jeremiáš 15:12...čase soužení. se snad ocel ze severu přerazit železem či bronzem? Vaše bohatství a vaše poklady nechám...
Jeremiáš 28:13...jsi jho ze dřeva, ale nahradil jsi ho jhem ze železa! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Na šíji...
Ezechiel 22:18...mi stala struska. Všichni jsou odpad mědi, cínuželeza a olova - struska oddělená v peci od stříbra. Nuže,...
Ezechiel 22:20...vás teď do Jeruzaléma. Jako se stříbro s mědíželezem, olovem a cínem hrne do pece, kde se taví...
Ezechiel 27:12...tvého bohatství; za tvé zboží nabízí stříbroželezo, olovo a cín. Řecko, Tubal i Mešek s tebou...
Ezechiel 27:19...nabízí výměnou za tvé zboží; platí i kovaným železem, kasií a skořicí. Dedan s tebou obchoduje sedlovými...
Daniel 2:35...nohou a rozdrtil je. Vtom se všechno to železo, hlína, bronz, stříbro a zlato rozpadlo na kousky -...
Daniel 2:40... Nakonec přijde čtvrté království, silné jako železo. Železo totiž vše rozbíjí a drtí, a jako železo vše...
Daniel 2:41...rozdělené. Bude však mít v sobě něco ze síly železa, neboť jsi viděl do obyčejné hlíny přimíšené...
Daniel 2:43...zčásti silné a zčásti křehké. A že jsi viděl železo smíšené s obyčejnou hlínou znamená, že se lidská...
Daniel 2:45...bez dotyku lidské ruky vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, hlínu, stříbro i zlato. Veliký Bůh ukázal...
Daniel 5:4...a oslavovali bohy ze zlata a stříbra, z bronzuželeza, ze dřeva i kamene. Vtom se přímo před svícnem...
Daniel 5:23... Oslavoval jsi bohy ze stříbra, zlata, bronzuželeza, dřeva i kamene, kteří nevidí, neslyší ani nic...
Micheáš 4:13...Vstaň a mlať, Dcero sionská, vždyť ti dám roh ze železa a z bronzu kopyta! Rozdrtíš mnohé národy, zasvětíš...
Zjevení 9:9...byly jako lví. Také měly pancíře jako pancíře ze železa a zvuk jejich křídel byl jako zvuk vozů, když...
Zjevení 18:12...a všechno zboží z nejdražšího dřeva, mědiželeza i mramoru; skořici a vonné koření, voňavky, mast i...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |