Žehnáme

Hledám varianty 'žehnáme' [ žehnejte (2) žehnej (7) žehnat (7) žehnáš (7) žehnáme (3) žehnaly (1) žehnali (6) žehnal (13) žehnají (4) žehná (13) ]. Nalezeno 59 veršù.
Genesis 12:3... Zjednám ti veliké jméno a budeš požehnáním. Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí,...
Genesis 27:27... A když Izák ucítil vůni jeho šatů, takto mu požehnal: "Hle, vůně mého syna - jak vůně pole, jemuž...
Genesis 27:29...tvé. jsou zlořečeni, kdo ti zlořečí, a požehnáni, kdo ti žehnají!" A vtom, jakmile Izák Jákobovi...
Genesis 28:6...Jákoba a Ezaua. Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal...
Genesis 48:20...vzejde celé množství národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej Bůh,...
Genesis 49:28...a takto k nim jejich otec promluvil, když jim žehnal. Každému z nich udělil požehnání, jaké mu patřilo....
Leviticus 9:22...Mojžíš přikázal. Potom Áron vztáhl ruce k lidužehnal jim. Tak dokončil oběť za hřích, zápalnou i pokojnou...
Leviticus 9:23...pak vešli do Stanu setkávání, a když vyšli venžehnali lidu. Vtom se všemu lidu ukázala Hospodinova sláva....
Numeri 6:23..."Mluv k Áronovi a jeho synům: Takto budete žehnat synům Izraele; budete jim říkat: ‚ ti Hospodin...
Numeri 6:24...synům Izraele; budete jim říkat: ‚ ti Hospodin žehná a chrání ! Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář...
Numeri 23:11..., abys nepřátele zatratil, a hle, ty jen žehnáš a žehnáš!" On však odpověděl: "Cožpak nemusím dbát o...
Numeri 23:20...snad něco, a nesplní? Hle, dostal jsem za úkol žehnat; když on žehná, to nezvrátím. Nevidí se trápení v...
Numeri 24:1... Balaám viděl, že se Hospodinu líbí, aby Izraeli žehnal, a tak nešel vyhledávat věštby jako předešle, ale...
Numeri 24:9... jako lvice - kdo vstát ho přiměje? jsou požehnáni, kdo ti žehnají, a zlořečeni, kdo ti zlořečí!"...
Numeri 24:10...nepřátele zatratil, a hle, ty jim potřetí jen žehnáš a žehnáš! Hned zmiz, vrať se domů! Říkal jsem:...
Deuteronomium 1:11...otců, rozhojní ještě tisíckrát více a kéž vám žehná, jak vám pověděl! Jak bych však mohl sám nést vaše...
Deuteronomium 2:7...zaplatíte stříbrem. Hospodin, tvůj Bůh, ti přece žehnal při veškerém tvém počínání. Zná tvé putování touto...
Deuteronomium 7:13...přísahal tvým otcům. Bude milovat, bude ti žehnat a rozmnoží . Požehná plodu tvého lůna i plodům tvé...
Deuteronomium 10:8...před Hospodinem, sloužili mu a v jeho jménu aby žehnali, jak to činí dodnes. Proto nemá Levi žádný podíl...
Deuteronomium 21:5... aby mu sloužili a aby v Hospodinově jménu žehnali. Podle nich se rozhodne každá pře a každé napadení...
Deuteronomium 24:13...vrať. Když půjde spát ve svém plášti, bude ti žehnat. V tom bude spočívat tvá spravedlnost před...
Deuteronomium 27:12... Josef a Benjamín postaví na hoře Gerizim, aby žehnali lidu. Ruben, Gád, Ašer, Zabulon, Dan a Neftalí se...
Deuteronomium 30:16...budeš žít a růst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Pokud se však v...
Deuteronomium 33:13...v jeho náručí." O Josefovi řekl: "Jeho zemi  žehná Hospodin nejlepší rosou z nebe nahoře, prameny...
Jozue 8:33...přikázal Hospodinův služebník Mojžíš, že se  žehnat lidu Izraele. Jozue pak předčítal všechna slova...
Jozue 17:14...Jsme početný lid, neboť nám Hospodin doposud žehnal." "Když jste tak početný lid," řekl jim na to Jozue,...
Jozue 24:10... Nehodlal jsem ale Balaáma vyslyšet, a tak vám žehnal a žehnal. Tak jsem vás vysvobodil z jeho ruky. Potom...
Soudců 13:24...mu jméno Samson. Chlapec rostl a Hospodin mu žehnal. V Machane-dan mezi Coreou a Eštaolem ho pak začal...
Soudců 17:2... je vzal, teď ti je ale vracím." "Hospodin ti žehnej, můj synu!" zvolala jeho matka. Jakmile těch...
Růt 2:4..."Hospodin s vámi!" pozdravil žence. "Hospodin ti žehnej!" odpověděli mu. "Čí je ta dívka?" zeptal se Boáz...
Růt 2:20...Rút své tchyni. Na to Noemi řekla: "Hospodin mu žehnej! Neodmítl prokázat laskavost živým ani mrtvým!" A...
Růt 3:10...pláště, vždyť jsi náš příbuzný." "Hospodin ti žehnej, dcero," řekl na to. "Teď jsi projevila ještě...
1. Samuel 2:20...se svým mužem přinést výroční oběť. Elí žehnal Elkánovi i jeho ženě se slovy: "Kéž Hospodin ,...
1. Samuel 15:13...za Saulem, ten ho pozdravil: "Hospodin ti žehnej! Vyplnil jsem Hospodinovo slovo." "A co to bečení...
1. Samuel 23:21...králi do rukou." Saul na to řekl: "Hospodin vám žehnej, že jste se mnou cítili. Ještě si to ale jděte...
1. Letopisů 23:13...věci, aby dýmali před Hospodinem, sloužili mužehnali v jeho jménu navěky. Synové Božího muže Mojžíše se...
Nehemiáš 11:2...zbylých devět zůstalo v ostatních městech. Lidé žehnali všem, kdo se sami nabídli, že budou bydlet v...
Job 1:10...hradbu ze všech stran? Všemu, co dělážehnáš a jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale vztáhnout...
Žalmy 5:13...před tebou mohou veselit! Ty přece, Hospodinežehnáš spravedlivému, svou přízní jej obklopuješ jako...
Žalmy 29:11...dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem. Žalm Davidův. Píseň k posvěcení chrámu...
Žalmy 45:3... milostí kanou tvoje rty - sám Bůh ti žehná navěky! Připevni, hrdino, k boku meč, ukaž se v lesku...
Žalmy 65:11... hroudy rozdrtíš, hojnými lijáky ji obměkčuješžehnáš tomu, co roste z . Korunuješ rok svou dobrotou,...
Žalmy 72:15... se za něho stále modlí, celý den mu žehnají! hojnost obilí je vždy v zemi, dokonce na...
Žalmy 107:38... vinice vysadili, které pak vydaly hojný užitekŽehnal jim tak, že se velmi rozmnožili, před úbytkem...
Žalmy 109:28...to ruka tvá a že ty, Hospodine, jsi to vykonalŽehnej mi, zatímco oni zlořečí, se zastydí ti, kdo ...
Žalmy 118:26...Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménuŽehnáme vám z Hospodinova domu! Hospodin je Bůh, on je nám...
Žalmy 128:5...mít muž, který Hospodina ctí! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, zdar Jeruzaléma kéž uvidíš po všechny dny,...
Žalmy 129:8...je nepozdraví, kdo tudy jde: "Hospodin vám své požehná dej! V Hospodinově jménu vám žehnáme!" Poutní...
Žalmy 134:3... pojďte Hospodina velebit! Kéž ti ze Sionu žehná Hospodin, jenž nebe i zemi učinil! Haleluja! Chvalte...
Žalmy 147:13...Boha, Sione! On zpevňuje závory tvých branžehná tvým dětem ve tvých zdech. Působí pokoj ve tvých...
Přísloví 27:14... vezmi si zástavu. Kdo svému příteli halasně žehná brzy od rána, za kletbu se mu to počítá. Věčnému...
Izaiáš 61:9...je uvidí, tehdy uznají, že jsou símě, kterému žehná Hospodin. V Hospodinu se šťastně raduji, duše mého...
Izaiáš 65:23...plodit děti do hrůzy; jsou přece símě, kterému žehná Hospodin - oni i jejich potomci! Ještě než zavolají,...
Jeremiáš 4:2...‚Jakože žije Hospodin!' Pak by si jeho jménem žehnaly národy a jím se chlubily." Toto praví Hospodin...
Marek 10:16..." Potom je bral do náručí, vkládal na rucežehnal jim. Když se znovu vydal na cestu, doběhl je jeden...
Lukáš 6:28...nepřátele! Buďte dobří k těm, kdo vás nenávidížehnejte těm, kdo vás proklínají, a modlete se za ty, kdo...
Lukáš 24:51... Zvedl ruce, aby jim požehnal, a zatímco jim žehnal, začal se jim vzdalovat, jak byl unášen vzhůru do...
1. Korintským 4:12...rukama těžce pracujeme; když nám spílajížehnáme; když nás pronásledují, my to snášíme; když nás...
1. Petr 3:9...zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |