Železný

Hledám varianty 'železný' [ železnými (2) železným (6) železných (5) železný (1) železnou (7) železné (20) železná (1) ]. Nalezeno 40 veršù.
Numeri 35:16...někoho neúmyslně zabil. Udeří-li někdo někoho železným předmětem tak, že dotyčný zemře, je to vrah a jako...
Deuteronomium 3:11...z přežívajících Refajců. Ano, jeho lože je to železné lože, které je k vidění v Rabě Amonců - devět loket...
Deuteronomium 28:48...a naprostém nedostatku. Vloží na tvou šíji železné jho, dokud nevyhladí. Z daleka, od konce...
Jozue 6:19...do neštěstí. Všechno stříbro, zlato i bronzovéželezné předměty budou zasvěceny Hospodinu. Přejdou do...
Jozue 6:24...co bylo v něm. Pouze stříbro, zlato a bronzovéželezné předměty dali do pokladu Hospodinova domu. Nevěstku...
Jozue 17:16...z Bet-šeanu a okolí, tak z údolí Jizreel, mají železné vozy!" Jozue na to Efraimovi a Manasesovi z...
Jozue 17:18... Ty Kananejce přece vyženete. Co na tom, že mají železné vozy a že jsou silní?" Celá izraelská obec se...
Soudců 1:19...nedokázal obyvatele nížiny vyhnat, protože měli železné vozy. Hospodin však byl s Judou, a tak se mu...
Soudců 4:3...volali k Hospodinu, protože Sisera měl devět set železných vozů a po dvacet let syny Izraele krutě utiskoval...
Soudců 4:13...z Charošet-hagojimu celou svou jízdu devíti set železných vozů a celé své vojsko k potoku Kíšon. Debora...
1. Samuel 17:7...Jeho kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidloželezný hrot o váze 600 šekelů. Před ním šel štítonoš....
2. Samuel 12:31...kořisti. Jeho obyvatele odvedl a dal k pile, k železným dlátům a sekyrám; některé poslal do cihelny. Tak...
1. Královská 6:7...během stavby neozývalo kladivo, dláto ani jiné železné nářadí.) Vstup do spodního patra byl z jižní strany...
1. Královská 22:11...před nimi. Cidkiáš, syn Kenaanův, si zhotovil železné rohy a prohlásil: "Toto praví Hospodin: Takhle...
1. Letopisů 20:3...kořisti. Jeho obyvatele odvedl a dal k pile, k železným dlátům a sekyrám. Tak David naložil se všemi městy...
1. Letopisů 29:2...pro stříbrné, bronz pro bronzové, železo pro železné a dřevo pro dřevěné, onyx a jiné ozdobné a pestré...
2. Letopisů 18:10...před nimi. Cidkiáš, syn Kenaanův, si zhotovil železné rohy a prohlásil: "Toto praví Hospodin: Takhle...
Job 19:24... kéž by jak nápis byla vyryta olovem a rydlem železným, kéž by je navždy vytesali do skály! Můj Vykupitel...
Job 20:24...- zaplaví ho svým deštěm střel! Na útěku před železnou zbraní zasažen bude lukem bronzovým. Ze zad mu...
Job 40:18... jako bronzové válce, končetiny jako tyče železné. On stojí v čele Božích děl, meč na něj vztáhne jen...
Žalmy 2:9...dědictvím, nejzazší končiny tvým vlastnictvímŽeleznou holí je rozdrtíš, roztříštíš je jak hliněné nádoby...
Žalmy 107:16...pro lidi! On přece rozbíjí brány z bronzu, láme železné závory! Blázni se vydali cestou zvrácenosti a za...
Izaiáš 45:2...nerovnosti, rozbiji brány z bronzu, roztříštím železné závory. Vydám ti tajné poklady a skrytá bohatství,...
Izaiáš 48:4...zatvrzelý, věděl jsem, svaly tvé šíje že jsou železné a že máš čelo bronzové. Proto jsem ti ty věci...
Jeremiáš 1:18... Hle, dnes jsem učinil opevněným městemželezným sloupem a bronzovou hradbou proti celé judské zemi...
Jeremiáš 17:1... že mám jméno Hospodin." "Hřích Judy je vepsán železným rydlem, diamantovým hrotem je vyryt na tabulích...
Jeremiáš 28:14... Bůh Izraele: Na šíji všech těchto národů vložím železné jho, aby sloužili babylonskému králi...
Ezechiel 4:3...a rozestav kolem něj beranidla. Potom si vezmi železnou pánev, postav ji jako železnou zeď mezi sebe a to...
Daniel 2:33...paže ze stříbra, břicho a boky bronzové, stehna železná a nohy zčásti železné a zčásti hliněné. Díval ses a...
Daniel 2:34...lidské ruky vylomil kámen, zasáhl sochu do železných a hliněných nohou a rozdrtil je. Vtom se všechno...
Daniel 2:41...jsi viděl nohy a prsty zčásti hliněné a zčásti železné znamená, že to království bude rozdělené. Bude však...
Daniel 2:42...hlíny přimíšené železo. Prsty nohou zčásti železné a zčásti hliněné znamenají, že to království bude...
Daniel 4:12...i s kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech železných a bronzových mezi trávou na poli. Nebeská rosa ...
Daniel 4:20...i s kořeny mu však ponechte v zemi, v poutech železných a bronzových mezi trávou na poli, jej nebeská...
Daniel 7:7...a hrozná a měla strašnou sílu. Svými obrovskými železnými zuby hltala a drtila a zbytek rozdupávala nohama....
Daniel 7:19...od všech ostatních: Byla strašná a děsivá, se železnými zuby a bronzovými drápy, hltala a drtila a zbytek...
Skutky 12:10... Když minuli první i druhou stráž, přišliželezné bráně, která vedla do města, a ta se jim sama od...
Zjevení 2:27...konce, tomu dám vládu nad národy. Bude je pást železnou holí a rozbíjet je jako hliněné nádobí - jak jsem...
Zjevení 12:5...syna, muže, který pást všechny národy železnou holí, byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu. A...
Zjevení 19:15...meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího...

Slova obsahující železný: železný (1) železných (5) železným (6) železnými (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |