Žehnal

Hledám pøesnì 'žehnal'. Nalezeno 12 veršù. Další varianty: žehnejte (2) žehnej (7) žehnat (7) žehnáš (7) žehnáme (3) žehnaly (1) žehnali (6) žehnal (13) žehnají (4) žehná (13)
Genesis 28:6...Jákoba a Ezaua. Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal...
Genesis 49:28...a takto k nim jejich otec promluvil, když jim žehnal. Každému z nich udělil požehnání, jaké mu patřilo....
Leviticus 9:22...Mojžíš přikázal. Potom Áron vztáhl ruce k lidužehnal jim. Tak dokončil oběť za hřích, zápalnou i pokojnou...
Numeri 24:1... Balaám viděl, že se Hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal, a tak nešel vyhledávat věštby jako předešle, ale...
Deuteronomium 2:7...zaplatíte stříbrem. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece žehnal při veškerém tvém počínání. Zná tvé putování touto...
Jozue 17:14...Jsme početný lid, neboť nám Hospodin doposud žehnal." "Když jste tak početný lid," řekl jim na to Jozue,...
Jozue 24:10... Nehodlal jsem ale Balaáma vyslyšet, a tak vám žehnal a žehnal. Tak jsem vás vysvobodil z jeho ruky. Potom...
Soudců 13:24...mu jméno Samson. Chlapec rostl a Hospodin mu žehnal. V Machane-dan mezi Coreou a Eštaolem ho pak začal...
1. Samuel 2:20...se svým mužem přinést výroční oběť. Elí žehnal Elkánovi i jeho ženě se slovy: "Kéž Hospodin ,...
Žalmy 107:38... vinice vysadili, které pak vydaly hojný užitekŽehnal jim tak, že se velmi rozmnožili, před úbytkem...
Marek 10:16..." Potom je bral do náručí, vkládal na rucežehnal jim. Když se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden...
Lukáš 24:51... Zvedl ruce, aby jim požehnal, a zatímco jim žehnal, začal se jim vzdalovat, jak byl unášen vzhůru do...

Slova obsahující žehnal: nežehnal (1) požehnal (75) požehnali (2) žehnal (13) žehnali (6) žehnaly (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |